CHƯƠNG VI: BẢO HIỂM CON NGƯỜI doc

36 564 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 20:20

1/7/20131CHƯƠNG VI: BẢO HIỂM CON NGƯỜIThs. Bùi Quỳnh AnhKhoa Bảo hiểmĐH KTQDChương VI: Bảo hiểm con người6.1. Khái quát về BHCN6.2. Bảo hiểm nhân thọ6.3. Bảo hiểm con người phi nhân thọ (GT)1/7/201326.1. Khái quát về BHCN6.1.1. Sự cần thiết khách quan và tác dụng6.1.2. Nguyên tắc khoán áp dụng trong BHCN6.1.3. Phân loại BHCN1/7/201336.1.1. Sự cần thiết khách quanvà tác dụng của BHCN6.1.1.1. Sự cần thiết khách quan của BHCN6.1.1.2. Tác dụng của BNCN1/7/201346.1.1.1. Sự cần thiết khách quan của BHCN RR và các biến cố ảnh hưởng đến chất lượngcuộc sống của con người Hạn chế của BHXH, BHYT Nhu cầu khách quan của con người1/7/201356.1.1.2. Tác dụng của BHCN Góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống và hoạtđộng sx – kd cho bên tham gia BH  Cung cấp vốn đầu tư phát triển KT - XH quốc gia Là công cụ hữu hiệu huy động nguồn tiền mặtnhàn rỗi tản mạn trong dân cư Góp phần giải quyết một số vấn đề về mặt XH1/7/201366.1.2. Nguyên tắc khoán Số tiền chi trả (thanh toán) của DNBH khi sựkiện BH xảy ra được xác định cụ thể tại thờiđiểm ký kết HĐBH Không tồn tại Gb Sbxác định căn cứ vào thỏa thuận của các bên:• Nhu cầu• Khả năng tài chính1/7/201376.1.2. Nguyên tắc khoán Hệ quả của nguyên tắc khoán: Thế quyền hợp pháp BH trùng Lưu ý: một số nghiệp vụ đặc biệt vẫn ápdụng nguyên tắc bồi hường thiệt hại giốngBHTS và BHTNDS1/7/201386.1.3. Phân loại BHCN1.Căn cứ theo thời hạn BH: BHCN ngắn hạnBHCN dài hạn2.Căn cứ theo hình thức triển khai: BHCN triển khai theo hình thức bắt buộcBHCN triển khai theo hình thức tự nguyện3.Căn cứ theo kỹ thuật quản lí:BHCN quản lí theo kỹ thuật phân chiaBHCN quản lí theo kỹ thuật tồn tích1/7/201396.1.3. Phân loại BHCN4. Căn cứ theo RR được BH: BHNTBHCN phi NT1/7/201310[...]...6.2 Bảo hiểm nhân thọ 6.2.1 Đặc điểm của BHNT 6.2.2 Một số loại hình BHNT cơ bản 1/7/2013 11 6.2.1 Đặc điểm của BHNT BHNT là sự cam kết giữa hai bên, trong đó, bên BH sẽ trả cho bên tham gia BH một số tiền nhất định khi có những sự kiện đã định trước xảy ra với điều kiện người tham gia BH nộp P đầy đủ và đúng hạn BHNT là quá trình BH cho... 1/7/2013 14 6.2.2.1 BH trong trường hợp tử vong - DNBH chi trả BH khi người được BH tử vong - Sb được chi trả 1 lần khi sự kiện BH xảy ra - Gồm 2 loại cơ bản: BH tử kỳ BH trọn đời 1/7/2013 15 BH tử kỳ  BH tạm thời hay BH sinh mạng có thời hạn  DNBH cam kết chi trả cho người thụ hưởng quyền lợi BH Sb đã thỏa thuận trong hợp đồng nếu người được BH tử vong trong thời hạn BH  Đặc điểm:  Thời hạn BH xác... nhất định khi có những sự kiện đã định trước xảy ra với điều kiện người tham gia BH nộp P đầy đủ và đúng hạn BHNT là quá trình BH cho các sự kiện có liên quan đến sinh mạng, cuộc sống và tuổi thọ của con người 1/7/2013 12 6.2.1 Đặc điểm của BHNT  Vừa mang tính tiết kiệm, vừa mang tính RR  Đáp ứng đa mục đích của bên tham gia BH  HĐBH đa dạng và phức tạp  Quá trình định phí phức tạp  Ra đời sau BHCN... chuyển đổi  BH tử kỳ có thể tái tục  BH tử kỳ có Sb giảm dần (tăng dần)  BH tử kỳ có điều kiện v.v 1/7/2013 17 BHNT trọn đời  BH trường sinh  DNBH cam kết chi trả cho người thụ hưởng quyền lợi BH Sb đã thỏa thuận trong hợp đồng nếu người được BH tử vong vào bất kỳ thời điểm nào kể từ khi ký kết HĐBH  Đặc điểm:  Thời hạn BH không xác định  P cao hơn P của BH tử kỳ  Tình chất tiết kiệm thể hiện... khoảng thời gian xác định hay trong suốt cuộc đời người được BH  Gồm 2 loại cơ bản:  BH niên kim nhân thọ tạm thời  BH niên kim nhân thọ trọn đời 1/7/2013 20 6.2.2.2 BH trong trường hợp sống  Đặc điểm:  Chi trả định kỳ khi sự kiện BH xảy ra  Thời hạn BH có thể xác định hoặc không  P đóng 1 lần 1/7/2013 21 6.2.2.3 BHNT hỗn hợp  DNBH chi trả khi người được BH tử vong trong thời hạn BH hoặc còn... 6.2.3.3 Lãi suất áp dụng trong BHNT (GT) 6.2.3.4 Giá trị hiện tại, giá trị đáo hạn (GT) 6.2.3.5 Công thức tính P 1/7/2013 25 6.2.3.1 Nguyên tắc xác định P  ∑Thu ≥ ∑Chi  Phải dựa trên một số giả định  Đảm bảo tính cạnh tranh 1/7/2013 26 6.2.3.2 Bảng tỷ lệ tử vong Bảng tổng hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình sinh, tử ở các độ tuổi nhất định Là cơ sở quan trọng nhất để định P Cơ sở xây dựng:... 6.2.3.5 Công thức xác định P  P nộp một lần và P nộp định kỳ hàng năm  Xác định P trong:  BH tử kỳ  BHNT trọn đời  BHNT hỗn hợp 1/7/2013 30 6.2.3.5 Công thức xác định P P=f+h  P tính bình quân cho 1 người  f: phí thuần (phí cơ bản):  xác định theo nguyên tắc cân bằng thu chi  Sử dụng để chi trả BH, chi giá trị giải ước (giá trị hoàn lại)  h: phí hoạt động 1/7/2013 31 Giá trị giải ước  Là khoản . 1/7/2013 1 CHƯƠNG VI: BẢO HIỂM CON NGƯỜI Ths. Bùi Quỳnh Anh Khoa Bảo hiểm ĐH KTQD Chương VI: Bảo hiểm con người 6.1. Khái quát về BHCN 6.2. Bảo hiểm nhân thọ 6.3. Bảo hiểm con người phi nhân. hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người  Hạn chế của BHXH, BHYT  Nhu cầu khách quan của con người 1/7/2013 5 6.1.1.2. Tác dụng của BHCN  Góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống và hoạt động. trước xảy ra với điều kiện người tham gia BH nộp P đầy đủ và đúng hạn BHNT là quá trình BH cho các sự kiện có liên quan đến sinh mạng, cuộc sống và tuổi thọ của con người 1/7/2013 12 6.2.1. Đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG VI: BẢO HIỂM CON NGƯỜI doc, CHƯƠNG VI: BẢO HIỂM CON NGƯỜI doc, CHƯƠNG VI: BẢO HIỂM CON NGƯỜI doc, Chương VI: Bảo hiểm con người, Đặc điểm của bảng tỷ lệ tử vong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay