luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ THAN NA DƯƠNG potx

80 585 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 18:20

1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ,HỘI MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠM XỬ NƯỚC THẢI MỎ THAN NA DƯƠNG.” 2MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1 DANH MỤC BẢNG BIỂU 7 DANH MỤC CÁC HÌNH 8 LỜI MỞ ĐẦU 9 1. Mục đích nghiên cứu. 10 2. Phạm vi nghiên cứu. 10 3. Phương pháp nghiên cứu. 10 4. Cấu trúc đề tài. 11 LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined. LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined. Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO MÔI TRƯỜNG. 12 1.1. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư hiệu quả của dự án đầu tư. 12 1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư. 12 1.1.2. Hiệu quả của dự án đầu tư. 12 1.1.3. Dự án đầu tư cho môi trường hiệu quả của dự án đầu tư cho môi trường. 14 1.1.3.1. Khái niệm dự án môi trường 14 1.1.3.2. Hiệu quả tài chính, kinh tế - hội, môi trường của dự án. 14 1.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả của dự án môi trường 20 1.2.1. Phương pháp phân tích chi phí hiệu quả. 20 1.2.2. Phương pháp phân tích đa mục tiêu. 20 1.2.3. Phương pháp phân tích chi phí lợi ích. 21 1.3. Phương pháp phân tích chi phí lợi ích đối với một dự án môi trường. 21 1.3.1. Khái niệm phân tích chi phí lợi ích. 21 1.3.2. Mục đích ý nghĩa của CBA. 23 31.3.3. Các bước tiến hành CBA. 23 1.3.4. Các chỉ tiêu trong phân tích CBA. 23 1.3.4.1. Lựa chọn các thông số liên quan 23 1.3.4.2. Các chỉ tiêu tính toán: 25 1.3.5. Phân tích độ nhạy. 27 Tiểu kết chương 1 28 Chương 2. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THAN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA MỎ THAN NA DƯƠNG. 29 2.1.Tác động môi trường của hoạt động khai thác than 29 2.1.1. Môi trường không khí. 29 2.1.2 Tiếng ồn. 30 2.1.3. Môi trường nước. 30 2.1.4. Giảm diện tích rừng 30 2.1.5. Ô nhiễm môi trường đất làm mất quỹ sử dụng đất. 31 2.1.6. Gây ô nhiễm bờ biển. 31 2.1.7 Tác động đến đa dạng sinh học. 31 2.1.8. Tác động đến kinh tế hội. 32 2.1.9. Tác động đến sức khoẻ. 32 2.2. Tác động môi trường của hoạt động khai thác than tại mỏ than Na Dương. 32 2.2.1. Vị trí địa điều kiện tự nhiên hội của khu vực khai thác than Na Dương. 32 2.2.2. Các tác động môi trường của hoạt động khai thác than tại mỏ Na Dương. 35 2.2.2.1. Tác động của bụi. 35 2.2.2.2. Tác động của khí thải. 37 2.2.2.3. Tác động đến môi trường nước. 37 2.2.2.4. Tác động đến môi trường không khí do bụi, khí hơi độc. 41 2.2.2.5. Tác động tới môi trường đất. 42 2.2.2.6. Tác động tới môi trường đất do chất thải rắn. 44 42.2.2.7. Đánh giá sự cố rủi ro môi trường. 46 2.2.2.8. Tác động tới tài nguyên, sinh học hệ sinh thái 47 2.2.2.9. Tác động đến môi trường kinh tế- hội. 49 2.3. Hiện trạng ô nhiễm nước thải mỏ tại Na Dương. 51 Tiểu kết chương 2 53 Chương 3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, HỘI MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠM XỬ NƯỚC THẢI MỎ THAN NA DƯƠNG. 54 3.1. Sự cần thiết phải đầu tư. 54 3.2. Lựa chọn công nghệ sử dụng. 55 3.3. Các hạng mục công trình chi phí đầu tư. 58 3.3.1. Chi phí xây dựng 58 3.3.2. Chi phí thiết bị. 60 3.2.3.Chi phí quản dự án, chi phí đầu tư xây dựng 62 3.2.4. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư 64 3.3.5. Chi phí vận hành của dự án 65 3. 4. Lợi ích của dự án. 67 3.4.1. Giảm chi phí xử nước thải: 67 3.4.2. Lợi ích từ việc bán nước sạch 67 3.5. Tính toán các chỉ tiêu. 69 3.6. Phân tích độ nhạy. 70 3.6.1. Khi tỷ suất chiết khấu thay đổi: 70 3.6.2. Khi giá bán nước thay đổi. 71 3.7. Kết luận. 73 3.8. Kiến nghị đề xuất. 75 3.8.1. Kiến nghị. 75 3.8.1.1. Kiến nghị đối với công ty than Na Dương 75 3.8.1.2 .Kiến nghị đến các bên liên quan. 75 3.8.2. Một số đề xuất: 77 3.8.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật. 77 53.8.2.2.Các đề xuất liên quan đến hệ thống quản lý. 78 3.8.2.3. Các đề xuất về các biện pháp khoa học công nghệ, kỹ thuật. 78 3.8.2.4.Các đề xuất về công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường. 78 Tiểu kết chương 3 79 6DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt TKV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam CBA Phân tích chi phí lợi ích. NPV Giá trị hiện tại ròng. BCR Tỷ suất lợi nhuận. IRR Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ. TCCP Tiêu chuẩn cho phép. TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam. WHO Tổ chức y tế thế giới. TTNT Tài nguyên môi trường. TTHN Trách nhiệm hữu hạn. KHCN Khoa học công nghệ 7DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang Bảng 1.1 Các chỉ tiêu đánh giá của phương pháp CBA 27 Bảng 2.1. Chất lượng nước thải moong khai thác mỏ than Na Dương 52 Bảng 3.1. Khái toán chi phí xây dựng 59 Bảng 3.2. Khái toán chi phí thiết bị. 61 Bảng 3.3. Chi phí quản dự án, chi phí đầu tư. 63 Bảng 3.4. Bảng chi phí ban đầu 65 Bảng 3.5. Chi phí vận hành 65 Bảng 3.6. Chi phí của dự án 67 Bảng 3.7. Lợi ích của dự án trong 1 năm 68 Bảng 3.8. Danh mục các lợi ích chưa lượng hóa được 69 Bảng 3.9. Lợi ích chi phí của dự án. 69 Bảng 3.10. Kết quả tính toán các chỉ tiêu 70 Bảng 3.11. Các chỉ tiêu thay đổi khi thay đổi hệ số chiết khấu(r) 71 Bảng 3.12. Các chỉ tiêu thay đổi khi giá bán nước thay đổi 72 8DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 3.1 Sơ đồ công nghệ xử nước thải mỏ than Na Dương 58 Hình 3.2. Biểu đồ thể hiện sự thay đổi NPV khi r thay đổi 72 Hình 3.3. Biểu đồ thể hiện sự thay đổi của NPV khi giá bán nước sạch thay đổi 73 . 9LỜI MỞ ĐẦU Công nghiệp than là một ngành kinh tế quan trọng của nước ta, cung cấp nguồn nhiên liệu chủ yếu phục vụ các ngành công nghiệp (sản xuất điện, vật liệu xây dựng, hoá chất, phân bón, giao thông vận tải, chế biến lương thực, thực phẩm), dân dụng ( làm chất đốt sinh hoạt cho các vùng nông thôn, miền núi) xuất khẩu. Trong những năm gần đây, ngành khai thác than phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng tiêu thụ trong nước xuất khẩu, đồng thời cũng gây ra tác động mạnh mẽ đến môi trường sinh thái. Khai thác than đá bằng phương pháp lộ thiên tạo nên lượng đất đá thải lớn, ô nhiễm bụi, ô nhiễm nước, mất rừng. Khai thác than bằng phương pháp hầm lò hiện nay làm mất 50% trữ lượng, gây lún đất, ô nhiễm nước, tiêu hao gỗ chống lò gây các tai nạn hầm lò. Chế biến sàng tuyển than tạo ra bụi nước thải chứa than, kim loại nặng. Ðốt than tạo ra khí SO2, CO2. Theo tính toán một nhà máy nhiệt điện chạy than công suất 1.000 MW hàng năm thải ra môi trường 5 triệu tấn CO2, 18.000 tấn N0X, 11.000 - 680.000 tấn phế thải rắn. Trong thành phần chất thải rắn, bụi, nước thải thường chứa kim loại nặng chất phóng xạ độc hại. Hoạt động khai thác than nếu không đi cùng với các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ dẫn đến ô nhiễm, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Ô nhiễm môi trường sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, làm suy thoái các hệ sinh thái. 101. Mục đích nghiên cứu. Rõ ràng, việc xử nước thải mỏ trong hoạt động khai thác than là rất cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế, ô nhiễm nước thải mỏ vẫn đang là một vấn đề đang ở mức cảnh báo. Các trạm xử nước thải mỏ chưa đáp ứng được nhu cầu xử lý, hiệu quả vận hành chưa cao. Các nhà đầu tư, khai thác than có khi còn chưa chú trọng một cách nghiêm túc vấn đề xử nước thải mỏ. Thực tế là, môi trường đất, nước, sinh vật, sức khỏe con người… đang ngày càng bị ô nhiễm nặng nề do tác động của nước thải mỏ, gây ra những hậu quả đáng tiếc về mặt kinh tế, hội môi trường trong hoạt động khai thác than. Thông qua những kiến thức đã được học cùng với những kiến thức thu nhận được từ đợt thực tập tại Viện KHCN Mỏ - TKV, tôi chọn đề tài “ đánh giá hiệu quả của dự án trạm xử nước thải mỏ than Na Dương”, nhằm mục đích nêu lên được thực trạng ô nhiễm môi trường nói chung, cũng như tác động của ô nhiễm nước thải mỏ do hoạt động khai thác than gây ra. Thông qua đánh giá hiệu quả kinh tế, hội môi trường của việc xây dựng nhà máy nước thải Na Dương để có những ý kiến đề xuất cho việc xây dựng trạm xử nước thải cho hoạt động khai thác than tại mỏ Na Dương nói riêng lĩnh vực khai thác than nói chung. 2. Phạm vi nghiên cứu. Đề tài chọn dự án đầu tư trạm xử nước thải mỏ than Na Dương, do Công ty một thành viên Than Na Dương, tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam ( TKV) làm chủ đầu tư để nghiên cứu tính toán. Dự án trạm xử nước thải mỏ than Na Dương nằm trong dự án Cải tạo mở rộng công suất khai thác mỏ than Na Dương, với các hạng mục đầu tư sẽ được trình bày kỹ hơn ở chương 3 của đề tài. 3. Phương pháp nghiên cứu. Để tiến hành nghiên cứu, tính toán đánh giá hiệu quả, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:  Phương pháp điều tra, thu thập số liệu: Các số liệu sử dụng trong chuyên đề được tìm hiểu thông qua thu thập từ các nguồn: Viện KHCN Mỏ - TKV, qua Internet, qua điều tra tác giả tự tổng hợp  Phương pháp chuyên gia: [...]... nhiễm nước của hoạt động khai thác than tại mỏ Na Dương- Lạng Sơn Chương 3: Đánh giá hiệu quả kinh tế, hội môi trường của dự án xây dựng trạm xử nước thải mỏ Na Dương 11 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO MÔI TRƯỜNG 1.1 Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư hiệu quả của dự án đầu tư 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư Hiện nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về dự án đầu... bày về hiệu quả của dự án đầu tư cho môi trường, các phương pháp tính hiệu quả kinh tế, hội môi trường của một dự án Trong đó, do tính ưu việt phù hợp của phương pháp phân tích chi phí lợi ích ( CBA), tôi đã chọn phương pháp này cho việc đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng trạm xử nước thải mỏ than Na Dương Vì vậy, tôi đã tập trung giới thiệu phân tích phương pháp CBA ở chương này sau... đến các dự án khác sự phát triển của địa phương c Hiệu quả môi trường Hiệu quả môi trường của dự án được đánh giá thông qua chỉ tiêu liên quan đến các chi phí lợi ích môi trường của dự án Đó là mức độ cải thiện chất lượng môi trường, giảm suy thoái ô nhiễm môi trường, các chỉ tiêu này thường rất khó lượng hóa Để đánh giá tính khả thi của dự án môi trường xét từ quan điểm kinh tế hội, phương... tế - hội phải phản ánh đúng lợi ích chi phí thực của hội 16 Các chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả kinh tế - hội của dự án bao gồm: (1) Giá trị gia tăng thuần tuý ( NVA ) Đây là chỉ tiêu cơ bản phản ánh hiệu quả kinh tế hội của dự án Giá trị gia tăng thuần tuý là mức chênh lệch giữa giá trị đầu ra giá trị đầu vào NVA = O –(MI+I) Trong đó : NVA là giá trị gia tăng thuần tuý do dự án. .. Các phương pháp đánh giá hiệu quả của dự án môi trường 1.2.1 Phương pháp phân tích chi phí hiệu quả Bất kỳ một dự án nào khi đưa vào triển khai cũng cần phải được đánh giá về mặt hiệu quả tính khả thi của dự án, bằng cách so sánh giữa lợi ích thu được chi phí bỏ ra để đầu tư cho dự án Các dự án đầu tư cho môi trường liên quan đến các chỉ tiêu về cải tạo nâng cao chất lượng môi trường, khắc phục... thuộc vào đặc điểm mục tiêu của dự án, vào môi trường kinh tế, vào giai đoạn đánh giá dự án, vào khả năng sẵn có số liệu… Trong trường hợp có hai hay nhiều dự án so sánh với nhau thì phải sử dụng cùng một phương pháp đánh giá để đảm bảo tính có thể so sánh được Vấn đề đặt ra là làm thế nào để lượng hoá được những lợi ích môi trường để từ đó thẩm định dự án, xem xét dự án đó mang lại hiệu quả hay... ích chịu chi phí, có các chi phí lợi ích: - Các cá nhân - Doanh nghiệp - Địa phương, vùng lãnh thổ - Quốc gia ( nền kinh tế) Phân loại hiệu quả: Theo cách phân loại chi phí lợi ích như trên, hiệu quả của dự án đầu tư có thể phân loại theo các tiêu chí sau: - Hiệu quả trực tiếp hiệu quả gián tiếp - Hiệu quả tài chính hiệu quả kinh tế- hội - Hiệu quả trước mắt hiệu quả lâu dài - Hiệu. .. không từ đó đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn b Hiệu quả kinh tế- hội của dự án Mục đích của phân tích hiệu quả kinh tế - hộiđánh giá sự đóng góp của dự án vào tất cả các mục tiêu phát triển kinh tế - hội của đất nước Vì vậy, ngoài các chỉ tiêu NPV, IRR, B/ C…thì giá trị gia tăng VA ( value added) được coi như một tiêu chuẩn quan trọng nhất để xác định ảnh hưởng của dự án đối với nền kinh. .. của một dự án Nó đề cập đến việc đánh giá tính khả thi của dự án từ góc độ kết quả tài chính Bởi vậy, thu nhập chi phí của dự án được tính bằng tiền theo giá trị thị trường thực tế Nội dung phân tích hiệu quả thương mại của dự án đầu tư gồm có: - Phân tích hiệu quả vốn đầu tư - Phân tích tài chính Phân tích hiệu quả đầu tư là xác định hiệu quả hiệu quả của các nguồn lực được đưa vào dự án Nói rõ... dự án môi trường lợi ích thu được từ việc đầu tư để bảo vệ môi trường ( hoặc cải thiện môi trường ), thông thường những lợi ích này khó định lượng bằng tiền 1.1.3.2 Hiệu quả tài chính, kinh tế - hội, môi trường của dự án a Hiệu quả tài chính : Hiệu quả tài chính, hay còn gọi là hiệu quả thương mại của dự án được xác định trên giác độ doanh nghiệp Đây là bước đầu tiên trong phân tích hiệu quả của . 3: Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của dự án xây dựng trạm xử lý nước thải mỏ Na Dương. 12 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO MÔI. VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO MÔI TRƯỜNG. 12 1.1. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư và hiệu quả của dự án đầu tư. 12 1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư. 12 1.1.2. Hiệu quả của dự án. ô nhiễm nước thải mỏ tại Na Dương. 51 Tiểu kết chương 2 53 Chương 3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ THAN NA DƯƠNG. 54 3.1. Sự
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ THAN NA DƯƠNG potx, luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ THAN NA DƯƠNG potx, luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ THAN NA DƯƠNG potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay