TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNHBÀI TẬP SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG – NÂNG CAO LŨY THỪA (PHẦN 1) pptx

18 431 5
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 16:20

CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH BÀI TẬP SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG NÂNG CAO LŨY THỪA (PHẦN 1) Bài 1. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( )( )( )( )( )( )( )1 3 51,2 32 31 3 22,2 42 42 3 33, 11 2 26 5 2 3 614,5 6 306 2 185,5 85 84 46, 24 13 1 97,1 21 278,93 31 5 129, 142 2110,4 1x xx xx xx xx xxx x x xx x x xx x x xxx xx xx xx xx xx xx x x x xxx xxxx xx− =−−− ++ >− −− −++ = ++ − − −+ − + ++ ≥− + + −++ <− −− −− ++ <+ +− =+ −+ −− −= =−+ −−− = +−− +−3 49 42 9 4 12 95 1 811,1 3 4 312 2 312, 193 32 1 2 1 813,4 12 1 2 13 3 20 1 13 10214,82 16 8 3 246 8 1 12 115, 514 4 4 46 5 3 7 4 10 716,16 912 9 9 12xx x xx xx x x xxx xx xxx xx xx x xx xxx xx x x xxx x− =−+ + ++ += −− − − ++ + =−− ++ −− =−− +− −+ + =− − −− −+ = −−+ −+ − + −+ =−+ − CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 2 Bài 2. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( )( )( ) ( )( )221 1 31,1 1 12 2 62,2 4 2 4 4 1696 2 1 3 13, 5164 424,2 32 3 2 11 2 35,1 1 13 2 6 96,9 43 2 2 33 2 8 67,16 11 4 4 15 7 1 18,84 8 82 2x xx x x x x x xx xx x x x x x xx xxx xx x xx xx xxx x x x xx xxx xxxx xx xxx xx x+ −− =+ + − + + ++ −− >+ + − + + +− −+ = −−+ −+ =− −− ++ ≥− + + −+− =−− ++< −−− +− −+ = +−−( )169, 7 610, 3 10 311, 6 5 012, 6 7 13 013, 5 6 1 11514, 7 3 42415, 5 04416, 03 2117, 11518, 84 11 119, 220, 7 6 021, 5 7 2xx xx xx xx xx x xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxx x xx x−− <− ≤− − =+ − =+ > − +− ≤ −−− >++>− ++> −−++ >− −−+ ≤− + =− < CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 3 Bài 3. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( ) ( ) ( )( )( )( )( )( )( )3 3 33 3 323 2332321, 21 45 02, 1 2 2 13, 4 4 04, 5 125 05, 12 4 27 96, 2 6 277, 25 20 4 08, 6 99, 8 2 1 010, 3 3 11 8 011, 3 412, 1 4 8 4 013, 16 014, 12 0x x x xx x xx x x x xx x xx x xx x x xx x xx x xx x xx x xx xx x x xx x xx x− − + >+ + − ≥ −+ − − =− − + >+ − ≤+ − <− + − =− − ≤ −− − <− − + ≥+ =− − + − =− ≤− − <( )( )( )( )( )( )( )( ) ( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )22223 3 3 315, 1 4 3 19216, 2 2 017, 3 4 2 018, 1 2 12 019, 1 3 120, 9 12 121, 5 2 5 1222, 1 2 3 6 16023, 1 2 3 924, 3 2 325, 5 6 8 9 4026, 2 3 8 12 36x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x x− + + =+ + + =+ + + =+ + + + − =+ + = + +− = ++ = + +− + + + =+ + + =− + + =+ + + + =+ − + + = −( )( )( )( )( )( )( )( )( ) ( )3 3 3 3227, 1 2 3 4 12028, 2 1 3 2 529, 1 3 1 2 0x x x xx x x xx x x x+ + + + =+ + − − =+ + + + = CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 4 Bài 4. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực 3 33 33 3 3 3 33 325 30 35 401,75 70 65 6099 2 97 2 95 2 93 22, 4101 103 105 10349 50 49 503,50 4950 493 14 3 15 3 16 3 17 3 1164, 086 85 84 83 42 5 8 115,89 86 83 805 1 16 5 1 186,49 47x x x xx x x xx xx xx x x x xx x x xx x+ + + ++ = +− − − −+ + + > −− −+ ≤ +− −+ + + + ++ + + + =+ + + ++ > +− + − ++ =34 4 43 35 1 201451 69 1 67 1 65 1 63 1 617,30 32 34 36 384 17 4 21 48, 433 29 2511 43 11 46 11 49 11 529,57 54 51 4829 4 1 27 4 1 25 4 1 23 4 1 21 4 110, 521 23 25 27 294 5 4 411,100 101xx x x x xx x xx x x xx x x x xx x− +−+ − + − + − + − + −+ + = +− −+ + =+ + + ++ = +− − − − − − − − − −+ + + + = −− − − −+ +( ) ( )( ) ( )3 3 3 33 33 33 33 33 33 34 3 4 100 4 101 4 102102 5 4 37 9 7 10 10 912,10 97 9 7 10148 3 169 3 186 3 199 313, 1025 23 21 194 1 4 114,42 3 8 12 2 7 6 2 315, 1 2 3 27 816, 1 2 117, 4x x x xx xx xx x x xxx x x x x x xx x xx x x− − − − − − − −= + +− + − ++ = +− + − +− + − + − + − ++ + + =− = −−+ − − + + +− + + = ++ − = −( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )222223 1 2 1 81018, 6 5 3 2 1 3519, 12 1 1 2 1 120, 20 1 2 1 5 1 121, 8 1 2 1 4 1 1215x x xx x xx x xx x xx x x+ + + =+ + + =+ + + =+ + + =+ + + = CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 5 Bài 5. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( )( )()222222222221, 2 12, 3 4 63, 4 4 5 24, 5 4 2 15, 2 2 6 1 56, 3 2 37, 2 3 5 28, 5 2 99, 2 410, 8 1 11 811, 4 4 212, 3 4 12 5 413, 4 7 3 314, 6 1 2 7 115, 2 2 4 6 3x xx xx x xx x xx x xx xx x xx x xx xx xx x xx x xx x xx x xx x x− = −− = −+ + = −+ = ++ + = ++ − =− + + = −+ + = ++ = −+ = −+ > −− + < ++ + ≤ +− + − ≥ −+ − − ≤()( )()222222222116, 4 101 64 2 1017, 3 2 6 118, 2 2 1 2 319, 2 2 1 120, 1 5 14 2 121, 3 3 4 4 122, 4 5 2 4 5 923, 3 3 8 20 2 424, 1 2 9 8 2 225, 3 1 3 3 126, 2 1 2 4 3 5 127, 3 1 3x x xx x x xx xx xx x xx x xx x xx x x xx x xx x xx x x xx++ + = +− + − < −− ≤ −− > −− − − ≥ −+ − ≤ −+ < + −+ − − ≤ −− − + = −− + < −− − − − ≤ −− + +( )( )()23 228, 2 3 4 2 1 3 229, 2 4 9 2 4 130, 4 3 2 7 8 2 3x xx x xx x xx x x x> +− > − + −+ + + < +− > + − + − CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 6 Bài 6. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực 2222222222223 231, 1 22, 4 33, 3 10 24, 2 15 35, 3 24 22 2 16, 5 80 207, 6 8 2 38, 5 6 4 2 29, 12 110, 4 12 2 311, 8 2 212, 2 5 4 313, 3 11 914, 3 1 2 2 1x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx xx x xx x x xx x x− > +− > −− − < −− − ≥ −+ + = ++ + = ++ + < +− − = −− − ≥ −− − > +− ≥ +− < − −+ < + − +− ≥ − +( )( )3 23 233 23 2223 23 23 2315, 16 2 4 416, 4 217, 1 2 318, 2 1 3 3 119, 4 3 11 920, 2 4 7 1 2 121, 3 3 322, 9 8 4 123, 3 3 4 224, 2 1 3 225, 3 1 2 9 926, 2 1x x x xx x x x xx x x xx x x xx x x xx xx x x xx x xx x x xx x x xx x x x xx x− ≥ + + +≥ + − +− ≥ + −+ < − + +− < − + +− + ≥ −+ + > −+ + < ++ + + = ++ + + > −− + < − − +− +323 2231 527, 4 5 228, 2 3 3 9 929, 2 3 9 2 430, 3 1 6 131, 2xx x xx x xx x x xx x xx x x≤ −− + > −+ < + +− > − + +− ≤ − +< + − CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 7 Bài 7. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực 2211, 13 222, 12 1 12 1 33, 212 34, 53 5 1 46 55, 32 17 26, 22 5 1 43 4 4 27, 52 15 18, 14 57 3 6 49, 33 7 4 910, 72 15 4 511, 26 25 4 2 612, 311 313, 14 1214,xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xxx x xxx xxx=− −=+ −+ −=++=− −−=+ − −+=− −− −>−+ −≤−− −<− − −≥−+ −≤−+ + −<−− +>−−22223 4 1214 2 4 915, 123 4 5 116, 23 13 2 4 3 117, 214 2 4 118, 21319, 2120, 2 1 2xxx x xxx xxx xxx xxxx x xxxx x+ −≤−+ − + +<+− − −≥ −++ − −=−+ − +< −−− − −≤ −−< − − CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 8 Bài 8. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực 222222224 51, 63 13 22, 443 7 3 4 3 23, 244 34, 18 13 5 4 45, 436, 32 14 4 3 4 77, 24 18, 5119, 41 3110, 43 1 211, 11 13 4 512,22 3 4 2 14 113, 45 7 8 61x xxxxx x xxxxx x xxxx xx x xxx xxxxxx xxx x xxx x x+ −=−−<−− + − −<+−≥++ + −<−<− −+ + − +≥+ +≤−<− −>+ +≤+ + −−<+ − − −+≥+ − +2222 2225 6 14,22 2 2 13 415, 94 24 2 416,34 3 7 2 14 4 717, 3 21 21 3 4 4 2 318, 3119, 2 3 520, 2 3 5xx x xx xxxx x xx x x xxxx x xxxx x xx x−<+ + − ++ −>+ −+≤+ − − ++ + + −≤ −−− − − +≤+− > + −− < − CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 9 Bài 9. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực 1, 3 4 12, 15 3 63, 10 3 54, 1 1 25, 4 1 3 4 16, 3 7 1 27, 3 3 2 1 18, 3 5 4 2 49, 3 4 1 210, 3 6 5 7 111, 4 2 1 112, 4 3 213, 5 3 1 2 4 1 614, 1 3 5 515, 4 1 7 1 6 216, 8 4x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx+ − − =− + − =− + + =− − + =+ − + =+ − + =+ − − =+ + − =− + − =− + − =− − − >= + −+ − + >− − − >+ + − ≤− − ≤ 4 117, 5 1 9 318, 6 3 2 1 319, 5 7 8 1020, 6 6 2 9 4 921, 1 1 2 122, 3 1 2 1 223, 1 2 2 124, 2 1 2 225, 2 3 226, 3 327, 3 4 2 1 428, 2 3 3 129, 2 2 3 1 130, 1 3 231, 3 2 1 132, 4xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x+− − >− + + ≥− − <≥ + − +− > − ++ > + ++ ≤ +> + −+ < +− − ≤+ ≥ + =+ − − =+ − + =− + < −− + = −2 2 3 1 233, 5 2 2x xx x− ≤ +− = + CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 10 Bài 10. Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( )3324 2332 4 223332 24 2 22 31,43 34 4 4 12, 23 22 3 4 5 23,333 64,72 2 44 1 15,34 4 5 46 1 16,41 36 2 5 6 57, 532 3 5 4 3 28, 343 3 29, 33 110, 424 3 1 311,xxx x xxx xxxxxx xxx x x x xx x xxx x x x xx xxxx xxxx x x<− −+ + − −≥−+ + +<−<− −+≥+ + −+<− + ++ − + +≥++ − + +< −−+ −<− +< −−+ + −24 24 222 233 6 333 33 332 22 24 8 4420112, 12 3 23 813, 56 4 4 12 1 114,43 4 5 54 315,55 2 4 55 14 9 616,4 9 74 6 7 317,83 7 41 2 8 7 918,5 2xx xx xxx xxx x xxx xx xxx xx xx x xx−<−−≥+ +−≥− + −−<− + −−≥+ +− + +≥−− − +≥+ ++ + + −<+ [...]... 3x + 7 x 5 2 ≥1 x+3 −2 2− x 1 x − 3 + 3 x − 1 + 4 11 3 6 ≤ 2 2 4 x + 2 − x + 1 − 1 15 CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM 11 TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH Bài 12 Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực x2 + 3 − 5 x2 − 2 1, 2 < 2 5 2 < 2 5 3 x +3 − x + 2 −3 2x − 5 −1 ≥3 3x + 4 + 2 x − 1 2, 3, x2 + 6 + 3 3 x2 + 6 − x2 − 2... 16, 2 − 9x − 9 4x ≤4 3 2 − 9x − 7 9x +1 17, 3 2 − x + 2 − 2x ≥2 1+ 2 − x + 2 2 − 2x 18, x +1 ≤1 2 − 3x + 2 1 − x CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM 12 TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH Bài 13 Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực 1, x + 1 + x + 3 = 3 x + 4 2, 5 x + 2 − x + 5 = x + 1 3, x+6 + x+3 = x−2 4, x + 5 − x − 2 = 5 x −1 5, 3 x + 6 + x + 3 =... − x 30, 2 3 − x + 2 − x ≥ x − 1 31, 1 + x + 3 + 2 x ≤ 3 x 32, 1 + 2 x − 1 − 2 x ≥ 2 x 33, 2 − 4 x + 1 − 4 x = x CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM 13 TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH Bài 14 Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực 3x + 2 − 4 x + 1 1, >1 4x + 1 − x 2, 3 x + 3x − 1 ≤3 x − 3x − 1 + 3x + 1 3, 3x + 4 + 2 x + 1 ≥5 3x + 4 − 2 2 x + 1 + 4... + 2 < −2 2x + 7 −1 17, 2 x + 5 2 − x +1 ≥3 1− x − 2 − x 18, 4x −1 + 2x + 3 =2 2 x + 2 − 3x 19, x − 2x −1 ≤2 x −1 CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM 14 TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH Bài 15 Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực 3 4 5 1, + + 1 = −1 2 x x x 2, 5 6 3 + +1 = + 4 2 x x x 3, 4 6 5 + +9 = 2 x x x 4, x 4 9 − + 5 = 7 − 2x x2 x 5, 6 + 4 x... + 9 x 3x − x 2 + 1 2 x −1 ≤ > < 1 2x − 5 x +1 −1 4x −1 x2 + 5x + 4 4x − 5 2 ( 4 x − 5) 1 − x2 + 9 x 2 + 7x x2 −1 CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM 16 TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH Bài 17 Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực 1, 3 x + 34 − 3 x − 3 = 1 3 2, x −1 + 3 x − 2 = 3 2x − 3 3, 3 1 − 2 x + 3 1 − x + 3 3 x + 1 = 0 4, 3 x +1 + 3 x + 2 + 3... x 32, 3 3 x + 1 + 3 x − 2 = 3 4 x − 1 33, 3 2 x + 1 + 3 4 x − 2 = 3 2 x − 1 + 3 4 x 34, 3 x + 2 3 x +1 = 3 x + 8 CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM 17 TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH Bài 18 Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực 1, 3 x + 1 + 4 x − 1 − 5 x + 1 ≤ 2 x 2, 6 x − 1 = 3 x − 3 + 6 x + 2 − 3 x 3, x + 1 + 2 x ≤ x2 + x + 2 ( 4, 2 x − 1 = 4...Bài 11 Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực 2 1, =3 x −1 − 3 x + 3 4 3 2, = x+5 − x−2 5 6 7 3, = 3x − 3 − 4 x − 2 2 3 x + 2 − 2 4 x + 1 − 10 5 = 2 8 3 5, >2 2 3 + x − 4 1+ x 4 7 6, < 3 2x + 1 − x + 8 − 2 5 3... x + 12 ≤ 18, 3 1 3 + +7 > −2 2 x x x 19, 3 + 4 x − 7 x2 4 − x > x x CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM 15 TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH Bài 16 Giải các phương trình bất phương trình sau trên tập hợp số thực 1, x 2 + 3x + 2 3 > x +1 x +1 2, x 2 − 3x + 2 2 x 2 − 5 x + 4 > x−4 x−4 3, 6 x2 + 6 x + 5 x −1 > 3x + 2 3x + 2 4, 1 − 1 − 4 x2 x x x 2 ( x + 1) 2 + 3− x x + 2 > x +1 x +1 11, 4 x + 101 x + 64 = 2 ( x + 10 12, x2 + x − 6 5 − x < x2 x 13, x − 5 x − 14 + 5 ≥ 30 x 14, ) 2 x − x2 2 +3≤ 2 x x 15, x +5 1 x 2 − 3 3 x − 10 + 4 3 x x+3 x 6 17, x + 3 x + 12 ≤ 18, 3 1 3 + +7 > −2 2 x x x 19, 3 + 4 x − 7 x2 4 − x > x x CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM 15 TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH... x + 4 < 3 4 x + 1 − 20 26, 9 x − 1 − 3 x − 3 = −5 27, 4 x − 1 − 4 x − 2 = 2009 28, x − 4 x + 92 > 7 29, 3 x − 2 − 5 3x + 9 = 8 30, 4 1 + x − 1 − x = 4 CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM 18 TRUNG ĐOÀN 1 ĐOÀN 6 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH . MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 6 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1 CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BÀI TẬP SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG – NÂNG CAO LŨY THỪA (PHẦN 1). CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 6 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 2 Bài 2. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( ) ( ) (. CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988@GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 6 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 3 Bài 3. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực ( ) ( ) (
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNHBÀI TẬP SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG – NÂNG CAO LŨY THỪA (PHẦN 1) pptx, TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNHBÀI TẬP SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG – NÂNG CAO LŨY THỪA (PHẦN 1) pptx, TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNHBÀI TẬP SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG – NÂNG CAO LŨY THỪA (PHẦN 1) pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn