Bài giảng kinh tế lượng Giới thiệu tổng quan

7 295 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 13:15

Bài giảng kinh tế lượng_Giới thiệu tổng quan Chương 0: GIỚI THIỆU1. KHÁI QUÁT KINH TẾ LƯỢNG2. PHƯƠNG PHÁP KINH TẾ LƯỢNG3. CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN TRONG KINH TẾ LƯỢNG4. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỐ LIỆU THỐNG KÊKHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG•“Kinh tế lượng” được dịch từ thuật ngữ “Econometrics”- Ragnar Frisch sử dụng đầu tiên vào khoảng năm 1930.•Kinh tế lượng là một công cụ kết hợp giữa lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán và máy tính nhằm định lượng (đo lường) các mối quan hệ kinh tế, từ đó dự báo diễn biến các hiện tượng kinh tế và phân tích các chính sách kinh tế.Thu thập, xử lý số liệuLập mô hìnhƯớc lượng các tham sốKiểm định giả thiếtMô hình ước lượng tốt không ?Dự báo, ra quyết địnhSơ đồ phương pháp luận nghiên cứu Kinh tế lượng Lý thuyết kinh tế, các giả thiết(1)(2)(3)(4)CóKhôngPHƯƠNG PHÁP KINH TẾ LƯỢNG(5)CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN TRONG KINH TẾ LƯỢNG1. Quan hệ thống kê và quan hệ hàm số2. Quan hệ hồi quy và quan hệ nhân quả 3. Quan hệ hồi quy và tương quan- Tương quan : đo mức độ kết hợp tuyến tính giữa 2 biến và các biến có tính đối xứng (rXY = rYX). - Hồi qui : Quy về trung bình, nghiên cứu 1 đối tượng phụ thuộc vào một hay nhiều đối tượngĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỐ LIỆU THỐNG KÊ1. Phương pháp đồ thị:- Đồ thị thường sử dụng: Đồ thị phân tán (Scatter plot)- Dùng đồ thị để mô tả các mối quan hệ giữa các đại lượng (lượng biến)2. Các tham số thống kêĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỐ LIỆU THỐNG KÊa) Hiệp phương saib) Hệ số tương quan tuyến tính (hệ số tương quan)độ lệch chuẩn- Dùng các tham số đặc trưng trong thống để mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng (lượng biến)- Các tham số đặc trưng thống kê: Hiệp phương sai, hệ số tương quan ( ) ( ) ( ) ( ) ( )11,== − − = − −  ∑nX Y i X i YiCov X Y E X Y X Ynµ µ µ µ( )( ) ( )=X,YCov X, YrSe X .Se Y( ) ( )=Se . var .ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỐ LIỆU THỐNG KÊVí dụ: Ma trận hiệp phương sai và hệ số tương quan giữa thu nhập và chi tiêu . lượng (đo lường) c c mối quan hệ kinh tế, từ đó dự báo diễn biến c c hiện tượng kinh tế và phân tích c c chính sách kinh tế. Thu thập, xử lý số liệu Lập mô hình Ư c lượng c c tham số Kiểm định. tuyến tính (hệ số tương quan) độ lệch chuẩn - Dùng c c tham số đ c trưng trong thống để mô tả mối quan hệ giữa c c đại lượng (lượng biến) - C c tham số đ c trưng thống kê: Hiệp phương sai, hệ. VỀ KINH TẾ LƯỢNG • “Kinh tế lượng” đư c dịch từ thuật ngữ “Econometrics”- Ragnar Frisch sử dụng đầu tiên vào khoảng năm 19 30. • Kinh tế lượng là một c ng c kết hợp giữa lý thuyết kinh tế hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế lượng Giới thiệu tổng quan, Bài giảng kinh tế lượng Giới thiệu tổng quan, Bài giảng kinh tế lượng Giới thiệu tổng quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay