Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán việt nam

95 430 1

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 08:51

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán việt nam 1Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam.Phạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B1Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam.Danh sách viết tắtUBCKNN ủy ban chứng khoán nhà nớcOTC thị trờng chứng khoán phi tập trungVIEL Vietnam Enterprise Investment FundVFF Vietnam Frontier FundPhạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B2Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam.CK Chứng khoánVGF Vietnam Growth FundCPH Cổ phần hóaDNNN Doanh nghiệp nhà nớcVDF Vietnam Dragon FundVOF Vietnam Opportunity FundVEEF Vietnam Emerging Equity FundMEF Mekong Enterprise FundFDI đầu t trực tiếp nớc ngoàiFII đầu t gián tiếp nớc ngoàiCTQLQ Công ty quản lý quỹHĐQT Hội đồng quản trịhdtv Hội đồng thành viênGDCK Giao dịch chứng khoánTTGDCK Thị trờng giao dịch chứng khoánCTĐTCK Công ty đầu t chứng khoánttck Thị trờng chứng khoánDanh sách bảng biểuPhạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B3Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam.1.Bng 1.1: Th trng qu u t ca mt s quc gia, lónh th trờn th gii 2007222.Bng 1.2: Mời quỹ đầu t có mức tăng trởng cao nhất năm 2007233. Bảng 1.3:Các quỹ đầu t thành lập 2002 2007254.Bảng 2.1: Quy mô giao dịch của nhà đầu t nớc ngoài trong năm 2006525.bng 2.2: tỷ lệ phần trĂm giao dịch từ 2006 ĐếN 2009546.Bảng 2.3: so sáNH khốI lƯợNG giao dịCH nƯớC ngoàI từ tháNG 4/2008 ĐếN tháNG 3/2009557.Bng 2.4: Danh mc u t ca Qu Vietnam Frontier Fund (30/6/2003)628.Bng 2.5: Danh mc u t ca Qu tớnh theo loi t i sn (% NAV)639.Bng 2.6: Danh mc u t ca Qu theo khu vc u t (% NAV)64danh sách các hìnhPhạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B4Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam.1. Hình 1.1: Quỹ đầu t102.Hình 2.1 : Tng t i s n ca VEIL v o ng y 31/07/2007603.Hình 2.2 : Phân b vn u t ca IDG ventures Vietnam644. Hình 3.1: Tổng hợp84LI M U1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.Phạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B5Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam.Trên thế giới, nguồn vốn đầu t nớc ngoài ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nguồn vốn này bao gồm đầu t trực tiếp FDI và đầu t gián tiếp FII. Trong khi nguồn vốn FDI có vai trò trực tiếp thúc đẩy sản xuất, thì FII lại có tác động kích thích thị trờng tài chính phát triển theo hớng nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng quy mô và tăng tính minh bạch tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nớc dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn mới; nâng cao vai trò quản lý của nhà nớc và chất lợng quản trị doanh nghiệp , có tác động thúc đẩy mạnh mẽ các mối quan hệ kinh tế. Đối với Việt Nam, thu hút nguồn vốn FII mang một ý nghĩa rất quan trọng. Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nớc. Trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay, các doanh nghiệp nói chungcác công ty quản lý Quỹ đầu t nớc ngoài nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế, phải không ngừng nâng cao năng lực của mình, yêu cầu cần thiết đó là năng lực tài chính. Hơn nữa, FII có thể giúp vốn cho doanh nghiệp trong nớc, gíup doanh nghiệp tăng trởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, đối với các doanh nghiệp thiếu vốn thì đây là một kênh huy động hiệu quả. Nớc ta đã có những thành công trong việc thu hút nguồn vốn FDI nhng nguồn vốn FII vẫn còn hạn chế trong khả năng thu hút. Vậy làm cách nào để thu hút đầu t có hiệu quả? Trong khi quy mô vốn hiện nay của các Quỹ còn ở mức thấp, đầu t vào Quỹ cha tốt do đó việc đẩy mạnh hoạt động của các Quỹ đầu t trên thị trờng chứng khoán Việt Nam là một việc hết sức cần thiết giúp các doanh nghiệp từng bớc hội nhập vào thị trờng tài chính thế giới đang diễn ra vô cùng sôi động.2. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu.Đối tợng chủ yếu tập trung vào các vấn đề về hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu t gián tiếp, quản lý Quỹ đầu t nớc ngoài, và sàn giao dịch chứng khoán, các nhân tố ảnh hởng, hội nhập quốc tế và các hoạt động của Quỹ đầu t trên sàn giao dịch chứng khoán trong điều kiện hội nhập hiện nay. Từ đó đa ra những giải pháp phát triển thị trờng nàyPhạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B6Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam.Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu t nớc ngoài trong giai đoạn 2009 đến 2020.3. Phơng pháp nghiên cứu.Phơng pháp tổng hợp, phân tích,thống kê , so sánh các kết quả trên cơ sở vận dụng phơng pháp t duy duy vật biện chứng, kết hợp các phơng pháp về logic, 4. Mục đích.Từ việc nghiên cứu các vấn đề cơ bản trong các Quỹ đầu t nớc ngoài về khái niệm, vai trò, cơ cấu, các hoạt động từ đó đề xuất các giảI pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu t nớc ngoài trong hội nhập quốc tế, sự cần thiết phải thu hút vốn. Trên cơ sở thu thập, phân tích, đánh giá thực trạng về vốn của các Quỹ đầu t nớc ngoài, đề tài đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực về vốn cho Quỹ đầu t nớc ngoài và da ra những kiến nghị đối với Nhà nớc nhằm nâng cao năng lực về vốn cho Quỹ đầu t nớc ngoài trong điều kiện hiện nay.Nhiệm vụ nghiên cứu: (1).Hệ thống hoá cơ sở lý luận về Quỹ đầu t nớc ngoài.(2).Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài hiện nay.(3).Trình bày bối cảnh suy giảm nền kinh tế toàn cầu, cơ hội và thách thức đối với Quỹ đầu t nớc ngoài tại Việt Nam.(4).Phân tích xu thế phát triển hoạt động kinh doanh của các Qũy đầu t nớc ngoài tại thị trờng chứng khoán Việt Nam, để từ đó đa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t này.5. Nội dung đề tài. Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm 3 phần:Chơng 1: Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu t nớc ngoài tại thị tr-ờng chứng khoán Việt Nam.Phạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B7Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam.Chơng 2: Thực trạng hoạt động của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại thị trờng chứng khoán Việt Nam.Chơng 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu t nớc ngoài tại thị trờng chứng khoán Việt Nam.Phạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B8Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam.CHƯƠNG 1: CƠ S Lý LUậN Về HOạT ĐộNG KINH DOANH CủA QUỹ ĐầU NƯớC NGOàI TạI THị TRƯờNG CHứNG KHOáN VIệT NAM.1.1.Hoạt động kinh doanh cuả Quỹ đầu t và Quỹ đầu t nớc ngoài.1.1.1.Khái niệm. Nền kinh tế muốn tăng trởng nhanh, nhất thiết phải có nhiều vốn đầu t. Để làm cầu nối giữa bên cần vốn và bên có vốn nhàn rỗi, nhiều loại hình tài chính trung gian đã ra đời. Một trong những định chế tài chính trung gian có ảnh hởng nhiều tới hoạt động đầu t trong nền kinh tế đó là loại hình Quỹ đầu t.Trên thế giới, việc đầu t vào các Quỹ đầu t chứng khoán (Quỹ đầu t) từ lâu đã trở thành một kênh đầu t rất phổ biến và đợc a chuộng. Quỹ đầu t còn là bộ phận cấu thành quan trong góp phần vào sự phát triển của thị trờng chứng khoán và nền kinh tế nói chung. Tại Mỹ, trên một nửa dân số mua các chứng chỉ Quỹ đầu t.Quỹ đầu t là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu t vào các cổ phiếu , trái phiếu, tiền tệ hay các loại tài sản khác. Tất cả các khoản đầu t này đều đợc quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi các công ty quản lý Quỹ, ngân hàng giám sát và các cơ quan có thẩm quyền khác.Hình 1.1: Quỹ đầu tPhạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B[...]...9 Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam Quỹ đầu t nớc ngoài: là loại hình quỹ đầu t của nguời nớc ngoài đầu t vào Việt Nam Mỗi Quỹ đầu t nớc ngoài sẽ có một công ty quản lý riêng đợc uỷ ban chứng khoán nhà nớc cấp giấy phép thành lập và giám sát hoạt động Các công ty quản lý quỹ là thực hiện chức năng về quản lý vốn tài sản thông qua việc đầu t theo danh mục đầu. .. Chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán đợc giao dịch Phạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B 31 Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam tại công ty chứng khoán là thành viên giao dịch của Trung tâm giao dịch chứng khoán theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Trung tâm giao dịch chứng khoán c) Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng. .. Hồng Trang KDQT 48 B 32 Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam (2) Hoạt động mua bán các hợp đồng tơng lai và các quyền lựa chọn vừa để kiếm lời, vừa để bảo hiểm đầu t cho các chứng khoánQuỹ đang nắm giữ (3) Hoạt động cầm cố: các QĐT có các hoạt động cầm cố chứng khoán, dùng cho mục đích sinh lời của công ty Đây là một nghiệp vụ kinh doanh CK có ít nhất hai... ra các Quỹ đầu t riêng Việc tách biệt chức năng này để cho UBCKNN dễ dàng kiểm sóat các hoạt động trên thị trờng Phạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B 10 Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam Nh vậy, các Quỹ đầu t sẽ đóng vai trò là chiếc cầu nối các nhà đầu t cá thể, ngời tiết kiệm với thị trờng chứng khoán thông qua các công ty môi giới chứng khoán. .. công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ quản lý danh mục ủy thác cho nhà đầu t nớc ngoài đợc Trung tâm Lu ký Chứng khoán cấp Mã số giao dịch cho hoạt động đầu t này Phạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B 29 Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam (iii)Nhà đầu t nớc ngoài đợc ủy quyền cho công ty quản lý quỹ thực hiện các hoạt động đầu t nêu tại điểm a khoản... trò của Quỹ đầu t nớc ngoài Đối với nhà đầu t nớc ngoài: Tại sao ngời dân ở các nớc có nền kinh tế phát triển lại thích đầu t gián tiếp vào chứng khoán thông qua các Quỹ đầu t hơn là đầu t trực tiếp vào các công ty bởi vì: Luật pháp các nớc thờng quy định giới hạn cho hoạt động của các Quỹ đầu t chứng Phân tán rủi ro: Quỹ đầu t có thể đầu t vào hàng chục thậm chí hàng trăm loại chứng khoán của các. .. nhuận ở Việt Nam, theo Nghị định 144/2003/ NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2003 về chứng khoánthị trờng chứng khoán, thì Quỹ đầu t chứng khoán ( gọi Phạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B 24 Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam tắt là Quỹ ) là quỹ hình thành từ vốn góp của ngời đầu t, đợc uỷ thác cho công ty quản lý quỹ quản lý và đầu t tối thiểu... Quỹ đầu t trên thị trờng chứng khoán Theo nguyên tắc tổ chức của thị trờng chứng khoán thì mọi hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán đều phải thông qua trung gian các công ty môi giới chứng khoán ( Công ty Chứng khoán) là thành viên của thị trờng chứng khoán Các công ty Quỹ đầu t phải giao dịch thông qua các công ty môi giới chứng khoán, mặc dù chính các công ty Chứng khoán này cũng có thể lập ra các. .. khoán tổ chức giao dịch loại chứng khoán mới, thay đổi và áp dụng phơng thức giao dịch mới, đa vào vận hành hệ thống giao dịch mới phải đợc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nớc chấp thuận 1.3 Hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu t trên thị trờng chứng khoán Việt Nam 1.3.1 Khái niệm Hoạt động kinh doanh: là tp hợp các hoạt động nhằm tạo ra lợi nhuận của công ty trong khuôn khổ của pháp luật Hoạt động kinh doanh của. .. phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nớc theo quy định của pháp luật (viii)Nhà đầu t nớc ngoài, ngời đại diện giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện các hoạt động đầu t cho nhà đầu t nớc ngoài theo các Hợp Phạm Thị Bích Ngọc & Lê Thị Hồng Trang KDQT 48 B 30 Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam đồng chỉ định đầu t, Hợp đồng . mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam. CHƯƠNG 1: CƠ S Lý LUậN Về HOạT ĐộNG KINH DOANH CủA QUỹ ĐầU TƯ NƯớC NGOàI TạI THị TRƯờNG. kinh doanh của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại TTCK Việt Nam. Chơng 2: Thực trạng hoạt động của các Quỹ đầu t nớc ngoài tại thị trờng chứng khoán Việt Nam. Chơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán việt nam, Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán việt nam, Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của các Quỹ đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay