ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC Môn thi: Lịch sử Khối C - Trường THPT Thuận Thành số 1 pot

5 200 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 04:22

Website http://thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn Trường THPT Thuận Thành số 1 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC Môn thi: Lịch sử_ Khối C Thời gian làm bài: 180 phút PHẦN CHUNG (7,0 điểm) _Dành cho tất cả các thí sinh Câu 1 (2,0 điểm) Hãy cho biết đường lối và thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc 1978 – 2000? Câu 2 (3,0 điểm) Trình bày những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1930. Đánh giá sự đóng góp đó với cách mạng Việt Nam? Câu 3 (2,0 điểm) Vì sao Đảng và Chính phủ phát động cuộc kháng chiến toàn quốc vào ngày 19/12/1946. Đường lối kháng chiến chống pháp của Đảng ? PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)_Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu 4a hoặc 4b Câu 4a (3,0 điểm)_ Theo chương trình chuẩn Trình bày hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa thành lập 2 – 9 – 1945. Câu 4b (3,0 điểm) _ Theo chương trình nâng cao Căn cứ vào tình hình như thế nào mà Đảng Cộng Sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết và chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh? === Hết === (Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Họ tên thí sinh:……………………….Số báo danh:………………………… www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.comWebsite http://thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn Đáp án môn Lịch sử TT Nội dung Điểm Câu 1. Hãy cho biết đường lối và thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc 2,0 - Hoàn cảnh lịch sử: + Do sai lầm về đường lối “Ba ngọn cờ hồng” đã tàn phá nền kinh tế TQ, đặc biệt là cộc đại cách mạng văn hóa vô sản 1966 – 1967 đã làm cho TQ lâm vào khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội. 0,25 + Tháng 12/1978 Ban chấp hành TƯ Đảng cộng sản TQ đề ra đường lối cải cách do Đặng Tiểu Bình khởi xướng 0,25 - Nội dung cải cách + Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm + Tiến hành cải cách mở cửa + Chuyển kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN linh hoạt nhằm hiện đại hóa XHCN đặc sắc của Trung Quốc + Biến TQ thành quốc gia dân chủ giàu mạnh, văn minh 0,5 - Thành tựu + Kinh tế GDP tăng 8% năm, GDP đạt 1080 tỉ USD đời sống nhân dân…. + Khoa học: 1964….Chế tạo thành công bom nguyên tử…. 10/2003… Phóng thành công tàu Thần Châu 5 đưa nhà du hành …. 0,5 - Đối ngoại: + Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô + Mở rộng quan hệ đối ngoại Có nhiều đóng góp trong giải quyết tranh chấp quốc tế] Thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông 0,25 - Ý nghĩa: + Nâng cao vị thế của TQ + Là bài học quý báu cho những nước đang tiến hành đổi mới trong đó có Việt Nam 0,25 Câu 2. Trình bày những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc 1919 – 1930- đánh giá…… 3.0 - Những hoạt động của NAQ + Cuối 1917 NAQ trở lại pháp. 1919 ra nhập Đảng XH Pháp + 6/1919 Người gửi tới Hội nghị Vecxai… +7./1920 Người đọc bản thảo… + ….Người Quyết tâm theo con đường CM-10 +12/1920 tại Đại hội đảng XH Pháp người bỏ phiếu… 2,0 www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.comWebsite http://thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn + 1921 Người sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Paris + Người tham gia sáng lập chủ bút người cùng khổ…. Đặc biệt biên soạn cuối bản án chế độ thực dân Pháp (1925) + Tháng 6/1923 Người đi Liên Xô dự hội nghị Quốc tế nông dân và Đại hội 5 của Quốc tế cộng sản. +11/11/1924 Người về Quảng Châu Trung Quốc… + Tháng 6_1925…. + Năm 1927 Người xuất bản cuốn “ Đường Kách mệnh”… + Đâu 1930 triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản và soạn thảo cương lĩnh chính trị…. - Đánh giá + Là Người tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam_ con đường CM vô sản, Chủ nghĩa Mác Lê nin + Là người tích cực truyền bs chủ nghĩa Mác Lênin vào PTCN và PTYN Việt Nam + Là người dày công đào tạo đội ngũ cán bộ CM, chuẩn bị chu đáo về mặt tổ chức, Thành lập hội VNCMTN (6/1925) + Là ngườ triệu tập chủ trì hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. + Là người soạn thảo cương lĩnh chính trị, một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo. 1,0 Câu 3: Tại sao Đảng và Chính phủ phát động cuộc kháng chiến toàn quốc… 2,0 - Sau hiệp định bộ 6/3 và tạm ước 14/9, năm 1946 TDP bội ước…. 0,25 + Pháp tăng cường hoạt động khiêu khích tiến công ta ở Nam Bộ, Trung Bộ, Hải Phòng, Lạng Sơn, nhất là ở Hà Nội (12/1946) 0,25 + Ngày 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư….Nếu không chúng sẽ hành động vào sáng 20/12/1946 trước hành động xâm lược trắng trợn của Pháp, nhân dân ta đứng lên kháng chiến bảo vệ tổ quốc. 0,25 - Trong 2 ngày 18, 19/12/1946 ban thường vụ TƯ Đảng họp và phát động toàn quốc kháng chiến – cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ - Ngày 19/12/1946 chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 0,25 - Nội dung đường lối kháng chiến Đường lối kháng chống thực dân pháp của Đảng được thể hiện trong các văn kiện: + Chỉ thị “Toàn quốc kháng chiến của ban thường vụ TƯ Đảng 0,75 www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.comWebsite http://thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn (12/12/1946) + Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ chí Minh 19/12/1946…. + Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi của tổng bí thư Trường Chinh (9/1947) xác định mục đích, tính chất của cuộc kháng chiến đó là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện… - Ý nghĩa: Đường lối kháng chiến có tác dụng động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân… đứng lên kháng chiến chống pháp xâm lược đến thắng lợi cuối cùng… 0,25 Phần riêng Câu 4a: Hoàn cảnh lịch sử và diễn biến tổng khởi nghĩa tháng 8/1945. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa… 3,0 a) Hoàn cảnh lịch sử - Tháng 8/1945 quân đồng minh tấn công quân nhật - 9/8/1945 Liên Xô…. - 15/8/1945 Nhật tuyên bố đầu hàng… - Quân Nhật ở Đông Dương……điều kiện khách quan cho Tổng khởi nghĩa đã đến, thời cơ…… - Ngày 13/8/1945 TƯ Đảng- MTVM… - Ngày 14,15/8/1945… - Ngày 16/17/8/1945…… 1,25 b) Diễn biến - Chiều 16/8/1945…. - Ngày 18/8/1945…. - Tại hà Nội 19/8/1945…. - Ngày 23/8/1945…….Huế - Ngày 25/8/1945…….Sài Gòn - Ngày 28/8/1945……. - Chiều 30/8/1945………. 1,25 ` c) Nước VNDCCH Thành lập - 25/8/1945…… - Ủy ban dân tộc giải phóng cải tổ thành chính phủ lâm thời - 2/9/1945 chủ tịch HCM…… 0,5 Câu 4b: Căn cứ vào tình hình như thế nào mà Đảng…… 3,0 a) Căn cứ ……Đảng cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ GPDT lên trên hết: - Thế giới: Chiến tranh TG bước sang năm thứ 3, lan rộng ra nhiều nước, Phát xít Đức ráo riết chuẩn bị tấn công Liên Xô. Nhật mở rộng xâm lược TQ và tiến xuống phía nam. 0,5 - Trong nước: + Nhật nhảy vào xâm lược Đông Dương Pháp đầu hàng Nhật. 0,5 www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.comWebsite http://thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn Nhật lấn từng bước để biến đông dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của chúng… - Nhật Pháp cấu kết với nhau để áp bức, thống trị nhân dân Đông Dương… đời sống của tất cả nhân dân đông dương điêu đứng, khổ cực => mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân đông dương với đế quốc và phát xít Nhật , pháp, gay gắt vận mệnh dân tộc nguy vong hơn bao giờ hết. Vì vậy hội nghị TƯ Đảng do NAQ chủ trì (10 – 19/5/1941) đã đặt chủ trương gpdt lên hàng đầu. b) Và căn cứ để HN TƯ 8 thành lập mặt trận Việt Minh - Thế giới đang có sự chuyển biến sâu sắc: Phát xít Đức chuẩn bị tấn công Liên Xô sẽ làm cho tính chất chiến tranh thay đổi, trên thế giới dần hình thành 2 trận tuyến, một bên là lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu, một bên là khối phát xít đức – ý – nhật. Cuộc đấu tranh của mỗi dân tộc Đông Dương là một bộ phận của mặt trận dân chủ chống phát xít trên thế giới. 0,5 - Trong nước: Mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với đế quốc và phát xít N-P là mâu thuẫn chủ yếu. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng đông dương 0,25 để phát huy sức mạnh dân tộc của mỗi nước Đông Dương. Vì vậy mỗi nước cần có mặt trận dân tộc thống nhất riêng 0,25 Ở Việt Nam, Thành lập MTVNĐLĐM (Việt Minh) để xây dựng được khối đoàn kết toàn dân vững chắc đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng. www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com . http://thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn Trường THPT Thuận Thành số 1 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI H C Môn thi: Lịch sử_ Khối C Thời gian làm bài: 18 0 phút PHẦN CHUNG (7,0 điểm) _Dành cho. www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com Website http://thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn Đáp án môn Lịch sử TT Nội dung Điểm C u 1. Hãy cho biết đường lối và thành tựu c a c ng cu c cải c ch mở c a. tất c c c thí sinh C u 1 (2,0 điểm) Hãy cho biết đường lối và thành tựu c a c ng cu c cải c ch mở c a c a Trung Qu c 19 78 – 2000? C u 2 (3,0 điểm) Trình bày những hoạt động c ch mạng c a
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC Môn thi: Lịch sử Khối C - Trường THPT Thuận Thành số 1 pot, ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC Môn thi: Lịch sử Khối C - Trường THPT Thuận Thành số 1 pot, ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC Môn thi: Lịch sử Khối C - Trường THPT Thuận Thành số 1 pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay