CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

18 66,176 948
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 01:20

. PHỤ LỤC CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU I- THUYẾT MINH CHUNG - Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m 3 bê tông loại thông thường trong các bảng. bảng này, định mức dự toán cấp phối vật liệu một số loại bê tông đặc biệt được điều chỉnh như nội dung trong điểm 2, mục II. - Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác bê tông 100,. loại bê tông thông thường thì mức hao phí của loại cốt liệu thay thế và các vật liệu khác trong cấp phối có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng trong mục II. II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt, CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt, CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay