Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới của tỉnh Thái Bình.doc

80 858 5
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2012, 13:04

Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới của tỉnh Thái Bình . nhau về kinh tế tư nhân : Có người cho kinh tế tư nhân đồng nghĩa với kinh tế tư bản tư nhân, có người lại đồng nhất kinh tế tư nhân với kinh tế ngoài. vực kinh tế tư nhân ở tỉnh Thái Bình- Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới của tỉnh Thái Bình4 . Các kết quả dự kiến đạt đượcQua
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới của tỉnh Thái Bình.doc, Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới của tỉnh Thái Bình.doc, Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới của tỉnh Thái Bình.doc, Tính cấp thiết của đề tài Mục đích nghiên cứu của đề tài, 1 : Những vấn đề lý luận chung về kinh tế tư nhân ở nước ta, Đối tượng và nội dung nghiên cứu của đề tài Khái niệm và bản chất của kinh tế tư nhân, Các loại hình kinh tế tư nhân, Tính tất yếu khách quan tồn tại và phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta, Vai trò của kinh tế tư nhân ở nước ta, Các chính sách và biện pháp hỗ trợ của Nhà nước, Lực lượng lao động, Góp phần cơng nghiệp hố, hiện đại hố nơng nghiệp nơng thơn ở tỉnh Giới thiệu khái qt về tỉnh Thái Bình, Những thành tựu phát triển kinh tế của tỉnh, Quá trình hình thành và phát triển của kinh tế tư nhân tỉnh Thái Bình Cơ cấu của khu vực kinh tế tư nhân, Nguyên nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn