LUẬN VĂN: Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010 potx

74 389 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2014, 18:20

. thực Đông Bắc, em quyết định chọn đề tài: “ Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010 . Khoá Luận của em gồm 3 phần: . GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………… LUẬN VĂN Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010 Khoá luận tốt. về tài chính doanh nghiệp Chƣơng 2: Giới thiệu doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính của DN Chƣơng 3: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của DN. Đề tài phân tích tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN: Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010 potx, LUẬN VĂN: Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010 potx, LUẬN VĂN: Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Lƣơng thực Đông Bắc giai đoạn 2009 - 2010 potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn