Báo cáo " Hiến pháp Việt Nam và quyền bình đẳng của phụ nữ" ppt

6 261 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2014, 13:20

Nghiên cứu - tra0 đổi Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ 73 ThS. Phạm Thị Tình * uyn con ngi v quyn cụng dõn l yu t quan trng trong mc tiờu v ng lc ca s phỏt trin kinh t - xó hi. Do ú, nú c khng nh l ch nh c bn nht trong mi hin phỏp. S phỏt trin ca lch s loi ngi ó chng minh sc mnh to ln ca nhu cu v quyn t do. Quyn c xem xột di gúc l nhu cu c lp, ó to ra ng lc mnh m cho con ngi, c bit lnh vc chng ỏp bc, búc lt, xõy dng xó hi cụng bng, dõn ch, t do. Trong nh nc XHCN nhng tin , iu kin gii phúng con ngi gn lin vi s thay i v quan h s hu t liu sn xut, c bit l vic thit lp ch chớnh tr vi bn cht tt c quyn lc nh nc thuc v nhõn dõn. Xut phỏt t vai trũ, giỏ tr ca quyn m trong t duy chớnh tr ca nhõn loi, vn quyn cụng dõn trong ú cú quyn bỡnh ng nam n ó tr thnh ni dung chớnh ca lch s lp hin. Trong hin phỏp ca tt c cỏc nc dự thuc ch xó hi no vn quyn con ngi, quyn cụng dõn u c xỏc nh l ch nh quan trng, l ni dung c bn nht ca mi bn hin phỏp. Ni dung ny chi phi n c kt cu ca bn hin phỏp, thng ch nh quyn cụng dõn c t lờn hng u trong cỏc hin phỏp ca nhiu quc gia.(1) õy c xem l nn tng phỏp lớ quan trng cho mi cụng dõn núi chung v n cụng dõn núi riờng thc hin cỏc quyn t do, dõn ch ca mỡnh trờn c s bo m ca nh nc v phỏp lut. Lch s Vit Nam ó tri qua hng ngn nm sng di ch phong kin, gn mt trm nm di ỏch thng tr ca thc dõn Phỏp, ph n Vit Nam va b ỏp bc v giai cp, va b trúi buc bi l giỏo phong kin h khc. Cỏch mng thỏng Tỏm thnh cụng, Nh nc Vit Nam dõn ch cng hũa ra i ỏnh du s ra i ca bn Hin phỏp dõn ch nhõn dõn u tiờn - Hin phỏp 1946. Vi 7 chng v 70 iu, ln u tiờn trong lch s Vit Nam, nhõn dõn ta c thc hin cỏc quyn t do, dõn ch v cng l ln u tiờn trong lch s dõn tc, ph n Vit Nam c ngang quyn vi nam gii trong mi phng din. Nhng quy nh ca bn hin phỏp ny l c s phỏp lớ vng chc to iu kin cho ph n tham gia cng hin vo s nghip chung gii phúng dõn tc ng thi gii phúng chớnh mỡnh. ng ta ngay t khi mi ra i ó nhn thc y vai trũ to ln ca mi tng lp nhõn dõn trong ú cú 51% ph n nu qung i qun chỳng khụng th tham gia Q * Ging viờn chớnh Khoa hnh chớnh - nh nc Trng i hc lut H Ni Nghiên cứu - trao đổi 74 Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ cỏch mng thỡ cỏch mng khụng th thnh cụng c. Trong lun cng chớnh tr u tiờn ng cng xỏc nh nam n bỡnh ng l mt trong mi mc tiờu hnh ng. Quan im ca ng, chớnh sỏch ca Nh nc luụn th hin tớnh c lp cho dõn tc, t do, dõn ch cho nhõn dõn, phự hp vi nguyn vng qun chỳng v xu th thi i. Nh nc ta l nh nc ca dõn, do dõn v vỡ dõn, khỏi nim quyn cụng dõn trong Hin phỏp luụn gn lin vi dõn ch. Hn na th k ca lch s lp hin, Vit Nam cú 4 bn hin phỏp, ỏnh du 4 giai on phỏt trin quan trng. Cựng vi s phỏt trin ca cỏc ch nh khỏc, ch nh quyn v ngha v c bn ca cụng dõn trong ú cú quyn bỡnh ng ca ph n cng ngy cng c phỏt trin v hon thin, phự hp vi iu kin thc t ca t nc. Ngoi cỏc quyn v ngha v c bn cụng dõn núi chung m ph n cng c hng, c 4 bn hin phỏp u cú nhng iu khon riờng quy nh v quyn bỡnh ng ca ph n. Ngay t nhng ngy u tiờn ginh c chớnh quyn, Nh nc ta ó bt tay vo cụng vic cp thit - xõy dng Hin phỏp. Cng trong bn Hin phỏp ny a v phỏp lớ ca cụng dõn c bit c chỳ trng. Trong s cỏc ch nh c bn ca Hin phỏp thỡ ch nh ngha v v quyn li cụng dõn c quy nh ti chng II. Hin phỏp khng nh: n b ngang quyn vi n ụng v mi phng din (iu 9). Cú th núi, õy l ln u tiờn trong lch s Vit Nam quyn bỡnh ng nam n c ghi nhn trong o lut c bn ca nh nc - vn bn cú hiu lc phỏp lớ cao nht. Khng nh ý ngha ln lao v cỏc quyn t do dõn ch, trong ú cú quyn bỡnh ng ca ph n, H Ch Tch ó tng nhn nh: Hin phỏp ó tuyờn b vi th gii bit, dõn tc Vit Nam ó cú mi quyn t do, Hin phỏp ó tuyờn b vi th gii ph n Vit Nam ó c ng ngang hng vi n ụng c hng chung mi quyn t do dõn ch ca mt cụng dõn.(2) Dự ch vi cỏch th hin ngn gn, c th trong mt iu khon nhng Hin phỏp 1946 khụng ch th hin thỏi trõn trng, ỏnh giỏ ỳng nhng úng gúp ỏng khớch l ca ph n m cũn th hin quan im kiờn quyt bo v quyn li ph n ca Nh nc, ca ch dõn ch rng rói. iu ny cng cú ý ngha hn khi chỳng ta bit rng Hin phỏp 1946 ra i trong iu kin Nh nc Vit Nam cũn quỏ non tr, li phi ng u vi nhiu th lc thự trong v gic ngoi v muụn vn khú khn v tt c cỏc mt. Ra i trong mt iu kin hon cnh mi, Hin phỏp 1959 ó k tha t tng v quyn bỡnh ng ph n iu 24. Mc dự cng ch ghi nhn ti mt iu trong s 21 iu ca ch nh quyn v ngha v c bn ca cụng dõn, song Hin phỏp 1959 ó quy nh khỏ c th, chi tit hn v quyn bỡnh ng ph n. Khụng nhng ch khng nh Ph n nc Vit Nam dõn ch cng hũa cú quyn bỡnh ng vi nam gii v cỏc mt sinh hot chớnh tr, kinh t, vn húa, xó hi v gia ỡnh m hn th ph n cú iu kin thc hin quyn bỡnh ng ca mỡnh, Nghiên cứu - tra0 đổi Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ 75 Hin phỏp cũn quy nh rừ trỏch nhim ca Nh nc trong vic m bo quyn bỡnh ng v vic lm, bo v quyn li ca b m v tr em, bo v hụn nhõn v gia ỡnh. Vi quan im k tha v phỏt trin quy nh ca Hin phỏp 1959, Hin phỏp 1980 ó cú hai iu (63 v 64) quy nh v quyn bỡnh ng ca ph n. Bờn cnh vic tha nhn quan im ph n v nam gii cú quyn ngang nhau v mi mt nh cỏc Hin phỏp trc, Hin phỏp 1980 cũn khng nh Nh nc v xó hi chm lo nõng cao trỡnh chớnh tr, vn húa, khoa hc, k thut v ngh nghip ca ph n, khụng ngng phỏt huy vai trũ ca ph n trong xó hi ng thi Nh nc v xó hi cú chớnh sỏch chm lo phỏt trin cỏc nh h sinh, nh tr, lp mu giỏo, nh n cụng cng v nhng c s phỳc li khỏc, to iu kin thun li cho ph n sn xut, cụng tỏc, hc tp v ngh ngi. c bit vi vn bo h hụn nhõn v gia ỡnh ó c Hin phỏp 1980 tỏch ra thnh mt iu khon riờng (iu 64) nhm quy nh c th hn vai trũ ca gia ỡnh trong xó hi, ghi nhn nguyờn tc hụn nhõn tin b mt v mt chng, v chng bỡnh ng, trỏch nhim ca cỏc thnh viờn trong gia ỡnh, quan im nhõn o ca Nh nc v xó hi trong vic tha nhn bỡnh ng gia cỏc con. Hin phỏp nm 1992 ra i trong cụng cuc i mi t nc vi quan im m rng t do dõn ch cho cụng dõn, chỳ ý n tớnh kh thi ca cỏc quyn v ngha v, vỡ vy, quyn bỡnh ng ca ph n cú nhiu im c b sung cho phự hp vi yờu cu thc t ca xó hi v m bo quyn con ngi. C th Hin phỏp quy nh: Lao ng n v nam lm vic nh nhau thỡ tin lng ngang nhau, quy nh ny khụng ch c ỏp dng i vi n cụng nhõn viờn chc m cũn c khng nh vi tt c ngi lao ng thuc cỏc thnh phn kinh t khỏc nhau trong nn kinh t th trng. iu ú, th hin s trõn trng ca Nh nc i vi mi lao ng to ra sn phm cho xó hi. ng thi Nh nc cũn quy nh ch ngh bo him i vi lao ng n núi chung. Xut phỏt t quan im cho rng s bỡnh ng vi ph n trc ht phi c th hin trong nhn thc, ỏnh giỏ ỳng v v trớ vai trũ ca ph n, tụn trng ph n, do ú Hin phỏp nm 1992 cũn quy nh thờm vic nghiờm cm mi hnh vi phõn bit i x vi ph n, xỳc phm nhõn phm ph n, c bit l trong quan h v chng. Ngoi ra Hin phỏp cũn quy nh mt lot bin phỏp nhm to iu kin ph n khụng ngng nõng cao trỡnh v phỏt huy vai trũ ca mỡnh trong xó hi, gúp phn gim gỏnh nng gia ỡnh, to iu kin cho ph n sn xut, cụng tỏc, hc tp, ngh ngi v lm trũn bn phn ca ngi m. Nhng quy nh ca Hin phỏp nm 1992 v quyn bỡnh ng ca ph n l mt trong nhng im ni bt phn ỏnh bn cht u vit, c th hin nht quỏn trong Hin phỏp nc ta. a v ca ph n c coi l mt tiờu chớ ca trỡnh vn minh, mt trong nhng tiờu chớ c bn nht ca s nghip gii phúng con ngi. Chớnh Liờn hp quc, trong mt ti liu ca mỡnh ó xỏc Nghiên cứu - trao đổi 76 Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ nhn: Ch cú cỏc nc xó hi ch ngha Hin phỏp v lut phỏp t vn quyn bỡnh ng ca ph n thnh mt quc sỏch thõm nhp vo cuc sng hng ngy ca ton dõn v l mi quan tõm chung ca ton xó hi, ch khụng phi l vn riờng ca n gii.(3) Gii phúng ph n, thc hin nam n bỡnh ng l c mt quỏ trỡnh u tranh lõu di mang tớnh cỏch mng sõu sc trong i sng thc tin. nc ta s nghip ú cng phc tp, khú khn hn nhiu bi do s chi phi ca nhng quan im thiu tớnh ton din v c im truyn thng. Xó hi phong kin, c bit phng ụng vi t tng trng nam khinh n ó l mt tr ngi ln. Thc t ú ũi hi Nh nc v ton xó hi phi quan tõm nhiu hn i vi s nghip gii phúng ph n, s tin b ca ph n. Thc t lch s lp hin th gii ó khng nh: Hin phỏp ra i gn lin vi cuc cỏch mng dõn ch t sn lt ch quõn ch chuyờn ch, l sn phm v phng din chớnh tr - phỏp lớ, ỏnh du bc chuyn mỡnh t xó hi thn dõn sang xó hi cụng dõn. Hin phỏp ra i do ỏp lc ca nhu cu t do, dõn ch, tr thnh thit ch ghi nhn v m bo v mt phỏp lớ cỏc quyn c bn ca cụng dõn trong ú cú quyn bỡnh ng ca ph n. Nghiờn cu nhng quy nh ca Hin phỏp Vit Nam v quyn bỡnh ng ca ph n chỳng tụi nhn thy: - Cỏc quyn v ngha v c bn ca cụng dõn núi chung v quyn bỡnh ng ca ph n núi riờng gn lin vi ch quyn dõn tc. Lch s dõn tc ta ó khng nh, c lp dõn tc, ch quyn quc gia l nhõn t quyt nh mi ngi dõn núi chung trong ú cú ph n cú c a v lm ch t nc. Thc t ny c phn ỏnh rừ nột trong lch s lp hin Vit Nam, ch nh quyn v ngha v ca cụng dõn trong ú cú quyn bỡnh ng ca ph n luụn gn lin vi ch quyn quc gia v nn c lp dõn tc. - Trong cỏc Hin phỏp Vit Nam, vn quyn v ngha v c bn ca cụng dõn núi chung v quyn bỡnh ng ca ph n núi riờng luụn c th hin nht quỏn, l mt trong nhng ni dung c bn ca Hin phỏp. iu ny xut phỏt t s nht quỏn trong quan im xõy dng Hin phỏp ca Nh nc: nc ta ton b quyn lc nh nc thuc v nhõn dõn m nn tng l liờn minh giai cp cụng nhõn, nụng dõn v tng lp trớ thc. Xut phỏt t quan im ny a v lm ch ca mi cụng dõn trong ú cú ph n ó c cỏc bn hin phỏp th ch húa thnh cỏc quyn t do dõn ch ca cụng dõn. - Quyn bỡnh ng ca ph n ngy cng c quy nh m rng v hon thin hn trong cỏc bn Hin phỏp nc ta. Khụng ch k tha t tng v quyn bỡnh ng nam n trong Hin phỏp nm 1946, 1959, 1980, quyn bỡnh ng ca ph n trong Hin phỏp nm 1992 quy nh c th hn, mang tớnh kh thi cao, th hin quỏ trỡnh phỏt trin liờn tc v phng din chớnh tr - phỏp lớ cng nh k thut lp phỏp. S k tha v phỏt trin ny khụng ch khng nh rừ bn cht nh nc m cũn phn ỏnh c nhng thay i ln ca i sng t nc ng thi th hin s hũa nhp nhng giỏ tr vn minh ca Nghiên cứu - tra0 đổi Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ 77 nhõn loi v quyn con ngi. Quy nh v quyn bỡnh ng ca ph n trong Hin phỏp ó c nhiu vn bn phỏp lut khỏc c th húa nh: B lut dõn s, B lut lao ng, Lut hụn nhõn v gia ỡnh Chng hn nh to iu kin cho ph n tham gia vo hot ng ca cỏc c quan nh nc, Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut bu c i biu Quc hi nm 2001 ó b sung quy nh: S i biu Quc hi l ph n do U ban thng v Quc hi d kin trờn c s ngh ca on ch tch Ban chp hnh trung ng Hi liờn hip ph n Vit Nam, bo m ph n cú s i biu thớch ỏng (iu 10). õy c xem l c s phỏp lớ quan trng ph n vn lờn khng nh vai trũ ca mỡnh trong hot ng xó hi. Cú th núi, s lng i biu ph n tham gia vo c quan quyn lc nh nc cao nht (Quc hi) tuy cha nhiu nhng nú ó phn no khng nh s c gng ca ch em trong hot ng xó hi m cao hn na nú cũn khng nh c giỏ tr ca cỏc quy nh phỏp lut v quyn bỡnh ng ca ph n. Nu Quc hi u tiờn (Quc hi khúa I nm 1946) t l i biu n ch chim 2,5%, thỡ Quc hi trong giai on i mi t nc khụng ngng tng lờn v s i biu n: Quc hi khúa VIII (1987) l 18%, Quc hi khúa IX (1992) l 18,8%, Quc hi khúa X (1997) l 26,22%, Quc hi khúa XI (2002) l 27,31%. Hin phỏp Vit Nam luụn phự hp vi s phỏt trin kinh t - xó hi. Hin phỏp cng khng nh nhu cu, nguyn vng c bn ca qun chỳng nhõn dõn, hng ti mt tng lai tt p hn vi nhng iu kin sng bỡnh ng, t do, dõn ch. S phỏt trin nhng quy nh v quyn bỡnh ng ca ph n trong lch s lp hin cng tuõn th bn cht nờu trờn. Thng li ca Cỏch mng Vit Nam cựng nhng quy nh v quyn bỡnh ng ca ph n trong vn bn cú hiu lc phỏp lớ cao nht ó a ngi ph n lờn a v lm ch trong xó hi. iu ny i vi chỳng ta tng chng nh l mt s tt yu nhng nú ó, ang v s cũn l mc tiờu u tranh, l m c ca nhiu ph n mt s quc gia trờn th gii. Ngy nay trờn phm vi ton th gii, mc dự phong tro ph n ó cú nhiu im tin b nht nh nhng ti mt s nc vn ph n bỡnh ng trc phỏp lut vn cũn nhiu im quy nh cha phự hp. Mt s nc a ra nguyờn tc ngi chng l ch gia ỡnh ó iu chnh mt cỏch hp phỏp quan h bt bỡnh ng gia v v chng, cng nh gia cha m v con cỏi. Ti mt s nc theo o Hi, ngi ph n khụng c hnh ngh lut phỏp, mt s nc khỏc thỡ lut phỏp cm sinh cú k hoch, cm li d ngay c trong tỡnh trng hụn nhõn khụng th kộo di. Thm chớ cú ni lut hỡnh s cũn trng pht c nhng ph n gúa chng i ly ngi khỏc. Ngay c vi quyn bu c - mt quyn chớnh tr quan trng song lỳc u lut bu c t sn ch l lut bu c dnh cho n ụng. Trong mt thi gian di ph n khụng cú quyn bu c. Nm 1983, iu kin v gii tớnh ó b xúa b New Zealand, sau ú Nghiên cứu - trao đổi 78 Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ v c bit l sau Chin tranh th gii ln th II ó b xúa b a s cỏc nc t sn. M ph n cú quyn bu c t nm 1920, Anh - nm 1928, Phỏp - nm 1944, Italia - nm 1945, Hi Lp - nm 1956, Thy S - nm 1971.(4) Mc dự cũn cú nhng hn ch nht nh nờu trờn song thc t bng n lc ca bn thõn cựng vi nhng quy nh phỏp lut tin b ca nhiu quc gia, cỏc t chc quc t, ph n th gii ó v ang khng nh vai trũ ca mỡnh trờn tt c cỏc lnh vc, c bit l lnh vc chớnh tr. Tiờu biu l ph n Phn Lan, trong cuc ci cỏch Ngh vin nm 1906, ph n ó c trao quyn b phiu v tham gia ng c. Phn Lan l nc u tiờn trờn th gii cho phộp ph n tham gia hot ng chớnh tr v ph n Phn Lan s dng quyn hot ng chớnh tr ca mỡnh rt tớch cc, Trong s 200 ngh s hin cú 77 l n, trong s 17 thnh viờn ca Hi ng nh nc cú ti 6 b trng l n, c bit cú n B trng quc phũng.(5) Theo bỏo cỏo ca Liờn hp quc v ton cnh ph n ti 5 chõu lc thỡ cú 10 quc gia ng u v s ph n tham gia vo cỏc lnh vc kinh t v chớnh tr bao gm: Thy in, Na Uy, Phn Lan, an Mch, Canada, New Zealand, H lan, M, o, í. Cú 50% ph n trong Chớnh ph Thy in, Chớnh ph nc ny c xem l chớnh ph u tiờn trờn th gii t c s cõn bng gia nam v n. K lc th gii v s ph n l dõn biu thuc v Phn Lan vi 39%, tip theo l Na Uy 35%, Thy in 34%. Hin cú 12 quc gia trong ú ph n l tng thng hay th tng.(6) Cú th núi nhng quy nh trong Hin phỏp Vit Nam v trong cỏc vn bn c th hng dn cụng tỏc ph n hin nay hon ton phự hp vi CEDAW (c i hi ng Liờn hp quc thụng qua ngy 18/12/1979 v chớnh thc cú hiu lc t ngy 3/9/1981) - Vn kin phỏp lớ quc t u tiờn cú tớnh cht bt buc nhm xúa b mi hỡnh thc phõn bit i x vi ph n v thc hin nam n bỡnh ng. Cụng c ny ó c Nh nc Vit Nam phờ chun ngy 27/11/1981. Dự cũn nhng hn ch v gii tớnh, v t tng nhn thc trong mt b phn xó hi, v s thiu ng b trong chớnh sỏch c th nhng v c bn, nhng quy nh trong Hin phỏp ó v ang giỳp cho ph n Vit Nam cú y iu kin tt nht sng, lm vic v mu cu hnh phỳc, thc hin thiờn chc v thc hin quyn bỡnh ng./. (1).Xem: "Hin phỏp nm 1946 v s k tha, phỏt trin trong cỏc hin phỏp Vit Nam", Vn phũng Quc hi, Nxb. Chớnh tr quc gia, H. 1998, tr. 221. (2).Xem: H Chớ Minh Ton tp, Nxb. Chớnh tr quc gia, H. 1995, tr.440. (3).Xem: "Hin phỏp nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam" (Bỡnh lun), U ban khoa hc xó hi Vit Nam, Vin lut hc, Nxb. Khoa hc xó hi, H. 1985, tr. 234. (4).Xem Thuyt tam quyn phõn lp v b mỏy nh nc t sn hin i, Vin thụng tin khoa hc xó hi, H. 1992, tr.45. (5).Xem: "U ban i ngoi Quc hi, Ngh vin cỏc nc trờn th gii", H. 1995. (6).Xem: "V th ph n trờn th gii thi nay", Bỏo Giao thụng vn ti ngy 7/3/2003, tr.11. . trờn c s bo m ca nh nc v phỏp lut. Lch s Vit Nam ó tri qua hng ngn nm sng di ch phong kin, gn mt trm nm di ỏch thng tr ca thc dõn Phỏp, ph n Vit Nam va b ỏp bc v giai cp, va b trúi buc bi. Tỏm thnh cụng, Nh nc Vit Nam dõn ch cng hũa ra i ỏnh du s ra i ca bn Hin phỏp dõn ch nhõn dõn u tiờn - Hin phỏp 1946. Vi 7 chng v 70 iu, ln u tiờn trong lch s Vit Nam, nhõn dõn ta c thc hin. dõn ta c thc hin cỏc quyn t do, dõn ch v cng l ln u tiờn trong lch s dõn tc, ph n Vit Nam c ngang quyn vi nam gii trong mi phng din. Nhng quy nh ca bn hin phỏp ny l c s phỏp lớ vng chc to iu
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Hiến pháp Việt Nam và quyền bình đẳng của phụ nữ" ppt, Báo cáo " Hiến pháp Việt Nam và quyền bình đẳng của phụ nữ" ppt, Báo cáo " Hiến pháp Việt Nam và quyền bình đẳng của phụ nữ" ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay