LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long doc

111 256 1
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2014, 10:20

. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH THANH LONG 85 3.1. Phƣơng hƣớng phát triển của Công ty 85 3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xe khách Thanh Long Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu. ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………………. LUẬN VĂN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân lập Hải Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long doc, LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long doc, LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xe khách Thanh Long doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn