Báo cáo "Tội giết con mới đẻ trong pháp luật hình sự Việt Nam " ppt

2 614 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2014, 09:21

nghiên cứu - trao đổi Tạp chí luật học - 9 Tội giết con mới đẻ trong pháp luật hình sự việt nam Phạm văn Báu * rong luật hình sự Việt Nam, tội giết con mới đẻ đợc quy định và xét xử khá sớm. Năm 1963 Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đ tổng kết và có Chỉ thị số 1/ NCCS ngày 14/3/1963 về xử lí tội giết trẻ em sơ sinh. Bản chuyên đề tổng kết thực tiễn xét xử loại tội giết ngời kèm theo Công văn số 452/HS2 ngày 10/8/1970 của TANDTC trong phần B điểm c - Những tình tiết đặc biệt có tính chất giảm nhẹ cũng xác nhận giết trẻ em mới đẻ là phạm tội giết ngời có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt đồng thời cụ thể hóa các dấu hiệu của trờng hợp phạm tội này. Trong các văn bản trên chỉ nói đến hành vi giết trẻ em mới đẻ là tội phạm mà không nói đến hành vi vứt bỏ con mới đẻ. Khoản 4 Điều 101 Bộ luật hình sự Việt Nam (BLHS) năm 1985 quy định: "Ngời mẹ nào do ảnh hởng nặng nề của t tởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ con mới đẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết " Theo quy định này không chỉ hành vi giết con mới đẻ mà cả hành vi vứt bỏ con mới đẻ cũng là tội phạm và bị xử lí theo khoản 4 Điều 101 BLHS với tội danh - tội giết ngời nếu thỏa mn các dấu hiệu mà điều luật này quy định. Với quy định nh vậy thì không có sự phân biệt giữa hành vi giết con mới đẻ và hành vi vứt con mới đẻ bởi chữ "giết" hay "vứt bỏ" đều có cùng một tội danh - tội giết ngời mà cụ thể hơn là tội giết con mới đẻ. Thực hiện nguyên tắc cá thể hóa trách nhiệm hình sựhình phạt, những điều cấm của pháp luật hình sự phải đợc quy định rất rõ ràng trong luật và phải có sự phân hóa các hành vi phạm tội có tính nguy hiểm cho x hội và quy định chúng là các tội phạm khác nhau với các khung hình phạt riêng. BLHS năm 1999 đ tách trờng hợp giết con mới đẻ hoặc vứt con mới đẻ thành điều luật riêng với tên tội danh là tội giết con mới đẻ (Điều 94). So với quy định về tội này trong khoản 4 Điều 101 BLHS 1985, quy định ở Điều 94 về tội này không có sự khác biệt, chỉ có thay đổi nhỏ về câu chữ và mức hình phạt. Song nghiên cứu điều luật mới của BLHS năm 1999 với tên tội danh - tội giết con mới đẻ, chúng tôi thấy có vấn đề cần trao đổi. Điều 94 quy định "ngời mẹ nào do mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó ". Nh vậy, có hai dạng hành vi bị coi là hành vi phạm tội - hành vi giết con mới đẻ và hành vi vứt bỏ con mới đẻ và ngời mẹ nào dù có hành vi giết con mới đẻ hoặc có hành vi vứt bỏ con mới đẻ đều bị xét xử về cùng tội danh - tội giết con mới đẻ rõ ràng là không ổn, là không chính xác. Hành vi giết con mới đẻ và hành vi vứt bỏ con mới đẻ là hai loại hành vi khác nhau và vì nó có khác nhau nên nhà làm luật mớisự phân biệt chúng ngay trong quy định của điều luật "ngời mẹ nào mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó ". Sự khác nhau này tơng tự với sự khác nhau của các hành vi đợc quy định trong Điều 101 BLHS năm 1999 "ngời nào xúi giục làm ngời khác tự sát hoặc giúp ngời khác tự sát " nhng hành vi xúi giục và hành vi giúp ngời khác tự sát đợc luật quy định là hai tội phạm khác nhau ngay trong tên gọi của Điều 101- tội xúi giục hoặc giúp ngời khác tự sát. Hành vi giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ con mới đẻ không chỉ khác nhau ở chính các hành vi này mà còn khác nhau cả về hình thức thực * Giảng viên Khoa t pháp Trờng đại học luật Hà Nội T nghiên cứu - trao đổi 10 - Tạp chí luật học hiện hành vi và lỗi của ngời thực hiện các hành vi ấy. Nhng hiện nay cha có sự phân biệt rành mạch hai trờng hợp phạm tội này của các cơ quan xét xử cũng nh trong các tài liệu giảng dạy luật hình sự. Điều đó dẫn đến nhận thức không thống nhất về các trờng hợp này. Theo quy định của luật, hành vi giết con mới đẻ về khách quan có thể là hành động hoặc không hành động, hậu quả có thể đứa trẻ chết hoặc không chết và về chủ quan thờng là do lỗi cố ý trực tiếp và cá biệt có thể do lỗi cố ý gián tiếp. Hành vi vứt bỏ con mới đẻ về khách quan có thể là hành động hoặc không hành động, hành vi đó phải dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết và về chủ quan chỉ có thể là do lỗi cố ý gián tiếp chứ không thể là do lỗi cố ý trực tiếp đợc. Nếu vứt bỏ con mới đẻ và mong muốn đứa trẻ chết (cố ý trực tiếp) phải coi đó là hành vi giết con mới đẻ. Thực tiễn cho thấy đa số các trờng hợp vứt bỏ con mới đẻ do ảnh hởng nặng nề của t tởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt khác ngời mẹ không mong muốn con mình chết mà mong muốn đứa trẻ đó sống, đứa trẻ đó đợc ngời khác nhặt về nuôi dỡng nên đ vứt bỏ con của mình nơi cửa chùa, cổng bệnh viện, cổng nhà ngời khác và thực tế đứa trẻ đó không bị chết. Từ sự khác nhau nh vậy nên việc xác định tội danh của các hành vi giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ con mới đẻ cũng có sự khác nhau. Trong trờng hợp giết con mới đẻ có hậu quả là đứa trẻ chết xảy ra thì dù lỗi của ngời phạm tội là cố ý trực tiếp hay cố ý gián tiếp cũng không ảnh hởng đến việc định tội danh - tội giết con mới đẻ. Trong trờng hợp đứa trẻ không chết cần phân biệt: Nếu lỗi của ngời phạm tội là cố ý trực tiếp thì ngời phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết con mới đẻ và thuộc trờng hợp phạm tội cha đạt; nếu lỗi của ngời phạm tội là cố ý gián tiếp thì ngời phạm tội chỉ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của ngời khác (nếu họ gây ra hậu quả thơng tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của đứa trẻ đủ mức cấu thành tội này). Trong trờng hợp vứt bỏ con mới đẻ do lỗi cố ý gián tiếp nên chỉ bị coi là tội phạm và là tội phạm hoàn thành khi có hậu quả đứa trẻ chết. Nếu không dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết thì không bị coi là có tội và cũng không bị coi là phạm tội cha đạt. Trên đây là một số suy nghĩ của chúng tôi về sự khác nhau giữa hai trờng hợp giết con mới đẻ và vứt bỏ con mới đẻ. Do vậy, cần phải có sự phân biệt hai loại hành vi phạm tội này ngay trong luật và giải thích luật để vừa đáp ứng đợc đòi hỏi của nguyên tắc phân hóa các hành vi phạm tội, vừa bảo đảm tính khách quan, chính xác của pháp luật hình sự cũng nh thực tiễn xét xử. Nh vậy, cần phải quy định trong luật hình sự hành vi giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ con mới đẻ của ngời mẹ do ảnh hởng nặng nề của t tởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt là những tội phạm độc lập theo một trong hai hớng sau đây: - Tách các hành vi giết con mới đẻ và vứt bỏ con mới đẻ ra thành những tội phạm độc lập và quy định chúng trong các điều luật riêng. - Bổ sung vào tên tội danh ở Điều 94 BLHS năm 1999 - tội giết con mới đẻ ba chữ "hoặc vứt bỏ" nh sau: Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ. Hoặc thêm cả cụm từ "hoặc vứt bỏ con mới đẻ" sau cụm từ tội giết con mới đẻ nh sau: Tội giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ con mới đẻ. Với quy định nh vậy các hành vi sẽ có tội danh riêng phù hợp với phần quy định của điều luậttrong thực tế hành vi giết con mới đẻ sẽ có tội danh là tội giết con mới đẻ, hành vi vứt bỏ con mới đẻ sẽ có tội danh là tội vứt bỏ con mới đẻ nếu thỏa mn các dấu hiệu khác mà các cấu thành tội phạm này đòi hỏi./. . nghiên cứu - trao đổi Tạp chí luật học - 9 Tội giết con mới đẻ trong pháp luật hình sự việt nam Phạm văn Báu * rong luật hình sự Việt Nam, tội giết con mới đẻ đợc quy định và xét xử khá. con mới đẻ hoặc có hành vi vứt bỏ con mới đẻ đều bị xét xử về cùng tội danh - tội giết con mới đẻ rõ ràng là không ổn, là không chính xác. Hành vi giết con mới đẻ và hành vi vứt bỏ con mới. phần quy định của điều luật và trong thực tế hành vi giết con mới đẻ sẽ có tội danh là tội giết con mới đẻ, hành vi vứt bỏ con mới đẻ sẽ có tội danh là tội vứt bỏ con mới đẻ nếu thỏa mn các
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo "Tội giết con mới đẻ trong pháp luật hình sự Việt Nam " ppt, Báo cáo "Tội giết con mới đẻ trong pháp luật hình sự Việt Nam " ppt, Báo cáo "Tội giết con mới đẻ trong pháp luật hình sự Việt Nam " ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay