Báo cáo "Một số ý kiến đóng góp đối với điều 115, điều 116 dự thảo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (sửa đổi) " potx

5 472 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2014, 09:21

Xây dựng pháp luật Tạp chí luật học - 55 một số ý kiến đóng góp đối với Điều 115, Điều 116 dự thảo luật hôn nhân gia đình Việt Nam (sửa đổi) Ths. Nông Quốc Bình * ầu hết các nớc trên thế giới ngày nay đang chuyển mình theo xu thế quốc tế hoá, hoà nhập với cộng đồng quốc tế, Việt Nam không nằm ngoài xu hớng chung đó. Trong quá trình hội nhập với thế giới, Việt Nam đ đang từng bớc phát triển nền kinh tế xây dựng luật pháp phù hợp với đời sống quốc tế tập quán quốc tế. Việc xây dựng các chế định pháp luật nói chung xây dựng các chế định về hôn nhân gia đình ở Việt Nam nói riêng đ đang chuyển mình theo xu thế chung đó. Để xây dựng những chuẩn mực về quan hệ hôn nhân gia đình phù hợp với xu thế chung của thời đại, Việt Nam đang tiến hành sửa đổi Luật hôn nhân gia đình. Để có văn bản pháp luật hoàn chỉnh về hôn nhân gia đình, chúng tôi cho rằng sẽ có rất nhiều ý kiến bàn luận đóng góp cho Dự thảo Luật hôn nhân gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, trong bài viết này chúng tôi chỉ đề cập vấn đề nhỏ đó là các quy định liên quan tới quan hệ hôn nhân có yếu tố nớc ngoài, cụ thể là các quy định đợc ghi nhận tại Điều 115 Điều 116 Dự thảo Luật hôn nhân gia đình Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Thứ nhất, đối với Điều 115 Dự thảo nên đợc xem xét sửa chữa bổ sung khoản 1 khoản 3. Điều 115 Dự thảo quy định nh sau: "áp dụng pháp luật về hôn nhângia đình Việt Nam, điều ớc quốc tế, pháp luật nớc ngoài đối với quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nớc ngoài. 1. Các quy định pháp luật về hôn nhân gia đình Việt Nam đợc áp dụng đối với quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nớc ngoài, trừ trờng hợp Luật này có quy định khác. 2. Trong trờng hợp điều ớc quốc tế mà Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Nam kí kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ớc quốc tế đó. 3. Trong trờng hợp việc áp dụng pháp luật nớc ngoài đợc Luật này, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc điều ớc quốc tế mà Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Nam kí kết hoặc tham gia viện dẫn thì pháp luật nớc ngoài đợc áp dụng nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc của pháp luật về hôn nhân gia đình Việt Nam. Trong trờng hợp pháp luật nớc ngoài dẫn chiếu trở lại pháp luật Việt Nam thì áp dụng pháp luật về hôn nhân H * Giảng viên Khoa luật quốc tế Trờng đại học luật Hà Nội 56 - Tạp chi sluật học và gia đình Việt Nam". Đây là quy định có tính nguyên tắc trong việc hoặc áp dụng luật hôn nhân gia đình của Việt Nam hoặc áp dụng điều ớc quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc tham gia hoặc áp dụng luật nớc ngoài để điều chỉnh quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nớc ngoài. Khoản 1 của Điều 115 Dự thảo quy định rằng các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình Việt Nam sẽ đợc áp dụng cho việc điều chỉnh các quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nớc ngoài, trừ trờng hợp Luật này có quy định khác. ở quy định này, khái niệm về "các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình Việt Nam" đợc hiểu là tổng thể tất cả các quy định đợc ghi nhận trong Luật này (Luật hôn nhân gia đình Việt Nam) đợc ghi nhận ở bất cứ văn bản pháp luật trong nớc có liên quan tới việc điều chỉnh các quan hệ hôn nhân các quan hệ gia đình của Việt Nam. Có thể nói đây là quy định thể hiện quan điểm cởi mở của Nhà nớc ta trong việc coi các quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nớc ngoài cũng nh các quan hệ hôn nhân gia đình không có yếu tố nớc ngoài. Nó thể hiện sự tôn trọng quyền con ngời, không phân biệt đối xử của Nhà nớc ta trong lĩnh vực t pháp quốc tế nói chung trong lĩnh vực hôn nhângia đình có yếu tố nớc ngoài nói riêng. Tuy nhiên, theo chúng tôi việc quy định tại khoản 1 Điều 115 Dự thảo là cha đủ. Bởi vì, trong quy định này mới chỉ đề cập vai trò chủ đạo của "Luật này" (Luật hôn nhân gia đình Việt Nam) mà không đề cập loại văn bản pháp luật khác có vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nớc ngoài, đó là các điều ớc quốc tế. Về mặt lí luận cũng nh thực tế, trong nhiều trờng hợp cụ thể, các quy phạm đợc quy định trong điều ớc quốc tế có giá trị pháp lí cao hơn so với các quy phạm luật trong nớc cũng nh các quy phạm đợc quy định trong các điều ớc quốc tế về hôn nhân gia đình có giá trị pháp lí cao hơn các quy phạm nằm trong "Luật này". Trong quan hệ quốc tế, Việt Nam đ kí kết nhiều điều ớc quốc tế có liên quan đến quan hệ hôn nhân gia đình nh các hiệp định tơng trợ t pháp.Về mặt nguyên tắc,Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành các cam kết này. Nh vậy, có thể nói, bên cạnh việc thực hiện nghiêm chỉnh các điều quy định trong luật pháp trong nớc, chúng ta phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đợc ghi nhận trong các điều ớc quốc tế. Bởi vì, tôn trọng các cam kết quốc tế là một trong những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. Do đó, theo chúng tôi, khoản 1 Điều 115 Dự thảo chúng ta phải sửa lại là quy định của pháp luật Việt Nam về hôn nhângia đình sẽ không đợc áp dụng cho các quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nớc ngoài nếu Luật này điều ớc quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc tham gia có quy định khác. Việc quy định nh vậy sẽ làm cho toàn bộ Điều 115 Dự thảo có cấu trúc phù hợp hơn. Chính vì vậy, theo chúng tôi khoản 1 Điều 115 Dự thảo Luật hôn nhân gia đình nên đợc sửa lại nh sau: "1. Các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình Việt Nam đợc áp dụng Xây dựng pháp luật Tạp chí luật học - 57 đối với quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nớc ngoài, trừ trờng hợp Luật này hoặc các điều ớc quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc tham gia có quy định khác". Khoản 3 Điều 115 Dự thảo quy định về các trờng hợp áp dụng luật nớc ngoài. Theo quy định của khoản này thì luật nớc ngoài sẽ đợc áp dụng trong trờng hợp khi luật nớc ngoài đợc luật của Việt Nam hoặc điều ớc quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc tham gia dẫn chiếu đến nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng luật nớc ngoài đó không trái với các nguyên tắc của pháp luật về hôn nhân gia đình của Việt Nam. Đây là quy định cần thiết nhằm bảo vệ các nguyên tắc pháp lí trong trờng hợp phải áp dụng luật nớc ngoài. Tuy nhiên, theo chúng tôi, về cách hành văn cách dùng dấu trong câu ở khoản 3 này cần đợc chỉnh lại đồng thời vấn đề dẫn chiếu đến pháp luật nớc thứ ba cần phải đợc xem xét bổ sung vào khoản 3 của Điều 115. Về cách dùng dấu trong câu, trong khoản 3 Dự thảo ghi rõ: "Trong trờng hợp việc áp dụng pháp luật nớc ngoài đợc Luật này, (phẩy) các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định ". Dấu phẩy (,) trong đoạn văn này sẽ đợc hiểu thay cho chữ "và". Nh vậy, phải chăng luật nớc ngoài chỉ đợc áp dụng trong trờng hợp Luật này các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định? Vậy trong trờng hợp chỉ có Luật này quy định mà trong các văn bản pháp luật khác về hôn nhân gia đình Việt Nam không quy định áp dụng luật nớc ngoài hoặc ngợc lại, các văn bản pháp luật khác có quy định áp dụng luật nớc ngoài nhng Luật này không quy định thì luật nớc ngoài có đợc áp dụng hay không? Do đó, theo chúng tôi, nên thay dấu phẩy (,) trong đoạn văn trên bằng chữ "hoặc" thì chính xác hơn. Bởi vì, bên cạnh Luật này (Luật hôn nhân gia đình Việt Nam) chúng ta còn có các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân gia đình đợc quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quan hệ hôn nhângia đình có yếu tố nớc ngoài. Ví dụ: Pháp lệnh hôn nhân gia đình giữa công dân Việt Nam với ngời nớc ngoài (2/12/1993), Nghị định số 184/CP của Chính phủ quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận con đỡ đầu giữa công dân Việt Nam với ngời nớc ngoài (30/11/1994) Về cách hành văn, theo chúng tôi, trong khoản 3 Điều 115 Dự thảo nên viết câu văn theo cấu trúc phù hợp với cách viết của khoản 2 của điều luật này. Việc chỉnh lại cách hành văn của khoản 3 Điều 115 Dự thảo sẽ làm cho văn phong toàn bộ Điều 115 Dự thảo trong sáng hài hoà hơn mà không làm ảnh hởng tới nội dung của nó. Một điểm nữa cần đợc xem xét đó là nên sửa câu: "Nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc của pháp luật về hôn nhângia đình của Việt Nam" để thành câu "nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân gia đình Việt Nam". Việc sửa nh vậy vừa bảo đảm tính khái quát vừa bảo đảm tính cụ thể trong việc áp dụng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong quá trình áp dụng quy định này. Bởi 58 - Tạp chi sluật học vì, trên thực tế có rất nhiều nguyên tắc trong pháp luật hôn nhân gia đình nhng chỉ có 5 nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân gia đình đ đợc ghi nhận cụ thể tại Điều 2 Luật hôn nhân gia đình Việt Nam. Về trờng hợp dẫn chiếu đến pháp luật nớc thứ ba, khoản 3 Điều 115 Dự thảo quy định: "Trong trờng hợp pháp luật nớc ngoài dẫn chiếu trở lại pháp luật Việt Nam thì áp dụng pháp luật về hôn nhân gia đình Việt Nam". Đây là trờng hợp dẫn chiếu ngợc đợc quy định khá phổ biến trong t pháp quốc tế. Tuy nhiên, nếu khoản 3 Điều 115 Dự thảo chỉ quy định các trờng hợp dẫn chiếu ngợc thì cha đủ bởi vì bên cạnh việc dẫn chiếu ngợc còn có trờng hợp dẫn chiếu đến pháp luật nớc thứ ba. Chúng tôi đề nghị nên bổ sung thêm việc quy định đối với trờng hợp dẫn chiếu đến pháp luật nớc thứ ba vì ba lí do sau đây: + Lí do thứ nhất, về lí luận thì khi chấp nhận trờng hợp dẫn chiếu ngợc thì mặc nhiên chấp nhận trờng hợp dẫn chiếu đến pháp luật nớc thứ ba. + Lí do thứ hai, trên thực tế, việc quy định dẫn chiếu đến pháp luật nớc thứ ba đ đợc pháp luật Việt Nam quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 60/CP ngày 6/6/1997 hớng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nớc ngoài. + Lí do thứ ba, việc quy định đối với trờng hợp dẫn chiếu đến pháp luật nớc thứ ba sẽ là cơ sở pháp lí cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hữu quan áp dụng luật nớc ngoài trong quá trình thực hiện chức năng của mình. Với những suy nghĩ trên đây, theo chúng tôi, khoản 3 Điều 115 Dự thảo nên đợc quy định nh sau: "3. Trong trờng hợp Luật này hoặc các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc điều ớc quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc tham gia viện dẫn thì luật nớc ngoài đợc áp dụng nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng đó không trái với những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân gia đình Việt Nam". Trong trờng hợp pháp luật nớc ngoài dẫn chiếu trở lại pháp luật Việt Nam thì áp dụng pháp luật về hôn nhângia đình Việt Nam. Trong trờng hợp pháp luật nớc ngoài dẫn chiếu đến pháp luật của nớc thứ ba thì áp dụng pháp luật về hôn nhân gia đình của nớc thứ ba đó nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng đó không trái với những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân gia đình Việt Nam. Thứ hai, đối với Điều 116 Dự thảo. Điều 116 Dự thảo quy định: "Quan hệ hôn nhân gia đình giữa công dân Việt Nam thuộc dân tộc thiểu số ở vùng biên giới với ngời cùng dân tộc là công dân của nớc có biên giới chung với Việt Nam đợc thực hiện theo các quy định của điều ớc quốc tế giữa Việt Nam nớc hữu quan các quy định của Luật này". Theo chúng tôi, quy định của Điều Xây dựng pháp luật Tạp chí luật học - 59 116 Dự thảo có thể là không cần thiết. Việc không nên để nội dung của Điều 116 bởi các lí do sau đây: + Lí do thứ nhất, nội dung tơng tự của điều này đ đợc ghi nhận khá rõ trong các điều đợc quy định trớc đó nh Điều 114 (khoản 1) Điều 115 (khoản 1 3). Các điều này đều quy định trong trờng hợp có điều ớc quốc tế thì sẽ áp dụng các quy định trong điều ớc quốc tế. Việc quy định này có tính nguyên tắc, áp dụng chung cho mọi trờng hợp có điều ớc quốc tế mà Việt Nam đ kí kết hoặc tham gia. Nói cách khác, sẽ không có sự phân biệt giữa các loại điều ớc quốc tế mà Việt Nam đ kí kết hoặc tham gia với các nớc có đờng biên giới chung với Việt Nam các loại điều ớc quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc tham gia với các nớc không có đờng biên giới chung với Việt Nam. + Lí do thứ hai, sự khác nhau hoặc giống nhau về dân tộc giữa các bên chủ thể trong quan hệ hôn nhân gia đình không phải là dấu hiệu để xác định quan hệ hôn nhân gia đình có phải là quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nớc ngoài hay không. Trong quy định này, dấu hiệu khác nhau về quốc tịch giữa các bên chủ thể mới là dấu hiệu cơ bản làm cơ sở pháp lí để áp dụng các quy định của điều ớc quốc tế (nếu có điều ớc quốc tế liên quan). Nh vậy, trong trờng hợp này việc áp dụng các quy định của điều ớc quốc tế là tất yếu, là hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc, các quy định của pháp luật. Do đó, việc lấy dấu hiệu dân tộc thiểu số giữa các bên chủ thể trong quan hệ hôn nhân gia đình làm tiêu chí cho việc xây dựng quy định này nên đợc xem xét lại. Lí do thứ ba, nếu quy định trong Điều 116 Dự thảo đ đặt ra những vấn đề đối với trờng hợp công dân Việt Nam là dân tộc thiểu số có quan hệ về hôn nhân gia đình với ngời cùng dân tộc nhng là công dân của nớc có đờng biên giới chung với Việt Nam, vậy thì vấn đề hôn nhân gia đình giữa công dân Việt Nam thuộc dân tộc thiểu số với ngời cùng dân tộc là công dân nớc khác không có đờng biên giới chung với Việt Nam có đợc đặt ra không? Theo chúng tôi, nếu vấn đề này đợc đặt ra hoặc không đợc đặt ra cũng đều làm cho nội dung của các quy định trở nên rờm rà, phức tạp không cần thiết. Vì vậy, nội dung của Điều 116 Dự thảo không nên đa vào Luật hôn nhân gia đình. Tóm lại, việc đa ra các quy định chi tiết trong Dự thảo Luật hôn nhân gia đình Việt Nam là việc làm rất cần thiết trong tình hình mới. Tuy nhiên, có một số điểm trong phần "Quan hệ hôn nhân có yếu tố nớc ngoài" nên đợc cân nhắc xem xét. Cụ thể là khoản 1, khoản 2 Điều 115 Điều 116 Dự thảo cần đợc nghiên cứu kĩ càng trớc khi đa vào văn bản chính thức. Với những ý kiến trên đây, chúng tôi hi vọng đóng góp một phần rất nhỏ bé của mình vào việc hoàn thiện các quy định của Luật hôn nhân gia đình Việt Nam./. . Xây dựng pháp luật Tạp chí luật học - 55 một số ý kiến đóng góp đối với Điều 115, Điều 116 dự thảo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (sửa đổi) Ths. Nông Quốc Bình. dụng đó không trái với những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam. Thứ hai, đối với Điều 116 Dự thảo. Điều 116 Dự thảo quy định: "Quan hệ hôn nhân và gia đình giữa. luật nớc ngoài đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nớc ngoài. 1. Các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam đợc áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo "Một số ý kiến đóng góp đối với điều 115, điều 116 dự thảo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (sửa đổi) " potx, Báo cáo "Một số ý kiến đóng góp đối với điều 115, điều 116 dự thảo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (sửa đổi) " potx, Báo cáo "Một số ý kiến đóng góp đối với điều 115, điều 116 dự thảo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (sửa đổi) " potx

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn