Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Mình về Giáo Dục pptx

21 554 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2014, 23:20

tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụcPHẦN MỞ BÀI 1Lời Mở Đầu 2Lời Cảm Ơn 31.Nội dung 41.1 Hồ Chí Minh tưởng của Người 41.2 tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 61.2.1 Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” 71.2.2 “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” 71.2.3 Đào tạo nên những người thừa kế xây dụng chủ nghĩa xã hội vừa “Hồng” vừa “Chuyên” 81.2.4 Chú trọng giáo dục toàn diện “đủ các mặt, đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. 91.2.5 “Học với hành phải kết hợp với nhau” 91.2.6 “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” 101.2.7 “Nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang” 101.2.8 “Những người làm công tác quản lý giáo dục” 123. Kết luận 144. Tài Liệu Tham Khảo 15Phụ lục 16PHẦN MỞ BÀIA.Tính cấp thiết của đề tàiGiới thiệu tên đề tài ; Nêu sự cần thiết tiến hành việc nghiên cứu , chọn tiểu luận Mục đích – yêu cầu của đề tàiB1 : Mục đích B2 : Yêu cầu : Cần đi đúng và chính xác với yêu cầu của đề tài , tránh lạc đề , sai đề , áp dụng lý luận để đi đôi với thực tiễn tránh lý luận suông nhưng thực tiễn không lý luận thì không làm cho người khác được mình đang muốn truyền 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụctải thông tin gì ? Chọn phương pháp phù hợp với đề tài cũng như nên xuyên suốt trong nội dung của đề tài . Về khả năng đòi hỏi một kỹ năng nhất định.C.Đối tượng nghiên cứu : Bao gồm hệ thống luận điểm , quan niệm , lý luận về cách mạng Việt Nam trong dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi là tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội . Các quan điểm cơ bản của hệ thống tưởng Hồ Chí Minh không chỉ được phản ánh trong các bài nói , viết mà được thể hiện qua quá trình chỉ đạo thực tiễn cách mạng phong phú của Người , được Đảng Cộng Sản Việt Nam vận dụng phát triển sáng tạo qua các giai đoạn .D.Phương pháp nghiên cứu : Giữa phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu có liên hệ mật thiết và chi phối lẫn nhau ; phương tiện cơ sở vận động của bản thân nội dung ; vận dụng phương pháp liên ngành bào gồm trên sách báo , các bài viết trước đây , cà trong sách vở .E.Phạm vi nghiên cứu : Bao gồm trên nhiều lĩnh vực khác nhau : khoa học xã hội – sách báo F.Kết quả nghiên cứu : Sau những nghiên cứu chúng em đã tập được một số kiến thức , tìm hiểu được để thành một bài thuyết trình , vì kiến thức bao la , hiểu biết có hạn nên chỉ đem đến cho thấy cùng các bạn chút ít về Tưởng Hồ Chí Minh về Giáo DụcLời Mở Đầu Trong suốt cuộc đời hoạt động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những cống hiến to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Trong những cống hiến to lớn đó, tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo đã tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng và kiến thiết nền giáo dục nước nhà. Những tưởng ấy không chỉ có ý nghĩa lý luận sâu sắc mà còn đầy ắp những bài học thực tiễn sinh động.Có rất nhiều đề tài về tưởng Hồ Chí Minh đáng quan tâm và được nhắc đến rất nhiều trong rất nhiều các tài liệu. Song một vấn đề không được nhắc đến nhiều nhưng rất đáng quan tâm đó là giáo dục. Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định “ Giáo dục là quốc sách ”. 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụcLời Cảm ƠnLời đầu tiên nhóm 3 xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho học sinh chúng em có một môi trường học tập tốt về cơ sở hạ tầng cũng như cơ sở vật chất.Chúng em xin cảm ơn khoa Lý Luận Chính Trị đã giúp chúng em được mở mang tri thức về tưởng Hồ Chí Minh , một tưởng hết sức quan trọng , đóng vai trò quyết định đối với vận mệnh nước nhà . Qua đó chúng em có thể nhận thức đầy đủ và toàn diện cuộc đời , sự nghiệp , những đóng góp và vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn thể dân tộc Việt Nam. 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụcChúng em xin chân thành cảm ơn Thầy đã hướng dẫn cho chúng em hoàn thành bài tiểu luận này . Hy vọng thông qua những nỗ lực tìm hiểu của nhóm em sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn tưởng Hồ Chí Minh về Giáo Dục .Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi thiếu sót. Nhóm chúng em mong sự đóng góp của Thầy và các bạn để nhóm em hoàn thành bài tiểu luận tốt hơn.1. Nội dung 1.1 Hồ Chí Minh tưởng của NgườiTrong di sản tưởng Hồ Chí Minh, tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụchội công bằng, dân chủ, văn minh" ở nước ta, tưởng đó của Người càng có ý nghĩa thiết thực .Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh không bó hẹp trong việc giáo dục tri thức, học vấn cho con người, mà có tính bao quát, sâu xa, nhưng vô cùng sinh động, thiết thực, nhằm đào tạo ra những con người toàn diện, vừa "hồng" vừa "chuyên", có tri thức, lý tưởng, đạo đức sức khoẻ, thẩm mỹ . Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vừa là thành qủa của sự chắt lọc tinh tế tinh hoa văn hoá dân tộc và nhân loại, vừa mang đậm hơi thở của cuộc sống. Do vậy, ở Hồ Chí Minh, lý luận giáo dục và thực tiễn giáo dục có sự thống nhất hữu cơ, không tách rời nhau. Đúng như Nghị quyết UNESCO đánh giá: "Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau ” .Có thể nói, tưởng giáo dục Hồ Chí Minh là sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc, sáng tạo và phê phán từ các tiền đề: Một là, chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hoá, giáo dục và tinh thần nhân ái Việt Nam, Hai là, triết lý giáo dục phương Đông, đặc biệt là triết lý nhân sinh của Nho, Phật, Lão và Ba là, những tưởng tiến bộ thời kỳ cận đại. Nhưng tiền đề quan trọng nhất, cái tạo nên sự phát triển về chất trong tưởng giáo dục Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở đó và cùng với quá trình hoạt động thực tiễn cách mạng sinh động, phong phú của mình, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm hết sức sâu sắc và mới mẻ về vai trò, mục đích, nội dung và phương pháp giáo dục .Về vai trò và mục đích của giáo dục. Theo Hồ Chí Minh, giáo dục có vai trò hết sức to lớn trong việc cải tạo con người cũ, xây dựng con người 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụcmới. Người nói: "Thiện, ác vốn chẳng phải là bản tính cố hữu, phần lớn đều do giáo dục mà nên".Đánh giá cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, tiến sĩ M.Atmet_Giám đốc UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương viết: “ Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hi vọng mới cho nhưng người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”.Người đã để lại một di sản tinh thần vô cùng quý giá và bất diệt cho toàn Đảng, toàn dân ta, đó là tưởng Hồ Chí Minh. tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước , kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.Người xứng đáng được tổ chức UNESCO phong tặng danh hiệu : Anh hùng giải phóng dân tộc,danh nhân văn hóa và khuyến nghị các nước thành viên tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Người “ do những đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật ” và Người “ đã dành cả cuộc đời cho sự giải phóng nhân dân Việt Nam, đóng góp cho cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc,dân chủ và tiến bộ xã hội của các dân tộc trên thế giới.”1.2 tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụcChủ tịch Hồ Chí Minh là người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, đồng thời cũng là nhà giáo. Suốt đời Bác nêu tấm gương sáng ngời về người thầy được toàn dân tộc và cả loài người tiến bộ noi theo. Theo Người : 1.2.1 Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn dốt là vấn đề cấp bách số hai sau vấn đề chống nạn đói của Nhà nước lúc bấy giờ. Bởi vì "nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta và một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Trong kháng chiến chống Pháp, vì bận đánh giặc và sản xuất, nhiều người chưa chú ý đúng mức đến văn hóa và giáo dục, Bác đã sửa khẩu hiệu thi đua thanh toán “nạn mù chữ" thành "thi đua diệt giặc dốt". Bác kêu gọi mọi người thi đua học tập để đưa dân tộc ta trở thành một dân tộc "Thông thái”. Khi đã giành được chính quyền trong cả nước, Người quan tâm nhiều đến công tác đào tạo cán bộ, đào tạo nhân tài cho đất nước. Trong bài viết:"Nhân tài và kiến quốc" (tháng 11/1945), Bác nhận định rằng, bây giờ đất nước đang "kiến thiết ngoại giao, kiến thiết kinh tế, kiến thiết quân sự, kiến thiết giáo dục", những "kiến thiết” ấy đòi hỏi phải có nguồn nhân lực dồi dào và có những nhân tài. Muốn vậy, phải nhận thức đúng tầm quan trọng của giáo dục, coi giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân.1.2.2 “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”Muốn có cán bộ tốt, công dân tốt, phải "trồng" và dĩ nhiên là rất công phu. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ cho chúng ta thấy mối quan hệ biện chứng giữa giáo dục với cách mạng, giữa giáo dục với sự nghiệp giải phóng dân 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụctộc và kiến thiết đất nước: "muốn giữ vững nền độc lập, muốn làm cho dân mạnh, nước giàu mọi người Việt Nam đều phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhất. Vì thế, giáo dục có tầm quan trọng hàng đầu trong chiến lược con người, bởi giáo dục đào tạo nên chất người, nên nhân tài. Trong Nhật ký trong tù, Bác viết: "Hiền dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên". Chiến lược giáo dục là hạt nhân trong chiến lược con người, cung cấp trí thức mới, đào tạo nên nhân tài cho đất nước. Gửi thư cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tháng 9/1945, Bác viết: "Ngày nay, các cháu được cái may mắn hơn cha anh là được hưởng một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các cháu nên nhưng người công dân có ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn năng lực sẵn có của các cháu… Đó là một nền giáo dục “vì lợi ích trăm năm" của đất nước.1.2.3 Đào tạo nên những người thừa kế xây dụng chủ nghĩa xã hội vừa “Hồng” vừa “Chuyên”Mục tiêu của nền giáo dục mới, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là đào tạo "những người công dân có ích cho nước Việt Nam", "những cán bộ cho dân tộc", "những công dân tốt và cán bộ tốt, những người chủ tương lai tốt của nước nhà". Muốn cho dân mạnh, nước giàu thì dân trí phải cao, phải đa dạng hoá các loại hình đào tạo, mở trường vừa học vừa làm đề tạo điều kiện cho người lao động, cán bộ chiến sĩ được đi học. Người yêu cầu: phải quan tâm đến giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho đồng bào các dân tộc ít người, tẩy rửa những thành kiến giữa các dân tộc, đoàn kết thương yêu nhau như anh em một nhà, thi đua học tập để sau này góp phần mở mang quê hương của mình.8 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụcKhi dân trí cao sẽ xuất hiện nhiều nhân tài tham gia xây dựng đất nước. Người nhấn mạnh: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". Vì thế, nền giáo dục mới phải đào tạo nên những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "Hồng" vừa "Chuyên".1.2.4 Chú trọng giáo dục toàn diện “đủ các mặt, đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. Chủ tịch Hồ Chí minh yêu cầu, phải ra sức tẩy sạch ảnh hưởng giáo dục nô dịch của thực dân còn sót lại như: thái độ thờ ơ với xã hội, xa với đời sống lao động và đấu tranh của nhân dân, học để lấy bằng cấp, dạy theo lối nhồi sọ. Cần xây dựng tưởng: dạy và học để phục vụ Tổ quốc, giáo dục phải toàn diện, phải nhằm mục tiêu đào tạo con người lao động mới, phải coi trọng cả tài lan đức. Không những phải giàu về tri thức mà còn phải có đạo đức cách mạng. Theo Người: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Phải "trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tưởng tốt" mà phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra, trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học kỹ thuật. 1.2.5 “Học với hành phải kết hợp với nhau”Về phương pháp đào tạo nên những người tài - đức, Chủ tịch Hồ Chí minh chỉ rõ: "học đi đôi vời hành, giáo dục kết họp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền vời xã hội". Chúng ta có thể tìm thấy hàng loạt lời chỉ dẫn của Người về vấn đề này trong các bài nói, bài viết, các bức thư của 9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụcNgười về giáo dục. Muốn trở nên người thực sự có tài năng và có ích cho xã hội, Bác nhắc nhở: "Các cháu học sinh không nên học gạo, không nên học vẹt Học phải suy nghĩ, học phải liên hệ với thực tế, phải có thí nghiệm và thực hành. Học với hành phải kết hợp với nhau. Bác dạy: phải coi "giáo dục thiếu nhi là một khoa học". Mặc dù bận trăm công nghìn việc, Người vẫn giành thì giờ để chỉ đạo cụ thể, sát sao các phong trào thi đua, như phong trào "dạy tốt, học tốt", đề xuất công tác Trần Quốc Toản, phong trào "kế hoạch nhỏ" cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhằm tạo nên môi trường xã hội rộng lớn và thuận lợi cho phát triển giáo dục. 1.2.6 “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”Bác căn dặn: cần làm cho con em chúng ta thành những trò giỏi, con ngoan, bạn tốt và mai sau là những công dân có lòng yêu được nồng nàn, "Trung với nước, hiếu với dân", có đạo đức trong sáng, có chỉ khí hăng hái vươn lên, không sợ hy sinh gian khổ, có tinh thần gan dạ, dũng cảm, khiêm tốn, thật thà, cần cù, tiết kiệm, trong sạch, giản dị, có tri thức và sức khoẻ để trở thành những cán bộ tốt, công dân tốt. Năm 1959, trong dịp sang thăm hữu nghị Liên Xô, nói chuyện với các cháu thiếu nhi Việt Nam đang học ở Mátxcơva, Bác căn dặn:" các cháu cố gắng học tập để sau này về phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, góp sức xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo Người, mục đích tối cao của giáo dục là bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, "đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam". “Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển, càng thêm nhiều”- Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài đối với tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.1.2.7 “Nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”10 [...]... http://ww.vjol.info 7 https://sites.google.com/site/chibogiaovien1/home/tuong-ho-chi-minh Phụ lục 16 tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 17 tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 18 tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 19 tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 20 tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 21 ... lĩnh Hồ Chí Minh, PGS.TS Bùi Đình Phong, NXB chính trị Quốc gia – Hà Nội ,2005 3 Về danh nhân văn hoá Hồ Chí Minh, GS Đinh Xuân Lâm, TS Bùi Đình Phong, NXB lao động 15 tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 4 www.cpv.org.vn 5 http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn 6 http://ww.vjol.info 7 https://sites.google.com/site/chibogiaovien1/home/tuong-ho-chi-minh Phụ lục 16 tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 17 tưởng. .. tộc, không thể tham gia một cách tích cực và có hiệu quả vào công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Giáo dục sẽ giúp cho mỗi người dân có kiến thức mới để “biến một nước dốt nát, khổ cực thành một nước văn hóa cao và đời sống i vui hạnh phúc 13 tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục ởng Hồ Chí Minh về giáo dục còn thể hiện trong ham muốn tột bậc của Người là: làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập,... giáo dục, đào tạo góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp, phồn vinh 14 tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Hiện nay toàn Đảng toàn dân đang tích cực thực hiện công cuộc đổi mới, thực chất là cuộc cách mạng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội Chúng ta cần tiếp tục suy ngẫm , học lại tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước... thật sự quan tâm đến công tác giáo dục, giúp đỡ nhà trường về mọi mặt, phát huy cao độ dân chủ trong nhà trường để tạo nên sự đoàn kết nhất trí giữa thầy với thấy, thầy với trò, trò với trò, tạo ra mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường - gia đình - xã hội cùng cộng đồng trách nhiệm đề phát triển giáo dục Trong 12 tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục công tác quản lý giáo dục Người khuyên: phải đi sâu vào... trương chính sách của trung ương với tình hình thực tế và kinh nghiệm quý báu và phong phú của quần chúng, cửa cán bộ và của địa phương Theo Hồ Chủ tịch, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục là xây dựng đội ngũ những người thầy giáo và cán bộ quản lý giáo dục Bởi vì “Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, phải xây dựng đội ngũ những người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo ... ta hôm nay và mai sau Đối với thế hệ trẻ hôm nay nói chung và đối với sinh viên trong các trường đại học nói riêng, cần đặc biệt coi trọng giáo dục chính trịm, tưởng, đạo đức cách mạng, đặc biêt là giáo dục tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao lí luận, phương pháp duy biện chứng, góp phần đào tạo sinh viên thành những chiến sĩ đi tiên phong trong bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn... tâm huyết với lòng nhiệt tình yêu nghề, trung thành với sự nghiệp cách mạng, hết lòng với sự nghiệp trồng người Đội ngũ các thầy giáo, cô giáo chính là những người truyền thụ cho thế hệ trẻ lý ng và đạo đức cách mạng, rèn luyện, bồi đắp 11 tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục cho các em có một kiến thức cơ bản sâu sắc, một nhân cách văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân.. .Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Bác luôn đánh giá cao vai trò của các cô giáo, thảy giáo đối với xã hội Người nhấn mạnh: "Những người thầy giáo tốt là những người vẻ vang nhất, là những người anh hùng vô danh" Muốn được như vậy các cô giáo, thầy giáo, trước hết, phải trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng rèn luyện chuyên... hành" 3 Kết luận tưởng với những nguyên lý giáo dục Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài để lại cho chúng ta đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn sáng mãi tính khoa học và cách mạng, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc Đó là những bài học vô cùng quý giá để chúng ta học tập, và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo góp . https://sites.google.com/site/chibogiaovien1/home/tuong-ho-chi-minh Phụ lục 16 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 17 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 18 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 19 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 20 . Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục PHẦN MỞ BÀI 1 Lời Mở Đầu 2 Lời Cảm Ơn 3 1.Nội dung 4 1.1 Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người 4 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 6 1.2.1 Giáo dục là sự. giới.” 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Chủ tịch Hồ Chí Minh là người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, đồng thời cũng là nhà giáo.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Mình về Giáo Dục pptx, Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Mình về Giáo Dục pptx, Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Mình về Giáo Dục pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay