câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh

21 937 9
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2014, 19:12

câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh Câu 1: Pháp nhân đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của xã hội nên pháp luật Việt Nam đã quy định một cách vụ thể trong:a) Bộ luật dân sựb) Bộ luật hình sực) Bộ luật thương mạid) Bộ luật hình sựCâu 2: Vốn điều lệ là:a) Vốn góp của các thành viên và được ghi vào bản điều lệ của công ty. b) Vốn góp theo quy định của pháp luậtc) Vốn hoạt động chính của Doanh nghiệpd) Vốn cố định của Doanh nghiệpCâu 3: Vốn pháp định là:a) Mức vốn tối thiểu cần phải có để thành lập doanh nghiệpb) Vốn góp của nhà nước vào doanh nghiệpc) Vốn do các thành viên góp theo quy định của pháp luậtd) Cả 3 đều đúngCâu 4: Trong soanh nghiệp tư nhân có thuê giám đốc để điều hành hoạt động của doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật cũ là:a) Chủ doanh nghiệpb) Chủ tịch hội đồng quản trịc) Giám đốc được thuêd) Theo điều lệ của Doanh nghiệpCâu 5: Cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty Cổ phần là:a) Đại hội đồng cổ đôngb) Hội đồng quản trịc) Ban giám đốcd) Ban kiểm soátCâu 6: Cuộc họp thứ nhất của hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trở lên chỉ có giá trị khi có sự hiện diệnc ủa đố thành viên đại diện cho;a) 51% vốn điều lệb) 65% vốn điều lệc) 75% vốn điều lệd) 50% vốn điều lệCâu 7: Theo luật chứng khoán Việt nam mệnh giá của một tờ cổ phiếu bằng:a) Một cổ phầnb) Ba cổ phầnc) Sáu cổ phầnd) Tám cổ phầnCâu 8: Số lượng thành viên tối đa trong công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên là:a) 40 thành viênb) 45 thành viênc) 50 thành viênd) 55 thành viênCâu 9: Cổ phần được thể hiện dưới hình thức một chứng thư được gọi là:a) Tờ trái phiếub) Cổ tứcc) Cổ phiếu có ghi danhd) Cổ phiếu không ghi danhCâu 10: Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là:a) Tổng giám đốcb) Chủ tịch hội đồng quản trịc) Giám đốc nếu bản điều lệ công ty không quy định…d) Do điều lệ công ty quy địnhCâu 11: Trong công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, chủ sở hữu có thể là:a) Tổ chức b) Cá nhânc) Cá nhân hoặc tổ chứcd) Cơ quan nhà nướcCâu 12: Công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền phát hành:a) Cổ phiếu b) Trái phiếuc) Thương phiếud) Công tráiCâu 13: Cổ phần được chia thành:a) 2 loại: cổ phần phổ thong và cổ phần ưu đãib) 3 loại: cổ phần phổ thông , cổ phần ưu đãi và cổ cổ phần chuyển đổic) 4 loại: cổ phần phổ thông , cổ phần ưu đãi và cổ cổ phần chuyển đổi và cổ phần khácd) Cổ phần có ghi danh và cổ phần không ghi danhCâu 14: Một hoặc một số cổ đông nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian 6 tháng có quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên tham gia vào:a) Hội đồng quản trịb) Ban kiểm soátc) Ban giám đốcd) Đại hội cổ đôngCâu 15: Đầu tư dưới hình thức hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT là hình thức đầu tư:a) Trực tiếpb) Gián tiếpc) Vừa trực tiếp, vừa gián tiếpd) Có vốn từ nước ngoàiCâu 16: Tòa kinh tế được thành lập tại:a) Tòa án nhân dân cấp quận, huyệnb) Tòa án nhân cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ươngc) Những thành phố lớnd) Cả 2 đều saiCâu 17: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông có thể bị yêu cầu tòa án xem xét hủy bỏ trong thời hạn:a) 60 ngày kể từ ngày thong quab) 90 ngày kể từ ngày thông quac) 30 ngày kể từ ngày thong quad) Cả 3 câu đều saiCâu 18: Thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cầu tạm thời được áp dụng vào giai đoạn nào của tiến trình xét xử:a) Sơ thẩmb) Phúc thẩmc) Bất cứ giai đoạn nàod) Cả 3 đều saiCâu 19: Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài nếu:a) Không được tòa án thụ lýb) Nếu khi tranh chấp xảy ra có 1 bên bị mất tư cách pháp nhânc) Nếu trong hộp đồng các bên có thỏa thuận trọng tràid) Không câu nào đúngCâu 20: Tòa kinh tế trong tòa án nhân dân tối cao chuyên:a) Xét xử phúc thẩm những bản án của tòa kinh tế cấp tỉnh bị kháng cáo hoặc kháng nghịb) Xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm những bản án kinh tế của tòa kinh tế cấp tỉnh đã có hiệu lực pháp luật và bị kháng nghịc) Cả 2 câu trên đều đúngd) Cả 2 câu trên đều saiCâu 21: Hội đồng xét xử trong phiên tòa phúc thẩm gồm:a) Hai thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dânb) Ba thẩm phán và 2 Hội thẩm nhân dânc) Chỉ gồm ba thẩm phánd) Chỉ gồm 3 hội thẩm nhân dân để đảm bảo tính khách quanP/s: Hội đồng xét xử trong phiên tòa phúc thẩm gồm 3 thẩm phán và trong trường hợp cần thiết có thể them 2 Hội thẩm (Điều 224, Chương XXIV: Thủ Tục Xét Xử Phúc Thẩm).Theo luật là vậy nhưng câu này mình hok biết chọn sao nữa. Thôi thì tùy các bạn nhé.Câu 22: Thời hạn kháng nghị để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm kể từ ngày ban án. Quy định có hiệu lực là:a) 1 nămb) 2 nămc) 3 nămd) 4 nămCâu 23: Cơ quan xét xử giám đốc thẩm,tái thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh là:a) Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân cấp tỉnhb) Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân cấp trung ươngc) Ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp tínhd) Cả 3 câu trên đều saiCâu 24: Thời hạn kháng cáo để được xét xử phúc thẩm kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày bản án dược giao cho đương sự là:a) 30 ngàyb) 7 ngàyc) 10 ngàyd) 15 ngàyCâu 25: Chuyển lỗ là một trong những chính sách ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư năm 2005. Thời gian chuyển lỗ không được vượt quá:a) 3 nămb) 4 nămc) 5 nămd) 6 nămCâu 26: Theo luật đầu tư 2005, một trong những chính sách ưu đãi đầu tư là khấu hao tài sản cố định, mức khấu hao tối đa là:a) 2 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố địnhb) 3 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố địnhc) 4 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố địnhd) 5 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố địnhCâu 27: Theo luật đầu tư năm 2005, thì thời hạn sử dụng đất thông thường của dự án không quá:a) 80 nămb) 60 nămc) 70 nămd) 50 nămCâu 28: Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là:a) Cổ đôngb) Cổ tứcc) Cổ phiếud) Cổ phầnCâu 29: Khi góp vốn vào công ty bằng tài sản thì:a) Tài sản phải được định giá bằng tiềnb) Tài sản phải được chuyển quyền sở hữu sang cho công tyc) Chỉ cần định giá và không phải chuyển quyền sở hữud) Phải định giá và chuyển quyền sở hữu sang cho công tyCâu 30: Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần có quyền quyết định vể việc phát hành:a) Cổ phiếub) Trái phiếuc) Hối phiếud) Lệnh phiếuCâu 31: Giám đốc thẩm: (là một thủ tục đặc biệt).a) Là một cấp xét xửb) Là một thủ tục tố tụngc) Là một cấp xét xử đặc biệtd) Cả ba câu trên đều saiCâu 32: Thời hạn kháng nghị để xét xử tái thẩm kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị là:a) 1 nămb) 2 nămc) 3 nămd) 4 nămCâu 33: Người có quyền kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm là:a) Người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ ánb) Nguyên đơn hoặc bị đơnc) Chánh án Tòa án nhân dân hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dând) Các câu trên đều đúngCâu 34: Hội đồng xét xử sơ thẩm một vụ án kinh tế gồm:a) Hai thẩm phán và 1 hội thẩm nhân dânb) Ba thẩm phánc) Một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dând) Một thẩm phán và 1 thư ký tòa ánCâu 35: Vốn điều lệ của công ty:a) Phải lớn hơn vốn pháp địnhb) Phải bằng vốn pháp địnhc) Phải nhỏ hơn vốn pháp địnhd) Câu C là câu trả lời saiCâu 36: Cổ phần ưu đãi về biểu quyết không được cấp cho:a) Cổ đông là đại diện cho phần vốn góp của nhà nướcb) Cổ đông sáng lậpc) Bất cứ cổ đông nào của công ty nếu cổ phần của họ từ 1% trở lênd) Câu c là câu trả lời saiCâu 37: Cổ phần ưu đãi của cổ đông sáng lập chỉ có giá trị trong thời hạn:a) Hai nămb) Ba nămc) Bốn nămd) Không quy định thời gianCâu 38: Các cổ đông sáng lập phải góp đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời gian: a) 60 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhb) 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhc) Một năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhd) Phải góp ngayCâu 39: Muốn thành lập hợp tác xã thì phải đăng ký kinh doanh tại: a) Sở kế hoạch đầu tư, phòng kinh doanh quận, huyệnb) ủy ban nhân dân phườngc) ủy ban nhân dân xad) Tất cả đều đúngCâu 40: Hợp tác xác bị buộc phải giải thể trong trường hợp sau:a) Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày được cấp giầy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà HTX không tiến hành hoạt độngb) Trong thời hạn 18 tháng mà không triệu tập được đại hội xã viên thường kỳ mà không có lý do chính đángc) Cả 2 đều đúngd) Cả 2 đều saiCâu 41: Người nước ngoài có thể đầu tư vào Việt nam dưới hình thức:a) Hợp đồng hợp tác kinh doanhb) Công ty liên doanhc) Hộp tác xãd) Cả ba câu đều đúngCâu 42: Dự án có vốn đầu tư trong nước với quy mô vốn đầu tư là 200 tỷ đồng và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải làm thủ tục:a) Đăng ký đầu tưb) Thẩm tra dự án đầu tưc) Không phải làm thủ tục nào cảd) Có thể chọn thủ tục nào cũng đượcCâu 43: Một trong những điều kiện quan trọng để một dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư dưới hình thức đăng ký là:a) Giá trị của dự án dươi 300 tỷ đồngb) Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiệnc) Cả hai câu trên đều đúngd) Cả hai câu trên đều saiCâu 44: Dự án có vốn đầu tư trong nước với quy mô vốn đầu tư là 10 tỷ đồng. thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì phải làm thủ tục:a) Đăng ký dự án đầu tưb) Thẩm tra dự án đầu tư[...]... trách nhiệm hữu hạn Câu 54: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê doanh nghiệp của mình nhưng đối với những hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình cho thuê: a) Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật b) Không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật c) Chịu trách nhiệm đối với người thuê doanh nghiệp d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người thuê doanh nghiệp Câu 55: Theo luật thương mại Việt... Các câu trên đều đúng Câu 49: Hội đồng quản trị là cơ quan có quyền quản lý trong: a) Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên b) Công ty Cổ phần c) Công ty hợp danh d) Không có câu nào đúng Câu 50: Hợp đồng hợp tác kinh doanh được viết tắc theo tiếng Anh là: a) BBC b) BCC c) CPB d) Không có câu nào đúng Câu 51: Mua cổ phần có thể được xem là hỉnh thức đầu tư: a) Trực tiếp b) Gián tiếp c) Cả 2 câu trên... Đầu tư tài chính Câu 74: Nhận định nào sau đây là đúng: a) Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp b) Hợp tác xã không phải là doanh nghiệp c) Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp d) Hợp tác xã vừa là doanh nghiệp vừa là một tổ chức xã hội Câu 75: Cá nhân có thể trở thành xã viên hợp tác xã khi: a) Đủ 18 tuổi trở lên b) Đủ 18 tuổi c) Đủ 16 tuổi d) Đủ 17 tuổi trở lên Câu 76: Các đối tượng... thường c) Các câu trên đều sai d) Các câu trên đều đúng Câu 57: Hậu quả pháp lý của việc dình chỉ hợp đồng: a) Các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận từ việc giao kết hợp đồng đó b) Các bên không phải tiếp tục thực hiện hợp đồng và bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ đối ứng c) Hợp đồng vẫn còn hiệu lực d) Các câu trên đều sai Câu 58: Thời hiệu khỏi kiện đối... BTO d) Hợp đồng BT Câu 69: Lĩnh vực đầu tư nào sau đây là lĩnh vực đầu tư có điều kiện: a) Dịch vụ giải trí b) Mua bán hàng hóa c) Dịch vụ vận tải d) Sản xuất công nghiệp Câu 70: Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài không thể thành lập dưới dạng: a) Công ty cổ phần b) Công ty trách nhiệm hữu hạn c) Công ty hợp danh d) Doanh nghiệp tư nhân Câu 71: Dự án đầu... theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Theo luật như vậy đó, còn giờ thì hok biết chọn cái gì luôn Câu 45: Trong công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên, khi muốn chuyển nhượng phần vốn góp: a) Phải rao bán trên báo địa phương trong 3 số liên tiếp b) Phải được Hội đồng thành viên đồng ý c) Cả 2 câu trên đều đúng d) Cả 2 câu trên đều sai Câu 46: Công ty TNHH có... có câu nào đúng Câu 51: Mua cổ phần có thể được xem là hỉnh thức đầu tư: a) Trực tiếp b) Gián tiếp c) Cả 2 câu trên đều đúng d) Cả 2 câu trên đều sai Câu 52: Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao được viết tắt theo tên tiếng Anh là: a) BOT b) BTO c) BCC d) BT Câu 53: Công ty hợp dan là công ty được thành lập bởi: a) Hai công ty có sẵn kết hợp lại với nhau b) Phải có ít nhất hai cá nhân chịu... vốn điều lệ của công ty c) Có từ 12 thành viên trở lên d) Các câu trên đều sai Câu 47: Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên mà chủ sỡ hữu là tổ chức gồm: a) Hội đồng thành viên, Giám đốc, Ban kiểm soát gồm 5 người b) Chủ tịch công ty, Giám đốc, Ban kiểm soát gồm 5 người c) Cả 2 câu trên đều sai d) Cả 2 câu trên đều đúng Câu 48: Trong công ty TNHH một thành viên là cá nhân, chủ sở hữu... hành vi cụ thể b) Chỉ bằng hình thức văn bản c) Có thể bằng email d) Câu b) là câu trả lời sai Câu 56: Khi thỏa thuận mức phạt vi phạm hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận mức phạt: a) Tối đa là 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm b) Tối đa 8% giá trị của hợp đồng đó c) Tối đa là 100% giá trị hợp đồng đó d) Không có câu nào đúng Câu 56: Khi hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu thì: a) Không làm phát sinh,... ngày 01.07.2006 Câu 86: Điều kiện cơ bản của một doanh nghiệp để chào bán trái phiếu ra công chúng là: a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ năm tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán b) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán c) Doanh nghiệp . Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh Câu 1: Pháp nhân đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của xã hội nên pháp luật Việt Nam đã quy định một cách vụ thể trong: a) Bộ luật dân. chứng nhận đăng ký kinh doanh b) 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh c) Một năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh d) Phải góp ngay Câu 39: Muốn thành. đốc thẩm, tái thẩm những bản án kinh tế của tòa kinh tế cấp tỉnh đã có hiệu lực pháp luật và bị kháng nghị c) Cả 2 câu trên đều đúng d) Cả 2 câu trên đều sai Câu 21: Hội đồng xét xử trong phiên
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh, câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh, câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay