MCTS: Microsoft Silverlight 4 Development (70-506) Certification Guide pot

291 392 0
  • Loading ...
1/291 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2014, 00:20

. www.it-ebooks.info MCTS: Microsoft Silverlight 4 Development (70-506) Certication Guide A compact certication guide to help you prepare for, and pass, the (70-506): TS: Microsoft Silverlight 4, Development. les 242 Forcing local 244 Setting the culture using the Silverlight plugin HTML 245 Setting the culture using a converter 245 Handling application-level events 247 Test your knowledge 248 Summary. Development exam Johnny Tordgeman BIRMINGHAM - MUMBAI www.it-ebooks.info MCTS: Microsoft Silverlight 4 Development (70-506) Certication Guide Copyright © 2012 Packt Publishing All rights reserved. No
- Xem thêm -

Xem thêm: MCTS: Microsoft Silverlight 4 Development (70-506) Certification Guide pot, MCTS: Microsoft Silverlight 4 Development (70-506) Certification Guide pot, MCTS: Microsoft Silverlight 4 Development (70-506) Certification Guide pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn