Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Định

209 812 8
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2014, 09:45

Trên cơ sở khái quát về đầu tư và đầu tư xây dựng cơ bản, Luận án đã nhấn mạnh chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản là cần thiết và luận giải được sự cần thiết quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản. Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản được tiếp cận theo chu trình ngân sách. Trong đó có so sánh các phương thức lập dự toán chi ngân sách nhà nước khác nhau; khẳng định phương thức lập dự toán theo kết quả đầu ra là có nhiều ưu điểm và là xu hướng tất yếu được áp dụng trong quản lý chi ngân sách nhà nước nói chung và chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn địa phương nói riêng.Đặc biệt là đưa ra các chỉ tiêu đánh giá quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản, bên cạnh các chỉ tiêu truyền thống đánh giá quản lý chi ngân sách nhà nước đó là: kết quả chi, hiệu quả chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản; Luận án còn đưa ra chỉ tiêu mới để đánh giá quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản đó là: khảo sát chu trình quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản – một chỉ số toàn diện để đánh giá hiệu quả quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu Luật pháp, lập kế hoạch, lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán cho đến khâu kiểm tra, thanh tra, đánh giá chương trình. TRƯờNG đại học kinh tế quốc dân trịnh thị THúY HồNG Quản chi ngân sách Nhà nớc trong đầu t XÂY DựNG BảN trên địa bàn tỉnh Bình Định Chuyên ngành: Kinh tế tài chính ngân hàng Mã số: 62.31.12.01 Ngời hớng dẫn khoa học 1. P1. P1. P1. PGs.ts. Gs.ts. Gs.ts. Gs.ts. Vũ duy hàoVũ duy hàoVũ duy hàoVũ duy hào 2. PGS.TS. Lê Hùng Sơn2. PGS.TS. Lê Hùng Sơn2. PGS.TS. Lê Hùng Sơn2. PGS.TS. Lê Hùng Sơn Hà nội 2012 i LỜI CAM ðOAN Tôi cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực, nguồn gốc rõ ràng và chưa từng ñược ai công bố ở bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC BIỂU ðỒ viii LỜI MỞ ðẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6 1.1. Các nghiên cứu ngoài nước 6 1.2. Các nghiên cứu trong nước 11 1.3. Phương pháp nghiên cứu 20 1.3.1. Phương pháp so sánh 20 1.3.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ 21 1.3.3. Phương pháp ñiều tra 22 1.3.4. Phương pháp thống kê 24 CHƯƠNG 2: LUẬN BẢN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ðẦU XÂY DỰNG BẢN 27 2.1. Tổng quan về chi NSNN trong ñầu XDCB 27 2.1.1. ðầu xây dựng bản 27 2.1.2. Vốn ñầu xây dựng bản 33 2.1.3. Chi ngân sách nhà nước trong ñầu XDCB 35 2.2. Quản chi ngân sách nhà nước trong ñầu XDCB 39 2.2.1. Khái niệm 39 2.2.2. Nguyên tắc quản và cấp phát vốn ñầu XDCB của NSNN 39 2.2.3. Bộ máy quản chi NSNN trong ñầu XDCB ở ñịa phương 42 2.2.4. Nội dung quản chi ngân sách nhà nước trong ñầu XDCB 45 2.2.5. Các chỉ tiêu ñánh giá quản chi NSNN trong ñầu XDCB 51 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến quản chi NSNN trong ñầu XDCB 63 iii 2.3.1. Các nhân tố chủ quan 63 2.3.2. Các nhân tố khách quan 65 2.4. Kinh nghiệm một số quốc gia và bài học cho Việt Nam trong quảnchi NSNN trong ñầu XDCB 67 2.4.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia về quản chi NSNN trong ñầu XDCB 67 2.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quản chi NSNN trong ñầu tư XDCB 73 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ðẦU XDCB TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BÌNH ðỊNH 77 3.1. Khái quát thực trạng chi ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 77 3.1.1. ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình ðịnh 77 3.1.2. Thực trạng ñầu XDCB bằng vốn NSNN trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 81 3.1.3. Thực trạng chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 82 3.2. Thực trạng quản chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 94 3.2.1. Kết quả quản chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 94 3.2.2. Hiệu quả quản chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 95 3.2.3. Chu trình quản chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 97 3.3. ðánh giá thực trạng quản chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 116 3.3.1. Những kết quả ñạt ñược 116 3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 120 iv CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN CHI NSNN TRONG ðẦU XDCB TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BÌNH ðỊNH 130 4.1. ðịnh hướng chi NSNN trong ñầu XDCB cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình ðịnh 130 4.1.1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình ðịnh ñến năm 2020 130 4.1.2. ðịnh hướng phân bổ chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 2011 - 2020 138 4.1.3. Quan ñiểm tăng cường quản chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh. 139 4.2. Giải pháp tăng cường quản chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 140 4.2.1. Hoàn thiện các văn bản pháp của Tỉnh Bình ðịnh liên quan ñến quản chi NSNN trong ñầu XDCB 140 4.2.2. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch ñầu XDCB bằng nguồn vốn NSNN 143 4.2.3. Nâng cao chất lượng công tác vấn lập báo cáo ñầu tư, lập dự án và thẩm ñịnh dự án 157 4.2.4. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương ñầu XDCB bằng nguồn vốn NSNN 158 4.2.5. Hoàn thiện công tác nghiệm thu, bàn giao tiếp nhận và vận hành kết quả ñầu 161 4.2.6. Nâng cao năng lực và trình ñộ chuyên môn của ñội ngũ cán bộ quản chi NSNN trong ñầu XDCB tỉnh Bình ðịnh 163 4.2.7. Một số giải phác khác nhằm tăng cường quản chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 165 4.3. Kiến nghị 167 KẾT LUẬN 172 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 175 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 176 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQLDA: Ban quản dự án CðT: Chủ ñầu CNV: Công nhân viên DA: Dự án DADT: Dự án ñầu HðND: Hội ñồng nhân dân HTX: Hợp tác xã IMF: International Monetary Fund KBNN: Kho bạc Nhà nước KCN: Khu công nghiệp KH: Khấu hao KT-XH: Kinh tế - xã hội NK: Nhập khẩu NN: Nhà nước NS: Ngân sách NSðP: Ngân sách ñịa phương NSNN: Ngân sách nhà nước NSTW: Ngân sách trung ương NVL: Nguyên vật liệu THCS: Trung học sở TSCð: Tài sản cố ñịnh TW: Trung ương UBND: Ủy ban nhân dân VNð: ðồng Việt Nam XDCB: Xây dựng bản XK: Xuất khẩu vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 : So sánh các hệ thống ngân sách 7 Bảng 2.1 : So sánh tình hình thực hiện chi NSNN trong ñầu XDCB so với kế hoạch 20 Bảng 2.2 : cấu chi NSNN trong ñầu XDCB theo ngành 21 Bảng 2.3 : Bảng khảo sát các nhân tố ảnh hưởng ñến quản chi NSNN trong ñầu tư XDCB 22 Bảng 2.4 : Bảng khảo sát các nội dung chu trình quản chi NSNN trong ñầu XDCB 23 Bảng 3.1 : Vốn ñầu XDCB bằng vốn NSNN so với tổng vốn ñầu toàn XH trên ñịa bàn Tỉnh Bình ðịnh 81 Bảng 3.2 : Tình hình thực hiện chi NSNN cho ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 84 Bảng 3.3 : Tình hình chi NSNN trong ñầu XDCB theo ngành kinh tế trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh giai ñoạn 2006- 2010. 88 Bảng 3.4 : Giá trị TSCð huy ñộng bằng vốn NSNN trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh giai ñoạn 2006 – 2010 94 Bảng 3.5 : Bảng thống kê mô tả các ñiều tra về Luật và các quy ñịnh liên quan trong quản chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 101 Bảng 3.6 : Bảng thống kê mô tả các ñiều tra về chính sách ngân sách và lập kế hoạch chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 102 Bảng 3.7 : Bảng thống kê mô tả các ñiều tra về lập dự toán chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 103 Bảng 3.8 : Bảng thống kê mô tả các ñiều tra về chấp hành chi ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 104 Bảng 3.9 : Bảng thống kê mô tả các ñiều tra về quyết toán NSNN trong chi ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 105 vii Bảng 3.10 : Bảng thống kê mô tả các ñiều tra về việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, ñánh giá chương trình, dự án trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 106 Bảng 3.11 : Tổng hợp tình hình nợ khối lượng XDCB bằng vốn NSNN trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh giai ñoạn 2006 - 2010 111 Bảng 3.12 : Tổng hợp mức ñộ ñánh giá của cán bộ ñối với các yếu tố ảnh hưởng ñến quản chi NSNN trong ñầu XDCB 123 Bảng 3.13 : Bảng thống kê mô tả các yếu tố ñiều tra 124 Bảng 4.1 : ðánh giá hiệu quả chi ngân sách cho Y tế theo kết quả ñầu ra trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 154 Bảng 4.2 : Tình hình dân số và số giường bệnh theo Huyện, thành phố năm 2010 156 viii DANH MỤC BIỂU ðỒ Sơ ñồ 1.1 : Các phương pháp quản ngân sách nhà nước 7 Biểu ñồ 3.1 : Tình hình thực hiện ñầu XDCB bằng vốn NSNN phân theo cấu thành trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 82 Biểu ñồ 3.2 : Tình hình chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh giai ñoạn 2006 - 2010 83 Biểu ñồ 3.3 : Chi NSNN trong ñầu XDCB/người trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh giai ñoạn 2006 - 2010 85 Biểu ñồ 3.4 : Tình hình chi NSNN trong ñầu XDCB theo nguồn trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 86 Biểu ñồ 3.5 : cấu chi NSNN cho ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh theo ngành giai ñoạn 2006- 2010 89 Biểu ñồ 3.6 : Tình hình chi NSNN trong ñầu XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh theo Huyện, Thành phố giai ñoạn 2006 – 2010 92 Biểu ñồ 3.7 : Mức chi NSNN trong ñầu XDCB/ ñầu người theo Huyện, Thành phố giai ñoạn 2006 - 2010 93 Biểu ñồ 3.8 : Tình hình huy ñộng TSCð trong ñầu XDCB bằng vốn NSNN trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 96 Biểu ñồ 3.9 : Hệ số huy ñộng TSCð trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh trong giai ñoạn 2006 - 2010 97 Biểu ñồ 3.10 : So sánh ñiểm trung bình của quá trình quản chi NSNN trong ñầu tư XDCB trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 115 Biểu ñồ 4.1 : Tỷ lệ số giường bệnh/nghìn người ở từng huyện, thành phố năm 2010 tỉnh Bình ðịnh 156 1 LỜI MỞ ðẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Tỉnh Bình ðịnh vị trí ñịa thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế xã hội, vị trí và vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh và quốc phòng. ðồng thời, Bình ðịnh vị trí trung tâm trên các tuyến giao lưu quốc tế và liên vùng, tuyến trục Bắc Nam và ðông Tây của miền Trung, gần ñường hàng hải quốc tế, là cửa ngõ hướng biển của các nước trong Tiểu khu vực Mê Kông mở rộng, ñặc biệt là với các nước Lào, Campuchia và các tỉnh ðông Bắc Thái Lan. Tốc ñộ tăng GDP giai ñoạn 2005 - 2010 trên 10%/năm. Tuy nhiên, cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, thiếu bền vững. Chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế chưa cao, trong ñó cấu kinh tế trong nông nghiệp và cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch chưa ñạt yêu cầu. Công tác quy hoạch và ñầu xây dựng các vùng chuyên canh, thâm canh sản xuất nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp chế biến tiến hành chậm. Công tác quy hoạch, ñầu sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp chưa ñược tập trung chỉ ñạo ñúng mức. Trình ñộ thiết bị công nghệ lạc hậu, sản phẩm ít ña dạng, năng suất chất lượng sản phẩm thấp, giá thành còn cao, sức cạnh tranh thấp. Việc ñầu xây dựng sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chậm, chưa ñồng bộ và nhiều vướng mắc. Một số làng nghề truyền thống tuy ñược phục hồi nhưng công tác quy hoạch, hỗ trợ ñầu xây dựng sở hạ tầng, xúc tiến thương mại thiếu quan tâm. Chưa quan tâm chỉ ñạo kinh tế hợp tác ñúng mức, nhất là các hợp tác xã nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số sở sản xuất xảy ra nghiêm trọng, nhưng chưa ñược xử bản và kịp thời. Thực trạng này là do còn thiếu sót trong quản lý, ñiều hành các chính sách vĩ mô của Tỉnh, trong ñó phải kể ñến là quản chi ngân sách nhà nước trong ñầu xây dựng bản trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh trong thời gian qua. Bên cạnh ñó, tình trạng nợ công của các quốc gia trên thế giới gia tăng và ngày càng nghiêm trọng khi nền kinh tế phục hồi chậm, nguy suy thoái và khu vực tài chính nhiều bất ổn, nếu các quốc gia không giải pháp triệt ñể khắc [...]... nư c trong ñ u xây d ng b n c a m t ñ a phương Phân tích các nhân t nh hư ng t i qu n chi NSNN trong ñ u xây d ng b n Trong các nhân t trên, nhân t nào nh hư ng nhi u nh t ho c nhân t nào là ñ c thù riêng nh hư ng ñ n công tác qu n chi NSNN trong ñ u xây d ng b n t nh Bình ð nh Phân tích, ñánh giá th c tr ng qu n chi ngân sách nhà nư c trong ñ u xây d ng b n trên. .. u: Qu n chi NSNN trong ñ u xây d ng b n trên ñ a bàn ñ a phương - Ph m vi nghiên c u + Qu n chi NSNN trong ñ u xây d ng b n thu c T nh qu n (v n NSNN thu c T nh qu n bao g m: ngu n v n ngân sách trung ương, v n ngân sách T nh, v n c p quy n s d ng ñ t…, t ngu n các chương trình d án) trên ñ a bàn t nh Bình ð nh, không nghiên c u qu n chi NSNN trong ñ u xây d ng b n c... qu n chi NSNN trong ñ u XDCB trên ñ a bàn T nh 27 CHƯƠNG 2: LU N B N V QU N CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRONG ð U XÂY D NG B N 2.1 T ng quan v chi NSNN trong ñ u XDCB 2.1.1 ð u xây d ng b n 2.1.1.1 Khái ni m Theo Lu t ð u c a Vi t Nam (2005): ð u là vi c nhà ñ u b v n b ng các lo i tài s n h u hình ho c vô hình ñ hình thành tài s n ti n hành các ho t ñ ng ñ u theo... - Chương 2: lu n b n v qu n chi NSNN trong ñ u xây d ng b n - Chương 3: Th c tr ng qu n chi NSNN trong ñ u xây d ng b n trên ñ a bàn t nh Bình ð nh - Chương 4: Gi i pháp tăng cư ng qu n chi NSNN trong ñ u xây d ng b n trên ñ a bàn t nh Bình ð nh 4 6 Nh ng ñóng góp m i c a ñ tài Th nh t, khái quát các nghiên c u liên quan ñ n ñ tài bao g m các nghiên c u trong nư c và... ngân sách Nhà nư c trong ñ u XDCB trên ñ a bàn t nh Bình ð nh xu t phát t các ñ c thù riêng c a T nh T ñó rút ra ñư c nguyên nhân c a t n t i ñ gi i pháp qu n hi u qu hơn Vì v y, tác gi ch n v n ñ : “Qu n chi ngân sách Nhà nư c trong ñ u XDCB trên ñ a bàn t nh Bình ð nh” làm ñ tài cho lu n án ti n s c a mình 2 M c ñích nghiên c u H th ng hoá lu n b n v qu n chi ngân sách nhà. .. Th ba, phân tích th c tr ng qu n chi NSNN trong ñ u xây d ng b n trên ñ a bàn t nh Bình ð nh T các s li u ñư c t ng h p, th ng kê tác gi ñã phân tích th c tr ng chi NSNN trong ñ u XDCB trên ñ a bàn t nh Bình ð nh bao g m: tình hình th c hi n, c u và hi u qu chi NSNN trong ñ u xây d ng b n và ñánh giá quá trình qu n chi ñó ði m m i c a lu n án trong chương 3 là ñánh giá nh ng... phí ñ u xây d ng công trình; Thông s 10/2011/TTBTC ngày 26/01/2011 quy ñ nh v qu n lý, s d ng chi phí qu n d án c a các d án ñ u xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c,… Thì các ch , quy trình qu n chi NSNN trong ñ u XDCB ñã hoàn thi n hơn r t nhi u Tóm l i, các nghiên c u trên ñã ít nhi u ñóng góp cho các nhà qu n trong vi c tăng cư ng qu n chi NSNN trong ñ u XDCB... phương; ñ ng th i ñánh giá hi u qu công tác qu n chi NSNN trong ñ u XDCB trên ñ a bàn t nh Bình ð nh t ñó thi t l p m t quy trình toàn di n hơn cho liên k t chính sách, k ho ch và ngân sách trong qu n chi NSNN trong lĩnh v c ñ u XDCB ñ a bàn ñ a phương Xu t phát t nh n ñ nh trên ñ tài: “Qu n chi NSNN trong ñ u XDCB trên ñ a bàn t nh Bình ð nh” s ti p t c là v n ñ c p thi t ñ nghiên... nh Bình ð nh càng khó khăn Vì v y, ñ th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí th t thoát trong ñ u và nâng cao hi u qu chi ngân sách nhà nư c thì vi c tăng cư ng qu n chi ngân sách nhà nư c trong ñ u xây d ng b n c a t nh Bình ð nh là vi c làm c p thi t Th c tr ng trên ñ t ra cho các nhà nghiên c u c n ph i h th ng ñư c nh ng s lu n c n thi t và phân tích ñư c th c tr ng qu n chi ngân. .. lu n án trong chương 2 là ñưa ra quy trình kh o sát ñ ñánh giá qu n chi NSNN trong ñ u xây d ng b n, ñây cũng là m t tiêu chí ñánh giá hi u qu toàn di n t Lu t, khâu l p d toán, ch p hành d toán, quy t toán ngân sách ñ n khâu ki m tra, thanh tra trong qu n NSNN trong ñ u xây d ng b n ðây là s lu n quan tr ng ñ ñánh giá th c tr ng qu n chi NSNN trong ñ u xây d ng b n . công tác quản lý chi NSNN trong ñầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bình ðịnh.  Phân tích, ñánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước trong ñầu tư xây dựng cơ bản trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh,. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ðẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 27 2.1. Tổng quan về chi NSNN trong ñầu tư XDCB 27 2.1.1. ðầu tư xây dựng cơ bản 27 2.1.2. Vốn ñầu tư xây dựng. cứu - Chương 2: Lý luận cơ bản về quản lý chi NSNN trong ñầu tư xây dựng cơ bản. - Chương 3: Thực trạng quản lý chi NSNN trong ñầu tư xây dựng cơ bản trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh. - Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Định, Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Định, Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay