Tiểu luận:Kinh tế học giáo dục pdf

18 945 6
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2014, 05:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM TIỂU LUẬN MÔN HỌC: KINH TẾ HỌC GIÁO DỤC GVHD: PGS.TTSS..LLEEÂÂ SSƠƠNN HVTH : NGUYỄN HỒNG SƠN - TP.HCM 2006 – MỤC LỤC CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NỀN KINH TẾ TRI THỨC………. Trang 1. Đặc trưng của nền kinh tế tri thức : 1 1.1.Tên gọi của nền kinh tế này : 2 1.2 Tri thức là gì : 1.3 Nội dung của tri thức : 1.4 Các tiêu chí nhận diện nền kinh tế tri thức : 2.Vai trò của giáo dục trong nền kinh tế tri thức: 3 3. Giáo dục Việt Nam cần phải làm gì trong bối cảnh toàn cầu hóa và nhân loại đang bước vào nền kinh tế tri thức. 4 QUAN NIỆM VỀ VỐN NHÂN LỰC …… 1.Phát triển con người và vốn nhân lực: 7 2.Vai trò của vốn nhân lực, vốn xã hội trong phatù triển kinh tế, xã hội: 8 3.Vốn nhân lực của việt nam hiện nay: 10 4.Thực trạng về giáo dục - đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở nước ta: 12 CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NỀN KINH TẾ TRI THỨC,GIÁO DỤC CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC.THEO BẠN GIÁO DỤC VIỆT NAM CẦN LÀM NHỮNG GÌ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ NHÂN LOẠI ĐANG BƯỚC VÀO NỀN KINH TẾ TRI THỨC. 1. Đặc trưng của nền kinh tế tri thức : Theo các chuyên gia quản trò, trong điều kiện nền kinh tế tri thức và xu thế toàn cầu hóa, khác với chiến lược truyền thống, một chiến lược phát triển ngày nay phải mang tính chất động và tấn công – chiến lược phải đặc biệt coi trọng công tác dự báo, chủ động thay đổi tiên lượng của môi trường kinh tế xã hội liên lạc, vạch ra những giải pháp tấn công, hạn chế những nguy cơ có thể xảy ra. Vì vậy khi nói đến chiến lược giáo dục, không thể bỏ qua sự hiểu biết về một nền kinh tế mới, kinh tế tri thức mà chúng ta đang ở ngưỡng cửa. Trong hàng trăm năm qua, khoa kinh tế chính trò tân cổ điển chỉ thừa nhận hai nhân tố sản xuất : lao động và vốn. Tri thức, giáo dục và trí tuệ đều được coi là các nhân tố bên ngoài – có nghóa là bò gạt ra khỏi hệ thống. Song cho đến nay, theo báo cáo phát triển thế giới của WB 1999 thì “Đối với những nước tiên tiến trong nền kinh tế toàn cầu, cán cân giữa tri thức và nguồn nguyên liệu hiện nay đã nghiên mạnh về phía tri thức đến mức tri thức trờ thành nhân tố quan trọng nhất quy đònh mức sống- quan trọng hơn đất đai, hơn công cụ sản xuất, hơn lao động. Ngày nay các ngành kinh tế tiên tiến nhất về công nghệ đã hoàn toàn dựa trên tri thức. Nền kinh tế tri thức có nhiều tên gọi, nhưng đều nhằm một nội dung cơ bản , đó là sản xuất truyền tải và tông tin- tri thức trở nên quan trọng hơn nhiều so với sản xuất và phân phối hàng hóa trước đây. 1.1 Tên gọi của nền kinh tế này : Nền kinh tế mới (New Economic) : nền kinh tế thế kỷ 21(Economy, network Economy), kinh tế thông tin(information Economy) : kinh tế tri thức(knowledge Economy), kinh tế dựa trên tri thức(Knowledge driven Economy), kinh tế học hỏi(learning Economy) v.v Tóm lại có nhiều cách hiểu khác nhau về nền kinh tế tri thức, song theo OECD có thể diễn đạt nền kinh tế tri thức là “nền kinh tế trong đó có sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết đònh nhất đối với sự phát triển nền kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống” dù cho tên gọi là thế nào đi nữa, trong nền kinh tế này, tri thức vừa là nội dung vừa là động lực sản xuất. 1.2 Tri thức là gì : Có rất nhiều đònh nghóa khác nhau, song đều thống nhất cơ bản : “tri thức là nhờ sự trãi nghiệm và học hỏi” 1.3 Nội dung của tri thức : Cũng theo OECD, tri thức bao gồm các thành phần sau : . Tri thức biết cái gì (know what)? . Tri thức biết tại sao(Know why)? . Tri thức biết làm như thế nào(know how)? . Tri thức biết ai làm được(know who)? . Tri thức biết ở đâu(know where) và biết vào lúc nào(know when)? . Tri thức biết bao nhiêu(know quantity)? Tóm lại khi phân tích vấn đề và đưa ra quyết đònh, ta cần phải làm rõ được 5 chữ W và 1 chữ Q (what, why, how, who, when, where, quantity) có như vậy phương án mới đi tới thành công. 1.4 Các tiêu chí nhận diện nền kinh tế tri thức : . Các ngành sản xuất sử dụng công nghệ cao có tốc độ phát triển nhanh sẽ trở thành các nhà sản xuất chủ đạo thúc đẩy nền kinh tế phát triển. . Ngành sản xuất thông tin mở rộng nhanh chóng sẽ trở thành trụ cột của nền kinh tế quốc dân. . Hoạt động sáng tạo cái mới chưa từng có với nhòp độ ngày càng cao. Sáng tạo cái mới được coi là nền kinh tế nội tại của phát triển nền kinh tế, bao gồm sáng tạo nền công nghệ mới, phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới, khi khai thác thò trường mới, tạo phương thức quản lý mới, tạo ra hình thức tổ chúc mới, trong đó quan trọng nhất là sáng tạo công nghệ mới, làm cho vòng đời công nghệ ngày càng ngắn, tốc độ đổi mới công nghệ nhanh. . Tri thức trở thành nguồn vốn quý nhất, quyền sở hữu tri thức trở thành quan trọng nhất. . Trong các nền kinh tế tri thức phát triển, quyền sở hữu các phát minh sáng tạo và tài năng của các nhà doanh nghiệp đều có thể tham gia cổ phần với tư cách vốn đầu tư quan trọng và thu được lợi ích, thậm chí phát minh sáng tạo của các nhà doanh nghiệp trở thành vốn đầu tư, còn tư bản trở thành đối tượng thuê mướn. . Đầu tư vào nguồn nhân lực được coi và được mở rộng nhanh, hình thành xã hội học tập, mọi người đều học, học thường xuyên, học ở trường và học trên mạng… 2.Vai trò của giáo dục trong nền kinh tế tri thức: Để có nền kinh tế tri thức,bên cạnh phát triển nhanh các ngành kinh tế mũi nhọn, mở rộng không gian kinh tế,thì phải đổi mới toàn diện,đồng bộ giáo dục- đào tạo theo hướng coi trọng đào tạo kỹ năng của người lao động theo yêu cầu của sự phát triển nền kinh tế tri thức,phải có chính sách và cơ chế khuyến khích nhân tài, gắn giáo dục với thực tế,gắn trường học với viện nghiên cứu và với các doanh nghiệp. 3. Giáo dục Việt Nam cần phải làm gì trong bối cảnh toàn cầu hóa và nhân loại đang bước vào nền kinh tế tri thức. Trong vòng 10 năm tới, nước ta sẽ hoàn thành giai đoạn của quá trình CNH, HĐH đất nước, rút ngắn khoảng cách về kinh tế với các nước công nghiệp hóa mới trong khu vực chủ yếu bằng những nguồn lực nội sinh với một phương thức phát triển bền vững về mặt môi trường tự nhiên và xã hội. Chúng ta chọn con đường phát triển đảm bảo cho nhân dân ta tuy về thu nhập còn thấp hơn nhiều so với nhiều nước trên thế giới, nhưng có cuộc sống hài hòa về vật chất và tinh thần, trong đó việc tiếp nhận giáo dục đóng một vai trò cơ bản.Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục Việt nam cần quan tâm đến một số vấn đề như: a. Ngân sách đầu tư cho giáo dục phải đạt cao hơn : Nhiều nước Châu Á ngân sách chi cho giáo dục cao hơn so với ngân sách quốc phòng, thí dụ : Singapore, Malayxia. Do đó nền kinh tế của họ mau chóng tiếp cận với các công nghệ hiện đại trên thế giới và chất lượng giáo dục được nâng lên. b. Điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp với qúa trình phát triển kinh tế – xã hội : Cần phải bám sát nhu cầu kinh tế thò trường lao động và giao chỉ tiêu cho từng trường. Điều chỉnh cơ cấu đào tạo là việc phải làm thường xuyên, chứ không phải nhìn thấy sự mất cân đối của cơ cấu đào tạo, thấy phản ứng tiêu cực của thò trường lao động mới điều chỉnh. c. Đa dạng hóa hình thức giáo dục : Trong những năm qua, Việt Nam đã mở rộng hình thức giáo dục bằng cách cho phép thành lập các trường đại học dân lập, tư thục từ cấp phổ thông đến cao đẳng, đại học. Ở nước ngoài các trường tư thục là chủ yếu, nhà nước chỉ tập trung cho các trường công lập. Nhưng ở đó cơ sở vật chất ở các trường đó như nhau, chất lượng trường tư và trường công không khác xa nhau. Đặc biệt có những trường tư có chất lượng giáo dục rất cao về chất lượng đào tạo. Cho phép mở các trường dân lập tư thục, bán công là chủ trương đúng đắn, nhưng mở đến mức nào, bao nhiêu trường, mở ở đâu là phải tính toán kỹ. d. Công bằng với các cơ hội được giáo dục : Sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thò dẫn đến yêu cầu phải đầu tư cao hơn trong giáo dục ở nông thôn, ưu tiên hơn bằng cách chính phủ cắt giảm một số thuế, tạo điều kiện cho đòa phương nâng cao giáo dục. Tự do học thuật là yếu tố cạnh tranh nhân tài. Cho nên, quyền bình đẳng trước các cơ hội được giáo dục không thể xem nhẹ. e. Nâng chất lượng cao, phải trước hết, phải tăng cường kiểm tra các biện pháp kiểm tra chất lượng. Chất lượng giáo dục là khâu quang trọng của hệ thống giáo dục. Công nghệ giáo dục, đào tạo hiện nay phải luôn đổi mới. Nếu biết cách ứng dụng các công nghệ hiện đại vào qúa trình đào tạo, không nhồi nhét kiến thức, mà bằng phát huy tính sáng tạo và chủ động của người học, sử dụng máy tính, internet trong đào tạo một cách phổ cập để khai thác tri thức, thì khi ra trường các sinh viên thích nghi với những điều kiện hoàn cảnh thò trường và tự tin hơn. f. Giáo trình giảng dạy mọi cấp phải được chuẩn hóa : Ở bậc đại học nói chung ở từng bộ môn chưa có một bộ giáo trình chuẩn. Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam nên đầu tư cho biên soạn hoặc dòch các bộ sách nước ngoài ra tiếng Việt, phát hành rộng rãi. Như vậy là người đi học không lo ngại là không học đến nơi đến chốn, thậm chí học cả những vấn đề không đúng. g. Chăm lo đến đội ngũ giáo viên : Muốn tránh sự chi phối trong thò trường giáo dục, đều trước hết phải đảm bảo cho giáo viên phải có thu nhập sống đủ để họ không phải làm thêm nghề khác, vấn đề là nâng lương cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo cho mức lương trung bình trên từng đòa phương. Mặt khác cần phải nghiêm khắc xử lý những hiện tượng tiêu cực như giáo viên làm kinh tế với học sinh, hoặc nhận hối lộ từ học sinh, sinh viên để mua điểm. h. Chính sách sử dụng lao động đã qua đào tạo : Đây là phạm vi nhà nước, vượt tầm kiểm soát của ngành giáo dục, nhưng sự méo mó về thò trường lao động như hiện nay lại đang có hiện tượng tiêu cực đến chất lượng giáo dục. Giáo dục và đào tạo sẽ phát hiện và lựa chọn tài năng, nhưng chính sách lao động hiện nay đang làm triệt tiêu các động cơ học tập. Những hậu qủa mà nhà nước phải chòu là 10 năm hoặc 20 năm rất nặng nề, bởi vì, ở đó thiếu các quan chức có năng lực mà họ đang được tuyển vào các cơ quan nhà nước từ bấy lâu. QUAN NIỆM VỀ VỐN NHÂN LỰC (HUMAN CAPITAL) VÀ PHÁT TRIỂN NGƯỜI. VAI TRÒ CỦA VỐN NHÂN LỰC VÀ VỐN XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ,XÃ HỘI. BẠN NGHĨ GÌ VỀ VỐN NHÂN LỰC CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY. 1.Phát triển con người và vốn nhân lực: Phát triển con người tức là coi con người là bản thân con người và phát triển con người có mục đích tự thân vì con người.Do đó , phát triển con người nhìn nhận con người không chỉ từ gốc độ là yếu tố đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội mà còn từ khía cạnh thỏa mãn và tiếp nhận các nhu cầu phát triển, giải trí của riêng cá thể đó. Vốn nhân lực (vốn con người) được xác đònh bao gồm các yếu tố: trình độ giáo dục,kinh nghiệm, sức khỏe và dinh dưỡng.Vốn nhân lực là một lónh vực có thể đầu tư. Lợi ích của việc đầu tư vào nhân lực được đặc trưng như sau: a. Đầu tư vào nguồn nhân lực không hề bò giảm giá trò trong quá trình sử dụng mà ngược lại càng được sử dụng nhiều,khả năng tạo thu nhập và do vậy thu hồi vốn càng cao. b. Đầu tư vào nguồn nhân lực có chi phí tương đối không cao trong khi đó khoảng thời gian sử dụng lại lớn,thường là khoảng thời gian làm việc của một đời người. c. Các hiệu ứng gián tiếp,và hiệu ứng lan tỏa của đầu tư vào vốn nhân lực là rất lớn. d. Đầu tư vào con người không chỉ là phương tiện để đạt thu nhập mà còn là mục tiêu của xã hội, giúp con người thưởng thức cuộc sống đầy đủ hơn. e. Đầu tư vào con người không chỉ do tỷ lệ thu hồi đầu tư trên thò trường lao động quyết đònh 2. Vai trò của vốn nhân lực, vốn xã hội trong phatù triển kinh tế, xã hội: Nhiều công trình nghiên cứu cụ thể từ các nền kinh tế cho thấy, việc tăng nguồn vốn nhân lực đã góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế,thúc đẩy tiến bộ kỹ thuậtvà công nghệ của một nước,giảm nghèo và bất bình đẳng trong xã hội và tăng năng suất được cụ thể như sau: a.Nâng cao nguồn vốn nhân lực đối với tăng trưởng kinh tế. Nguồn vốn nhân lực như một sự kết hợp giữa kiến thức,kỹ năng, kinh nghiệm,sức khỏe và dinh dưỡng của một con người là một nguồn tạo tăng trưởng và phát triển kinh tế cho đất nước bởi vì nó cho phép sử dụng được các nguồn lực thiên nhiên hiệu quả hơn, sử dụng các công nghệ tiên tiến hơn và cách tổ chức hợp lý hơn. b. Nâng cao trình độ giáo dục và giảm nghèo,bất bình đẳng và ổn đònh kinh tế vó mô. Giáo dục và sức khỏe là những yếu tố quan trọng giúp cải thiện cơ hội của một người kể cả khi tìm việc trên thò trường lao động lẫn khi thành lập một doanh nghiệp mới,do vậy tạo thu nhập tốt hơn và góp phần làm giảm đói nghèo. c. Phát triển GD-ĐT và tiến bộ công nghệ. Trình độ nguồn vốn nhân lực là yếu tố chủ chốt trong phát triển công nghệ của một quốc gia kể cả trong quá trình đổi mới,sáng tạo và mô phỏng công nghệ.Trong quá trình sáng tạo công nghệ, năng suất tỉ lệ thuận với trình độ vốn nhân lực được tich lũy từ trước, trong khi đó trong quá trình mô phỏng và du nhập công nghệ, năng suất phụ thuộc vào khoảng cách giữa trình độ kiến thức công nghệ bên ngoài và trình độ nguồn vốn nhân lực trong nước. Khoảng cách này càng nhỏ thì chi phí mô phỏng công nghệ [...]... Nxb Khoa học xã hội 2004 4 PGS.TS Lê Sơn ; PGS.TS Đặng Quốc Bảo – Giáo trình Kinh tế học giáo dục cung cấp cho lớp cao học SPKT K11 5 Báo cáo về tình hình giáo dục việt Nam Chính Phủ : Hà nội, tháng 10/2004 6 Cách mạng thông tin và cách mạng giáo dục NXB : Hà Nội 2005 7 Tạp chí giáo dục số 105 – 110, tháng 1 – 3 Năm 2005 LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế tri thức, sưcù cạnh tranh của nền kinh tế chủ yếu... đại hóa đất nước b Những tồn tại : Nếu xem xét theo yêu cầu của nền kinh tế giáo dục, phát triển nguồn nhân lực thì Giáo dục – Đào tạo Việt Nam cũng đang bộc lộ các mặt hạn chế sau : * Những năm qua về tổng thể cơ cấu trong giáo dục – đào tạo chưa thực sự tạo ra các nhân tố đồng bộ để hướng tới nền kinh tế tri thức, phát triển giáo dục * Qui mô đào tạo nước ta, số sinh viên trong độ tuổi hiện nay khoảng... Quốc, 13,3% ở Malaixia và 12,4% ở Singapore; ở Trung Quốc là gần 50% trong năm qua) * Giáo dục - Đào tạo đang có nguy cơ tạo ra những con người thụ động, chất lượng thấp, chất lượng giáo dục đào tạo chưa cao do thiếu những giáo viên giỏi, do cơ sở vật chất như trường lớp, phương tiện học và giảng dạy, giáo trình, giáo khoa thiếu và lạc hậu * Hầu hết sinh viên Việt Nam tốt nghiệp không đủ trình độ... lại, vai trò của nguồn vốn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế hiện đại ;giáo dục đóng góp cho tăng trưởng kinh tế; nguồn vốn nhân lực nâng cao năng suất, tăng thu nhập,giảm đói nghèo và bất bình đẳng; những cam kết phát triển nguồn nhân lực liên tục sẽ tạo ra tăng trưởng kinh tế dài hạn và các xu thế kinh tế hiện đại như kinh tế tri thức và toàn cầu hóa không những không làm giảm vai trò của... tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở nước ta: a Những mặt làm được : qua hơn 10 năm đổi mới giáo dục – đào tạo Việt Nam đã có được một số thành quả về hội nhập, về xã hội hóa, về đa dạng hóa lọai hình đào tạo và mở rộng qui mô xây dựng được một hệ thống trường lớp từ nhà trẻ, mẫu giáo đến phổ thông, đại học, trên đại học thống nhất đa dạng trên phạm vi cả nước; tiến hành đổi mới nội dung đào tạo, phương... trong thời gian qua hệ thống đào tạo của nước ta đã có bước phát triển rất lớn trong việc phát triển nguồn nhân lực khoa học -công nghệ Đến nay, chúng ta đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ: hơn 20 nghìn người trình độ trên đại học, trên l triệu người có trình độ đại học, l,5 triệu người trình độ trung cấp kỹ thuật và 2,8 triệu người công nhân kỹ thuật (Số liệu từ dự thảo lần 4 - Chiến... khoa học và công nghệ còn lạc hậu Song, nguồn nhân lực đào tạo ra chưa được sử dụng có hiệu quả, đặc biệt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chưa có việc là còn rất cao (khoảng 30 - 40%, có ngành lên đến 50 - 60% - Số liệu điều tra lao động và việc làm năm 2000 của trung tâm thông tin Bộ Lao động, TB và XH) TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Lê Thò i Lâm – Phát triển nguồn nhân lực thông qua Giáo dục – Đào tạo NXB Khoa học. .. thất nghiệp * Trong cơ cấu chi tiêu thường xuyên của ngân sách nhà nước, chi cho giáo dục đào tạo tăng từ 12% trong chi thường xuyên năm 1990, trong những năm gần đây tăng lên từ 13- 15% ( 2000 ) Tuy nhiên, tới hơn 70% tổng q này được dùng để chi trả lương, mặc dù mức lương trong ngành chưa phải là cao Vì vậy đầu tư cho giáo dục mới chỉ đạt được từ 10 = 15 USD một người mỗi năm, trong khi chỉ tiêu này... thêm một chức năng mới có ý nghóa hết sức quan trọng đối với kinh tế xã hội:dùng tri thức để tạo tri thức, chức nang mới này là nhân tố cơ bản làm nên bước chuyển biến mới, hình thành nền kinh tế tri thức.Nền kinh tế tri thức ấy là một hiện thực đang hình thành ở nhiều nước công nghiệp phát triển và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ Kinh tế tri thức sẽ chiếm vò trí ngày càng lớn trong quá trình phát triển... Về trình độ học vấn của nguồn lực con người ở nước ta theo số liệu năm 2001 chỉ có 8,4% chưa bao giờ tới trường, số người có trình độ tốt nghiệp phổ thông cơ sở (cấp II) trở lên chiếm 46,4%, số tốt nghiệp phổ thông trung học cấp III) trở lên chiếm gần 15% Cũng trong năm 2001 cả nước có khoảng 2 triệu công nhân kỹ thuật, 1.1 triệu người có trình độ cao đẳng, 1.3 triệu người có trình độ đại học trở lên . nhanh, hình thành xã hội học tập, mọi người đều học, học thường xuyên, học ở trường và học trên mạng… 2.Vai trò của giáo dục trong nền kinh tế tri thức: Để có nền kinh tế tri thức,bên cạnh phát. nhân lực. Nxb Khoa học xã hội 2004 4. PGS.TS Lê Sơn ; PGS.TS Đặng Quốc Bảo – Giáo trình Kinh tế học giáo dục cung cấp cho lớp cao học SPKT K11 5. Báo cáo về tình hình giáo dục việt Nam Chính. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM TIỂU LUẬN MÔN HỌC: KINH TẾ HỌC GIÁO DỤC GVHD: PGS. T T S S . . L L E E Â Â
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận:Kinh tế học giáo dục pdf, Tiểu luận:Kinh tế học giáo dục pdf, Tiểu luận:Kinh tế học giáo dục pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay