Learning Joomla! 1.5 Extension Development: Creating Modules, Components, and Plugins with PHP docx

171 427 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2014, 04:20

. h0" alt="" Learning Joomla! 1. 5 Extension Development Creating Modules, Components, and Plug-Ins with PHP A practical tutorial for creating your first Joomla! 1. 5 extensions with PHP Joseph. Files 14 7 Packaging the Module 14 8 Packaging Plug-ins 14 9 Packaging the Component 15 1 Including SQL Queries 15 3 Creating Back-End Menu Items 15 5 Extra Installation Scripts 15 5 Distribution 15 7 Summary. Toolbars 10 6 Summary 10 7 Chapter 7: Behind the Scenes: Plug-Ins 10 9 Database Queries 11 0 A Simple Link Plug-In 11 2 An Information Box Plug-In 11 6 Searching the Reviews 12 1 Summary 12 6 Chapter
- Xem thêm -

Xem thêm: Learning Joomla! 1.5 Extension Development: Creating Modules, Components, and Plugins with PHP docx, Learning Joomla! 1.5 Extension Development: Creating Modules, Components, and Plugins with PHP docx, Learning Joomla! 1.5 Extension Development: Creating Modules, Components, and Plugins with PHP docx, Learning Joomla! 1.5 Extension Development

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn