bài giảng quản trị chiến lược - chương 6

37 469 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2014, 22:00

11-2008Chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược21-2008Nội dung chính Xác định mục tiêu hàng năm Lập kế hoạch kinh doanh Phân bổ nguồn lực Thiết kế cơ cấu tổ chức Kiểm soát chiến lược31-2008I- Xác định mục tiêu hàng nămMục tiêu hàng năm:- Là quá trình cụ thể hoá mục tiêu chiến lược: phân chia mục tiêutổng quát thành mục tiêu bộ phận- được giao cho các bộ phận chức năng và đơn vị trực thuộc- thường được xác định bằng các chỉ tiêu định lượng như lợinhuận,thị phần, mức tăng trưởng41-2008I- Xác định mục tiêu hàng nămVai trò của việc thiết lập mục tiêu hàng năm:- Là cơ sở để phân phối các nguồn lực trong quá trình thực hiệnchiến lược- Là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các bộphận- Là công cụ để kiểm soát tiến trình thực hiện chiến lược51-2008II- Lập kế hoạch kinh doanhMục tiêuChiến lượcTổ chức thực hiệnKiểm tra Vị trí của kế hoạch kinh doanh61-20081. Kế hoạch kinh doanh là gì ? Kế hoạch kinh doanh xác lập phương pháp quản lý một hoạt động trong một thời kỳ nhất định trong tương lai. Lợi ích của kế hoạch kinh doanh:– Cơ sở của tiếng nói chung– Công cụ quản lý tác nghiệp71-20082. Các kế hoạch kinh doanh chủ yếu?Kế hoạchMarketingKế hoạchNhân sựKế hoạchNC & PTKế hoạchSản xuấtKế hoạchTài chính81-2008III- Phân bổ nguồn lực1- Nguồn lực và cấp độ phân bổNguồn lực cần phân bổ:Nhân sựCông nghệTài chính91-2008III- Phân bổ nguồn lực1- Nguồn lực và cấp độ phân bổCác cấp độ phân bổ:+ Cấp công ty: cân đối phân bổ các nguồn lực như thế nào giữa cácđơn vị, bộ phận chức năng- các nguồn lực phải được phân bổ theo mức độ ưu tiên tuỳ thuộcvào mục tiêu chiến lược và mục tiêu hàng năm đã thông qua- việc phân bổ phải được xem xét trong bối cảnh các bộ phận khácnhau hỗ trợ và ảnh hưởng đến chiến lược chung như thế nào+ Cấp chức năng: mỗi nguồn lực sẽ được bố trí như thế nào trongmỗi chức năng để đảm bảo chiến lược được thực hiện101-2008III- Phân bổ nguồn lực2- Đánh giá nguồn lực- Để thực hiện chiến lược cần có những nguồn lực nào và bao nhiêu- Phân tích nội bộ doanh nghiêp nhằm xác định nguồn lực hiện có vàkhả năng cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiệnchiến lược[...]... động đến sự lựa chọn chiến lược Không có cơ cấu tổ chức tốt nhất cho môt chiến lược cụ thể hay một loại công ty cụ thể 1-2 008 26 V-Kiểm soát chiến lược 1- Sự cần thiết của kiểm soát chiến lược - Kiểm soát chiến lượcquá trình kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh các mục tiêu chiến lược Kiểm soát để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu chiến lược đã định Cho phép các nhà lãnh đạo - có cái nhìn tức thời... nếu cần 1-2 008 30 IV-Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.1Thiết lập các tiêu chuẩn chỉ tiêu - xây dựng các tiêu chuẩn và chỉ tiêu dựa trên chiến lược lựa chọn - hai loại tiêu chuẩn chính: - T/chuẩn định tính: không đo lường được bằng số đo vật lý hoặc tiền tệ - T/chuẩn định lượng: có thể đo lường, đối chiếu được 1-2 008 31 V-Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.1Thiết... đề quan trọng nhất, tác động mạnh nhât dến CL 1-2 008 28 V-Kiểm soát chiến lược 1- Sự cần thiết của kiểm soát chiến lược - Dựa vào mục tiêu DN huy động phương tiện Mục tiêu - Kết hợp phương tiện tạo ra kết quả - Kiểm soát kết quả  kiểm soát quá trình thực hiện chiến lược Phương tiện Kết quả 1-2 008 29 V-Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược Thiết lập tiêu chuẩn và chỉ tiêu Xây dựng... điều chỉnh hoạt động 1-2 008 27 V-Kiểm soát chiến lược 1- Sự cần thiết của kiểm soát chiến lược Yêu cầu đối với công việc kiểm tra và đánh giá chiến lược - tiến hành phù hợp với các giai đoạn khác của quản trị CL -  mỗi giai đoạn phát triển thì mức độ tác động của các yếu tố môi trường khác nhau  phải có các chỉ tiêu và và phương pháp kiểm tra thích hợp - Phải đảm bảo tính linh hoạt - Linh hoạt giùp công... chuẩn chỉ tiêu Ví dụ: chiến lược chi phí thấp  mục tiêu: giảm thiểu giá thành Tiêu chuẩn:Tiết kiệm chi phí Chỉ tiêu: - Tỷ suất phí - Chi phí biến đổi, chi phí cố định - Năng suất lao động - Số lượng sản phẩm sản xuất 1-2 008 32 V-Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.2 Xây dựng các thước đo và hệ thống giám sát - Lựa chọn các thước đo phù hợp với từng chỉ tiêu - dễ đo lường các chỉ... đến mức nào - Nếu kết quả> mục tiêu: mục tiêu quá thấp so với năng lực  nâng cao mục tiêu kỳ tới - Nếu kết quả < mục tiêu: - mục tiêu ấn định quá cao - môi trường thay đổi - hiệu quả hoạt động của DN thấp hơn năng lực của DN 1-2 008 34 V-Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.4 Đánh giá kết quả và thực hiện các điều chỉnh cần thiết - đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu - điều chỉnh... mục tiêu - Nếu do hiệu quả hoạt động thấp không thực hiện được mục tiêu: thay đổi hệ thống đo lường, giám sát, đánh giá kết qủa -Nếu do mục tiêu ấn định không phù hợp với phương tiện: điều chỉnh lại mục tiêu cho phù hợp với năng lực 1-2 008 35 V-Kiểm soát chiến lược 3- Các cấp kiểm soát chiến lược -Chiến lược được cụ thể hoá bằng các mục tiêu chung, bộ phận, cá nhân các cấp kiểm soát chiến lược phải... doanh thu đạt được trong 6 tháng -khó đo lường các chỉ tiêu định tính: ví dụ: đánh giá tác động của R&D - Hệ thống giám sát: cung cấp thông tin để đo lường các chỉ tiêu ví dụ: hệ thống thông tin kế toán, khách hàng, nhân sự 1-2 008 33 V-Kiểm soát chiến lược 2- Qui trình kiểm soát chiến lược 2.3 So sánh các kết quả thực tế với mục tiêu đã xây dựng - đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu - xem xét hoạt động... công việc điều chỉnh chiến lược kip thời, uyển chuyển - Phải kết hợp hai hình thức kiểm tra: định kỳ và bất thường - định kỳ: kiểm tra theo kế hoạch - Bất thường: khi có những thay đổi lớn - Phải đảm bảo tính dự phòng - Là cơ sở để xác định mục tiêu, điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với biến động môi trường và điều kiện kinh doanh ở kỳ sau - Phải tập trung vào nội dung chủ yếu - tập trung nỗ lực kiểm... có nhiều thủ trưởng trực tiếp) 1-2 008 25 IV-Thiết kế cơ cấu tổ chức 4- Cơ cấu tổ chức và chiến lược - - Tổ chức doanh nghiệp quyết định cách thức doanh nghiệp phối hợp các bộ phận không đồng nhất và có lợi ích khác nhau hướng tới mục tiêu chung Cách thức phối hợp quyết định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và khả năng thực hiện mục tiêu chiến lựợc Thay đổi chiến lược dẫn đến sự thay đổi trong cơ . hiện chiến lược - Là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các bộ phận - Là công cụ để kiểm soát tiến trình thực hiện chiến lược 5 1-2 008 II- Lập kế hoạch kinh doanh Mục tiêu Chiến lược Tổ. thiết cho việc thực hiện chiến lược 11 1-2 008 III- Phân bổ nguồn lực 3- Điều chỉnh nguồn lực - Xem xét sự phù hợp giữa các nguồn lực sẵn có với chiến lược đang thực hiện - đảm bảo huy động đủ các. chức  Kiểm soát chiến lược 3 1-2 008 I- Xác định mục tiêu hàng năm Mục tiêu hàng năm: - Là quá trình cụ thể hoá mục tiêu chiến lược: phân chia mục tiêu tổng quát thành mục tiêu bộ phận - được giao
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng quản trị chiến lược - chương 6, bài giảng quản trị chiến lược - chương 6, bài giảng quản trị chiến lược - chương 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay