Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

28 4,054 17
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2012, 11:40

Báo cáo thực tập: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Tiểu luận Triết học Lê Quang MinhA - Đặt vấn đề Lịch sử phát triển của nền sản xuất hội là lịch sử phát triển của những phơng thức sản xuất kế tiếp nhau từ thấp đến cao. Mà lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất la hai mặt của phơng thức sản xuất , chúng tồn tại không tách rời nhau, tác động qua lại lẫn nhau một cách biện chứng, tạo thành quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất - quy luật cơ bản nhất của sự vận động phát triển của hội. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuấtquy luật phổ biến, tác động trong toàn tiến trình lịch sử của nhân loại. Sự vận động, phát triển cùa lực lợng sản xuất quyết định làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với nó. Ngợc lại, quan hệ sản xuất cũng có tính độc lập tơng tác động trở lại sự phát triển của lực lợng sản xuất. Khi quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, nó là động lực thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển. Ngợc lại, khi quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu hoặc tiên tiến hơn một cách giả tạo so với trình độ phát triển củ lực lợng sản xuất sẽ lại kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất. Do đó, việc giải quyết mâu thẫu giữa quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất không phải là đơn giản. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung trớc đây chúng ta đã không có đợc sự nhận thức đúng đắn về quy luật của sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất. Cơ chế quan liêu, bao cấp đã bóp méo các yếu tố của quan hệ sản xuất, kìm hãm lực lợng sản xuất, kết quả của sự không phù hợp giữa quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất đã làm cho mâu thẫu giữa chúng 1Tiểu luận Triết học Lê Quang Minhtrở nên gay gắt. Điều đó khiến cho nền kinh tế Việt Nam phải trong tình trạng khủng hoảng, trì trệ một thời gian dài. Chính vì vậy, việc đa nhận thức một cách đúng đắn mối quan hệ, tác động qua lại lẫn nhau giữa quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất có ý nghĩa vô cùng to lớn, đặc biệt là trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Việt Nam hiện nay.B - Giải quyết vấn đềI/Cơ sở lý luận: 1 - Các khái niệm:a) Lực lợng sản xuất: Lực lợng sản xuất là toàn bộ những năng lực sản xuất của một hội nhất định, một thời kỳ nhất định. Lực lợng sản xuất biểu hiện mối quan hệ tác động giữa con ngời với tự nhiên, biểu hiện trình độ sản xuất của con ngời năng lực thực tiễn của con ngời trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Lực lợng sản xuất bao gồm t liệu sản xuất ngời lao động với tri thức, phơng pháp sản xuất, kỹ năng, kỹ xảo thói quen lao động của họ. Trong các yếu tố hợp thành lực lợng sản xuất, ngời lao động là chủ thể bao giờ cũng là lực lợng sản xuất cơ bản, quyết định nhất của hội. Ngày nay, khi khoa học trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, thì nội dung khái niệm lực lợng sản xuất đợc bổ sung, hoàn thiện hơn. Các cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã làm xuất hiện những khu vực sản xuất mới làm cho năng suất lao động tăng lên gấp bội. Năng suất lao động đợc xem nh là tiêu chí quan trọng trọng nhất để đánh giá trình độ phát triển của lực l-2Tiểu luận Triết học Lê Quang Minhợng sản xuất suy cho cùng cũng là yếu tố quyết định sự chiến thắng của một trật tự hội này đối với một trật tự hội khác.b) Quan hệ sản xuất: Quan hệ sản xuấtquan hệ giữa con ngời với con ngời trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi tiêu dùng sản phẩm hội (sản xuất tái sản xuất hội). Trong quá trình sản xuất, con ngời không chỉ có quan hệ với tự nhiên, tác động vào giới tự nhiên, mà còn có quan hệ với nhau, tác động lẫn nhau. Hơn nữa, chỉ có trong quan hệ tác động lẫn nhau thì con ngời mới có sự tác động vào tự nhiên mới có sản xuất. Quan hệ sản xuất là hình thức hội của sản xuất, biểu hiện mối quan hệ giữa con ngời với con ngời trên ba mặt chủ yếu sau: - Quan hệ về sở hữu đối với t liệu sản xuấtquan hệ giữa con ngời với con ngời trong việc chiếm hữu t liệu sản xuất chủ yếu của hội. - Quan hệ trong tổ chức quản lý là quan hệ giữa con ngời với con ngời trong việc tổ chức quảnsản xuất hội trong trao đổi hoạt động cho nhau. - Quan hệ phân phối lu thông là quan hệ giữa con ngời với con ngời trong phân phối lu thông sản phẩm hội. Các mặt nói trên của quan hệ sản xuất có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó quan hệ sở hữu đối với t liệu sản xuất giữ vai trò quyết định. Trong hội có giai cấp, giai cấp nào chiếm hữu t liệu sản xuất thì giai cấp đó là giai cấp thống trị; giai cấp ấy đứng ra tổ chức, quảnsản xuất sẽ quyết định tính chất, hình thức phân phối, cũng nh quy mô thu nhập. Ngợc lại, giai cấp, tầng lớp nào không có t liệu sản xuất thì sẽ là giai cấp, tầng lớp bị thống trị, bị bóc lột vì buộc phải làm thuê bị bóc lột dới nhiều hình thức khác nhau.3Tiểu luận Triết học Lê Quang Minh Tuy vậy, quan hệ tổ chức quản quan hệ phân phối lu thông cũng có tác động trở lại quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất trong tính hiện thực của nó không phải là những quan hệ ý chí, pháp lý mà là quan hệ kinh tế đợc biểu diễn thành các phạm trù, quy luật kinh tế. Quan hệ sản xuất mang tính khách quan, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con ngời. Sự thay đổi của các kiểu quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính chất trình độ của lực lợng sản xuất.c) Phơng thức sản xuất: Phơng thức sản xuất là cách thức con ngời khai thác những của cải vật chất (t liệu sản xuất t liệu sinh hoạt) cần thiết cho hoạt động tồn tại phát triển của hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định của hội loài ngời. Mỗi hội đợc đặc trng bằng một phơng thức sản xuất nhất định. Phơng thức sản xuất đóng vai trò quyết định đối với tất cả các mặt của đời sống hội: kinh tế, chính trị, văn hoá, hội. Sự thay thế kế tiếp nhau của các ph-ơng thức sản xuất trong lịch sử quyết định sự phát triển của hội loài ngời từ thấp đến cao. Phơng thức sản xuất chính là sự thống nhất tác động qua lại giữa lực l-ợng sản xuất một trình độ nhất định quan hệ sản xuất tơng ứng.2 - Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực l ợng sản xuất: a) Sự vận động, phát triển của lực lợng sản xuất quyết định làm thay đổi quan hệ sản xuất:4Tiểu luận Triết học Lê Quang Minh Lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất là hai mặt của phơng thức sản xuất, chúng tồn tại không tách rời nhau, tác động qua lại lẫn nhau một cách biện chứng, tạo thành quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất (quy luật cơ bản nhất của sự vận động, phát triển hội). Sự vận động, phát triển của lực lợng sản xuất quyết định làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với nó. Khi một phơng thức sản xuất mới ra đời, khi đó quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất là một trạng thái mà trong đó quan hệ sản xuất là hình thức phát triển của lực lợng sản xuất. Trong trạng thái đó, tất cả các mặt của quan hệ sản xuất đều tạo địa bàn đầy đủ cho lực lợng sản xuất phát triển. Điều đónghĩa là, nó tạo điều kiện sử dụng kết hợp một cách tối u giữa ngời lao động với t liệu sản xuất do đó lực lợng sản xuất có cơ sở để phát triển hết khả năng của nó. Sự phát triển của lực lợng sản xuất đến một trình độ nhất định làm cho quan hệ sản xuất từ chỗ phù hợp trở thành không phù hợp với sự phát triển của lực lợng sản xuất. Khi đó, quan hệ sản xuất trở thành xiềng xích của lực lợng sản xuất, kìm hãm lực lợng sản xuất phát triển. Yêu cầu khách quan của sự phát triển lực lợng sản xuất tất yếu dẫn đến thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ phát triển mới của lực l-ợng sản xuất để thúc đẩy lực lợng sản xuất tiếp tục phát triển. Thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới cũng có nghĩa là phơng thức sản xuất cũ mất đi, phơng thức sản xuất mới ra đời thay thế.b) Quan hệ sản xuất có tính độc lập tơng đối tác động trở lại sự phát triển của lực lợng sản xuất:5Tiểu luận Triết học Lê Quang Minh Lực lợng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, nhng quan hệ sản xuất không hoàn toàn thụ động mà tác động trở lại sự phát triển của lực lợng sản xuất. Quan hệ sản xuất có thể tác động đến lực lợng sản xuất vì nó quy định mục đích của sản xuất, tác động đến thái độ của con ngời trong lao động sản xuất, đến tổ chức phân công lao động hội, đến phát triển ứng dụng khoa học công nghệ . do đó tác động đến sự phát triển của lực lợng sản xuất. Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất là động lực thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển. Ngợc lại quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu hoặc tiên tiến hơn một cách giả tạo so với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất. Khi quan hệ sản xuất kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất, thì theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ sẽ đợc thay thế bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất để thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuấtquy luật phổ biến tác động trong toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại. Sự thay thế, phát triển của lịch sử nhân loại từ chế độ công nguyên thuỷ, qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ t bản chủ nghĩa đến hội cộng sản tơng lai là do sự tác động của hệ thống các quy luật hội, trong đó quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuấtquy luật cơ bản nhất. 6Tiểu luận Triết học Lê Quang MinhII/Vận dụng quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất vào quá trình phát triển kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam: Nền kinh tế trong thời kỳ quá độ nớc ta là nền kinh tế đang thực hiện những cuộc cải biến cách mạng toàn diện sâu sắc trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, hội. Trong lĩnh vực kinh tế đó là việc cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới hội chủ nghĩa gắn liền với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển mạnh mẽ lực lợng sản xuất hội chủ nghĩa, từng bớc chuyển nền kinh tế nhiều thành phần, sản xuất nhỏ là chủ yếu lên nền kinh tế thị trờng hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế quá độ, kinh tế nhà nớc phải giữ vai trò chủ đạo cùng với kinh tế hợp tác làm nền tảng cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân theo định hớng hội chủ nghĩa. Để thực hiện vai trò ấy, theo Nghị quyết Đại hội VIII, kinh tế nhà nớc phải đợc tiếp tục đổi mới phát triển có hiệu quả, nắm vững những vị trí then chốt, những lĩnh vực trọng yếu trong nền kinh tế nh kết cấu hạ tầng kinh tế - hội, hệ thống tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, những cơ sở sản xuất thơng mại, dịch vụ quan trọng. Các doanh nghiệp nhà nớc phải có quy mô vừa lớn, phát huy đợc u thế về kỹ thuật công nghệ, nâng cao năng suất, chất lợng, hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm chất lợng cao, giá thành hạ, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nớc. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã chỉ rõ: vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nớc thể hiện chỗ làm đòn bẩy đẩy nhanh tăng trởng kinh tế giải quyết những vấn đề hội, mở đờng, hớng dẫn , hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển; làm lực lợng vật chất để nhà nớc thực hiện chức năng điều tiết quản lý vĩ mô, tạo nền tảng cho chế độ hội mới.7Tiểu luận Triết học Lê Quang Minh1 - Quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam: Từ khi hoà bình đợc lập lại năm 1954, miền Bắc nớc ta đã bớc vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa hội với đặc điểm nh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Đặc điểm to nhất của nớc ta trong thời kỳ quá độ là từ một nớc nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển t bản chủ nghĩa. Từ năm 1975, sau khi đất nớc đã hoàn toàn độc lập cả nớc thống nhất, cách mạng dân tộc - dân chủ đã hoàn toàn thắng lợi trên phạm vi cả nớc thì cả nớc cùng tiến hành cách mạng hội chủ nghĩa, cùng quá độ lên chủ nghĩa hội. Cơng lĩnh xây dựng đất nớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội của Đảng ta nói rõ hơn thực trạng kinh tế chính trị của đất nớc: Nớc ta quá độ lên chủ nghĩa hội, bỏ qua chế độ t bản, từ một hội vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, lực lợng sản xuất rất thấp. Đất nớc trải qua hàng chục năm chiến tranh, hậu quả để lại còn nặng nề, những tàn d thực dân, phong kiến còn nhiều. Các thế lực thù địch thờng xuyên tìm cách phá hoại chế độ hội chủ nghĩa nền độc lập dân tộc của nhân dân ta. Thời kỳ quá độ là thời kỳ lịch sử mà bất cứ một quốc gia nào đi lên chủ nghĩa hội cũng đều phải trải qua, ngay cả đối với những nớc đã có nền kinh tế rất phát triển, bởi lẽ, các nớc này, tuy lực lợng sản xuất đã phát triển cao nhng vẫn còn cần phải cải tạo xây dựng quan hệ sản xuất mới, xây dựng nền văn hoá mới. Dĩ nhiên, đối với những nớc thuộc loại này, về khách quan có nhiều thuận lợi hơn, thời kỳ quá độ có thể diễn ra ngắn hơn. Đối với nớc ta, một nớc nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa, thì lại càng phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài.8Tiểu luận Triết học Lê Quang Minh Theo Củ tịch Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội nớc ta là một thời lỳ lịch sử mà: nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa hội, tiến dần lên chủ nghĩa hội, có công nghiệp nông nghiệp hiện đại, có văn hoá, khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách mạng hội chủ nghĩa, chúng ta phải cải tạo nền kinh tế xây dựng nền kinh tế mới, mà trong đó xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt lâu dài. Tuy vậy, sau hơn 15 năm thực hiện đờng lối đổi mới của Đảng, bằng sự nỗ lực sáng tạo của quần chúng, các ngành, các cấp, chúng ta đã vợt qua đợc khủng hoảng, đạt đợc những thành tựu to lớn rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực của đời sống hội: kinh tế tăng trởng nhanh, chính trị ổn định, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng nguồn vốn công nghệ, phát huy nội lực đất nớc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bộ mặt kinh tế - hội thay da đổi thịt hàng ngày, đời sống nhân dân đợc cải thiện rõ rệt. Trong quá trình đổi mới, một trong những vấn đề t duy lý luận cốt lõi thuộc về đờng lối là sự chuyển đổi từ nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa. Đảng nhà nớc ta đã chủ trơng thực hiện nhất quán lâu dài chính sách: phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trờng, định hớng hội chủ nghĩa có sự quản lý điều tiết của nhà nớc. Phát triển lực lợng sản xuất hiện đại, gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất mới cho phù hợp trên cả ba mặt: sở hữu, quản phân phối. 2 - Những thành tựu kinh tế - hội đã đạt đ ợc: Trong những năm qua, Đảng toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt đ-ợc những thành tựu quan trọng:9Tiểu luận Triết học Lê Quang Minh Một là, kinh tế tăng trởng khá. Tổng sản phẩm trong nớc (GDP) tăng bình quân 7 - 8%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Trong GDP hiện nay, tỷ trọng nông nghiệp là 24,3%, công nghiệp xây dựng là 36,6%, dịch vụ là 39,1%. - Nông nghiệp phát triển liên tục, đặc biệt là sản xuất lơng thực. Năm 1995, bình quân lơng thực là 360 kg/ngời, năm 2000 đã tăng lên 444kg/ngời. Nghề nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản phát triển khá. Giá trị sản xuất nông, lâm, ng nghiệp tăng bình quân hàng năm 5,7% (mục tiêu đề ra là tăng 4,5 - 5%). Đã tạo đợc một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực là gạo (đứng thứ 2 - 3 thế giới), cà phê (đứng thứ 3 thế giới), ngoài ra còn có hồ tiêu, cao su, hàng thuỷ sản . - Công nghiệp xây dựng vợt qua những khó khăn, thách thức, đạt đợc nhiều tiến bộ. Nhịp độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm là 13,5%. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá: năm 2000 so với năm 1995, công suất điện gấp 1,5 lần, xi măng gấp 2,1 lần, phân bón gấp trên 3 lần, thép gấp 1,7 lần, mía đờng gấp hơn 5 lần . Một số sản phẩm quan trọng tăng nhanh nh dầu thô, điện, than sạch, thép cán, xi măng, vải các loại, giấy các loại . Ngành xây dựng có thể đảm đ ơng việc thi công những công trình quy mô lớn, hiện đại về công nghệ. Một số vật liệu xây dựng chất lợng cao sản xuất trong nớc đạt tiêu chuẩn châu Âu khu vực (gạch lát nền, gạch ốp lát ). - Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển trong điều kiện khó khăn hơn trớc, góp phần tích cực cho tăng trởng kinh tế phục vụ đời sống. Giá trị các ngành dịch vụ tăng 6,8%/năm. Giá trị doanh thu bu điện tăng bình quân hàng năm 11,3%.10[...]... hiện chủ trơng đúng đắn của nhà nớc là đa dạng hoá các loại hình sở hữu, cải thiện căn bản quan hệ sản xuất cho phù hợp với lực lợng sản xuất đang phát triển Điều này phù hợp với quá trình đi từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn của Việt Nam Chúng ta đã vận dụng hợpquy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất vào thực tại Việt Nam Tuy vậy, thực tế. .. Lê Quang Minh Mục lục Trang A - Đặt vấn đề 1 B - Giải quy t vấn đề 2 I/Cơ sở lý luận: 2 1 - Các khái niệm: 2 2 - Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất: 4 II /Vận dụng quy luật về sự phù hợp của qhsx với tính chất trình độ pt của llsx vào quá trình pt kTTT định hớng xhcn Vn: 1 - Quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam: 2 - Những thành tựu kinh tế. .. thúc vấn đề Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuấtquy luật phổ biến, tác động không chỉ tới một hình thái kinh tế hội nào đó, mà tác động tới toàn bộ lịch sử phát triển của nhân loại Việt Nam, việc duy trì tồn tại nhiều thành phần kinh tế là một tất yếu khách quan trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa hội Xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều... 20 21 27 Tiểu luận Triết học Lê Quang Minh Bộ Giáo dục đào tạo Trờng Đại học Kinh tế quốc dân Bộ môn Triết học Tiểu luận triết học Đề tài : Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam GV hớng dẫn : Thạc sĩ Nguyễn Vân Hà Sinh viên : Lê Quang Minh Lớp : H17 - Khoá 45 -... tiến bộ khoa học - công nghệ, trên cơ sở đó đẩy mạnh phân công lao động hội: Phân công lao động hội là cơ sở chung của sản xuất trao đổi hàng hoá Vì vậy, để phát triển kinh tế hàng hoá, phải đẩy mạnh phân công lao động hội Nhng sự phát triển của phân công lao động do trình độ phát triển của lực lợng sản xuất quy t định, cho nên muốn mở rộng phân công lao động hội, cần đẩy mạnh công nghiệp... giúp đỡ hợp tác đào tạo cán bộ, xây dựng phơng án sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trờng Thực hiện tốt việc chuyển đổi hợp tác theo luật hợp tác Khuyến khích kinh tế cá thể, tiểu chủ phát triển cả thành thị nông thôn Nhà nớc tạo điều kiện giúp đỡ kinh tế cá thể, tiểu chủ phát triển có hiệu quả Khuyến khích kinh tế t bản t nhân phát triển trong những ngành nghề sản xuất kinh doanh... sự tăng trởng kinh tế nhanh bền vững của toàn bộ nền kinh tế c) Hình thành phát triển đồng bộ các loại thị trờng: Trong nền kinh tế thị trờng, hầu hết các nguồn lực kinh tế đều thông qua thị trờng mà đợc phân bố vào các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế một 17 Tiểu luận Triết học Lê Quang Minh cách tối u Vì vậy, để xây dựng phát triển nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa, chúng... Nam: 2 - Những thành tựu kinh tế - hội đã đạt đợc: 3 - Những vấn đề còn tồn tại: 5 6 8 10 III/những Giải pháp mục tiêu pt trong thời gian tới: 13 1 - Các giải pháp cơ bản để phát triển nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam: 2 - Quan điểm phát triển kinh tế - hội của nhà nớc ta: 13 17 3 - Mục tiêu phát triển kinh tế - hội của Đảng nhà nớc ta từ nay đến năm 2010:... thể phát triển trình độ lực lợng sản xuất Việt Nam bắt kịp với các nớc trên thế giới? Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi Việt Nam đi từ một nớc phong kiến bỏ qua giai đoạn t bản chủ nghĩa tiến thẳng lên chủ nghĩa hội, mà thiếu cái cốt vật chất hiện đại của lực lợng sản xuất t bản chủ nghĩa, trong khi đó các nớc khác phải mất hàng chục thậm chí hàng trăm năm phát triển mới có đợc lực lợng sản xuất. .. Quang Minh mức làm cho ngời lao động thờ ơ với sở hữu hội, không quan tâm đến kết quả lao động Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xớng lãnh đạo đã nêu ra nhiều t duy mới, quan điểm mới về tăng trởng, phát triển kinh tế công bằng hội Tất nhiên những quan điểm mới đó đều bắt nguồn dựa trên cơ sở đờng lối xây dựng chủ nghĩa hội của Đảng cộng sản Việt Nam, thể hiện rõ trong cơng lĩnh của . đó quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. giữa lực l-ợng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tơng ứng.2 - Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Giáo trình Triết học Mác-Lênin. NXB Chính trị quốc gia Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin. NXB Chính trị quốc gia Kinh tế chính trị Mác-Lênin. Tài liệu học tập Văn kiện đại hội IX của Đảng. NXB Chính trị quốc gia Tạp chí Triết học. số tháng 1 tháng 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay