12 thì trong tiếng anh

2 1,131 13
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2014, 16:41

12 thì trong tiếng anh . CÔNG THỨC 12 THÌ TRONG TIẾNG ANH CÔNG THỨC 12 THÌ TRONG TIẾNG ANH THÌ HIỆN TẠI + Thì hiện tại đơn: KĐ: S + V ( + s/es đố với ngôi thứ 3 số ít) PĐ:. Had+S+been+V-ing ============================== THÌ TƯƠNG LAI + Thì tương lai đơn : S + shall/will + V_infinitive +Thì tương lai tiếp diễn: S + shall/will + be + V_ing + Thì tương lai hoàn thành: S + shall/will + have + PII + Thì tương. V(ifn)? + Thì quá khứ tiếp diễn: KĐ: S + was/were + V_ing PĐ: S + wasn’t/weren’t+ V-ing NV: Was/Were + S+ V-ing? + Thì quá khứ hoàn thành: KĐ: S + had + PII PĐ: S+ hadn’t+ PII NV: Had+S+PII? + Thì
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 thì trong tiếng anh, 12 thì trong tiếng anh, 12 thì trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn