Xây dựng mô hình dự báo tỷ giá và khuyến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý tỷ giá trên thị trường ngoại hối việt nam

115 762 2
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2014, 13:06

1.LÝ DO NGHIÊN CỨU: MỞ ĐẦU Việt Nam hiện nay đang trên đà hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng về hình thức, quy mô, và mức độ cùng với những cơ hội và thách thức do toàn cầu hóa mang lại. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu năm 2008 đã làm cho kinh tế Việt Nam gặp không ít khó khăn. Trong thời gian qua, Chính phủ đã điều hành khéo léo chính sách tiền tệ và tài khóa giúp Việt Nam từng bước thoát khỏi tác động của khủng hoảng, bình ổn kinh tế và duy trì tăng trưởng. Tuy khủng hoảng đã qua nhưng thách thức vẫn còn, bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn luôn là vấn mối lo ngại cho các nhà hoạch định chính sách. Thứ nhất là tình trạng nhập siêu thâm hụt tài khoản vãng lai qua nhiều năm. Thứ hai, tỷ giá hối đoái không ổn định, xuất hiện tình trạng hai tỷ giá. Thứ ba, là lạm phát kéo dài trở thành mối đe dọa cho các mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam. Giải quyết ba vấn đề trên, chính sách tiền tệ luôn giữ một vai trò quan trọng.Từ khi Việt Nam bắt đầu hội nhập kinh tế quốc tế, các học thuyết kinh tế thị trường ngày càng phát huy hiệu quả. Các công cụ của chính sách tiền tệ đã hỗ trợ đắc lực cho các nhà điều hành kinh tế. Mà trong đó, công cụ tỷ giá một trong các yếu tố then chốt góp phần thắng lợi cho hoạt động thương mại của Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhận thấy được một số khó khăn trong chính sách điều hành tỷ giá của Chính phủ trong thời gian qua, tác giả đã xây dựng mô hình dự báo tỷ giá cả trong ngắn hạn và dài hạn từ đó mạnh dạn đóng góp một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế điều hành tỷ giá của Việt Nam hiện nay; với mong muốn đưa tỷ giá trở thành công cụ hỗ trợ họat động kinh tế đối ngoại, ổn định giá trị VND góp phần tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.2.TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUBài nghiên cứu “Xây dựng mô hình dự báo tỷ giá và khuyến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý tỷ giá trên thị trường ngoại hối Việt Nam– góc nhìn từ bộ ba bất khả thi” đã tóm tắt một số lý thuyết và kết quả của một số công trình nghiên cứu trước đây như: các học thuyết về vấn đề lựa chọn cơ chế tỷ giá cho từng quốc gia, lý thuyết bộ ba bất khả thi, lý thuyết bù trừ lợi ích thiệt hại của các cơ chế tỷ giá,…cùng với việc theo dõi và phân tích cơ chế tỷ giá của Việt Nam qua từng giai đoạn và từng thời kỳ hội nhập để từ đó xây dựng mô hình dự báo tỷ giá cho Việt Nam và đóng góp những khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế điều hành tỷ giá của Chính phủ cho mục tiêu phát triển kinh tế.3.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUVai trò của chính sách tỷ giá trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô như thế nào?Ảnh hưởng qua lại của của tỷ giá đến các biến vĩ mô khác ra sao?Cơ chế tỷ giá nào là phù hợp trong điều kiện của từng quốc gia? Và cơ chế tỷ giá hối đoái nào sẽ phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam?Mô hình dự báo nào là phù hợp với điều kiện của Việt Nam hiện nay?4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUPhương pháp hệ thống hóa, mô tả, phân tích các yếu tố liên quan đến từng chính sách trong mối quan hệ biện chứng với các nhân tố kinh tế thế giới và cơ sở hạ tầng và quan điểm điều hảnh của chính phủ trên cơ sở các kinh nghiệm và lý luận cơ bản về vấn đề chính sách điều hành tỷ giá đã được trình bày và công bố trong các công trình liên quan đến đề tài và các văn bản chính thức của chính phủ.Phương pháp phân tích, xử lý số liệu, dữ liệu thứ cấp được công bố từ các cơ quan thống kê, cơ quan quản lý, các tổ chức chuyên môn, các tổ chức quốc tế uy tín để dẫn chứng cho các luận điểm trong chuyên đề.Về mặt định tính: bằng phương pháp quan sát biến cố xảy ra trong lịch sử, chuyên đề phân tích những ưu nhược điểm về mặt chính sách điều hành tỷ giá của một số quốc gia, làm rõ những nét tích cực và tiêu cực trong sự phát triển thị trường ngoại hối trong nước.Về mặt định lượng:Thứ nhất, để tiến hành định lượng các nhân tố tác động đến tỷ giá, và ảnh hưởng của tỷ giá đến các biến vĩ mô, chuyên đề sử dụng các số liệu công bố trong khoảng 20 năm của quỹ tiền tệ thế giới (IMF), tổng ngân hàng phát triển Châu Á, Tổng cục thống kê Việt Nam. Thứ hai, lựa chọn nhiều mô hình để phù hợp cho từng mục tiêu dự báo tỷ giá như nhóm đã sử dụng mô hình ARIMA để dự báo tỷ giá trong dài hạn vì tính đặc trưng phương sai thay đổi của mô hình ARIMA, và sử dụng mô hình ARCH và GARCH để dự báo tỷ giá trong ngắn hạn nhằm khắc phục một số nhược điểm trong mô hình ARIMA, vì trong ngắn hạn phương sai có xu hướng biến động mạnh, cũng như tận dụng được các ưu điểm của mô hình ARCH mở rộng TGARCH hay mô hình hiệu chỉnh sai số vecto (VECM) trong dự báo mà trong bài nghiên cứu tác giả đã chỉ rõ.5.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:Phần 1: Tổng quan về chế độ tỷ giá hối đoái.Phần 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá, tác động của tỷ giá đến các biến vĩ mô-Góc nhìn từ bộ ba bất khả thi.Phần 3: Kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá ở một số quốc gia. Từ lịch sử tiến trình phát triển thị trường ngoại hối ở Việt Nam đến xây dựng mô hình dự báo tỷ giá.Phần 4: Một số khuyến nghị cho chính sách điều hành kinh tế vĩ mô Việt Nam- Gócnhìn từ chính sách tỷ giá.6.Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀIVề mặt khoa học: chuyên đề làm sáng tỏ một số lý luận cơ bản của một số công trình nghiên cứu trước đây, nêu lại một số khái niệm, phân loại các công cụ điều hành tỷ giá của chính phủ, phân tích các nhân tố tác động đến tỷ giá, nghiên cứu vai trò của tỷ giá trong nền kinh tế.Về mặt thực tiễn: chuyên đề phân tích thực trạng của chính sách điều hành tỷ giá của Việt Nam và giải thích các hiện tượng kinh tế vĩ mô đã và đang tác động đến chính sách của Chính phủ. Để tài nêu lên được những mặt tích cực và hạn chế của từng chính sách điều hành tỷ giá của Việt Nam qua từng giai đoạn phát triển và từng thời kỳ hội nhập. Từ những lý thuyết và thực tiễn của Việt Nam, tác giả xây dựng mô hình dự báo và đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hơn cơ chế điều hành tỷ giá nói riêng và chính sách tiền tệ nói chung theo định hướng đổi mới cho mục tiêu phát triển kinh tế 5 năm mà Đại hội Đảng khóa XI đề ra đầu năm 2011. MỤC LỤCDA N H M ỤC B Ả NG B IỂ U . . . ivDA N H M ỤC H Ì NH V Ẽ . . . vDA N H M ỤC C H Ữ V IẾ T T ẮT . . viM Ở Đ ẦU . . . v iiI. T Ổ N G Q U A N V Ề T Ỷ G IÁ H Ố I Đ O ÁI . . 11.1. TỶ GIÁ HỔI Đ OÁI. . 11.1.1. Khái ni ệ m t ỷ giá hối đoái. . 11.1.2. Phân loại t ỷ giá hối đ oái : . 11.1.3. Các chế đ ộ tỷ giá hối đoái: . 21.2. V ẤN ĐỀ L Ự A C H Ọ N T Ỷ G I Á H ỐI ĐO Á I PHÙ H Ợ P V Ớ I T Ừ NG QU Ố CGIA 31.2.2. thu y ết bộ ba bất k hả thi. . . 41.2.3. Các nh â n t ố ả n h hƣ ở ng đến c hế độ tỷ giá c ủa m ột q uốc gia . . 101.3. SƠ LƢ Ợ C TÌ N H H Ì NH KI N H T Ế V IỆT NAM D Ƣ ỚI G Ó C N HÌN T Ỷ GIÁ THỰC Đ A PH Ƣ ƠNG (REER). . . 121.4. CÁC THU Y ẾT K INH ĐI Ể N V Ề M Ố I QUAN H Ệ GI Ữ A T Ỷ GIÁ H Ố IĐOÁI V ỚI CÁC N H ÂN T Ố V Ĩ MÔ . . . 171.4.1. Thu y ết ngang g iá s ức mua (Pur c hasi n g Po w er Parity – PPP) . . 171.4.2. Thu y ết ngang g iá lãi s u ất(Inter e st Rate Par i ty - IRP) 171.4.3. Hiệu ứng f isher q u ốc tế . 18II. CÁC N H ÂN T Ố ẢNH H Ƣ Ở NG Đ Ế N TỶ G IÁ, T ÁC ĐỘ NG CỦA TỶ G IÁ H Ố I Đ O ÁI ĐẾ N C ÁC B I Ể N VĨ M Ô - G Ó C N H ÌN T Ừ B Ộ BA B ẤT K H Ả TH I . . . . 202.1 PHÂN T Í CH S Ự T Á C ĐỘNG CỦA L ẠM PHÁT, L ÃI S U Ấ T T HU NH Ậ P BẰNG M Ô HÌ N H V E CM . 202.1.1 Phân tích tính d ừng: . 212.1.2Tƣ ơ ng qu a n chéo g i ữ a các biến . . 21i2.1.3 Phân tích nhân q u ả G ranger. . 22i2.1.4 Phân tích đ ồng liên k ết. . 232.1.5 Kết quả ƣ ớc l ƣ ợng. . 23Kết luận: . . 252.2 PHÂN T Í CH Đ ẾN T ÁC ĐỘ N G CỦA C Á N CÂN X U ẤT K H Ẩ U, ĐẦU T Ƣ NƢỚC N GOÀI Đ Ế N TỶ GIÁ HỐI Đ OÁI . . . . 262.2.1 Ảnh h ƣ ở n g c ủa c á n c ân x u ất nhập khẩu đ ế n tỷ giá hối đo á i: 262.2.2 Ảnh h ƣ ớ n g c ủa đ ầu t ƣ n ƣ ớc ngoài đ ến tỷ g iá hối đ o ái 262.2.3 X ây dựng h ì nh h ồ i qui p h ân tích tác đ ộ ng của b i ến cán cân x u ất nh ậ pkhẩu, đ ầu tƣ t r ực t i ếp n ƣ ớc ngoài đến tỷ giá hối đoái Việt N a m t ừ n ă m1990 đến n ă m 201 1 : . . 27Kết luận: . . 282.3 L Ự A C H ỌN C H Ế T Ỷ G I Á T Ừ GÓC NHÌN B Ộ BA B Ấ T K H Ả THI- V ẤN ĐỀ CÂN N H Ắ C L Ợ I Í C H T H I Ệ T H ẠI T Á C ĐỘ N G Q UA L Ạ I GI ỮA CH Ế T Ỷ GIÁ V Ớ I H Ộ I NH ẬP TÀI CHÍ N H Đ Ộ C L Ậ P TI Ề N T Ệ . . 282.3.1 Vị trí của V i ệt N a m t r ên t a m gi á c b ộ b a bất khả thi : 282.3.2 B ộ ba ch í nh sá c h tƣ ở ng cho V i ệ t N a m t r ong n g ắ n tr u ng h ạ n 29III. K I N H NG H I Ệ M Đ IỀ U HÀ N H CH ÍNH S Á C H T Ỷ G I Á Ở M Ộ T SỐ Q U Ố C G I A , T Ừ LỊ CH S Ử TI Ế N TRÌ N H PHÁT TR I Ể N T H Ị TR Ƣ Ờ N G N G O ẠI H Ố I V IỆ T N AM ĐẾ N XÂY D ỰNG M Ô H Ì N H DỰ B Á O T Ỷ G I Á. . . . 333.1 KHÁI Q UÁT C HÍNH SÁCH Đ I Ề U H ÀNH T Ỷ GIÁ Ở VI Ệ T N A M VÀKINH N GHI ỆP Đ I Ề U HÀNH CHÍ N H S Á CH T Ỷ G IÁ Ở M Ộ T S Ố QU Ố C GIA : . 333.1.1 T ổ ng q u an l ị c h s ử ti ế n trình p hát tr i ể n th ị tr ƣ ờ ng ngo ạ i h ố i ở V i ệ t N a m .333.1.2 Kinh n g h i ệ m đ iều h à nh chí n h sách t ỷ giá c ủa Tru n g Q u ốc: 373.1.3 Bài học k inh n gh i ệ m của Thái Lan : 393.1.4 Bài học k inh n gh i ệ m cho Việt Na m . 403.2 X  Y D Ự NG H Ì NH D Ự B ÁO T Ỷ G I Á CHO V I ỆT N AM GIAI Đ O Ạ N2012- 20 1 5. . . . 41ii3.2.1 X ây dựng h ì nh d ự báo tỷ giá dài h ạn . 413.2.2 X ây dựng h ì nh d ự báo tỷ giá ngắn hạn. . 48ii3.2.3 Kết luận: . 53IV. MỘT SỐ KH U YẾN NGHỊ C HO C H ÍNH SÁCH Đ I ỀU H ÀNH KINH T Ế VĨ MÔ V IỆT N A M – GÓC N H ÌN TỪ CH Í NH SÁ C H T Ỷ GIÁ : 554.1 KHUY Ế N NG H Ị C H O CHÍ N H SÁ C H Đ I Ề U HÀ N H KI N H T Ế VĨ C Ủ A VI Ệ T N A M- G Ó C N HÌN T Ừ B Ộ BA B Ấ T K H Ả T H I. . . 554.1.1 Khu y ế n ng h ị v ề ki ể m soát v ố n : . 554.1.2 Khu y ế n ng h ị c ho ch ín h sách ti ề n t ệ : 564.2 M Ộ T S Ố KH U Y Ế N NGH Ị C HO C H ÍNH SÁCH Đ I Ề U H ÀNH T Ỷ GIÁ ỞVI Ệ T N A M H I Ệ N N AY : . 604.2.1 M ộ t s ố ki ế n ng h ị cho v ấn đề t ỷ giá gi a i đo ạ n t ừ 2012 – 201 4 604.2.2 Đề x u ấ t chính s ách t r ong dài h ạ n . 62K Ế T L U Ậ N . . . 68TÀI L IỆ U T H A M K H Ả O : . . . 69PH Ụ L ỤC . . . 725DANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 1.1 tỷ giá thực đa phương từ Q1-2008 đến Q4-2011 Trang 13Bảng 2.1 tên các biến được sử dụng trong hình. Trang 22Bảng 2.2 tính dừng của các biến Trang 22Bảng 2.3 : Tương quan chéo giữa các biến nội sinh Trang 23Bảng 2.4: Phân tích nhân quả Granger Trang 23Bảng 2.5 tóm tắt kết quả kiểm định đồng liên kết của Johansen Trang 24Bảng 3.1 : lược đồ tương quan của chuỗi Dlexr: Trang 43Bảng 3.2: dự báo tỷ giá đến cuối năm 2014 với hình ARIMA Trang 48Bảng 3.3 : hình Ma1_Garch11 Ma1_Garch21 Trang 51Bảng 3.4: so sánh hình Ma1_Garch11 Ma1_Garch21 Trang 51Bảng 3.5: hình Ma1_Garch(1,1)-M Ma1_Garch(1,1)-T1 Trang 53Bảng 3.6 . Kiểm định biến lạm phát vào phương trình phương sai Trang 54DANH MỤC HÌNH VẼHình 1.1: Bộ ba bất khả thi Trang 4Hình 1.2: thuyết tam giác mở rộng của Yigang Tangxian Trang6Hình 1.3: Thuyết tứ diện Trang 9Hình 1.4: Tam giác bất khả thiTrường hợp đặc biệt của thuyết tứ diện Trang 10Hình 1.5 : So sánh chỉ số NEER, REER RER Trang 16Hình 1.6: so sánh mối quan hệ giữa REER tỷ trọng xuất nhập khẩu Trang 16Hình 2.1 Hàm phản ứng đẩy IRF Trang 26Hình 3.1: Dự trữ ngoại hối Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2011 Trang 37Hình 3.2: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam cán cân thương mại Việt Namtừ năm 2001 đến năm 2011 Trang 37Hình 3.3 : Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc từ năm 1980 đến năm 1993 Trang39Hình 3.4 : Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc các tháng đầu năm từ năm 2001 đến năm 2011 Trang 40Hình 3.5: đồ thị biến Lexr biến Dlexr theo thời gian Trang 44Hình 3.6: dự báo tỷ giá với biến Lexrf độ lệch chuẩn Trang 48Hình 3.7: So sánh giá trị hình giá trị thực Trang 54DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTASEAN Diễn đàn các nước Đông Nam ÁCCTM Cán cân thương mạiCNY Nhân dân tệCPI Chỉ số giá tiêu dungFDI Đầu tư trực tiếp nước ngoàiGDP Tổng thu nhập quốc nội IMF Quỹ tiền tệ thế giớiNHNN Ngân hàng nhà nước NHTW Ngân hàng Trung ương NHTM Ngân hàng thương mại RER Tỷ giá thực song phươngREER Tỷ giá thực đa phương THB Đồng Bath Thái Lan USDĐô la MỹVND Đồng Việt NamWTO Tổ chức thương mại thế giới1. DO NGHIÊN CỨU:MỞ ĐẦUViệt Nam hiện nay đang trên đà hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng về hình thức,quy mô, mức độ cùng với những hội thách thức do toàn cầu hóa mang lại. Cuộckhủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu năm 2008 đã làm cho kinh tế Việt Nam gặp khôngít khó khăn. Trong thời gian qua, Chính phủ đã điều hành khéo léo chính sách tiền tệ tàikhóa giúp Việt Nam từng bước thoát khỏi tác động của khủng hoảng, bình ổn kinh tế vàduy trì tăng trưởng. Tuy khủng hoảng đã qua nhưng thách thức vẫn còn, bất ổn kinh tế vĩmô vẫn luôn là vấn mối lo ngại cho các nhà hoạch định chính sách. Thứ nhất là tình trạngnhập siêu thâm hụt tài khoản vãng lai qua nhiều năm. Thứ hai, tỷ giá hối đoái không ổnđịnh, xuất hiện tình trạng hai tỷ giá. Thứ ba, là lạm phát kéo dài trở thành mối đe dọa chocác mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam. Giải quyết ba vấn đề trên, chính sách tiền tệluôn giữ một vai trò quan trọng.Từ khi Việt Nam bắt đầu hội nhập kinh tế quốc tế, các học thuyết kinh tế thị trườngngày càng phát huy hiệu quả. Các công cụ của chính sách tiền tệ đã hỗ trợ đắc lực cho cácnhà điều hành kinh tế. Mà trong đó, công cụ tỷ giá một trong các yếu tố then chốt góp phầnthắng lợi cho hoạt động thương mại của Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh củaViệt Nam trên trường quốc tế. Nhận thấy được một số khó khăn trong chính sách điều hànhtỷ giá của Chính phủ trong thời gian qua, tác giả đã xây dựng hình dự báo tỷ giá cảtrong ngắn hạn dài hạn từ đó mạnh dạn đóng góp một số khuyến nghị nhằm hoàn thiệncơ chế điều hành tỷ giá của Việt Nam hiện nay; với mong muốn đưa tỷ giá trở thành côngcụ hỗ trợ họat động kinh tế đối ngoại, ổn định giá trị VND góp phần tăng trưởng kinh tếtrong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.2. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUBài nghiên cứu “Xây dựng hình dự báo tỷ giá khuyến nghị hoàn thiện cơchế quản tỷ giá trên thị trƣờng ngoại hối Việt Nam– góc nhìn từ bộ ba bất khả thi”đã tóm tắt một số thuyết kết quả của một số công trình nghiên cứu trước đây như: cácviihọc thuyết về vấn đề lựa chọn chế tỷ giá cho từng quốc gia, thuyết bộ ba bất khả thi,lý thuyết bù trừ lợi ích thiệt hại của các chế tỷ giá,…cùng với việc theo dõi phân tíchcơ chế tỷ giá của Việt Nam qua từng giai đoạn từng thời kỳ hội nhập để từ đó xây dựngmô hình dự báo tỷ giá cho Việt Nam đóng góp những khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơchế điều hành tỷ giá của Chính phủ cho mục tiêu phát triển kinh tế.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUVai trò của chính sách tỷ giá trong công tác điều hành kinh tế vĩ như thế nào?Ảnh hưởng qua lại của của tỷ giá đến các biến vĩ khác ra sao?Cơ chế tỷ giá nào là phù hợp trong điều kiện của từng quốc gia? chế tỷ giáhối đoái nào sẽ phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam?Mô hình dự báo nào là phù hợp với điều kiện của Việt Nam hiện nay?4.PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUPhương pháp hệ thống hóa, tả, phân tích các yếu tố liên quan đến từng chínhsách trong mối quan hệ biện chứng với các nhân tố kinh tế thế giới sở hạ tầng vàquan điểm điều hảnh của chính phủ trên sở các kinh nghiệm luận bản về vấn đềchính sách điều hành tỷ giá đã được trình bày công bố trong các công trình liên quanđến đề tài các văn bản chính thức của chính phủ.Phương pháp phân tích, xử số liệu, dữ liệu thứ cấp được công bố từ các quanthống kê, quan quản lý, các tổ chức chuyên môn, các tổ chức quốc tế uy tín để dẫnchứng cho các luận điểm trong chuyên đề.Về mặt định tính: bằng phương pháp quan sát biến cố xảy ra trong lịch sử, chuyênđề phân tích những ưu nhược điểm về mặt chính sách điều hành tỷ giá của một số quốc gia,làm rõ những nét tích cực tiêu cực trong sự phát triển thị trường ngoại hối trong nước.Về mặt định lƣợng:Thứ nhất, để tiến hành định lượng các nhân tố tác động đến tỷ giá, ảnh hưởng củatỷ giá đến các biến vĩ mô, chuyên đề sử dụng các số liệu công bố trong khoảng 20 năm củaquỹ tiền tệ thế giới (IMF), tổng ngân hàng phát triển Châu Á, Tổng cục thống kê Việt Nam.10[...]... thuyết thực tiễn của Việt Nam, tác giả xây dựng hình dự báo và đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hơn chế điều hành tỷ giá nói riêng chính sách tiền tệ nói chung theo định hướng đổi mới cho mục tiêu phát triển kinh tế 5 năm mà Đại hội Đảng khóa XI đề ra đầu năm 2011 1 2 XÂY DỰNG HÌNH DỰ BÁO TỶ GIÁ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHẾ QUẢN TỶ GIÁ TRÊN THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI VIỆT... thiệp vào thị trường ngoại tệ để thực hiện các hoạt động mua bán lượng cung hay cầu ngoại tệ với mức tỷ giá cố định đã công bố 1.1.3.2 Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi: Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi là một chế độ tỷ giá mà trong đó tỷ giá được xác định theo quy luật thị trường, cụ thể là quy luật cung cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ 1.1.3.3 Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi sự quản của... ích thiệt hại giữa chế độ tỷ giá thả nổi chế độ tỷ giá cố định thuyết này nói lên một sự đánh đổi giữa lợi ích chi phí trong việc lựa chọn một chế tỷ giá cố định hay chế tỷ giá thả nổi hoàn toàn Ưu điểm của một chế độ tỷ giá này chính là nhược điểm của chế độ tỷ giá kia Lợi thế của chế độ tỷ giá hối đoái cố định - Neo danh nghĩa cho chính sách tiền tệ: Việc duy trì tỷ giá cố định giúp... nhà nước: Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi sự quản của nhà nước là một chế độ tỷ giá sự kết hợp giữa hai chế độ tỷ giá hối đoái trên Trong đó, tỷ giá được xác định theo quy luật cung cầu, chính phủ chỉ can thiệp vào thị trường khi tỷ giá những biến động mạnh Theo phân loại của IMF 8 chế độ tỷ giá (Xem phụ lục 1) 1.2 VẤN ĐỀ LỰA CHỌN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI PHÙ HỢP VỚI TỪNG QUỐC GIA 1.2.1 thuyết... thông trên thị trường quốc tế Tuy nhiên ngoại tệ ngoại hối là hai phạm trù khác nhau mà ta cần phải phân biệt - Ngoại tệ: là đồng tiền của quốc gia lưu thông trên thị trường quốc tế - Ngoại hối là phạm trù rộng hơn so với ngoại tệ, ngoại hối bao gồm ngoại tệ, kim khí quý, đá quý các phương tiện giá trị như ngoại tệ được sử dụng trong thanh toán giữa các nước với nhau - Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối. .. nhiều hình để phù hợp cho từng mục tiêu dự báo tỷ giá như nhóm đã sử dụng hình ARIMA để dự báo tỷ giá trong dài hạn vì tính đặc trưng phương sai thay đổi của hình ARIMA, sử dụng hình ARCH GARCH để dự báo tỷ giá trong ngắn hạn nhằm khắc phục một số nhược điểm trong hình ARIMA, vì trong ngắn hạn phương sai xu hướng biến động mạnh, cũng như tận dụng được các ưu điểm của hình. .. đổi) Nếu thị trường hiệu quả tỷ giá thả nổi hoàn toàn, các nhà đầu sẽ không hội để tìm kiếm lợi nhuận - Lợi thế của chế tỷ giá thả nổi chính là bất lợi của chế tỷ giá cố định ngược lại Bên cạnh việc tìm hiểu ưu nhược điểm của từng loại chế tỷ giá, mỗi quốc gia phải tùy vào từng điều kiện cụ thể mà lựa chọn chế cho phù hợp 1.2.2 thuyết bộ ba bất khả thi 1.2.2.1 thuyết... không giống nhau lên mức biến động tỷ giá hối đoái Hausmann (2000) đã chỉ ra rằng những quốc gia theo đuổi chế tỷ giá thả nổi hoặc dải băng tỷ giá rộng cách thức quản chính sách tỷ giá rất khác biệt Những nước này nắm giữ những mức dự trữ ngoại hối rất khác nhau cho thấy những sự can thiệp rất khác nhau vào thị trường ngoại hối và mức độ biến động tỷ giá hối đoái cho phép trước ảnh hưởng của... độ tỷ giá hối đoái: Về bản ba chế độ tỷ giá hối đoái: chế độ tỷ giá hối đoái cố định, chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi, chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi quản của nhà nước 1.1.3.1 Chế độ tỷ giá hối đoái cố định: Chế độ tỷ giá hối đoái cố định là một chế độ tỷ giá trong đó nhà nước mà cụ thể là NHTW tuyên bố sẽ duy trì tỷ giá giữa đồng tiền quốc gia mình với một đồng tiền nào đó hoặc theo một rỗ... vẫn thể lựa chọn chế tỷ giá bán ổn định chính sách tiền tệ bán độc lập thuyết bộ ba bất khả thi không thể ngăn cản một quốc gia theo đuổi chế tỷ giá thả nổi quản lý, dải băng tỷ giá, tỷ giá cố định thể điều chỉnh hay bất cứ chế tỷ giá trung gian nào Hơn nữa, ông đã nhấn mạnh rằng không một chế độ tiền tệ duy nhất nào là tốt nhất cho tất cả các quốc gia thậm chí ngay trong . 2011. XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO TỶ GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TỶ GIÁ TRÊN THỊ TR ƢỜ NG NGOẠI HỐI VIỆT NAM I. TỔNG QUAN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1.1. TỶ GIÁ HỔI ĐOÁI. 1.1.1. Khái niệm tỷ. nghiên cứu Xây dựng mô hình dự báo tỷ giá và khuyến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý tỷ giá trên thị trƣờng ngoại hối Việt Nam góc nhìn từ bộ ba bất khả thi” đã tóm tắt một số lý thuyết và kết quả. đoái: Về cơ bản có ba chế độ tỷ giá hối đoái: chế độ tỷ giá hối đoái cố định, chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi, chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý của nhà nước. 1.1.3.1. Chế độ tỷ giá hối đoái
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình dự báo tỷ giá và khuyến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý tỷ giá trên thị trường ngoại hối việt nam, Xây dựng mô hình dự báo tỷ giá và khuyến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý tỷ giá trên thị trường ngoại hối việt nam, Xây dựng mô hình dự báo tỷ giá và khuyến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý tỷ giá trên thị trường ngoại hối việt nam, 2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHO CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ Ở, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI, Hình 1.4: Tam giác bất khả thi – Trƣờng hợp đặc biệt của thuyết tứ diện., Hình 1.6: so sánh mối quan hệ giữa REER và tỷ trọng xuất nhập khẩu, 3 LỰA CHỌN CƠ CHẾ TỶ GIÁ TỪ GÓC NHÌN BỘ BA BẤT KHẢ THI- VẤN ĐỀ CÂN NHẮC LỢI ÍCH VÀ THIỆT HẠI TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA CƠ CHẾ TỶ GIÁ VỚI HỘI NHẬP TÀI CHÍNH VÀ ĐỘC LẬP TIỀN TỆ., 1 KHÁI QUÁT CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆP ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ Ở MỘT SỐ QUỐC GIA:, Hình 3.2: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam và cán cân thƣơng, Hình 3.4 : Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc các tháng đầu năm từ năm 2001 đến, Hình 3.5: đồ thị biến Lexr và biến Dlexr theo thời gian, Bảng 3.2: dự báo tỷ giá đến cuối năm 2014 với mô hình ARIMA., Bốn là, xây dựng lộ trình mở cửa tài khoản vốn. Tuy nhiên, đích đến không phải là tự do hóa tài chính hoàn toàn, 2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHO CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY:, Phụ lục 2. Dữ liệu phục vụ tính toán REER

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay