Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động dịch vụ chuyển tiền bưu điện tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam

117 601 1
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2012, 10:13

Báo cáo thực tập: Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động dịch vụ chuyển tiền bưu điện tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam . VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 61.1. Tổng quan về dịch vụ bưu chính và hoạt động dịch vụ chuyển tiền bưu điện 61.1.1. Dịch vụ bưu chính. cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam 31CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN BƯU ĐIỆN TẠI TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động dịch vụ chuyển tiền bưu điện tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động dịch vụ chuyển tiền bưu điện tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động dịch vụ chuyển tiền bưu điện tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Một số mơ hình tổ chức và dịch vụ chuyển tiền bưu điện 13 Hoạt động dịch vụ chuyển tiền bưu điện 20 Q trình hình thành và phát triển dịch vụ chuyển tiền bưu điện 36 Mơ hình tổ chức thực hiện dịch vụ chuyển tiền bưu điện 38 Dịch vụ chuyển tiền bưu điện tại, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, 3. Giải pháp và kiến nghị hồn thiện mơ hình tổ chức và hoạt động, Dịch vụ chuyển tiền bưu điện, Xu hướng phát triển của dịch vụ chuyển tiền bưu điện 77 Một số mơ hình tổ chức và dịch vụ chuyển tiền bưu điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn