luận văn lý luận và phương pháp nghên cứu ngôn ngữ học ứng dụng với thực tiễn nghiên cứu ngôn ngữ và dạy tiếng ở việt nam

87 460 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2014, 01:17

1 TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. [\[\ Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: LÝ LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG VỚI THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ DẠY TIẾNG VIỆT NAM MỤC LỤC 2 Quá trình cơ bản của một nghiên cứu, theo Nunan (1992) là: "Một quá trình thiết lập các câu hỏi, vấn đề hay giả thiết, thu thập dữ liệu hoặc bằng chứng liên quan tới những câu hỏi, vấn đề hay giả thiết đó phân tích hoặc giải thuyết dữ liệu. Wisker (2001) cũng chỉ ra các b-ớc của một quá trình nghiên cứu nh- sau: 18 Bắt đầu từ một vấn đề / kinh nghiệm / quan sát 18 Lập giả thiết 18 Tìm hiểu thực nghiệm để kiểm nghiệm giả thiết 18 Thu thập dữ liệu 18 Phân tích giải thuyết dữ liệu 18 Khẳng định hoặc phủ nhận giả thiết 18 Cấp hai 20 Allison, D. 2002, Approaching English Language Research, Singapore: Singapore University Press 22 - Cỏc loi thang : 25 Các loại nghiên cứu thực nghiệm: 25 - T-test: Phép kiểm nghiệm để so sánh hai kết quả trung bình cộng của hai nhóm mẫu (Phép kiểm định T). 26 - F-test: Phép kiểm nghiệm để so sánh các kết quả trung bình cộng của nhiều nhóm mẫu khác nhau (Phép kiểm định F) 26 - ANOVA: Phép phân tích biến thể để thực hiện F-test (Phân tích ph-ơng sai). 26 - Correlation: Phép kiểm nghiệm mức độ liên hệ giữa các bin số (Phân tích t-ơng quan). 26 - Chi-square: Phép tính các tần số cuả các bin số (Kiểm nghiệm chi-bình ph-ơng) 26 Tiêu chí đánh giá một nghiên cứu thực nghiệm: Theo Johnson (1992) một nghiờn cu thc nghim cần làm sáng tỏ các vấn đề sau: 28 1. Câu hỏi nghiên cứu là gì? Các giả thuyết cho nghiên cứu? 28 2. Nghiên cứu đựơc tiến hành trong môi tr-ờng/hoàn cảnh nào? 28 3. Các định h-ớng thuyết của nghiờn cu là gì? 28 4. Mẫu/nghiệm thể của nghiờn cu? Số l-ợng tiêu thức lựa chọn mẫu/nghiệm thể? Các đặc điểm của mẫu/ nghiệm thể? 28 5. Biến thể độc lập là gì nó hoạt động nh- thế nào? 28 6. Nghiên cứu đã sử dụng các kỹ thuật gì? Sự phù hợp của các kỹ thuật này? 28 7. Các biến thể phụ thuộc là gì? Chúng đ-ợc định ra đo l-ờng nh- thế nào? các cách thức đo l-ờng(độ giá trị tin cậy) phù hợp đến đâu? 28 8. Việc phân tích dữ liệu đ-ợc tiến hành nh- thế nào? Kết quả đạt đ-ợc ? Các kết quả có đóng góp gì cho việc xử vấn đề nghiên cứu? Có yếu tố nào khác có thể ảnh h-ởng tới kết quả không? 28 9. Kết luận rút ra là gì? Sự khái quát hoá kết quả có phù hợp không? 28 10. Đóng góp mới của nghiên cứu với luận thực tiễn ngôn ngữ học ứng dụng là gì? 28 ti: Khuyến khích việc tự giám sát trong học viết của sinh viên Trung Quốc (Encouraging self-monitoring in writing by Chinese students) Wang Xiang ELT Journal Volume 58/3 July 2004, Oxford University Press 29 Lĩnh vực NC: Dạy tiếng Anh 29 Câu hỏi NC: 29 - Có thể huấn luyện sinh viên sử dụng ph-ơng pháp tự giám sát một cách thành thạo? 29 - Ph-ơng pháp tự giám sát có tác dụng nh- thế nào đối với kỹ nămg viết? 29 3Nghiệm thể: 29 Hai lớp học tiếng Anh làm thành hai nhóm theo cách phân loại tự nhiên: 29 Ph-ơng pháp: 29 - Thực nghiệm: Nhóm đối chứng với ph-ơng pháp dạy truyền thống, nhóm thực nghiệm với ph-ơng pháp mới 29 Tiến trình nghiên cứu: Xuất phát từ câu hỏi nghiờn cu đến dữ liệu cuối cùng là kết luận 30 Kiểu loại dữ liệu: Điểm của hai bài kiểm tra tr-ớc sau thực nghiệm 30 Kiểu loại phân tích: Định l-ợng, phân tích kiểm định T (T test) phân tích ph-ơng sai một chiều (one way ANOVA) 30 Nunan. D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: CUP 30 Selinger, H.W., and E. Shohamy. 1989. Second Language Research Methods. Oxford: OUP 30 Brown, J.D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning : A Teachers Guide to Statistics and Research Design. New York: CUP 30 Hatch, E. and A. Lazaraton, 1991. The Research Mannual: Design and Statistics for Applied Linguistics. New York: Newburry House 31 Ph-ơng pháp dân tộc học là gì? 31 Nghiên cứu ngụn ng hc ng dng theo ph-ơng pháp dân tộc học sử dụng kỹ thuật quan sát một cách tự nhiên để ghi lại một cách hệ thống hành vi của đối t-ợng nghiên cứu trong môi tr-ờng riêng của nó. Nguồn gốc của ph-ơng pháp này là ngành dân tộc học, nhân chủng học xã hội học trọng tâm của nó là các ph-ơng diện văn hoá của hành vi con ng-ời 31 Nghiên cứu dân tộc học có những đặc điểm cơ bản nh- sau: 31 - Tự nhiên-Hoàn cảnh môi tr-ờng: Hoàn cảnh môi tr-ờng có tác động đáng kể đến hành vi con ng-ời. Nghiên cứu chú ý tới hoàn cảnh tự nhiên của đối t-ơng, không phải môi tr-ờng thí nghiệm (thực địa, hoàn cảnh đời sống thực, thế giới thực tại) để tìm hiểu giải hành vi. 31 - Định tính- Chú trọng hiện t-ợng: Dựa trên quan niệm không có hiện thực hoàn toàn khách quan độc lập với cảm nhận chủ quan của con ng-ời, không có quan sát nào hoàn toàn khách quan. Nghiên cứu chú trọng hoàn cảnh với cảm nhận chủ quan, tình huống thực môi tr-ờng hiện hữu tìm hiểu ý nghĩa văn hoá đ-ợc thể hiện qua hành vi của nghiệm thể. 31 Các nguyên tắc chính của nghiên cứu dân tộc học: 31 - Sử dụng quan sát của cả nội nghiệm thể ngoại nghiệm thể. 31 - Chú trọng môi tr-ờng tự nhiên của nghiệm thể 31 - Sử dụng cách nhìn chủ quan hệ xác tín của nghiệm thể trong nghiên cứu 31 - Không can thiệp vào các biến thể nghiên cứu. 31 - Nghiên cứu tổng thể, giải thuyết có chiều sâu, giàu luận cứ chứng cứ 31 Do vậy, việc trình bày một nghiên cứu theo ph-ơng pháp dân tộc học phải theo một số nguyên tắc sau: 32 - Vị thế xã hội của nhà nghiên cứu trong quần thể phải đ-ợc định rõ. 32 - Mô tả nghiệm thể rõ ràng chi tiết về hoàn cảnh môi tr-ờng xã hội 32 - Các khái niệm thực địa của nghiên cứu phải đ-ợc định rõ chi tiết 32 - Ph-ơng pháp nghiên cứu cũng phải đ-ợc mô tả chi tiết rõ ràng. 32 Tính chất của nghiên cứu theo ph-ơng pháp dân tộc học 32 - Quá trình NC diễn ra tại thực địa, trong môi tr-ờng tự nhiên của nghiệm thể, với sự can thiệp của nhà nghiên cứu đ-ợc giảm tới mức tối đa 32 - Mang tính lâu dài, đòi hỏi nhiều thời gian 32 4- Có tính hợp tác cao. 32 - Chú trọng giải thuyết chiều sâu. 32 - Tính hữu cơ cao. 32 Ch t mụ t: Nghiờn cu dõn tc hc s dng hai loi ch t mụ t duy suy din thp v ch t mụ t suy din cao 32 - Ch t mụ t suy din thp (LID): Cỏc hnh vi d quan sỏt v thng nht. Vớ d im kim tra, tn s ca mt hnh vi v.v 32 - Ch t mụ t suy din cao (HID): Cỏc hnh vi ũi hi phi suy lun v gii thuyt nhiu tỡm ý ngha. Vớ d: nột mt c ch, ging núi, thanh iu v.v. 32 Cn lu ý tr li c cỏc cõu hi sau: 33 Cn lu ý tr li c cỏc cõu hi sau: 33 giỏ tr ni ti: Nghiờn cu ó o lng c n mc no nhng gỡ d dnh o lng. khc phc iu ny ngi nghiờn cu nờn ỏp dng nhng k thut thu thp v phõn tớch d liu phự hp nh ngũi nghiờn cu vi t cỏch l ngi tham d, phng vn phi qui thc, quan sỏt vi t cỏch ngi trong cuc, phõn tớch d liu theo ng hỳng dõn tc hc (gii thuyt tỡm ý ngha vn hoỏ, phõn lp mu cu hnh vi v.v.) 33 Cn lu ý tr li c cỏc cõu hi sau: 33 Cn lu ý tr li c cỏc cõu hi sau: 34 Tiêu chí đánh giá một nghiên cứu theo ph-ơng pháp dân tộc học: 34 1. Chọn lựa nhóm nghiệm thể với tiêu chí rõ ràng, logic dễ nhận diện làm đối t-ợng NC. 34 2. Không h-óng nghiệm thể trả lời theo những khái niệm sẵn có của ng-ời nghiờn cu qua các câu hỏi định sẵn. 34 3. Yêu cầu nghiệm thể miêu tả hành động sự việc không thể hiện tình cảm, quan niệm, đánh giá hoặc ý nghĩa. 34 4. Lập danh mục các hành vi, sự việc, thời gian, ng-ời, tình cảm biểu lộ, tất cả những gì xảy ra trong cuộc phỏng vấn 34 5. Phân lập ý nghĩa qua việc so sánh những hiện t-ợng có quan hệ gần gũi nh-ng đối lập nhau. 34 6. S-u tập những câu chuyện minh hoạ các bình diện nguyên tắc văn hoá 34 7. Nên hiểu văn hoá nh- là hình thức hi đáp nhằm mục đích thích ứng hoàn cảnh 34 8. S-u tập tất cả mọi thứ, đặc biệt l-u ý các bằng chứng là hiện vật (tranh ảnh, bản đồ, các đối thoại đ-ợc ghi âm, bút tích liên quan tới đề tài) 34 9. Cuối cùng nên dành thời gian xem xét nghiên cứu dữ liệu đã thu thập th-ờng 35 xuyên tại các thời điểm có ý nghĩa nhất 35 ti: Về khái niệm văn hoá trong các bài giảng bằng ngôn ngữ thứ hai (On the Notion of Culture in L2 Lectures), Tác giả: J. Flowerdew L.Miller, Tạp chí TESOL QUARTERLY Vol. 29, No. 2, 1995 35 Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ văn hoá 35 Câu hỏi nghiên cứu: 35 + Bảng câu hỏi khảo sát phỏng vấn dành cho giảng viên tr-ớc sau khoá học 35 + Nhật ký 35 + Ghi chép thực địa (field notes) 35 + Thảo luận quan sát 35 + T-ờng trình cá nhân (self-report) 35 + Ghi âm chép ra phiên bản 35 5+ Thu thập các cứ liệu hiện vật khác 35 - Ph-ơng pháp xử dữ liệu: 35 + Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau thảo luận về dữ liệu 35 + Hai nghiên cứu viên xử song song để đảm bảo yếu tố khách quan chính xác (phép tam giác đạc trong xử dữ liệu định tính). 35 + Chọn lựa dữ liệu nhiều lần để phân loại bằng word processor. 35 + Kiểm nghiệm các kết luận trong các buổi thuyết trình khác 36 + Tổ chức các buổi thảo luận với các nghiệm thể mời 36 + Lập các giả thiết qua các cuộc phỏng vấn 36 + Hình thành dần các mẫu của khung văn hoá. 36 Kiểu loại dữ liệu: 36 Định tính (Kết quả bảng hỏi, ghi chép thực địa, ghi âm, hiện vật v.v.) 36 Kiểu loại phân tích: 36 Bắt đầu từ một giả thuyết/lý thuyết 37 Tìm kiếm bằng chứng để: 37 - Khẳng định giả thuyết, hoặc 37 - Phủ nhận giả thuyết 37 Nghiên cứu Định l-ợng: 37 Tìm hiểu đặc tính/nguyên nhân của các hiện t-ợng xã hội không tính đến tình trạng chủ quan của các cá thể 37 Đo l-ờng có sắp đặt can thiệp 37 Mang tính khách quan 37 It dữ liệu giải thuyết 37 H-ớng tới sản phẩm 37 Tìm kiếm/thiết lập các mối liên hệ giữa các hiện t-ợng đơn lẻ 37 Nghiên cứu Định tính: 37 Quan tâm tới việc tìm hiểu hành vi con ng-ời qua cách giải thuyết của ng-ời nghiên cứu 37 Quan sát một cách tự nhiên, không có sắp đặt/can thiệp của nh nghiên cứu 37 Mang tính chủ quan 37 Có căn cứ, giàu dữ liệu 37 H-ớng tới quá trình 37 Denzin, N.K. & Lincoln, Y S, 2000, Hanbook of Qualitative Research, London: Sage Publications 38 Gass, S. & Mackey, A., 2007, Data Elicitation for Second and Foreign Language Research, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers 38 Nunan. D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: CUP 38 McMillan, j. & S.Schumacher, Research in Education, A Conceptual Introduction, Harper Collins College Publishers 38 Coffey, A. & Atkinson, P. 1996, Making Sense of Qualitative Data, Complementary Research Strategies, CA: SAGE Publications 38 May, T. (ed) 2002, Qualitative Research in Action, London: Sage Publications 38 Wajnryb, R. 1992, Classroom Observation Tasks, Cambridge: CUP. 38 Newman, P. & Ratliff, M. 2001, Linguistics Fieldwork, Cambridge: CUP 38 Theo Johnson (1992) một nghiờn c iu tra cn làm sáng tỏ các vấn đề sau: 45 1. Câu hỏi nghiên cứu là gì? 45 2. Nghiên cứu đựơc tiến hành trong môi tr-ờng/hoàn cảnh nào? 45 63. Qun th c xỏc nh nh th no? 45 4. Tiêu thức lựa chọn mẫu? Mu cú tớnh i din nh th no? 45 5. Cỏc biến thể c quan sỏt v o lng nh th no? 45 6. Nghiên cứu đã sử dụng các kỹ thuật gì thu thp d liu? 45 7. Nghiờn cu ó cú gii phỏp nõng cao t l hi ỏp gỡ? T l hi ỏp t c l bao nhiờu? 45 8. Nghiờn cu cú kt lun thiờn lch do t l hi ỏp thp khụng? 45 9. Việc phân tích dữ liệu đ-ợc tiến hành nh- thế nào? 45 10. Kết quả đạt đ-ợc v kt lun rỳt ra t nghiờn cu? Sự khái quát hoá kết quả có phù hợp không? 45 11. Đóng góp của nghiên cứu vo kin thc dy v hc ngoi ngữ là gì? 45 12. Cỏc ng dng c ch ra l gỡ? 45 Johnson, D.M., 1998, Approaches to Research in Second Language Learning. London: Longman 48 McDonough, J. & S. McDonough, 2001, Research Methods for English Language Teachers, London: Arnold 48 Biemer, P.P. & Lyberg, L.E. 2003. Introduction to Survey Quality. New Jersey: John Wiley & Sons. 48 Dửrnyei, Z. 2003. Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, and Processing. Mahwad, New Jersey: Lawrence Erlbaum 48 Wisker, G. 2001, The Postgraduate Research Handbook, New York: Palgrave 48 Wittrock, M.C.(ed). 1986. Handbook of Research on Teaching. New York: Macmillan 48 Theo Johnson (1992) một nghiờn c trng hp in hỡnh cn làm sáng tỏ các vấn đề sau: 53 1. Câu hỏi nghiên cứu là gì? 53 2. Nghiên cứu đựơc tiến hành trong môi tr-ờng/hoàn cảnh nào? 53 3. Ai l ngi tham gia vo nghiờn cu? H c chn la nh th no? Cỏc c im liờn quan ca h l gỡ? 53 4. nh hng thuyt ca ngi nghiờn cu l gỡ? 53 5. Ngi nghiờn cu cú vai trũ nh th no? 53 6. Nghiên cứu đã sử dụng các kỹ thuật gì thu thp d liu? Thi gian ginh cho thu thp d liu l bao lõu? 54 7. D liu c phõn tớch nh th no? Kt qu nghiờn cu l gỡ 54 8. Nghiờn cu ó rỳt ra kt lun nh th no? Cỏc kt lun cú quan h logic vi cỏc d liu mụ t khụng 54 9. Đóng góp của nghiên cứu vo kin thc dy v hc ngoi ng là gì? 54 10. Cỏc ng dng cho ging dy c ch ra l gỡ? 54 Mettetal (2001) ngh cỏc bc cho mt nghiờn cu hnh ng nh sau: 60 Nunan. D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: CUP. 64 Genesee, F. Upshur, J.A.2002. Classroom-based Evaluation in Second Language Education, Cambridge: CUP 64 McDonough, J. & S. McDonough, 1997, Research Methods for English Language Teachers, London: Arnold 65 Selinger,H.W., and E. Shohamy. 1989. Second Language Research Methods. Oxford: OUP 65 Sagor, R. 1993, How to Conduct Collaborative Action Research, VA: ASCD 65 Wajnryb, R. 1992, Classroom Observation Tasks, Cambridge: CUP. 65 Wisker, G. 2001, The Postgraduate Handbook, New York: Palgrave 65 7Nunan. D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: CUP 74 Brown, J.D. & Rodgers, T.S., 2002, Doing Second Language Research, Oxford: OUP 74 Gibaldi, J. 2003, MLA Handbook for Writers of Research Papers, The Modern Language Association of America 75 Hart, C. 1998, Doing a Literature Review, Releasing the Social Science Research Imagination, Sage Publication 75 Locke, L.F. et al., 2000, Proposals that Work, Sage Publication 75 Munger, D. et al., 1998, Researching on Line, London: Longman 75 Walker, R. 1985. Doing Research: a Handbook for Teachers. London: Methuen 75 Wiersma, W. 1985. Research Methods in Education. Boston: Allyn and Bacon 75 Wisker, G. 2001, The Postgraduate Research Handbook, New York: Palgrave 75 Nunan. D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: CUP. 83 Wisker, G. 2001, The Postgraduate Research Handbook, New York: Palgrave. 83 Gibaldi, J. 2003, MLA Handbook for Writers of Research Papers, The Modern Language Association of America 83 Walker, R. 1985. Doing Research: a Handbook for Teachers. London: Methuen 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 Tiếng Anh: 85 Allison, D. 2002, Approaching English Language Research, Singapore: Singapore University Press 85 Bell, J. 1987. Doing Your Research Project. Milton Keynes, England: Open University Press 85 Biemer, P.P. & Lyberg, L.E. 2003. Introduction to Survey Quality. New Jersey: John Wiley & Sons. 85 Brown, J.D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. New York: CUP 85 Brown, J.D. & Rodgers, T.S., 2002, Doing Second Language Research, Oxford: OUP 85 Coffey, A. & Atkinson, P. 1996, Making Sense of Qualitative Data, Complementary Research Strategies, CA: SAGE Publications 85 Cohen, L., and L. Manion. 1985. Research Methods in Education. London: Croom Helm 85 Denzin, N.K. & Lincoln, Y S, 2000, Hanbook of Qualitative Research, London: Sage Publications 85 Dörnyei, Z. 2003. Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, and Processing. Mahwad, New Jersey: Lawrence Erlbaum 85 Gass, S. & Mackey, A., 2007, Data Elicitation for Second and Foreign Language Research, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers 85 Gilbaldi, J. 2003. MLA Handbook for Writers of Research Papers, the Modern Language Association of America. New York 85 Hacker, D.1998, Research and Documentation in the Electronic Age, Boston: Bredford Books. 86 Hatch, E. and A. Lazaraton, 1991. The Research Mannual: Design and Statistics for Applied Linguistics. New York: Newburry House 86 Johnson, D.M. Approaches to Research in Second Language Learning. London: Longman 86 May, T. (ed) 2002, Qualitative Research in Action, London: Sage Publications 86 McDonough, J. & S. McDonough, 1997, Research Methods for English Language Teachers, London: Arnold 86 8McMillan, j. & S.Schumacher, Research in Education, A Conceptual Introduction, Harper Collins College Publishers 86 Munger, D. et al., 1998, Researching on Line, London: Longman 86 Newman, P. & Ratliff, M. 2001, Linguistics Fieldwork, Cambridge: CUP 86 Nunan. D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: CUP. 86 Selinger, H.W., and E. Shohamy. 1989. Second Language Research Methods. Oxford: OUP 86 Sagor, R. 1993, How to Conduct Collaborative Action Research, VA: ASCD 86 Stake, E.R. 1998, The Art of Case Study Research, CA: SAGE Publications 87 Unsworth, L. 2006, Researching Language in Schools and Communities: Functional Linguistic Perspectives, London & Washington: Cassell 87 Walker, R. 1985. Doing Research: a Handbook for Teachers. London: Methuen 87 Wallace, M.J., 2001, Action Research for Language Teachers, Cambridge: CUP 87 Wajnryb, R. 1992, Classroom Observation Tasks, Cambridge: CUP. 87 Wiersma, W. 1985. Research Methods in Education. Boston: Allyn and Bacon 87 Wisker, G. 2001, The Postgraduate Research Handbook, New York: Palgrave 87 Wittrock, M.C.(ed). 1986. Handbook of Research on Teaching. New York: Macmillan 87 Ting Vit: 87 Đào Hữu Tố,. 2000. Thống kê xã hội học (Xác xuất thống kê B), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 87 Baker, L.T. 1998. Thực hành nghiên cứu xã hội, NXB Chính trị Quốc gia 87 9CHƯƠNG I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. Bản chất của nghiên cứu trong khoa học xã hội Các truyền thống nghiên cứu tìm hiểu thế giới tự nhiên xã hội gồm 4 loại hình nghiên cứu trải nghiệm đã được hình thành: • Phương pháp khoa học thực chứng • Phương pháp tự nhiên can thiệp • Phương pháp dựa trên thuyết phê phán • Các đường hướng nghiên cứu khác Để hiểu được bản chất của nghiên cứu, trước hết cần tìm hiểu những vấn đề liên quan đến quá trình phức tạp này: Đó là khái niệm về tri thức, hiện thực hiện thực xã hội, những cách thức con người đã tiến hành để tiệm cận tri thức hiện thực xã hội. Theo Cohen (2007) vấn đề tri thức quá trình tìm hiểu thế giới khách quan của con người từ lâu đã là đề tài tranh luận của các nhà triết học, các nhà nghiên cứu về tri thức phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Mouly (1978) tổng kết lại các loại hình tìm hiểu thế giới khách quan của con người gồm ba loại hình: • Kinh nghiệm • Suy luậnNghiên cứu Kinh nghiệm: là cách tìm hiểu thế giới của nguời bình thường, kết quả là kiến thức phổ thông dựa trên các trải nghiệm quan sát các hiện tượng rời rạc, lỏng lẻo thiếu hệ thống thiếu phê phán. Suy luận: Ba loại hình suy luận: Diễn dịch, Qui nạp kết hơp diễn dịch qui nạp. - Suy luận diễn dịch dựa trên phép Tam đoạn luận (Syllogism) của Aristotle, một đóng góp lớn cho Logic hình thức gồm tiền đề chính, phụ suy ra kết luận. Một kết luận đúng có thể được suy ra từ một tiền đề đúng. Tam đọan luận tạo nên cơ sở cho suy luận hệ thống kéo 10dài dến thời Phục Hưng. Thiếu hiệu quả từ quan sát thực tế kinh nghiệm, quá dựa vào suy diễn tính thẩm quyền. - Suy luận qui nạp dựa trên sự phê phán cuả Fransis Bacon (TK 17) về thiên hướng kết luận thiếu khách quan, dễ thiên lệch dựa trên các tiền đề cuả suy luận diễn dịch. Bacon đề xuất một phương pháp nhìn nhận thế giới dựa trên sự tổng hợp qui luật từ hàng loạt các sự kiện đơn lẻ sự khái quát hóa qui luật. Quan điểm chính của Bacon là với một lượng dữ liệu đủ, thậm chí không cần một tiền đề hay một thẩm quyền nào một nhà nghiên cứu tỉnh táo vẫn có thể tìm ra một qui luật hay quan hệ quan trọng giữa các sự vật. Bacon đã ‘cứu’ khoa học khỏi phương pháp chết cứng của suy lụân diễn dịch đã dẫn tới sự bế tắc cho cả nền khoa học đương thời. Khoa học được hướng tới việc tìm giải pháp cho con người cần tới trải nghiệm để kiểm chứng. Logic thẩm quyền không còn là phương tiện mà trở thành cơ sở để đặt ra các giả thuyết cho nghiên cứu. Nghiên cứu: Là sự phát triển từ sự kết hợp giữa Suy luận diễn dịch của Aistotle Suy luận qui nạp của Bacon. Nhà nghiên cứu liên tục lặp lại quá trình qui nạp từ quan sát tới giả thuyết diễn dịch từ giả thuyết tới ứng dụng. Giả thuyết khoa học liên tục được kiểm chứng nghiêm ngặt xét lại nếu cần thiết. Quá trình này gồm: - Đề ra giả thuyết - Phát triển logic các giả thuyết - Tìm ra giải thuyết các kết quả, tổng hợp lại thành một khung khái niệm. Vấn đề chân tìm hiểu chân Theo Morgan (1979) có ba cách quan niệm về hiện thực xã hội là Quan điểm bản thể học (ontological), quan điểm tri thức học (epistemological) quan điểm nhân bản học (Human nature): Quan điểm bản thể học: - Hiện thực xã hội là hiện thực khách quan, tồn tại bên ngoài cá nhân từ ngoài áp đặt lên cá nhân: hiện thực luận - Hiện thực xã hội là sản phẩm của sự tri nhận cá nhân: danh nghĩa luận. Quan điểm tri thức học: [...]... 5 nam 24 nữ Ph-ơng pháp: Thực nghiệm: Nhóm đối chứng với ph-ơng pháp dạy truyền thống, nhóm thực nghiệm với ph-ơng pháp mới Mô tả thực nghiệm: Cả hai nhóm đ-ợc dạy một khoá học viết tiếng Anh 12 tuần trong đó nhóm thực nghiệm đ-ợc huấn luyện ph-ơng pháp tự giám sát (self-monitoring), nhóm đối chứng không đ-ợc huấn luyện ph-ơng pháp này Tr-ớc sau khoá học cả hai nhóm đ-ợc kiểm tra để đối chứng... kờ Truyền thống nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng Truyền thống nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng có thể đ-ợc phân chia theo nhiều cách khác nhau Chaudron (1988, trong Nunan, 1992) phân thành 4 loại truyền thống là Đo nghiệm tâm (Psychometric), Phân tích t-ơng tác, Phân tích diễn ngôn Dân tộc học Vanlier (1988, trong Nunan, 1992) dựa trên hai loại thông số là can thiệp chọn lọc các giao cắt... hội học (Xác xuất thống kê B), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội CHNG III Ph-ơng pháp dân tộc học Ph-ơng pháp dân tộc học là gì? Nghiên cứu ngụn ng hc ng dng theo ph-ơng pháp dân tộc học sử dụng kỹ thuật quan sát một cách tự nhiên để ghi lại một cách hệ thống hành vi của đối t-ợng nghiên cứu trong môi tr-ờng riêng của nó Nguồn gốc của ph-ơng pháp này là ngành dân tộc học, nhân chủng học xã hội học trọng... giám sát trong học viết luận tiếng Anh Sự tiến bộ của nhóm này cũng chỉ đ-ợc thể hiện mặt nội dung tổ chức của bài luận mà không thấy các mặt khác nh- hình thức ngôn ngữ Các nhóm có kết quả thấp không có tiến bộ rõ rệt nào so với nhóm đối chứng Kết luận đ-ợc rút ra của nghiên cứu là ph-ơng pháp tự giám sát có hiệu quả đối với việc nâng cao chất l-ợng nội dung tổ chức của bài luận viết của... môi tr-ờng tự nhiên của nghiệm thể - Sử dụng cách nhìn chủ quan hệ xác tín của nghiệm thể trong nghiên cứu - Không can thiệp vào các biến thể nghiên cứu - Nghiên cứu tổng thể, giải thuyết có chiều sâu, giàu luận cứ chứng cứ 31 Do vậy, việc trình bày một nghiên cứu theo ph-ơng pháp dân tộc học phải theo một số nguyên tắc sau: - Vị thế xã hội của nhà nghiên cứu trong quần thể phải đ-ợc định rõ -... nghiệm thể rõ ràng chi tiết về hoàn cảnh môi tr-ờng xã hội - Các khái niệm thực địa của nghiên cứu phải đ-ợc định rõ chi tiết - Ph-ơng pháp nghiên cứu cũng phải đ-ợc mô tả chi tiết rõ ràng Tính chất của nghiên cứu theo ph-ơng pháp dân tộc học - Quá trình NC diễn ra tại thực địa, trong môi tr-ờng tự nhiên của nghiệm thể, với sự can thiệp của nhà nghiên cứu đ-ợc giảm tới mức tối đa - Mang tính... nhiờn Nghiên cứu thực nghiệm đ-ợc tiến hành để khám phá mối liên hệ giữa hai biến thể (variable) Biến thể gồm hai loại là biến thể độc lập biến thể phụ thuộc, ví dụ nghiên cứu thực nghiệm việc áp dụng một kỹ thuật giảng dạy mới tại một lớp học ngoại ngữ thì kỹ thuật giảng dạy sẽ là biến thể độc lập kết quả đo l-ờng tiến bộ của học sinh tại lớp đó sẽ là biến thể phụ thuộc Mục tiêu của nghiên cứu thực. .. (primary data) dữ liệu cấp hai (secondary data) để chia thành các lọai hình nghiên cứu theo sơ đồ sau: NC thviện Tổng hợp tài liệu Các kỹ thuật Phỏng vấn Bảng hỏi khảo sát Mô tả Khám phá địnhtính Nguỵ thực nghiệm Thực nghiệm Ngun: Brown, 2002 Tiêu chuẩn của một nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng Một nghiên cứu phải có các yếu tố sau: - Độ giá trị (Validity): Mức độ mà một nghiên cứu thực sự khảo sát... góp gì cho việc xử vấn đề nghiên cứu? Có yếu tố nào khác có thể ảnh h-ởng tới kết quả không? 9 Kết luận rút ra là gì? Sự khái quát hoá kết quả có phù hợp không? 10 Đóng góp mới của nghiên cứu với luận thực tiễn ngôn ngữ học ứng dụng là gì? 28 PHN TCH MT NGHIấN CU THC NGHIM MU ti: Khuyến khích việc tự giám sát trong học viết của sinh viên Trung Quốc (Encouraging self-monitoring in writing... (1992) các loại hình nghiên cứu chính là nghiên cứu định tính nghiên cứu định l-ợng Nghiên cứu định tính quan tâm tới việc tìm hiểu hành vi 18 con ng-ời qua cách giải thuyết của ng-ời nghiên cứu Quan sát đ-ợc thực hiện một cách tự nhiên, không có sự sắp đặt hoặc can thiệp của ng-ời nghiên cứu Quá trình quan sát, phân tích giải mang tính chủ quan nh-ng có căn cứ, giàu dữ liệu đích h-ớng tới là . Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG VỚI THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ VÀ DẠY TIẾNG Ở VIỆT NAM . phương pháp ‘cứng’ nghiên cứu khách quan, thực chứng trong nghiên cứu hiện thực xã hội: phương pháp NC truyền thống như điều tra, thực nghiệm và các phương pháp của khoa học tự nhiên. Nhà nghiên. thành phương pháp và công cụ nghiên cứu đang hiện có: “Những giả định về bản thể luận dẫn tới giả định về tri thức luận và từ đó đặt ra vấn đề về phương pháp nghiên cứu, từ phương pháp nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn lý luận và phương pháp nghên cứu ngôn ngữ học ứng dụng với thực tiễn nghiên cứu ngôn ngữ và dạy tiếng ở việt nam, luận văn lý luận và phương pháp nghên cứu ngôn ngữ học ứng dụng với thực tiễn nghiên cứu ngôn ngữ và dạy tiếng ở việt nam, luận văn lý luận và phương pháp nghên cứu ngôn ngữ học ứng dụng với thực tiễn nghiên cứu ngôn ngữ và dạy tiếng ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay