khóa luận tốt nghiệp giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế vib bank trong điều kiện hội nhập

101 902 2
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2014, 23:04

[...]... VÁN ĐÈ BẢN VÈ CHIÊN LƯỢC CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG ì TỔNG QUAN VÈ CẠNH TRANHCHIÊN Lược CẠNH TRANH 1 Khái niệm về chiến lượcchiến lược cạnh tranh 1.1 Khái niệm chiến lược Trong xu hướng hội nhập, để nâng cao năng lực cạnh tranh, các công ty phải nắm bắt được những hội và thách thức của thị trường để điều chỉnh chiến lược cùa mình Theo nghĩa thông thường, chiến lược (xuất phát tỷ gốc... ngành ngân hàng nóiriêng.M ỗ i một trong ba chiến lược cạnh tranh bản này là kế quà của những sự lựa chọn nhất quán của công ty về sàn phẩm, thị t trưổng và các khả năng riêng biệt- các sự lựa chọn đó củng cố lẫn nhau Chiến lược chi phí thấp Mục đích của ngân hàng theo đuổi chiến lược dẫn đầu về chi phí hay chiến lược chi phí thấp là hoạt động tốt hơn các đối thù cạnh tranh bằng cách xây dựng các điều. .. nguồn lực của mình để giành và vượt lên các đối thủ cạnh tranh khẳng định vị trí của mình trong thị trường tiền tệ Đặc điểm bàn của cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng được quyết định và chi phối bởi đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngân hàng Do vậy, cạnh tranh ngân hàng có những đặc điếm sau: Thứ nhất, cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra mạnh mẽ ờ các nước nền kinh tế thị trường... quyết định xây dựng chiến lược cạnh tranh của ngân hàng 1.2 Phântíchmôi trường ngành Việc một ngân hàng xây dựng chiến lược cạnh tranh thành công hay không còn phụ thuộc rứt lớn vào việc ngân hàng đó khả năng đánh giá đúng áp lực cạnh tranh tò các lực lượng bên ngoài và giải quyết mối quan hệ với các lực lượng này một cách đúng đắn hay không Sau đây là m ô hình năm lực lượng cạnh tranh cùa M.Porter... hoạt động ngân hàng trong nền kinh tếhội Từ phân tích trên chúng ta thể thấy cạnh tranh N H nhìn chung là múc độ gay gắt, đa dạng, phong phú hơn các ngành kinh doanh khác Chinh v i vậy, việc xây dựng chiến lược cạnh tranh cho ngân hàng cũng chính là một nhiệm vờ không thể thiếu trong suốt quá trinh tồn tại và phát triển cùa ngân hàng n sở X Â Y DỰNG CHIẾN L Ư Ợ C CẠNH TRANH CỦA N G Â N... thủ cạnh tranh - Nêu sự cạnh tranh trong ngành tăng và các ngân hàng bắt đàu cạnh tranh bằng giá thì ngân hàng dẫn đầu về chi phí sẽ khả năng đứng vững trong canh tranh tốt hơn các ngân hàng khác vì chi phí thấp hơn của mình - Chi phí thấp bảo vệ ngân hàng khỏi sức ép của các khách hàng lớn và các nhà cung ứng (nguồn vốn) - Chi phí thấp tạo ra các rào cản nhập cuộc, gày trở ngại cho các ngân hàng khác... khách hàng Vổi thiết kế mổi, 6 5 % diện tích dành cho khách hàng, 3 5 % dành cho nhân viên ngân hàng M ỗ i ngân hàng đều bàn để tư vấn, hưổng dẫn khách hàng 26 C H Ư Ơ N G li: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG V À VỊ THẾ CẠNH TRANH CỦA N G Â N H À N G QUỐC - VIB BANK ì V À I N É T V Ề N G Â N H À N G Q U Ố C T É - VIB B A N K 1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Quốc Tế - VĨB B A N K Ngân hàng Thương. .. Thương mại c ổ phần Quốc Tế Việt Nam (tên gọi tắt là Ngân hàng Quốc Tê- V I B Bank) được thành lập theo quyết định số 22/QĐ/NH5 ngày 25/1/1996 cùa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,, c ổ đông sáng lập Ngân hàng Quốc Te bao gồm Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, các cá nhân và doanh nhân thành đạt tại Việt Nam và trên thương trường quốc tế Từ... đị khách hàng lựa chọn mình chứ không phải lựa chọn đối thù cạnh tranh cùa mình Và đị mang lại cho khách hàng một giá trị gia tăng cao hơn hoặc/ và lạ hơn, ngân hàng phải biết dựa vào hoặc sáng tạo ra những lợi thế cạnh tranh vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh cùa mình dựa trên những tính chấtriêngbiệt và những đặc điịm của hoạt động cạnh tranh của ngân hàng Các chiến lược cạnh tranh băn trong từng... của các ngân hàng cũng chính là các khách hàng của ngân hàng tham gia vào hoạt động huy động vốn cùa ngân hàng > Nhà cung ứng thể tạo ra áp lực cạnh tranh đối vặi ngân hàng khi họ đe doa tâng giá, hoặc giảm chất lượng hàng hoa, dịch vụ làm giảm khả năng kiếm lợi nhuận cùa ngân hàng > N h ó m cung ứng được coi là gây áp lực lặn cho ngân hàng khi những điều kiện sau: 15 - Chi một số í các ngân . Những thách thức cùa Ngân hàng Quốc tế VIB Bank trong điều kiện hội nhập 65 CHƯƠNG IU: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CỔ PHÀN VIB 67 ì. PHÂN TÍCH VÀ . NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Vi tài GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHIÊN Lược CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC . hoạt động và vị thế cạnh tranh của Ngân hàng Quốc Tế - VIB BAINK Chương 3: Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của Ngân bàng Quốc Tế - VIB BANK 3 CHƯƠNG ì: NHỮNG
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế vib bank trong điều kiện hội nhập, khóa luận tốt nghiệp giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế vib bank trong điều kiện hội nhập, khóa luận tốt nghiệp giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế vib bank trong điều kiện hội nhập, CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG, Khái niệm về chiến lược và chiến lược cạnh tranh, Một số đặc điểm Cơ bản của hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng, Phân tích môi trường bên ngoài, Những phương tiện cạnh tranh chủ yếu, CHƯƠNG lI: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ VỊ THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ - VIB BANK, Thực trạng hoạt động của Ngân hàng Quốc Tế VIB Bank, Đánh giá năng lực cạnh tranh của VIB thông qua yếu tố chiến lược, Các đối thủ hiện tại, Các đinh chế tài chính phi ngân hàng và việc cung ứng các sản phẩm có khả năng thay thế, CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP XÂY DƯNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CỔ PHẦN VIB, Thiết lập ma trận TOWS, Định hướng chiến lược, Nhóm các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của VIB, Xây dựng chiến lược khách hàng, Giải pháp về nhân lực, Giải pháp cho một số sản phẩm dịch vụ cụ thể, Xúc tiến truyền thông và quảng bá thương hiệu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay