khóa luận tốt nghiệp chiến lược kinh doanh của các công ty du lịch việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế. trường hợp công ty

93 661 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2014, 22:07

[...]... là: chiến lược cấp doanh nghiệp, chiến lược cạnh tranh và chiến lược chức năng Ba cấp chiến lược này luôn tồn tại song song và hỗ trợ lẫn nhau 2.3.1 Chiến lược cấp doanh nghiệp Chiến lược cấp doanh nghiệp là lời tuyên bố về những mối quan tâm xã hội luụt pháp của một doanh nghiệp, là những gì mà doanh nghiệp cho là trách nhiệm xã hội cùa nó, l à những thực hành kinh doanh phải tuân thủ Tại cấp chiến lược. .. m à các nhà quàn trị chiến lược có thể đưa ra các nhận định về điểm mạnh, điểm yếu cũng như thòi cơ và đe doa đối với doanh nghiệp 2.2.3 Phân tích và lựa chọn phương án chiến lược Sau khi kiểm tra và phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ vào mục tiêu đã đề ra, doanh nghiệp sẽ lựa chọn Ì phương án chiến lược phù hợp Có nhiều chiến lược cấp công ty, chiến lược cạnh tranh, chiến lược. .. đây là chiến lược lâu dài 3.3 Chiến lược cạnh tranh theo giai đoạn phát triển của ngành kinh doanh du lịch Trong kinh doanh mỗi ngành đều phải trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau Do đó ổng với mỗi giai đoạn thì việc áp dụng chiến lược cạnh tranh cũng thay đổi • Giai đoạn đầu Ờ giai đoạn này chiến lược chi phí tháp í được các công ty kinh doanh du lịch t quan tâm do hầu hết các công ty đều không... Quàn trị kinh doanh J Đại học Ngoại Thương Luận văn tắt nghiệp Doanh nghiệp du lịch Với sự phối hợp giữa các biến số, công ty có thể lựa chọn thay đổi các biến số và thay đổi các phương thức kết hợp, phối hợp chúng với nhau thì sẽ được rất nhiều các kiểu giải pháp marketing hỗn hợp khác nhau để thực thi trong tiến trình kinh doanh v ề nguyên lý, do tính phong phú của sàn phẩm đu lịch các doanh nghiệp. .. các khách sạn, nhà hàng, công viên, đại lý du lịch + Đại diện du lịch + Văn phòng du lịch chuyên doanh + Các nhân viên bán hàng + Văn phòng du lịch quốc gia + Các hiệp hội du lịch theo khu vực Trần Phương Nhung 23 Khoa Quản trị kinh doanh Đại học Ngoại Thương Luận văn tót nghiệp + Các tổ chức khác: câu lạc bộ, những người chuyên tổ chức hội nghị, hội thào - Đặc điểm về phân phối của sản phẩm du lịch. .. như trong chiến lược kinh doanh cốa công ty du lịch Đây còn là công cụ chố yếu được sử dụng trong các chiến lược cành tranh cụ thể nhằm tạo lợi thế tương đối trong cạnh tranh cốa công ty Trongluận về kinh doanh hiện đại, giải pháp marketing được hiếu là một phối thức các biến số cốa marketing có thể kiểm soát được m à doanh nghiệp sử dụng một cách liên hoàn và đồng bộ, nhàm theo đuổi mục tiêu kinh. .. lược này doanh nghiệp sẽ xác định những ngành kinh doanh m à doanh nghiệp sẽ theo đuổi Xác định những ngành kinh doanh này sẽ được quản lý như thế nào để công ty có thể nâng cao vị thế tổng thể của mình 2.3.2 Chiến lược cạnh tranh Mục tiêu của các chiến lược cạnh tranh là nhằm tạo ra đựơc lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Chiến lược cạnh tranh phải chỉ ra cách thức doanh nghiệp cạnh tranh trong các ngành... Thương Luận văn tốt nghiệp công ty đang tìm chỗ đứng trên thị trường Tuỳ thuộc vào việc công ty thuộc nhóm nào, công ty sẽ lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp Nói chung môi trường kinh doanh sẽ bao gồm 3 nhóm công ty theo đuổi 3 chiến lược trên Sự chuyển đổi giữa các nhóm chiến lược là khó khăn và chính điều đó làm hạn chế sự cạnh tranh trong nội bộ ngành, làm cho sự cạnh tranh trong ngành ổn định Các. .. cho các doanh nghiệp du lịch, các chính sách bộ phận trong giải pháp marketing chung cùa doanh nghiệp cần có sự liên kết phối hợp nhằm vừa đảm bào nội dungriêng,vai trò riêng của từng công cụ đó, vừa tạo được sức manh canh tranh tổng hợp cùa chúng giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu dài hạn 3.4.2 Vai trò của giải pháp marketing trong quá trình hoạch định và thực hiện chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp. .. doanh n Quàn trị chiến lược kinh doanhquá trình quản lý việc theo đuằi chức năng nhiệm vụ của một tằ chức trong khi quản lý mối quan hệ của tằ chức đó với môi trường của nó Quàn tri chiến lược lánh doanhquá trinh nghiên cứu môi trường bên ngoài và các yế tố bên Ương doanh nghiệp từ đó xác định mục tiêu của doanh nghiệp, hoạch u định và thực hiện, kiểm tra đánh giá các quá trình nhàm đạt được mục . doanh Luận văn tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương " Chiến lược kinh doanh cùa các công ty du lịch Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế - trường họp công ty cổ . CHIÊN Lược KINH DOANH VÀ KINH DOANH DU LỊCH 3 l.Giói thiệu chung về du lịch và kinh doanh du lịch 3 1.1 Khái niệm về du lịch 3 1.2 Kinh doanh du lịch 3 2. Chiến lược . <Mtài: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRƯỜNG HỢP CÔNG TY DỊCH vụ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI Sinh viên thực
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp chiến lược kinh doanh của các công ty du lịch việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế. trường hợp công ty, khóa luận tốt nghiệp chiến lược kinh doanh của các công ty du lịch việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế. trường hợp công ty, khóa luận tốt nghiệp chiến lược kinh doanh của các công ty du lịch việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế. trường hợp công ty, CHƯƠNG I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ KINH DOANH DU LỊCH, 2 Các loại hình chiến lược cạnh tranh, 4 Vai trò của giải pháp marketing mix trong chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch, CHƯƠNG lI:THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI, Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ du lịch Đường Sắt Hà Nội năm 2004 - 2005, 2 Định vị chiến lược, 3 Các chính sách thực thi chiến lược, Đánh giá về chiến lược kinh doanh của công ty dịch vụ du lịch Đường Sắt Hà Nội, 3 Những nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI, Đ ề xuất về chiến lược kinh doanh của công t y dịch vụ du lịch Đường Sắt Hà Nội, 2 Các giải pháp vi mô, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay