Các quy định về hành vi thương mại theo luật Thương mại Việt Nam năm 2005

100 717 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2014, 08:24

Các quy định về hành vi thương mại theo luật Thương mại Việt Nam năm 2005 [...]... Pháp luật thương mại của Pháp không định nghĩa hành vỉ thương mại m à chỉ tiến hành liệt kê các hành v i được coi là hành v i thương m ạ i và chia hành v i thương mại ra làm 3 loại: các hành v i thương m ạ i bản chờt, các hành v i thương mại hình thức và các hành v i thương mại phụ thuộc * Các hành v i thương mại bản chờt lại được phân định thành hai loại: - M ộ t là các hành v i được coi là hành v i thương. .. các quy định về hành vi thương mại là phần chủ yếu, trọng tâm của Luật Thương mại năm 2005 Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của các hành vi thương mạiLuật Thương mại năm 2005 chia chúng thành bợn nhóm bao gồm: mua bán hàng hoa, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, các hoạt động trung gian thương mại, và các hành vi thương mại còn lại được xếp vào một nhóm mang tên "Một sợ hoạt động thương mại cụ... thương m ạ i hay dân sự D o đó, khái niệm hành v i thương m ạ i trong luật không rõ ràng T u y vậy, Luật H ọ p đồng T r u n g Quốc cũng liệt kê m ộ t số giao dịch m à theo tính chất thì đó là các giao dịch thương mại cũng giống như các nước khác 21 CHƯƠNG li CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÀNH VI THƯƠNG MẠI cụ THẺ THEO LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 2005 Phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mạicác hành vi thương mại nên các. .. với phục vụ trực tiếp cho mua bán hàng hoa, Luật Thương mại 2005 đưa ra những chế định cụ thể Những hoạt động thương mại khác chưa được quy định trong Luật Thương mại năm 2005 sẽ được các luật chuyên ngành quy định về đối tương áp dung: Luật Thương mại năm 2005 được áp dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại Riêng với cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng... động thương mại, thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Vi t Nam phàm vi điều chinh: phạm vi điều chấnh của Luật Thương mại năm 2005 được mờ rộng phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế, theo hướng Luật Thương mại xác định hoạt động thương mại theo nghĩa rộng và đưa ra quy định khung cho các hoạt động này Đôi với các hoạt động mua bán hàng hoa và các hoạt động thương mại gắn liền với... triển của thương mại nhưng đồng thời kích thích n h u cầu và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đó 2 Phân loại hành vi thương mại Dựa trên những căn cứ khác nhau hành v i thương m ạ i có thể chia ra các loại khác nhau 15 2.1 Căn cứ vào tính chất của hành vi và chủ thể thực hiện hành vi, hành vi thương mại có thê chia ra: hành vi thương mại thuần tuy và hành vi thương mại phụ thuộc - Hành v i thương m... của Luật này, Chính phủ sẽ có quy định cụ thể sau về những nguyên tấc cơ bản trong hoạt đông thương mai: Luật Thương 4 mại năm 2005 quy định các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại phù họp v ớ i nguyên tắc của B ộ Luật dân sự n ă m 2005 cũng như thực tiễn hoạt động thương m ạ i tại V i ệ t Nam V ê thương nhân nước ngoải hoạt đông thương mai tai V i ệ t Nam: Luật Thương mại n ă m 2005 xác định. .. phải là thương nhân thực hiện Các hành v i này bao gồm hành v i lịp h ố i phiếu, hành v i của các công ty thương mại * Các hành v i thương mại phụ thuộc về thực chất là hành v i dân sự, nhưng trờ thành hành v i thương mại k h i được thực hiện bời các thương nhân v ớ i mục tiêu thương mại Điều này dẫn tới hệ quả, các hành v i của thương nhân trong hoạt động k i n h doanh đều được xem là hành v i thương. .. I là các quy định về hành v i thương mại, thuộc đôi tượng nghiên cứu của đề tài sẽ được trình bày cụ thế trong phần l i của khoa luận * Chương V U - Chế tài trong thương mại và giải quy t tranh chấp trong thương mại Chương này gồm 2 mục, quy định về chế tài trong thương m ạ i và giải quy t tranh chấp trong thương mại So v ớ i Luật Thương m ạ i năm 1997, phần chế tài trong Luật Thương mại năm 2005 được... Ì Luật Thương mại n ă m 2005 12 cao hơn vào các hành v i thương mại N h à nước tác động vào hành v i thương mại thông qua các chính sách m ô , các công cụ pháp luật đặc thù Thông qua đó, N h à nước định hướng cho sự phát triển của các hành v i thương mại còn thông qua hệ thống pháp luật N h à nước sẽ xác định rõ tính chát của hành v i thương mại, những hành v i thương m ạ i bị cấm hoặc những hành . của các hành vi thương mại theo Luật Thương mại năm 2005 cũng như phân tích một cách khái quát các quy định về hành vi thương mại để thấy được rằng về cơ bản Luật Thương mại năm . với quy định của pháp luật thương mại quốc tế và các nước. Đó là lý do người vi t Ì chọn đề tài " ;Các quy định về hành vi thương mại theo Luật Thương mại Vi t Nam năm 2005& quot; I. KHÁI QUÁT HÀNH VI THƯƠNG MẠI THEO LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 2005 3 ì. Khái quát về Luật thương mại năm 2005 3 /. Vài nét về sự ra đời của Luật thương mại năm 2005 3 2. Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Các quy định về hành vi thương mại theo luật Thương mại Việt Nam năm 2005, Các quy định về hành vi thương mại theo luật Thương mại Việt Nam năm 2005, Các quy định về hành vi thương mại theo luật Thương mại Việt Nam năm 2005, CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT HÀNH VI THƯƠNG MẠI THEO LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 2005., Những nội dung chủ yếu của Luật Thương mại năm 2005., Khái niệm về hành vi thương mại., Phân loại hành vi thương mại, Các quy định về hành vi thương mại theo pháp luật thương mại một số nước., CHƯƠNG lI. CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÀNH VI THƯƠNG MẠI CỤ THỂ THEO LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 2005, Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa, III. Xúc tiến thương mại, Quảng cáo thương mại, Trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, Đấu thầu hàng hóa , dịch vụ, Nhượng quyền thương mại, Các quy định về hành vi thương mại theo Luật Thương mại năm 2005 đã Thu hẹp khoảng cách so với pháp luật thương mại của các nước và quốc tế., CHƯƠNG III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÀNH VI THƯƠNG MẠI CÓ HIỆU QUẢ TRONG THỰC TIỄN, Về cung ứng dịch vụ, Những vấn đề đặt ra khi áp dụng các quy định liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, II . Một số đề xuất áp dụng các quy định về hành vi thương mại có hiệu quả trong thực tiễn, Về phía nhà nước., Về phía thương nhân

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay