Luật cạnh tranh việt nam năm 2004 và những giải pháp nhằm áp dụng luật có hiệu quả trong thực tiễn

94 215 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2014, 08:07

Luật cạnh tranh Việt Nam năm 2004 và những giải pháp nhằm áp dụng luật có hiệu quả trong thực tiễn [...]... xét, k i ể m tra, xử lý các hành v i cạnh tranh không lành mạnh hay hạn chế cạnh tranh Quản lý N h à nước về cạnh tranh cũng là một vấn đề lớn thuộc pháp luật cạnh tranh m à theo đó, pháp luật thiết lập quan cạnh tranh xác lập địa vị pháp lý của chúng li K H Á I Q U Á T CHUNG VỀ CẠNH TRANH V À PHÁP LUẬT CẠNH TRANHVIỆT NAM 1 Thực trạng cạnh tranhViệt Nam Kể từ k h i nền kinh tế nước ta được... luật về cạnh tranh Trên thực tế, pháp luật cạnh tranh là biện pháp điều tiế t cạnh tranh hiệu quả nhảt b ờ i vì nó là phương thức đưa các biện pháp điều tiế t cạnh tranh khác thực sự đi vào cuộc sống C ơ sở kinh t ế - xã hội, sự ra đòi của pháp luật cạnh tranh chính là nhu cẩu điều tiết cạnh tranh, tạo ra một mõi trường cạnh tranh lành mạnh, phát huy những tác động tích của cạnh tranh đối v ớ i nền kinh... thế cạnh tranh trên thị trưững x u t h ế độc quyền tất yếu sẽ xảy ra N h ư vậy, thể nói độc quyền là con đẻ của quá trình cạnh tranh được tạo ra do quy luật cạnh tranh cạnh tranh gay gắt 2 Pháp luật cạnh tranh 2.1 sở kinh tê - xã hội, sự ra đời của pháp luật cạnh tranh Trong một nền kinh tế, nếu môi trưững cạnh tranh thực sự lành mạnh, bình đẳng hiệu quả thì m ỗ i doanh nghiệp đều có. .. việc cạnh tranh - Biện pháp xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh Cạnh tranh trong kinh doanh là quyền bản của các chủ thể kinh doanh trên thị trường được pháp luật bảo h ộ (Điều 4 Luật Cạnh tranh) Điều luật này quy định phạm v i điều chỉnh là các hành v i hạn chế cạnh tranh hành v i cạnh tranh không lành mạnh nhằm điều chỉnh mặt trái của cạnh tranh, loại bỏ những cản trở đối v ớ i quá trình cạnh. .. chủ thể trong nền kinh tế l ợ i ích xã hặi 3 Tính tất yếu khách quan của việc ban hành Luật Cạnh tranh Việt Nam năm 2004 Qua nghiên cứu thực trạng cạnh tranh pháp luật về cạnh tranh ở nước ta trong giai đoạn đầu thời kỳ đầu đổi mới, thấy được rằng các quy định pháp luật về cạnh tranh vẫn chua chế tài đủ mạnh để k i ể m soát, xử lý hành v i cạnh tranh không lành mạnh hoặc hạn chế cạnh tranh giữa... đi tới triệt tiêu sự cạnh tranh 2 Thực trạng pháp luật về cạnh tranhViệt Nam trước khi Luật Cạnh tranh Việt Nam năm 2004 được ban hành 2.1 Các quy định pháp luật về cạnh tranh Hiến pháp nước Cộng hoa xã h ộ i chủ nghĩa V i ệ t N a m năm 1992, Hiến pháp của thời kỳ đẩi mới, đã khẳng định những nguyên tắc bản nhất cho sự vận hành nền kinh tế theo chế thị trường ở V i ệ t Nam, đặc biệt là quy... pháp l u ậ t cạnh t r a n h N h ư đã trình bày ở trên, pháp luật cạnh tranh là m ộ t công cụ quan trọng nhằm điều tiế t cạnh tranh trong nền k i n h tế thị trường; cho nên, pháp luật cạnh tranh những vai trò sau: 9 - Xây dựng đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh, trung thực, công bằng, m i n h bạch không sự phân biệt đối xử trong m ọ i hoạt động k i n h doanh; bảo đảm l ợ i ích và. .. thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm được miễn trừ M ụ c đích của việc ban hành Luật Cạnh tranhnhằm k i ể m soát quá trình cạnh tranh, k i ể m soát các thoa thuận hạn c h ế cạnh tranh nhằm định hướng, tạo lập duy t ì môi trường cạnh tranh lành mạnh Vì vậy, doanh r nghiệp được tự do kinh doanh, tự do cạnh tranh trong khuôn k h ổ pháp luật Đ ể thể l i n h hoạt áp dụng Luật Cạnh tranh trong một số... thị trường bẳn chất của nề kinh tế: (i) Căn cứ vào mức độ chi phối n của nhà nước, cạnh tranh tự do cạnh tranh sự điểu tiết của N h à nước; (ri) Căn cứ vào mức độ chi phối của doanh nghiệp đối với thị trường, cạnh tranh hoàn hạo, cạnh tranh không hoàn hạo độc quyề (iii) Căn n; cứ vào tính chất các phương thức m à nhà k i n h doanh sử dụng, cạnh tranh lành mạnh cạnh tranh không... "ban hành Luật bảo đảm cạnh traríẸ^rẸẸÌỹibát độc quyền trong k i n h doanh, chống cạnh tranh không lành mạnh yliong hạn èLũim 17 chế thương mại", nhằm tạo lập một môi trường cạnh tranh lành mạnh, hợp pháp văn minh Tuy nhiên, cho đến trước k h i Luật Cạnh tranh năm 2004 được ban hành, nước ta m ớ i chỉ một số quy định về bảo đảm cạnh tranh lành mạnh nằm rải rác trong các văn bản pháp luật khác . GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG LUẬT CẠNH TRANH CÓ HIỆU QUẢ TRONG THỰC TIÊN 59 ì. Kinh nghiệm thực thi pháp luật cạnh tranh ở các nước đang chuyển đổi 59 li. Nhễng giải pháp . TONG QUẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH Ì ì. Khái quát chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh Ì /. Cạnh tranh Ì LI. Nguồn gốc, bản chất và vai trò của cạnh . pháp luật cạnh tranh 8 2.2. Vai trò của pháp luật cạnh tranh 9 2.3. Các nội dung chủ yếu của pháp luật cạnh tranh 10 p li. Khái quát chung về cạnh tranh và pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật cạnh tranh việt nam năm 2004 và những giải pháp nhằm áp dụng luật có hiệu quả trong thực tiễn, Luật cạnh tranh việt nam năm 2004 và những giải pháp nhằm áp dụng luật có hiệu quả trong thực tiễn, Luật cạnh tranh việt nam năm 2004 và những giải pháp nhằm áp dụng luật có hiệu quả trong thực tiễn, CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH, I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH, Pháp luật cạnh tranh, Thực trạng cạnh tranh ở Việt Nam, Thực trạng pháp luật về cạnh tranh ở Việt Nam trước khi Luật Cạnh tranh Việt Nam năm 2004 được ban hành, Tính tất yếu khách quan của việc ban hành Luật Cạnh tranh Việt Nam năm 2004, CHƯƠNG lI NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT CẠNH TRANH VIỆT NAM NĂM 2004, Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, Lạm dụng vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền, Tập trung kinh tế, CHƯƠNG III NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG LUẬT CẠNH TRANH CÓ HIỆU QUẢ TRONG THỰC TIỄN, I. KINH NGHIỆM THỰC THI PHÁP LUẬT CẠNH TRANH Ở CÁC NƯỚC ĐANG CHUYỂN ĐỔI, lI . NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ LUẬT CẠNH TRANH TRONG THỰC TIỄN, Những giải pháp về phía Nhà nước, Những giải pháp về phía người tiêu dùng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay