lập một chiến lược truyền thông cho sản phẩm x-men trong thời gian đến

27 291 2

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2014, 10:41

 !" !"#$% &'()*+,+-./(0123*4-."5,6789:.; %<+67=> :#,#?6@,A$ BC"&D?EF,7 AB$8,5,5":'G*86,H A<D ,#<+67B5IJ, BKLK%M %:LNO6.'P*& +Q"RI, )5S$%T$CS)+6*LD?UVW,XY,Y /*$CS)6L6A A*Z!S?Z[3 / B&$A:&G#\#']9#S7:?: )6Q$CS)6,=#]0PY.^(U'_%)%:,* .:#O .5S=$C]0PY$:>*`L"# %?6@H)L>?)A'_5<“Lậpmột chiến lược truyền thông cho sản phẩm X-men trong thời gian đến” ,M: B9B$CL&E$C6'#$%&'() *+,(-.%(/0,123456%78 )569%:&!"#; !"&<6%4%=68#>?@6:AL&)E$C /)5 N,a,7 ,$%).5:)E$CS)J b$$*'L ,$CS):- B+ 'P!6[L&# /<9#$C:H$ $D BA.? .'( $A& / Bc5=#:H$WYYdeY3,$C &]0PY'f7 .6Q$C /:  '\*SA +]0PYT#B=# RL&G#\'g+"&E$CN?#,64+==# ]0Y /,KNL'P? %,5?Y?"?$+?L6[9:,): 59B'(4"J A#6#L&aShiij ]0Y /=#&$A6A9:G#\kil&$A6A6']0PY77 :6= :6=4<m5M" :6= R'7"+)95$C6'\ %*)n<o$LK:'&S)+DO='&Q5?LJJM)5 .,']9$a86 )( />& mLD %",#,&-6p A'\# ?jil6+&$A6A6#4=qhl'G>,H=$%.]0PYQ9'29%A6(B4%(C6#D"86E(7F6#G6(7=6#$<G66#=<12(H,0I/*+,J.,a. Thị trường dầu gội ở Việt Nam#$%&'() *+,(-.%(/0,a*H$?rsi.?ra?"J A?6:G#\  :t,7<9? 6  L 6[ XY,YUYVW"Y2,(Y$,Y 5H$$%?66A A,$CS))'LAqiS&6A6L,p? B<96A %8'\/#6A A&$A"9uY6Vf6Y /Z &,&>$C6,J5,tg6.") umf='v$:9Sw, .!?896A&(YuVf /"R, &,&>:6A A6': % )XxO):6A=6Ld'v)$C.7yYXx? A D %dT77.,56A A'G9,,#",#,<+67&$A:6A A$N6K?6:%<+67&z6A A6'(-KLK,MNKO0MPQ*R,ST-/*+,$S6026SLK,M (H,PQ-Kf? q{l(Y q|}ld hjlv"Yd h|lU,Y h{lyY ~qldY•Y q~jlUYY qi|l]0PY }lv,Y khlg€Y" khl(Nguồn: TNS Infosys& Nielsen, năm 2006)b. Các yếu tố của môi trường bên ngoài+ Cơ hội0(.=."G#\[9<+675?G#\Y<#$)# :)• )L A#$%&'() *+,(-.%(/0,U !"#a<L, XY,Y %S+'0&‚"""c%3ƒ /$%=5'G=T:AT$9Uu(P /,  B A- J",?,7'0"?."6&"#,',''5-&G#\ B N &, B"A* % 9?,7+„0e>v=)L,:7+ A'0> 6+-G#\= 9T?,7&'r##$ : w3?,•=* -)TG#\R<9J,5#0L +Om+7?6m6'0G#\76,5L,#$+$$C?$&5"?J?Y5+„?'0G#\)=96+c,$N"> >T‚m",',3ƒ:5=]0Y,> +-?KL.'0G#\T,&-= HB?,7) ""%65"%HB,#<9?C?]0Y"J A <9?C=A'0&S)+DO='\# ?jil6+&$A6A6#4=qhl'G>,H=$%9'+ Thách thức0 ST?.G#\Q9$9?SLK$C?'#$%&'() *+,(-.%(/0,V0--6KG#\?$%&D?Q'L, )#,@L: #:" #,^YY)D9'v ),# ^YY,?6?%7# B ,^(U!6[ /5A 5H$ KL$H?,"$CT#$$%'0eH=:Q5"9B A9-,9 ,! B<Yn<<4$CoXY,Y ?6?Y6F6*J30WcG#\O"&54-a$-</6<S=TK.?-L /+5"9">NL?J3P8? /-  /N :TK$=+,<:,+„9Q-5T$?@G#\'0(-6+0?:).-$.M?,H$L*$cM ,=96+M?QBXY,Y'\* >TTD‚=9 >$N"9G#\ƒ,#$C9$C9$ B+J9?EF'G>,H)LK*!S)+‚$YYƒ9$?5)ff…v‚Y0 +Y$Y0L†6†Y60$K6,Y606&ƒT"'02-H# )C?$[B$,$C)<9<DabT+‡'0"&L6[ =A5 *$C$C]0Y /nY+o,&,:M9J,]0Yn_:6=<o % R +L&<9#95$C)*nPYo'&S)+DO='&Q5?LJJM)5 .,'+ Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp70PWL0,X#$%&'() *+,(-.%(/0,Y\a A^(U /< H$]0PY,>$C6A$CB'P+;7 5H$6)$C'? )d J,$+?*J?R,6A'ˆnLoT?]0PYB6A 6&*JdL5>J$?'\+$&,?5Ld??&$T'2]0PYT6&A>Xx77'G77H$,6&$&d'd$C B &,&Y$‰)[=/:.*<D^'L 5?)?ST +$C / [,$C6$K*yY'_5?$C!6[6? B'aJ<L]0PY56&$,p67L #$OT 5 B?'ˆ BJ zNH$?,7*QAa%#>=mŠLŠŠY3,*>9>n  -7o' %9&$A,]0PYd"$>n,O?-o'u"J A$C6A,*Jd",c=]0PY'L)d6)d?b$]0PYT*'\H77]0PY"$>$Q,#,9'u &$?>o]0PY‹e'\,HL)]0PY‹e6)]0PY?b$dT*'? )?6mD,#Jdd-5!$?)?S'_+= %=#6n  -7o?a$%,5?:t&'eYO#$C*Z!eY€Y,"J ATYL&'$ dY<,$C?Z[,['\,YO)*"$H&?H,$C" A4$C?Z[>O) A .$Ca,#=% 6F6 b$'''WYYO / L6[*$CŒ !Œ?Y:+6&6'''\:/#$%&'() *+,(-.%(/0,Z$C6 ,aY,a: /)!L&zf$YP<f?f$vX"Px‹("y,Yy<'''\J"J B?L6[<9?Q4,$C,#$CS)),'''+Q)?Y6F6?YJ''' $D A .A:67,c b$&/8'v/O"J A>95S.&E$C6'G#9 )7 .:/#L&'4@87[XY,Y B :t,76K'G6&n"$.6#oXY,Y),c &G#\'G/#Nz1v,Y(Y(€f?g€Y"UŠf39?XY,Y /H$9,&> 56@#'&6AXY,Y,UVW Bno'W*6@*:?# "H .?'G %]0PY XY,Y,UVWO />?YT&? )m'H-UVWO)6Q$CuY6Vf6Y6'L,>*?c?m:6@&6A6*L$C6? B/8'L?]0PY)7ST,B"HL&6A'Shii} / :}jl&$A.&,kil&6A6'_5?noH>'G#97 ??`$A.(gy•dYŽn DYo >XY,Y'(gy•dY B /# "*?6&P?Y?Nm'GB. :XY,Y),c C]0PY, [,H'(6&n•!L=o[, :D=#ed /:=+ #(gy•d?J$eJ\'G"+&$A6A.(gy•dY  N,]0PY,9$ d'#$%&'() *+,(-.%(/0,\%[0L])^L[/P?d[]0PY  /)UVW:$C B6 A6uY6Vf6Y'L,>*UVW,XY,Y#L /"RR&'\,5n :o9,#"RR&A'LA +$K<9#6A A6/#Y.uY6Vf6Y'\6+fWQJw?%Ln*")5"-ŽW5•o'(6&$&.UVW?  ,"9'LL6[9?)$+"# B:$C6A A6,*'G> %#UVW,p=/?&'#$%&'() *+,(-.%(/0,_9%!62#`(%a"$b4E6#(c4C9%!6%<6##8&d6#D"34(ef[/00^4P[/9/LP4//049g0 Lz4,HK,,0Lh,Q‚^Y(YU6($Ž^(Uƒ0 _&4zs|e\@GS;0U|0•HU\H0$'um(-P'0 (.&u m&z‘U•('0 NW z‘gL'0 f_z|{0|0|{hh|hj0 ‹<z|{0|0|{hh|hk0 yz€’^(U'0 …Y"z$,'12-Pij49\Shiiq":t,7? /<+67^(U,:L7?"#z & :LCA9$$C,6&,K w9$L6['f=?T &CZ+/#$[,'P!6[:,5m7$& GY  ,p  : L699 !"#, B >6['e!9)$$A ^(U T       At,7E$C-7 .6A A6/#?['PS )6Q$C /)t& % D A$+?'aD:) B*L$&,#?L$+$#^(U$K &6QE$Ck=$(l %7# b$.a+'#$%&'() *+,(-.%(/0,mu#:,*/#L,5S)+ZE$C^(U ;7> %T6p A& $C.> = b$.'24Q0/n,O049'0\ShiiqH$^(U,R:5G#\'0\ShiihGYZ AL.G#\'0\Shii~]0PYt&S)+'0\Shiik_&6QE$C9$g“1G^”?w &D# b$'0\Shii|WH$7$C,?,/`$+P<0G BB5"TvY'U2(KjoPpS,/-[NHO049(KjTq~ A:G#\t,7<9L6[')pS(9B.a+*$C,6&,K?a':^(U B%#7$%"5,*.ND,#S  ,+,L7":,BH9$6p6N ,* ))$-7 m'4,/-[NHO049+ Cải tiếnA-?4<L&Z: .$?a:*8T$%,:D6#$'(:"R65>  :*" $'+ Xuất sắc#$%&'() *+,(-.%(/0,1[...]... cho thành công của chiến dịch quảng cáo X- Men là một sản phẩm đã tạo được một số thành công nhất định về các chiến dịch quảng cáo của mình, khách hàng có thể phân biệt sản phẩm X- Men với các sản phẩm cùng thị phần này Một chiến lược truyền thông và quảng cáo được đánh giá thành công nếu nó đem lại được một tỷ lệ cao lượng công chúng mục tiêu mà công ty, sản phẩm nhắm đến, chính vì vậy, xây dựng chiến. .. Những thành công của dòng sản phẩm X-Men trong những năm qua đã là phần thưởng khích lệ cũng khiến ICP nỗ lực hơn trong việc giữ vững thị phần của mình trong những năm tới Chính vì vậy ICP chọn chiến lược riêng cho mình bằng quan điểm “lấy phòng thủ để tấn công” đó là cách tốt nhất để đảm bảo thành công cho dòng sản phẩm X-Men lâu dài hơn V THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG CHO DÒNG SẢN PHẨM X-MEN Để cụ thể hóa mục... XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG CHO SẢN PHẨM X-MEN I MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC Trong những năm trở lại đây thị trường dầu gội nói chung và thị trường dầu gội dành riêng cho nam giới nói riêng trở nên sôi động hơn khi nhiều ông lớn trong ngành tung ra sản phẩm tương tự nhau và cạnh tranh gay gắt khiến cho thị trường sản phẩm dành cho nam đang chuyển từ "xanh" sang "đỏ" Các đối thủ cạnh tranh của X-men đang... ngày càng có nhiều dòng sản phẩm tương tự và cạnh tranh gay gắt với dòng sản phẩm X-Men Chính vì điều này X-Men đã xác định công chúng mục tiêu cho chiến lược truyền thông của mình là những người đàn ông có thu nhập trung bình cao và những người vợ trong gia đình Với những chiến lược của mình, X-Men mong muốn đem lại cảm giác tự tin cho những người đàn ông khi sử dụng sản phẩm X-Men và cảm giác hạng... ta, đồng thời của ICP Vào đầu năm 2008 này, ICP bắt đầu nhảy sang lĩnh vực thời trang với mục đích quảng bá cho X-Men Hiện giờ, nếu bạn vào siêu thị sẽ thấy trên chai X-Men có gắn một tags X-series Đó là một chiến lược Marketing khá tuyệt vời, khi ICP quyết định trở thành cổ đông chiến lược của Smart Tailor Loại dòng sản phẩm thời trang cao cấp X-series sẽ tiếp tục tiếp sức cho X-Men trong cuộc chiến. .. ICP trong thời gian tới là phải làm mọi cách để bảo vệ vị trí dẫn đầu của dòng sản phẩm X-Men Nam giới hiện đang chiếm khoảng 50% dân số nước ta nhưng thị phần dầu gội thông thường dành cho nam hiện chỉ chiếm hơn 12% Vì vậy, cơ hội phát triển của X-Men còn rất lớn Một chiến lược truyền thông hiệu quả sẽ giúp X-men "phòng thủ là tấn công" để giữ vững vị trí dẫn đầu và phát triển mạnh trong thị trường sản. .. đến với dòng sản phẩm này hơn Đồng thời, bên cạnh đó, những chiến dịch PR rầm rộ cũng sẽ tăng độ nhận diện thương hiệu của người tiêu dùng - Chiến lược về giá Thực ra chiến lược này không khá thi lắm nếu đem so với nguồn quỹ khổng lồ của tập đoàn Unilever Tuy nhiên, nếu X-men sử dụng chiến lược này tức là ICP đã hạ thấp định vị sản phẩm, đồng thời mở rộng lượng khách hàng mục tiêu So với dòng sản phẩm. .. khi chạm tới cái tôi lúc nào cũng lớn của người đàn ông VI PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN VÀ NGÂN SÁCH CHO CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG CHO CHO DÒNG SẢN PHẨM X-MEN 1 Phương thức thực hiện Hiện nay công ty ICP đang thực hiện một chiến lược PR rất tốt cho thương hiệu Xmen ông Phan Quốc Công (chủ tịch HĐQT ICP) liên tục lên truyền hình, báo chí cũng thấy được thái độ tích cực của ban quản trị ICP Việc Phan Quốc Công... phụ nữ trong gia đình khi chọn được dòng sản phẩm mà chồng con mình yêu thích Làm được như vậy chắc chắn X-Men sẽ không những giữ vững được thị phần của mình trên thị trường trong thời gian tới mà cò nghĩ tới việc vươn xa hơn ra ngoài khu vực trong nay mai GVHD:TS Đường Thị Liên Hà Trang 16 Bài tập nhóm 20    Môn quản cáo và khuyến mãi IV TUYÊN BỐ CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG CHO DÒNG SẢN PHẨM XMEN... cao chất lượng sản phẩm Liên tục đổi mới dòng, chủng loại sản phẩm Điều này có thể thấy ở dòng sản phẩm bình dân của Unilever, đặc biệt là Sunsilk Điều này sẽ kích thích người tiêu dùng mua hàng nhiều hơn, đồng thời, tăng vòng đời dòng sản phẩm lên - Mở rộng hệ thống phân phối, đặc biệt là ở các tỉnh lẻ, nông thôn Điều này khá là khó khăn cho X-Men khi nó được định vị là một sản phẩm dành cho giới trung . % ?6@H)L>?)A'_5< Lập một chiến lược truyền thông cho sản phẩm X-men trong thời gian đến ,M : B9B$CL&E$C6 ' #$%&'(). #$z “nếu thương chồng, hãy để anh ấy dùng dầu gội riêng”, ,“Là đàn ông, hãy dùng dầu gội cho riêng mình”. _+ #$ B')YL6[. 
- Xem thêm -

Xem thêm: lập một chiến lược truyền thông cho sản phẩm x-men trong thời gian đến, lập một chiến lược truyền thông cho sản phẩm x-men trong thời gian đến, lập một chiến lược truyền thông cho sản phẩm x-men trong thời gian đến, Chúng tôi làm giàu chất lượng cuộc sống của từng cá nhân qua những sản phẩm và dịch vụ cải tiến không ngừng. Tại ICP, thành công được thể hiện qua sự phát triển bền vững của tổ chức, môi trường làm việc năng động đối v

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay