Báo cáo " Nghiên cứu sự thích ứng với hoạt động học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Hồng Đức Thanh Hóa" pptx

10 833 8

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2014, 00:20

NGHIEN CUU SIJ THICH IJNG VOI HOAT DONG HOC TAP PHU HOP VOI PHUONG THUC OAO TAG THEO TIN CHJ CUA SINH VIEN NAM THU NHAT TRUONG DAI HOC HONG Dl^C THANH HOA Ddong Thi Thoan /)(// hgc Hdng Difc Thanh Hod. 1. Dat van de Thfch iing cd vai trd quan trgng ddi vdi hieu qud cdng viec, cd tdc dung lam tang hieu sudt lao ddng. dac biet trong qud trinh hgc tap thi sir thfch ling ndy Id didu kien quan trgng cho viec hinh thdnh be thd'ng tri thuc chuyen mdn, ren luyen tay nghd eiia sinh vien (SV) dat kdt qud tdt. Xudt phdt til' ly do tren. chung tdi lua chgn va tidn hdnh nghien cdn dd tdi: Sif thich ifng viri hogt dgng hgc tdp phu lio'p viri phifffiig thifc ddo tgo theo tin chi cita SV ndm thd nhd't Tnfdng Dgi hgc Hdng Difc Thanh Hod. Tidn hdnh nghien cuu su thfch ung vdi hoat dgng hgc tap cua SV chung tdi xudt phdt lii' khdi niem cO bdn: Thi'eh u'ng vdi boat ddng bgc tiip pbii hgp vdi phu'emg thii'c ddo tao theo tin chi la qua trinh niing cao tri thuc, hinh thdnh nhan cdch SV vdi nhu'ng ndi dung vd kinh nghiem hgc tiip theo tin chi. Su bien ddi trong nhiin cdch SV giup hg biet chii ddng. tu giac buy dgng loan bg chuc nang lam ly vd'n ed ciia minh nbiim khiic phuc khd khan trd ngai dd td chirc tdt boat dgng hgc theo tfn chi, qua dd tii'ng budc hodn thien cdc chuc niing can thidt dap ii'ng yeu cdu ciia boat ddng bgc tap theo tin chi. Thfch ling vdri boat ddng hoc lap phii hg'p vdi phuong thiic ddo tao theo lin chi la mot qua tiinh co bdn irong hoc lap. ren luyen d tru'dng dai hgc. Dd Id su thfch li'ng xa hdi - liim ly - mdt khiiu trong thfch ting nghd; vdi muc dfch niim vung phuong thiie boat ddng cua nghd. tao ra sir pbii hop giua diic didm nhiin each ve veu cau nahe nahiep. Nghien cuu de tdi nay, chiing tdi cung tim hidu su thfch iing vdi phuong thiic ddo tao theo hoc che tin chi d 3 chi sd: 40 TAP CHi TAM LY HOC. Sd 3 (132). 3 - 2010 - Nhan thu'c vd tdm quan trong. su edn thiei cua hoc tap theo tfn ehi. cdch thuc hgc tap theo tfn chi - Thdi do CLia SV vdi phu'o'ng thuc hoe tap theo tfn chi. - Miie do kim quen cua SV nam thii nhdt Dai hgc Hdng Due vdi phuong thii'c bgc lap theo tfn chf. .,. ,,, 2. Phuong phap va khach Ihe nghien ciru Nhdm cac phuong phap nghien cuu dugc sir dung hi: didu tra bdng bdng hdi, quan sat, trd chuyen. phdng vdn. nghien cuu sdn pham hoat ddng Khdch the nghien cu'u gdm 300 SV nam thu nhdt trudng Dai hgc Hdng Du'c dang hgc tap theo hgc chd tfn chi d 5 khoa: Tam ly - Cjido due; Xa hdi, Tu nhien, Ndng Lam, Kinh te - Qudn tri kinh doanh va 10 gidng vien dang gidng dav nam thu nhdt cho cdc khdch thd ndi tren. Nghien cii'u duo'c thuc hien trong nam bgc 2008-2009. 3. Ket qua nghien ciiu 3.1. Thuc trang thich iing vdi hoat ddng hoc tap phii hgp vdi phuang thiic ddo tao theo tin chi ciia SV ndm thif nhdt Sir thfch ling vdi boat ddng hgc tiip ciia SV nam thii nhat tru'dng Dai hgc Tidng Diic dugc thd hien d nhan thuc vd y nghia, tdm quan trgng vd tdc dung ciia phuong thuc dao tao theo tfn chi; d thdi do vd hdnh vi thfch ung vdi boat dgng hgc lap phii hgp vdi phuong thue ddo tao (PTDT) theo tfn chi (TG) the hien qua hai lan do (Ldn 1: ddu hgc ky 1; Ldn 2: cudi hgc ky 2). Nhdn .xet: '^ O ldn dieu tra 1, da sd SV nam thii' nhat cd su thfch ii'ng d miic dg tuong ddi thdp vdi cdc hinh thuc hoc tap theo TG vdi didm trung binh Id: 1.96 < X < 3,07, nghia la SV da thfch iing tir muc do trung binh ydu ddn muc dg trung blnh khd. Vi vay, rdt can phdi nang cao hon nira mdc dd thfch iing vdi cdc binh thu'c boat dgng bgc tap theo TC, qua dd niing cao hieu qua hoe tap ciia SV. - Xet rieng tii'ng hlnh thii'c hgc lap ta thdy: + Sinh vien cd thd thfch ung vdi tat cd cdc binh thuc hgc lap d cde miic do khdc nhau (thd hien khdng cd bdt ky hinh thuc hgc lap nao cd kdt qud chung ciia 3 chi sd X = 0.25 - muc khdng thfch ung). + Khdng cd hinh thu'c ndo SV thfch ung tdt nhdt ( X = 4,25). - Muc do thfch li'ng ciia SV vdi hoai ddng hgc tiip theo FFDT iheo TC khdng ddng ddu. TAP CHi TAM LY HOC. Sd 3 (132). 3 - 2010 41 -i- Hinh thuc ma SV thfch iing tdt nhat la: Nghe gidng vd nghe gidi ddp ?/;^7r A^/t/c vdi X= 3,07 - xdp TB: 1. •• -I- Hinh Ihiic ma SV thfch iing kem nhat la: Tim kidm phutnig phdp vd chudn hi phuang tien hd trg de trinh bdy vdi X - 1,96 - xe'p TB: 14. - Trong ba mat bidu hien ciia thfch ii'ng vdi boat ddng hgc tap theo TC d ldn didu tra thii nhat thi mat nhan thiic bidu hien tdt nhat (X > 3,75), thir hai la mat thai do (X > -0.01), va thdp nhdt la mat hanh vi lam quen ( X > 1,9). Cac hlnh thirc 1 2 ; 3 i 4 i 5 ! 6 ! 7 8 9 10 i 11 i 12 1 ^^ 14 i Nhan X :4.58 !4.61 4.72 ^4.03 ;4,81 4.22 13.75 :3.78 :4.37 ,4,24 i4.29 i4.40 4.13 3,98 Lan dieu tra thirc Thai do TB 4 3 2 11 1 9 14 13 l±-8 7 5 10 12 1 X i0,42 10.30 iO.97 10.26 '1.11 l0.12 0.09 i0,04 '0.57 |0,38 i0.63 ;-0.01 |0,78 0.02 TB 6 8 2 9 1 10 11 12 5 7 4 14 3 13 1 Ilanh vi X 1.90 2.95 3.12; 2.23 3.18 2.78 2.0i 2.73: 3.01 3.0 3.08 2.04 2.46' 2.34 TB 14 6 2 11 1 7 13 8 4 5 3 12 9 10 ' Chung , X 2.2 :2.70 2.98 12.18 3.07 i2.47 il.96 •2.32' '2.74 2.65 2.77! 2.IL 2.45 2.17! TB 10 5 2 11 1 7 14 9 4 6 3 13 8 12 T" Nhan X i4.91 U.87 ;4,8i 4.41 4.73 !4.57 4.18 3.88 4.55 4.09 4.52 4.62 4.49 4.24 thirc TB 1 2 3 10 4 6 12 14 7 13 8 5 9 11 La n dieu tra 2 Thai do X 0.76 i 0.79' 1.15: 0.941 1.26: 0.721 0.27! 0.32 i 0.95: 0.87! 0.82 i 0.48 0.59 0.70 TB 8 7 2 4 1 9 14 13 3 5 6 12 11 10 Hanh vi X i3,19! 3.67; 3.73: :2,70' '3.80' !3.50j :2,58! 3.45 '3.6II |3.49! 3.561 2,89 i '2.76: •3,36! TB 10 3 2 13 1 6 14 8 4 7 5 11 12 9 Chung X : 3.01: :3.25' 3.36 2.69 3.40 13.07 12.40 2,78 i3.18 12.99! 3.12! |2.72' •2.65 '2.92 TB 7 3 2 12 1 6 14 10 4 8 5 11 13 9 DL 0.81 0.55 0.38 0.51 0.33 0,6 0,44 0.46 0.44 0,34 0.35 0.61 0,19 0.75 Ghi chu: Cac binh thiic boat dong hoc tap phii hgp vol phuong thiic dao tao theo tin cbi: • 1- Lap ke hoach bgc tap mdn hgc theo de cuong cbi tiei . ' 2-Tim kie'm tai lieu bgc tap cd lien quan 3-Dgc tiii lieu theo hudng dan ciia giang vien 4-Chudn bi cac cau hdi de bdi gidng vien 5- Nghe giang va nghe gidi dap thac mdc 6- Chudn bi cac ndi dung can trinh bay trong budi Xemina, thao luan 7- Tim kiem phuong phap trinh bay va chudn bi cac phuong tien bd trg cho viec trinh bay 8- Trinh bay cac van dc da chuan bi 9- Phdi hgp va td chuc thao luan van de dii chudn bi 10- Viei bao cao cac ndi dung thdo luan 11-Viet bao cao cac ndi dung tu hgc 12- Van dung kie'n thiic lam bai tap, thu'c hanh. thi nghiem 13- Tham gia cac cau lac bd hoc tap 14-Tu kiem tra, danh gia. 42 TAP CHi TAM LY HOC. Sd 3 (132). 3 - 2010 Chu thich: Thich u'ng vol boat dgng hoc tap theo TC la ket qua chung ciia 3 chi sd tren: .Nhan ihirc: 1 < X < 5; TTiai do: -2< X < 2: Hanh vi: 2< 2 X < 10 Kei qua chung: 1 < 4 X < 17 - 0,25 < X < 4,25 — 4 -)5 . 0 ^5 Vay tir ket qua chuno ta thay: X - -~— ""- .^ 2.25 2 Nhu vay, neu X = 4.25: Thfch iing rat tdi; X > 2.25: Thfch iing. .(. j, ^ X < 2.25: Kem thfch irng; X = 0,25: Khdng thfch ung. Nhu vay: Tim hieu thuc trang su thfch irng vdi boat dgng hgc tap phii hgp vdi PTDT theo TC ciia SV niim thii nhat trudng Dai hgc Hdng Due d ldn didu tra 1 ta thdy: SV nhdn thifc tdt dugc y nghia, tdm quan trgng vd tdc dung cita hogt ddng hgc tap theo phmnig thifc ndy nhifng chua cd thai do tich cifc vd hdnh vi thich ifng tdt vdi hogt dong hoc tap theo TC. De SV cd thd thfch u'ng tdt vdi boat ddng hgc tap theo TC thi bdn than mgi SV phdi cd su nd luc. tfch cue boat ddng, nang cao y thiic tu ren luyen nhdm hinh thdnh nhirng kinh nghiem, nhu'ng ky nang hgc tap. Ngodi ra, cdc gido vien gidng day cimg cde cd van hgc tap cdn gidp dd cdc em nhidu hon nua, truydn thu nhiing kidn thuc cdn thidt. da dang, cung cap each thiic tien hdnh cdc hinh thirc boat ddng hgc vdi kdt qud tdt nhat. , . . * O ldn dieu tra 2: SV nam thii nhat da cd su thfch iing d miic do tir trung blnh khd ddn khd vdi cdc hlnh thiic boat ddng hgc tap theo TC (2.40 < X < 3,40). Nguyen nhan Id do qua mgt nam hgc tap, cdc em da dugc cdc gidng vien gidng day bg mgn vd cd van hgc tap gidi thieu ddy dii vd phuong phap hgc tap nay, mat khdc. bdn than cdc em da nhan thiic dugc tdm quan trgng ciia phuong thiic ddo tao theo TC, da cd thdi dg tfch cue ddi vdi phuong thiic hgc tap va da budc ddu lam quen vdi chung. - Mirc dg thfch irng ciia SV vdi hoat ddng hgc tap theo TC khdng ddng ddu: -h Hlnh thiic md SV thfch iing tdt nhat Id: Nghe gidng vd nghe gidi ddp thdc mdc vdi X =3,40. -I- Hlnh thii'c ma SV thfch iing kem nhdt Id: Tim kidm phuang phdp vd phuang tien hd trg de trinh bdy vdi X = 2,40. - Trong ba mat bidu hien ciia thfch iing vdi hoat ddng hgc tap theo TC d Idn didu tra thii hai thi mat nhan thuc vdn bidu hien tdt nhat (X > 3.88). ihii hai la mat thdi do ( X > 0,27), vd thdp nhat Id mat hdnh vi lam quen ( X > 2.58). TAP CHi TAM LY HOC. So 3 (132). 3 - 2010 ^3 Cd the ndi rang, qua mdt nam ldm quen vdi phuong thiic ddo tao theo TC. du'd'i su hudng dim cua gidng vien gidng day bd mdn vd cd van hgc tap. muc do thfch iing vdi hoc tap cua SV nam thu nhdt tang len rd ret: tir trung binh ddn trung binh kha va kha. Mii'c dd thfch ling ciia SV vdi tii'ng hinh thi'rc cua hoat ddng hoc lap la khdng ddng ddu: lot nhdt la hinh thuc Nghe giang vd nghe giui ddp thdc mdc va kem nhdt la hinh thii'c Tim kidm phififng phdp va plnfo'ng lien hd irg dd iriiili hdx. Dieu ndy chu'ng id. SV vdn chu'a hodn toan lam quen dugc vdi phuo'ng thii'c ddo tao iheo TC, nhu'ng hinh thu'c hgc lap quen thudc tii' phd thdng vdn la nhu'ng hinh miiu cdc em thfch ung tdt nhdt. Vi viiy. dc ming cao mue do thfch ting cua SV mim thu nhat DH Hdng Due vdi hinh thi'rc ddo tao theo TC. gidng vien can hudng dim cho cac em phuo'ng thuc hoc tap phii hg'p, trong day hgc yeu cdu cao vd^i SV va bdn than mdi gidng vien cung cdn phdi chu ddng ddi mdi phu'o'ng phdp gidng day. sir dung phuong phap day hoc tfch cue. ddng thdi SV phdi tfch cii'c. chu ddng trong gid hoc. phai tich cue tu hoc vd tu nghien ci'ru mdt each cd hieu qud. * So sdnh mifc do thich ifng vdi hoat ddng hgc tdp phii hgp vdi phuong thifc ddo tao theo tin ehi cua SV ndm thif nhdt Dai hgc Hdng Difc Qua 2 ldn didu tra cho thdy: d SV nam tbii nhdt trudng Dai bgc Hdng Diic miie do thfch dng vdi boat ddng hgc tap theo TC da tiing len rd ret. thd hien dd lech giua hai ldn do: 0.19 < X < 0.81. Do lech cdng kin chung td mu'c dd thfch ung vdi cde hinh thiic hoc tap theo TC d ldn 2 cao hon Ian 1. Do lech cao nhai giira hai ldn didu tra d hinh thuc: Lap kd hoach hgc icip mdn hgc ihco de cii'o'ng chi tidl \6v. X = ().81. ' -••' •;'".'. Do lech thdp nhdt giua hai lan didu tra o hinh thuc: 77/c//;? gia cdc cdu lgc hg hoc tap \'d\ X = 0.19. So di nhu vay la do: SV da cd su chu ddng. tich cue hoc tap de phii hgp vdi >eu cdu cua hoat ddng hoc tap theo TC. Hinh thiie /.(//; kd hogch hoc lap mon hoc theo de cu'o'ng chi tidl du'o'c cac em nhan thiic Id rat quan trong vd cd thai dd tfch cue nen da ldm quen tdi nhat. Cdn hinh ihii'c Tham gia cdc cdu lac hg hoc lap eo dd lech thap nhat chung td cde em vdn chua thfch ii'ng dugc vdi hinh thuc ndy. didu nay do cde ciiu hie bd hoc lap o cac khoa td chiic chu'a thu'cmg xuyen. each thuc id chiic chu'a da dang, hap ddn dd thu hut SV tham gia. '-'• De khang dinh them cho kdt qud nghien cii'u nay. chung loi tidn hdnh phuo'ng phap phim tfch san pham hoat ddng Ihdng qua thu thap cdc sd lieu ve kei qua hoc tap cua SV o 2 hoe ky. Kdt qua cho thay: Ti le SV nam thu nhdt ed kdt qua didm trung binh chung hgc ky 2 cao ho'n hoc ky 1 la: 193/300=64.4%, dicu nay cung cd nghTa la miic dd lam quen eiia SV vdi WDT theo TC d hoc kv 44 TAP CHi TAM LY HOC. Sd 3 (132), 3 - 2010 2 cao hon hgc ky 1, da sd cdc em da thich iing vdi HDDT theo TC d miic trung blnh khd trd len. Tdm lai: De SV cd thd thfch u'ng tdt vdi boat dgng hgc tap theo TC thi trong qud trinh hgc bdn than mdi SV phdi cd su nd luc, tfch cue boat dgng, nang cao y thiic tu ren luyen nhdm hlnh thdnh nhiing kinh nghiem, nhirng ky nang hgc tap. Ngoai ra, cdc giao vien gidng day ciing cdc cd van hgc tap edn giiip dd cdc em nhidu hon nira, truydn thu nhiing kien thiic cdn thiet, da dang, cung cap cdch thiic tie'n hdnh cdc hlnh thiic hgc tap theo TC dat dugc ket qud tdt nhdt. 3.2. Cdc yeu td dnh hifdng tdi su thich ifng vdi hogt dgng hgc tap phu hgp vdi phuang thifc ddo tgo theo tin chi cua SV ndm thif nhdt 3.2.1. Cdc yeu td clni quan Chung tdi tie'n hdnh didu tra SV nhdm tlm hieu cdc ydu td chii quan dnh hudng de'n hoat ddng hgc tap theo TC va thu dugc ket qud ciia 2 ldn didu tra nhu sau: Bdng 2: Cdc yen td chii quan dnh hifdng den mifc do thich ifng viri hogt ddng hgc tdip theo TC STT 1 2 3 4 5 6 ~~~ —- Sd lugng Nguyen nhan chuquan—— Chua biing thu vol PT^DT theo TC Chua nhan tha'y tdm quan trong cua FFDT theo TC Thieu bieu biei ve each thiic hoc tap theo TC Chua biei tu td chuc cac hinh thiic hgc tap theo TC Dii quen vol cac binh thirc hgc tap d phd thdng Do ban than chua tfch cue, chu ddng Lan 1 SL 179 95 187 249 275 119 % 59,67 31,67 62,33 83,01 91,67 39,66 TB 4 6 3 2 1 5 Lan 2 SL 226 86 106 162 153 211 % 75,33 28,67 35,33 54.00 51.00 70.33 TB 1 6 5 3 4 2 DL 15.66 -3 -27 -29,01 -40,63 30,67 Nhdn xet ' ' • Qua 2 Idn dieu tra cho thay cd nhidu yeu td chii quan dnh hudng den miic do thfch iing cua SV vdi boat ddng hgc tap theo TC vd muc do dnh hudng cLia cdc yeu td den SV cd su khdc nhau g 2 Ian didu tra. * O ldn dieu tra I: TAP CHi TAM LY HOC. Sd 3 (132). 3 - 2010 45 - Ydu Id chil quan cdn trd ldn nhat tdi mirc do thfch ling ciia SV vdi boat ddng hoc tap theo TC Id: Dd quen vin cdc hinh thifc hgc tap ri' phd thdng cd 275 y kidn ddnh gid (chidm 91.67% ). - Ydu td ft can trd den mirc do thfch ii'ng ciia SV vdi boat ddng bgc tap Iheo TC la: Chifa nhdn thdy ldm quan trgng cita PTD'I theo I'C vdi 95 y kien ddnh gia (chidiTi 31,67% ). * 0 ldn dieu tra 2: - Ydu td chil quan cdn trd k'm nhat tdi miic do thfch ii'ng ciia SV vdi phuo'ng thii'c ddo tao theo TC Id: Clufa hifng thu vin PI DT theo TC vdi 226 y kidn lua chgn (chidm 75.33%). - Ydu id ft cdn trd ddn mtic do thfch ii'ng cua SV vdi boat ddng hgc tap theo TC Id: Chua nhgn thdy tdm quan trgng ciia PTDT theo EC vai 86 y kien danh gid (chidm 28.677r). * O cd 2 ldn dieu tra: Ydu td chu quan ft dnh hudng nhat de'n muc do thfch irng ciia SV vdi hgc tijip theo TC: Chifa nhdn thdy ldm quan trgng cita PTiJTiheoTC. Nhu viiy: Cd nhidu ydu td chii quan cdn trd su thfch ung cua SV vdi cac hinh thu'c hgc tiip theo TC. trong dd ydu to dnh hudng ldn nhat la: Dd quen viri cdc hinh thifc hgc tap d phd thdng, Chifa hdng thu vdi PTD'E theo TC. De khac phuc Onh trang ndy thi Irong qud trinh hgc tiip. SV cdn phdt huy tfnh chii ddng, sdng tao dd binh thdnh nhu'ng ky niing cdn thidt ddp ung vdi yeu cdu ciia nha trudng. Ddng thdi. trong giang day. gidng vien cdn ddi mdi phuong phap day hgc. Idi cudn mii'c do tfch cue hoc tap ciia SV tham gia. qua dd SV cd the thfch li'ng nhanh chdng vd dat hieu qua cao trong bgc tiip theo TC. 3.2.2. Cdc veil id khdch cpuin . Cac ydu td khach quan cd dnh hudng nhdt dinh ddn miie do thfch irng eiia SV vdi cdc hinh thii'c cua hoat ddng bgc theo TC vd d 2 liin didu tra mdi ydu id ed dnh hu'irng vdi miic do khdc nhau. thd hien: * O ldn dieu tra I: - Ydu id khach quan can Ird ldn nhdt la: Do fHDi theo EC cd veu edit cao so vdi I rinh do han than cd 237/300 y kidn ddnh gia (chiem 79%). - Yeu id khach quan can lid it nhdt tdi mu'c dd ihich iing vdi boat ddng hoc lap theo TC cua SV la: Chtfo'ng trinh ddo tgo. de cu'o'ng chi tidl khdng phu hap voi iliii'c td gidng vicn incn khai cd 172/300 y kidn (ehidm 57.33%). 46 TAP CHi TAM Ly HOC. So 3 (1 32). 3 - 2010 Bdng 3: Cdc veil to'khdch quan dnh hudng ddn mifc do thich ifng vdri hogt ddng hgc tap theo EC Sir 1 2 4 5 6 ~~~~—.^____^ Sd lugng Nguyen nhan chuqiiim—-—-^__^ Khong cd dii giao trinh, tai lieu iham khao Khong CO dii diC'u kien vai chai Can bo giang day chua dap irng yeu cdu dao tao theo 'I'C PI'D r theo i"C cd yeu ciiu cao so \'d\ liinh do ban ihan Chuong tnnh dao tao, dc cong chi tiei khong phii hgp vdi thuc te giang vien trien khai Vice sap xep thdi gian hoc tap cac mon hoc theo TC ciia nha truong con cha hop ly Lan 1 SL 212 192 187 237 172 230 % 70,67 64.00 62,33 7').00 57,33 76,67 TB 3 4 5 1 6 2 Ldn 2 SL 233 254 197 221 191 181 % 77,67 84.67 65.67 73.67 63.67 60.33 TB 1 1 4 3 5 6 DL 7 20.67 3.34 -5.33 6.34 -16.34 * O Idn dieu tra 2: - Yeu td khach quan cdn trd ldn nhdt tdi bgc tap theo l^DT theo TC cua SV d ldn didu tra 2 Id: Khdng cd du dieu kien vdt chdt (phdng dgc, may chidu ) vdi 254/300 y kidn (chidm 84.67%). - Ydu id khdch quan cdn trd ft nhdt tdi muc dg thfch ii'ng vdi boat dgng hgc theo TC cua SV d ldn didu tra 2 Id: Viec sdp .xdp thdi gian hgc tap cdc mdn hgc theo EC cita nhd tnfdng cdn chifa hgp ly. Cd 181/300 y kien (chidm 60.33%). * So sdnh mirc do cdn trd khdch quan giua 2 ldn dieu tra cd su thay ddi. thd hien d do lech cua 2 Idn dieu tra. - Ydu td: Khdng du dieu kien vdt chdt (phdng dgc. mdy chidu } cd do lech giua hai ldn didu tra la ldn nhdt vdi X = 20,67%. Cd nghia la ydu td khdch quan ndy cdn trd rat ldn tdi mirc do thich iing ciia SV trong sudt qua trinh hgc tap. - Cdn 2 ydu td: Do PID'E iheo I'C cd veu cdu qua cao .so voi trinh do han thdn va Viec .sdp .xe'p thcri gian hgc tap cdc mdn hoc theo I'C cua nhd tru'dng cdn chu'a hap ly cd DL giira 2 ldn didu tra Id thdp vdi X= -5.33% va X= 16.34%. Didu dd cd nghia la 2 ydu td ngay cdng giam miic dd can trd mirc dd thich ii'ng ciia SV vdi boat ddng hgc tap theo TC. TAP CHi TAM LY HOC. Sd 3 (1 32). 3 - 2010 47 Tom lai: Cd nhidu ydu to khdch quan cdn trd su thfch irng ciia SV voi cdc hlnh thuc hgc tap theo TC, trong dd ydu td dnh hudng ldn nhdt la: Khdng du dieu kien veil chdt (phdng doc, mdy chidu ), Khdng cd dit gido trinh, tdi lieu tham khdo cho mdn hgc. Dc nang cao muc do thfch irng ciia SV vdi cac hlnh thiic hgc tap theo TC, ngoai vide ban than SV nd luc, tich cue boat ddng, nha trudng cdn cd su quan tiim, chii trgng de'n cO sd vat chat day vd hgc, nang cao phuong phdp gidng day theo TC cho gido vien. Dd la didu kien quan trgng dd SV dd dang thfch iing vdi cdc hlnh thuc hgc tap theo TC. 4. Ket luan 4.1. Ve thuc trgng . - Nhin chung SV nam thii nhat trudng DH Tidng Diic dii thfch iing vdi boat ddng hgc tap theo TC d miic do trung binh khd. Khdng cd hlnh thiic boat ddng ndo dat muc do thfch iing rat tdt, cung khdng cd hinh thiic boat ddng ndo SV khdng thd thfch ung dugc. - Trong cdc hinh thiic hgc tap theo TC thi SV thfch iing tdt nhat vdi hinh thiic Nghe gidng vd nghe gidi ddp thdc mdc vd kem thfch iing nhat vdi Tim kidm phifc/ng phdp vd chudn bi phifcmg tien hd trg de trinh bdy ndi dung thdo ludn. - Trong ba mat bidu hien cua thfch ung vdi boat ddng hgc tap theo TC thi mat nhan thiic bidu hien tdt nhat, thii hai Id mat thai do va thap nhat Id mat hdnh vi ldm quen. 4.2. Ve nguyen nhdn cdn trd sif thich ifng vdi hoat dgng hgc tap theo TC cua SV ndm thif nhdt - Su thfch ling vdi boat dgng hgc tap phu hgp vdi PTDT theo TC ciia SV nam tbii' nhdt chiu su dnh hudng ciia hai nhdm nguyen nhan chii quan vd khdch quan: Trong dd: d Idn didu tra 1, yeu td chii quan can trd miic dg thfch iing ciia SV .nhidu hon cde ydu td khdch quan, cdn d Ian didu tra 2, yeu td khach quan lai cdn trd tdi miic dg thfch irng nhidu hon ydu td chii quan - Nguyen nhan khdch quan can trd ldn nhat de'n su thfch iing ciia SV nam thu nhdt: Khdng cd du dieu kien vdt chdt (phdng dgc, md\ chidu ) va Khdng cd dii gido trinh, tdi lieu tham khdo cho mdn hoc - Nguyen nhan chii quan cdn trd Idn nhat de'n su thfch iing ciia SV nam thu nhdt la: SV Chua hifng thii vdi PTDT theo TC va Do bdn thdn S\^ chua chit dgng, tich cifc trong hgc tap. 48 TAP CHi TAM LY HOC. Sd 3 (132), 3-2010 Tai lieu tham khao 1. Andreeva. D.B (1972), Nlnfng vdn de thich ifng ciia SV, trong "Thanh nien va giao due", Nxb Thanh nien can ve, M. 2. Nguyen Nggc Bao (1995), Phdt huy tinh tich cifc nhdn thifc ciia hgc sinh trong dgy hgc, Bo Giao due va Dao tao - Vu Giao vien. 3. Nguydn Thanh Binh (1994), Dgc diem giao tiep cita SV trong thifc tap tdt nghiep, Thdng bao khoa hgc sd 5/1994, Truong Dai bgc Su pham Ha Ndi 1. 4. Nguydn Dinh Chinh (1999), Kien tap vd thifc tap su phgm, Bg Giao due va Dao tao, Nxb Giao due. 5. Ermolaeva. E.A (1969), Li thuydt vd thifc hdnh tdm li hgc trong tnfdng Tdng hgp, Leningrat. 6. Le Van Hdng (2001), Tdm li hgc lifa tudi vd tdm li hgc sif phgm, NXB Qudc gia Ha Noi - Bo Giao due va Dao tao. 7. Mai Qud'c Khanh (1999), Ndng cao chdt lugng ngudn nhdn life, Nxb Chinh tri Qudc gia, Ha Ngi. 8. Nguydn Thac - Pham Thanh Nghi (1992), Tdm li hgc sU phgm dgi hgc, Nxb Giao due, Ha Ngi. : 9. Nguydn Hoang Tir (2008), Mgt sdvdn de ve trien khai ddo tgo theo hgc che tin chi tgi tnfdng cao ddng Thuang Mgi, Ban tin khoa hgc, Cao ddng Thuong mai Ha Noi sd 3 quy 2. 10. Le Van Trudng (2007), Mgt sdvdn de ddo tgo theo hgc che tin chi, tai lieu chuyen khao, Dai hoc Hdng Ddc TTianb Hoa. TAP CHi TAM LY HOC, Sd 3 (132), 3-2010 49 . PHU HOP VOI PHUONG THUC OAO TAG THEO TIN CHJ CUA SINH VIEN NAM THU NHAT TRUONG DAI HOC HONG Dl^C THANH HOA Ddong Thi Thoan /)(// hgc Hdng Difc Thanh Hod. 1. Dat van de Thfch. thu vol PT^DT theo TC Chua nhan tha'y tdm quan trong cua FFDT theo TC Thieu bieu biei ve each thiic hoc tap theo TC Chua biei tu td chuc cac hinh thiic hgc tap theo TC Dii quen. phuong thiic dao tao theo tin cbi: • 1- Lap ke hoach bgc tap mdn hgc theo de cuong cbi tiei . ' 2-Tim kie'm tai lieu bgc tap cd lien quan 3-Dgc tiii lieu theo hudng dan ciia
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Nghiên cứu sự thích ứng với hoạt động học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Hồng Đức Thanh Hóa" pptx, Báo cáo " Nghiên cứu sự thích ứng với hoạt động học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Hồng Đức Thanh Hóa" pptx, Báo cáo " Nghiên cứu sự thích ứng với hoạt động học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Hồng Đức Thanh Hóa" pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn