Thực trạng chi trả các chế độ Bảo Hiểm xã hội thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

59 714 2
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2012, 09:09

Thực trạng chi trả các chế độ Bảo Hiểm xã hội thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ Lời mở đầu Bảo hiểm hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho ngời lao động khi họ bị mất hoặc giảm khả năng lao động, hoặc bị mất việc làm. Bảo hiểm hội còn là một chính sách hội cần thiết của nhà nớc đối với ngời lao động và các thành viên trong gia đình họ. Bởi vậy, bảo hiểm hội tồn tại khách quan và là nhu cầu cần thiết đối với ng-ời lao động, đặc biệt là trong điều kiện kinh tế thị trờng hiện nay. Điều kiện để Bảo hiểm hội tồn tại và phát triển là cần phải có một nguồn quỹ độc lập, hoạt động theo nguyên tắc của một quỹ tài chính. Quỹ này đợc hình thành chủ yếu trên cơ sở đóng góp của ngời lao động, ngời sử dụng lao động và sự giúp đỡ của Nhà nớc. Nguồn hình thành quỹ và vấn đề sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ bảo hiểm hội có ý nghĩa sống còn đối với ngành Bảo hiểm hội hiện nay.Đặc biệt, công tác chi trả là một vấn đề mới rất quan trọng đối với hoạt động Bảo hiểm hội vì nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống ngời của các đối tợng tham gia Bảo hiểm hội , xuất phát từ nhận thức trên, cho nên trong quá trình thực tập làm luận văn tốt nghiệp tại Bảo hiểm hội thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ em đã chọn đề tài: "Thực trạng chi trả các chế độ BHXH tại BHXH thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ". Để nghiên cứu và làm luận văn tốt nghiệp. Mục đích nghiên cứu ở đây là: nhằm tìm ra đợc một số tồn tại và nguyên nhân của nó, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động chi trả các chế độ Bảo hiểm hội để hoạt động Bảo hiểm hội ở nớc ta nói chung và ở thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ nói riêng ngày càng có hiệu quả tốt hơn.Nội dung đề tài nghiên cứu ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 03 chơng:Chơng I: Những vấn đề cơ bản về BHXH và chế độ BHXHChơng II: Thực trạng chi trả các chế độ BHXH tại BHXH thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.11Chơng III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chi trả các chế độ BHXH.Chơng I22Những vấn đề cơ bản về bảo hiểm hộichế độ bảo hiểm hộii- Sự cần thiết khách quan và vai trò của Bảo hiểm hội:1-Bản chất của bảo hiểm hội : BHXH là sản phẩm tất yếu của một hội phát triển đến một trình độ nhất định về kinh tế và tổ chức hội.Bản chất của BHXH đợc thể hiện ra trên một số mặt cơ bản sau: + Về phơng diện cá nhân,BHXH là một nhu cầu của con ngời. BHXH nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con ngời, giữ cho cuộc sống ổn định , an toàn ,tránh đợc nghèo đói sa sút, khi bị mất những nguồn thu nhập trong cuộc sống . Đó chính là các nhu cầu về BHXH , và cũng là những nhu cầu tự nhiên trong hệ thống các nhu cầu về cuộc sống của con ngời . Điều này xuất phát từ nhu cầu cần thiết để đảm bảo các tiêu chuẩn hay giá trị cho một cuộc sống tối thiểu . Theo nhà nghiên cứu tâm lý và hành vi của con ngời (Abraham Maslow) nhu cầu BHXH nằm trong nhóm các nhu cầu ở bậc thiết yếu cùng với các nhu cầu về điều kiện sinh tồn khác là cơm ăn , áo mặc và các điều kiện sinh hoạt khác nh nhà ở ,đi lại ở mức tối thiểu .Và BHXH cần phải đợc đảm bảo trớc khi thoả mãn các nhu cầu hội khác rộng hơn trong đời sống của con ngời nh các nhu cầu về quan hệ trong hội , về địa vị hội BHXH thực sự là một trong những nhu cầu bức thiết . Các Mác đã từng viết Vì nhiều rủi ro khác nhau nên phải giành một số thặng d nhất định cho quĩ bảo hiểm hội để baỏ đảm mở rộng theo kiểu luỹ tiến quá trình tái sản xuất ở mức độ cần thiết ,phù hợp với sự phát triển của nhu cầu và tình hình tăng dân số . BHXH thoả mãn nhu các cầu về bảo đảm cuộc sống nh đã trình bày ở trên còn là cần thiết để tái sản xuất sức lao động , một trong những tiền đề quan trọng nhất cho quá trình tái sản xuất hội.33 +Dới góc độ kinh tế: BHXH là một phạm trù kinh tế tổng hợp.Trong đó :đối với những ngời hởng các chế độ của BHXH, thì đó là sự bảo đảm thu nhập , bảo đảm cuộc sống khi họ ở trong điều kiện khó khăn do bị giảm hay mất khả năng lao động mà bị giảm hay mất thu nhập .Trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân,hoạt động của BHXH mang nội dung của quá trình phân phối và quá trình phân phối lại một phần thu nhập trong dân c thông qua việc hình thành và sử dụng quĩ BHXH, một quỹ tiền tệ tập trung có quy mô rất lớn và ngày càng tăng lên. Khi có sự phát triển của thị trờng tài chính và nếu đợc quản lí và sử dụng tốt, quỹ BHXH còn có khả năng sinh lợi qua các hoạt động đầu t hợp pháp khác nhau .Việc sử dụng quỹ BHXH để đầu t sinh lời đợc thấy rất rõ trong các nớc có nền kinh tế và thị trờng phát triển .Hiện tại BHXH Việt nam đã bắt đầu thực hiện hoạt động này nh dùng quỹ BHXH để mua trái phiếu kho bạc nhà nớc .Trong tơng lai việc sử dụng quỹ này vào các hoạt động đầu t cũng sẽ đợc mở rộng ra với nhiều hình thức khác nhau .+Về phơng diện chính trị: BHXH là sự liên kết giữa những ngời lao động khác nhau trong hội cùng vì lợi ích chung của cộng đồng, trong đócác cá nhân tham gia BHXH.BHXH cũng phản ánh bản chất của một chế độ hội nhất định .Đối với quốc gia đây còn là những hoạt động thể hiện thái độ trách nhiệm của chính phủ đối với ngời dân trong hội.Trong rất nhiều nớc, sự không ổn định hay khủng hoảng của hệ thống BHXH đều có tác động rất mạnh đến hệ thống chính trị của các nớc đó.Chính vì vậy mà các chính sách BHXH nằm trong hệ thống chung của các chính sách về kinh tế , hội, và là một trong những bộ phận hữu cơ trong hệ thống các chính sách quản lý đất nớc của các quốc gia.+ Về mặt hội : BHXH đợc xem nh là một loạt các hoạt động mang tính hội nhằm đảm bảo đời sống cho ngời dân và làm lành mạnh hội .Thông qua đóbảo vệ và phát triển nguồn lao động , hội , mở rộng sản xuất , phát triển kinh tế , ổn định trật tự hội nói chung .BHXH mang tính nhân 44văn , nhân đạo sâu sắc vì lợi ích của con ngời trong những hoàn cảnh gặp khó khăn ,vì an sinh hội và có ý nghĩa hội rất lâu dài. Nh vậy , tổ chức và vận hành một hệ thống BHXH phải đứng trên quan điểm tổng thể toàn diện .BHXH không thể tách khỏi một thể chế chính trị nhất định và chỉ dựa trên những cơ sở nền tảng kinh tế cụ thể .BHXH không phải là loại hình bảo hiểm cá nhân hay cá nhân tự bảo hiểmđó là sự bảo hiểm đặt trong những ràng buộc giữa những con ngời với nhau trong những mối quan hệ nhất định trong cộng đồng , mặc dù xuất phát điểm bao giờ cũng là các nhu cầu của mỗi con ngời. 2- Sự cần thiết khách quan và vai trò của Bảo hiểm hội:2.1-Sự cần thiết khách quan :Nh chúng ta đã biết, con ngời muốn tồn tại và phát triển đợc, trớc hết phải ăn, mặc, ở, đi lại . để thoả mãn những nhu cầu tối thiểu đó, ngời ta phải làm ra những sản phẩm để phục vụ những nhu cầu đó. Khi sản phẩm tạo ra ngày càng nhiều thì đời sống con ngời ngày càng hoàn thiện và văn minh hơn. Nghĩa là, việc thoả mãn những nhu cầu sinh sống và phát triển của con ngời phụ thuộc vào khả năng lao động của chính họ. Nhng con ngời, ai cũng có quá trình sinh ra, trởng thành, già rồi chết. Khi còn nhỏ cha thể lao động đợc thì chắc chắn phải dựa vào ngời đã trởng thành nuôi dỡng. Khi trởng thành thì phải lao động để tự nuôi sống mình và những ngời phụ thuộc. Nhng trong thực tế không phải lúc nào con ngời cũng chỉ gặp thuận lợi, có đầy đủ thu nhập và mọi điều kiện sống bình th-ờng. Trái lại, có rất nhiều trờng hợp khó khăn, bất lợi, ít nhiều ngẫu nhiên phát sinh làm cho ngời ta bị giảm hoặc mất thu nhập hoặc các điều kiện sinh sống khác nh bất ngờ bị ốm đau, tai nạn lao động mất khả năng nuôi dỡng hoặc khi tuổi già khả năng lao động và khả năng phục vụ đều suy giảm.Khi lâm vào hoàn cảnh đó, các nhu cầu cần thiết trong cuộc sống không vì thế mà mất đi. Trái lại, có cái còn tăng lên, thậm trí có thể xuất hiện thêm nhu cầu mới, nh khi ốm đau cần phải chữa bệnh, khi sinh đẻ có nhu cầu bồi dỡng cho ngời mẹ hoặc đứa con . và hàng loạt các nhu cầu khác. Bởi vậy muốn tồn tại con ngời và hội loài ngời phải tìm ra và 55thực tế đã tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau, một trong những cách đóBảo hiểm hội.Bảo hiểm hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho ngời lao động khi họ bị mất hoặc giảm khả năng lao động hay bị mất việc làm. Bảo hiểm hội còn là một chính sách hội cần thiết của Nhà nớc đối với ngời lao động và các thành viên trong gia đình họ. Bởi vậy, Bảo hiểm hội tồn tại khách quan và là nhu cầu cần thiết đối với ngời lao động, đặc biệt là trong điều kiện kinh tế thị trờng hiện nay.ở nớc ta, hiện nay Bảo hiểm hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nớc. Với chức năng thông qua việc huy động các nguồn đóng góp của các thành viên để trợ cấp lại cho họ nhằm khắc phục những khó khăn về kinh tế và hội do bị ngừng hoặc giảm thu nhập gây ra khi họ bị mất sức lao động tạm thời hay vĩnh viễn góp phần đảm bảo an toàn hội, tăng cờng sức mạnh của hệ thống chính trị. Hoạt động Bảo hiểm hội mang ý nghĩa nhân văn là nét đẹp tổng hoà về đạo lý và văn hoá của cộng đồng trên cơ sở bắt buộc hoặc tự nguyện hợp tác vì sự tiến bộ của hội.Thế giới hoạt động bảo hiểm hội có lịch sử hình thành và phát triển gần 200 năm, đã trải qua các hình thái kinh tế- hội khác nhau, mỗi hình thái có một cách giải quyết đặc thù nhất định. Trong hội cộng sản nguyên thuỷ, do cha có t hữu t liệu sản xuất, mọi ngời cùng nhau hái lợm, săn bắn, sản phẩm thu nhập phân bố bình quân nên khó khăn, bất lợi của mỗi ngời đợc cả cộng đồng san sẻ, gánh chịu. Trong hội phong kiến, quan lại thì dựa vào chế độ bổng lộc của Nhà Vua, dân c thì dựa vào sự đùm bọc lẫn nhau trong họ tộc, cộng đồng làng hoặc sự cứu giúp của những ngời hảo tâm và của Nhà nớc. Ngoài ra, họ còn có thể đi vay hoặc đi xin . Với những cách này, ngời gặp khó khăn hoàn toàn thụ động trông chờ vào sự hảo tâm của phía giúp đỡ. Do đó, sự giúp đỡ mới chỉ là khả năng, có thể có hoặc không, có thể nhiều hoặc ít, không hoàn toàn chắc chắn.Từ khi nền công nghiệp và kinh tế hàng hoá phát triển, xuất hiện việc thuê mớn nhân công, lúc đầu ngời chủ chỉ cam kết trả công lao động, dần dần về sau phải cam kết các việc đảm bảo cho ngời làm thuê có một 66số thu nhập nhất định để họ trang trải những nhu cầu sống thiết yếu khi họ ốm đau, tai nạn, thai sản, tuổi già . Trong thực tế, nhiều khi các trờng hợp trên không xảy ra nên ngời chủ không phải chi một đồng tiền nào. Nhng cũng có khi lại xảy ra dồn dập, buộc ngời chủ phải bỏ ra một lúc nhiều khoản tiền lớn mà họ không muốn. Vì thế, giới thợ phải liên kết với nhau để đấu tranh buộc giới chủ phải thực hiện những cam kết. Cuộc đấu tranh này diễn ra ngày càng rộng lớn đã tác động đến nhiều mặt của đời sống hội. Dần dần trong cơ chế thị trờng đã xuất hiện một bên thứ ba đóng vai trò trung gian giúp thực hiện những cam kết giữa giới chủ và giới thợ bằng hoạt động thích hợp của nó. Nhờ vậy, thay vì cho việc phải chi trực tiếp những khoản tiền lớn khi ngời lao động làm thuê bị ốm đau, tai nạn . giới chủ có thể trích ra hàng tháng một khoản tiền nhỏ đợc tính toán chặt chẽ dựa trên cơ sở xác suất những biến cố của tập hợp những ngời lao động làm thuê. Số tiền này đợc giao cho bên thứ ba tồn tích dần thành một quỹ tiền tệ. Khi ngời lao động bị ốm đau, tai nạn thì cứ theo các cam kết giữa giới chủ và giới thợ bên thứ ba chi trả, không phụ thuộc vào giới chủ có muốn hay không. Nhvậy, một mặt giới chủ đỡ bị thiệt hại về kinh tế bởi một lúc không phải chi ra một khoản tiền lớn, mặt khác ngời lao động làm thuê lại đợc đảm bảo chắc chắn phần thu nhập khi bị ốm đau, tai nạn lao động, thai sản . Trong lĩnh vực kinh tế- hội, không ai có thể dự tính hết đợc mọi khía cạnh, nhiều trờng hợp rủi ro xảy ra vợt quá khả năng khắc phục của một ông chủ. Để tồn tại, các ông chủ cũng phải liên kết với nhau trong việc chống lại áp lực đấu tranh của giới thợ, đồng thời cũng để san sẻ gánh nặng rủi ro với nhau. Song trong thực tế, vấn đề lợi ích luôn luôn vận động với tất cả những khía cạnh phức tạp của nó. Giới thợ luôn luôn mong muốn đợc bảo đảm nhiều hơn trớc, còn giới chủ luôn luôn mong muốn phải chi ít hơn, do vậy việc tranh chấp chủ- thợ lại tiếp diễn. Trớc tình hình đó, Nhà nớc buộc phải can thiệp vào; sự can thiệp này, một mặt làm tăng vai trò của Nhà nớc, giới chủ buộc phải đóng góp thêm khi tình hình kinh tế hội của phát triển, đồng thời giới thợ cũng phải đóng góp một phần vào sự đảm bảo cho chính mình, cả giới chủ và giới thợ đều thấy có lợi và đợc bảo vệ. Song chính là nhờ những mối quan 77hệ ràng buộc nh vậy mà rủi ro, bất lợi của ngời lao động đợc giàn trải theo nhiều chiều, một quỹ tiền tệ tập chung trên phạm vi quốc gia nhằm đảm bảo đời sống cho ngời lao động khi bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, tuổi già . đợc thiết lập. Nhờ vậy đã tạo ra những khả năng giải quyết các phát sinh của rủi ro của cả tập thể ngời lao động trong phạm vi bao quát của quỹ. Toàn bộ những hoạt động và những mối quan hệ chặt chẽ đó đợc thế giới quan niệm là Bảo hiểm hội đối với ngời lao động. Vì vậy, ta có thể hiểu bảo hiểm hội chính là quá trình tổ chức và sử dụng một quỹ tiền tệ tập trung đợc tồn tích dần do sự đóng góp của ngời lao động, ngời sử dụng lao động dới sự bảo trợ và điều tiết của Nhà nớc nhằm đảm bảo thu nhập để thoả mãn nhu cầu sinh sống thiết yếu của ngời lao động và gia đình họ khi gặp những biến cố rủi ro làm giảm hoặc mất thu nhập lao động. Những biến cố, rủi ro này xảy ra ngẫu nhiên trái với ý muốn chủ quan gắn với quá trình lao động và đợc nhìn nhận không chỉ trên cơ sở quan hệ lao động mà còn trên quan điểm hội. Nó bao gồm những trờng hợp bị mất việc làm, mất hoặc giảm khả năng làm việc trong quá trình lao động nh ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, và cả những trờng hợp liên quan diễn ra ngoài quá trình đó nh mất ngời nuôi dỡng, tàn tật không do tai nạn lao động, đồng thời bảo hiểm hội cũng đảm nhiệm những trờng hợp xảy ra không hoàn toàn ngẫu nhiên nh tuổi già, thai sản, làm tăng chi tiêu đột ngột. Vì xét cho cùng thì việc tăng chi tiêu đột ngột trong những trờng hợp nh thế sẽ làm tụt ngân sách gia đình trên đầu ngời và làm giảm khả năng thanh toán của ngời lao động đối với những nhu cầu sinh sống thiết yếu từ thu nhập theo lao động.Vì vậy quá trình hình thành và phát triển của bảo hiểm hội luôn là một tất yếu khách quan trong đời sống kinh tế hội trên mọi quốc gia nhằm đảm bảo cho cuộc sống của ngời lao động khi họ gặp rủi ro, làm cho họ yên tâm công tác, lao động sản xuất cống hiến cho hội.Ngày nay mọi ngời lao động trong hội đều thấy cần thiết phải tham gia bảo hiểm hội. Bảo hiểm hội đã trở thành nhu cầu, quyền lợi của ngời lao động và đợc thừa nhận là một nhu cầu tất yếu khách quan, một trong những quyền lợi của con ngời trong Tuyên ngôn nhân quyền 88của Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948: Tất cả mọi ngời với t cách là thành viên trong hội và có quyền hởng Bảo hiểm hội.2.2- Vai trò của Bảo hiểm hội:Quá trình hình thành và sự phát triển bảo hiểm hội cho chúng ta thấy rõ bảo hiểm hội không chỉ có vai trò to lớn đối với đời sống của ngời lao động, đảm bảo đợc thu nhập của ngời lao động khi họ mất việc làm, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà thông qua đó trật tự hội đợc đảm bảo, tạo điều kiện thúc đẩy hội phát triển công bằng và văn minh hơn.Trong điều kiện kinh tế thị trờng với nhiều biến động không ngừng, bảo hiểm hội tồn tại, hoạt động và phát triển dựa trên mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ giữa ngời sử dụng lao động với ngời lao động thông qua bên thứ ba- Tổ chức bảo hiểm hội chuyên trách dới sự bảo trợ đặc biệt của Nhà nớc. Trong mối quan hệ đó:- Về phía ngời sử dụng lao động: Mặc dù phải đóng một phần vào quỹ bảo hiểm hội nhng họ không phải chi ra những khoản tiền lớn khi những ngời lao động gặp những rủi ro nêu trên.- Về phía ngời lao động: Bảo hiểm hội đặt chỗ dựa về mặt tâm lý cho họ, giúp họ yên tâm trong công tác từ đó nâng cao hiệu quả công việc, hạn chế đợc tình hình ngừng trệ sản xuất kinh doanh, giảm thiệt hại cho ngời sử dụng lao động. Đồng thời thực hiện sinh đẻ có kế hoạch vì khi tuổi già có quỹ bảo hiểm hội nuôi dỡng không cần đẻ nhiều con.- Đối với Nhà nớc: Bảo hiểm hội là một chính sách lớn của mỗi quốc gia. Vì thực hiện bảo hiểm hội góp phần ổn định hội, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Thực hiện bảo hiểm hội sẽ hình thành quỹ tiền tệ tập trung có thể đầu t một phần vào các hoạt động kinh tế để sinh lời, tăng thêm nguồn thu cho quỹ bảo hiểm hội. Do việc chi trả không phải lúc nào cũng diễn ra thờng xuyên, cho nên Nhà nớc có thể đầu t trở lại để bảo toàn quỹ. Mặt khác, bảo hiểm hội giúp cho Nhà nớc điều tiết và phân phối lại thu nhập giữa những ngời tham gia bảo hiểm hội. Nh vậy, tổ chức thực hiện bảo hiểm hội đa lại lợi ích cho cả ba bên:+ Ngời lao động. 99+ Ngời sử dụng lao động.+ Nhà nớc và hội.Do đó cả ba bên đều có mối quan hệ với bảo hiểm hội. Cùng với tiến trình phát triển của hội, bảo hiểm hội ngày càng trở thành một nhu cầu thờng xuyên, tự nhiên, chính đáng của ngời lao động. Nó cần phải đợc đáp ứng nh hàng loạt nhu cầu thiết yếu khác của con ngời, nó là một bộ phận cấu thành trong hệ thống chính sách kinh tế- hội của quốc gia. Bảo hiểm hội không những đóng một vai trò thiết yếu về mặt hội mà còn mang một ý nghĩa kinh tế- chính trị to lớn. Tính kinh tế đợc thể hiện: Bảo hiểm hội phải tính toán thu- chi và hiệu quả hoạt động (nhng khác với kinh doanh kiếm lời). Bảo hiểm hội có ý nghĩa chính trị bởi thông qua đó tính u việt, trình độ văn minh của một thể chế chính trị của một quốc gia, của một Nhà nớc đợc thể hiện. Ngoài những ý nghĩa trên bảo hiểm hội còn mang tính nhân đạo, tính nhân văn cao cả, nó thực hiện theo quy luật lấy số đông bù cho số ít tức là lấy sự đóng góp nhỏ của số đông chu cấp cho số ít mà vì lý do nào đó (bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .) họ bị giảm đi hoặc mất thu nhập hay rủi ro trong cuộc sống bình thờng.Vai trò của bảo hiểm hội trong nền kinh tế hội nói chung còn đợc thể hiện:- Tạo tâm lý ổn định, yên tâm hơn trong sản xuất làm cho năng suất lao động cá nhân và hội không ngừng tăng lên.- Đối với giới chủ mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, thuê mớn nhân công từ đó làm cho sản xuất của họ phát triển .- Bảo hiểm hội góp phần phát triển và tăng trởng kinh tế cho đất nớc trên cơ sở quỹ bảo hiểm hội khi ở thời kỳ nhàn rỗi có thể đầu t cho sản xuất tức là để góp một phần đáng kể cho việc phát triển nền kinh tế.Từ những vấn đề đã đợc trình bày ở trên chúng ta có thể khẳng định rằng bảo hiểm hội là một vấn đề rất cần thiết khách quan của tất cả các quốc gia trên thế giới hiện nay. Đồng thời bảo hiểm hội cũng có vai trò hết sức quan trọng trong tất cả các lĩnh vực Kinh tế- Chính trị- hội.II- Nội dung bảo hiểm x hội.ã1010[...]... cấp của bảo hiểm hội tỉnh Vĩnh Phú trớc đây và bảo hiểm hội tỉnh Phú Thọ hiện nay Sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, bảo hiểm hội thành phố Việt Trì thực hiện hai chức năng chính là thu bảo hiểm hộichi trả các chế độ bảo hiểm hội cho các đối tợng hởng bảo hiểm hội trên địa bàn theo phân cấp của Bảo hiểm hội tỉnh Phú Thọ Đến ngày 3 1- 1 2- 2002, Bảo hiểm hội thành phố Việt Trì quản... thu nộp bảo hiểm hội) Việc bảo hiểm hội Việt Nam ra đời đã đánh dấu một trang mới trong lịch sử phát triển Bảo hiểm hộiViệt Nam 31 32 Chơng II Thực trạng chi trả các chế độ bảo hiểm hội tại bảo hiểm hội thành phố việt trì tỉnh phú thọ I- vài nét về bảo hiểm hội thành phố việt trì 32 33 Việt Trì là một thành phố công nghiệp đợc thành lập ngày 0 4- 61962 Cho đến nay, Việt Trì có diện... 19/CP, bảo hiểm hội thành phố Việt Trì đợc thành lập theo quyết định số 07a/Q - TCCB ngày 1 5- 6- 1995 của Tổng giám đốc Bảo hiểm hội Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1- 1 0- 1995 dựa trên cơ sở sát nhập các tổ chức bảo hiểm hội của 2 ngành Thơng binh và hội và Liên đoàn lao động thành phố Việt Trì để thực hiện các hoạt động bảo hiểm hội trên địa bàn thành phố Việt Trì theo... ơng - Bảo hiểm hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 30 31 Bảng 4: Sơ đồ tổ chức bộ máy bảo hiểm hội việt nam (Giai đoạn sau nghị định 12/CP và 19/CP) Hội đồng quản lý bảo hiểm hội việt nam bảo hiểm hội việt nam bảo hiểm hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng bảo hiểm hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Dựa trên các kết quả đạt đợc trong việc thực hiện Nghị... binh và hội chủ yếu quản lý và chi trả các chế độ bảo hiểm hội dài hạn nh: Hu trí, mất sức lao động, tử tuất nguồn kinh phí để chi trả các chế độ bảo hiểm này là do ngân sách cấp từ Trung ơng ( Bộ Lao động thơng binh và hội ) về cấp tỉnh (Sở Lao động thơng binh và hội) sau đó chuyển về các huyện, thành phố thị trực thuộc (Phòng Lao động thơng binh và hội) để chi trả bảo hiểm hội đến... các quyền hạn và nhiệm vụ cơ bản nh sau: - Tổ chức thu quỹ bảo hiểm hội theo quy định của Chính phủ - Quản lý quỹ bảo hiểm hội và tổ chức chi trả các khoản trợ cấp về bảo hiểm hội - Bảo tồn và tăng giá trị quỹ bảo hiểm hội theo quy định của Chính phủ - Quản lý về mặt tài chính và hành chính bảo hiểm hội - Kiến nghị chính sách bảo hiểm hội - Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiệp vụ bảo. .. hội đảm bảo là:10.699.748.000,đ II- Tình hình chi bảo hiểm hội 1- Tình hình chi bảo hiểm hội giai đoạn trớc1995 Từ cơ chế quản lý chi bảo hiểm hội thời kỳ trớc Nghị định 12/CP và 19/CP, tức là từ khi thành lập quỹ bảo hiểm hội theo điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm hội (Nghị định 218/CP ngày 27 tháng 11 năm 1961) đến tháng 9 năm 1995 việc chi bảo hiểm hội do hai cơ quan thực hiện... đó là: - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thực hiện chi các chế độ bảo hiểm hội ngắn hạn nh: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp - Bộ Lao động thơng binh và hội quản lý và chi trả các chế độ bảo hiểm hội dài hạn nh: Hu trí, mất sức lao động, tử tuất Do vậy việc quản lý và chi trả các chế độ bảo hiểm hội thời kỳ này cũng đợc phân cấp cho cấp cơ sở nh Liên đoàn lao động... liên đoàn lao động việt nam Ban Bảo hiểm hội Liên đoàn lao động tỉnh thành phố trực thuộc Trung ơng Ban Bảo hiểm hội Liên đoàn lao động quận, huyện, thị xã, thành phố Bộ phận Bảo hiểm hội (1 )Thực hiện quản lý hành chính ( ) (2) Quản lý, hớng dẫn và thực hiện về chính sách- chế độ bảo hiểm hội nh:ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.( ) - Đối tợng bảo hiểm hội chỉ giới... bảo hiểm hội nhằm xoá bỏ t duy bao cấp, ỷ nại trong lĩnh vực bảo hiểm 18 19 hội, mở ra loại hình bảo hiểm hội bắt buộc và loại hình bảo hiểm hội tự nguyện; thực hiện cơ chế đóng góp phí bảo hiểm hội đối với những ngời đợc bảo hiểm hội Trong loại hình bảo hiểm hội bắt buộc thì ngời sử dụng lao động cũng phải đóng góp phí bảo hiểm hội nhân danh những ngời lao động sử dụng quỹ bảo . hiệu quả hoạt động chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội để hoạt động Bảo hiểm xã hội ở nớc ta nói chung và ở thành phố Việt Tr - tỉnh Phú Thọ nói riêng ngày. quá trình thực tập làm luận văn tốt nghiệp tại Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Tr - tỉnh Phú Thọ em đã chọn đề tài: " ;Thực trạng chi trả các chế độ BHXH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng chi trả các chế độ Bảo Hiểm xã hội thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, Thực trạng chi trả các chế độ Bảo Hiểm xã hội thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, Thực trạng chi trả các chế độ Bảo Hiểm xã hội thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, Quy trình chi trả các chế độ BHXH tại BHXH thành phố Việt Trì

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay