Các toán tử lai ghép cho thuật toán di truyền giải bài toán tô màu đồ thị đơn. doc

9 431 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 21:20

. bị Chơng trình Dữ liệu Nguồn thông tin Thiết bị truyền Đờng truyền Thiết bị nhận NSD Thiết bị tin học Hệ thống CSDL Máy đơn hoặc mạng máy tính Các thiết bị lu trữ Bấm phím Nghe trực tiếp bằng. lời SAIDBT 1.0 SAIDBT 1.0 Nguồn thông tin Thiết bị truyền Đờng truyền Thiết bị nhận NSD Thiết bị tin học Hệ thống CSDL Máy đơn hoặc mạng máy tính Các thiết bị lu trữ Bấm phím Nghe trực tiếp bằng. Windows Telephony API Device Driver ThiÕt bÞ C¸ c hµm DL L k h¸c PSTN ¢m ®Çu ¢m vÞ cuèi Diphone ¢m ®Çu ¢m vÞ cuèi Diphone Text ®Çu vµo Lµm s¹ch Ph©n tÝch thµnh tõ ¢m ®Çu vµ vÇn T×m kiÕm CSDL Lu tr÷ Ph¸i
- Xem thêm -

Xem thêm: Các toán tử lai ghép cho thuật toán di truyền giải bài toán tô màu đồ thị đơn. doc, Các toán tử lai ghép cho thuật toán di truyền giải bài toán tô màu đồ thị đơn. doc, Các toán tử lai ghép cho thuật toán di truyền giải bài toán tô màu đồ thị đơn. doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay