Đề tài: "Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn ở Việt Nam" pptx

76 1,306 8
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 19:20

Đề tài Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn Việt Nam SVTH: Thái Thị Bun My Lớp: Kinh tế nông nghiệp 46A Thái Thị Bun My Lớp: Kinh tế Nông nghiệp 46A 1 1MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương I: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về sản xuất rau an toàn 7 1.1. Khái niệm vai trò của sản xuất rau an toàn 7 1.1.1. Khái niệm rau an toàn nguyên nhân khiến rau không an toàn 7 1.1.2. Vai trò của việc sản xuất rau an toàn 9 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất rau an toàn 9 1.2.1. Nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên 9 1.2.1.1. Điều kiện địa lý 9 1.2.1.2. Điều kiện đất đai 10 1.2.1.3. Điều kiện khí hậu 11 1.2.2. Nhóm nhân tố về kinh tế - xã hội 12 1.2.2.1. Đất đai 12 1.2.2.2. Lao động 12 1.2.2.3. Vốn 12 1.2.2.4. Thị trường 13 1.2.2.5. Chính sách, cơ chế quản lý 14 1.2.2.6. Cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ 16 1.3. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả hiệu quả của sản xuất rau an toàn 17 1.3.1. Chỉ tiêu kết quả 17 1.3.2. Chỉ tiêu hiệu quả 17 1.4. Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn một số nước 18 1.4.1. Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn Australia 18 1.4.2. Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn Thái Lan 16 Chương 2: Thực trạng sản xuất rau an toàn Việt Nam 24 2.1. Thực trạng sản xuất rau an toàn Việt Nam 24 2.1.1. Đánh giá thực trạng sản xuất rau Việt Nam 24 2.1.2. Kim ngạch xuất khẩu rau, hoa quả của Việt Nam 28 2.2. Thực trạng sản xuất rau an toàn Hà Nội TP.HCM 32 2.2.1. Thực trạng sản xuất rau an toàn Hà Nội 32 2.2.1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng rau kết cấu hạ tầng cho sản xuất rau an toàn 32 2.2.1.2. Chất lượng rau an toàn 37 Thái Thị Bun My Lớp: Kinh tế Nông nghiệp 46A 2 22.2.1.3. Tiêu thụ rau an toàn 40 2.2.2. Thực trạng sản xuất rau an toàn Thành phố Hồ Chí Minh 43 2.2.2.1. Diện tích, năng suất, sản lượng kết cấu hạ tầng 43 2.2.1.2. Chất lượng rau an toàn 46 2.2.1.3. Tiêu thụ rau an toàn 48 2.3. Đánh giá chung về tình hình sản xuất rau an toàn Việt Nam 52 2.3.1. Thành tựu đạt được nguyên nhân 52 2.3.2. Tồn tại nguyên nhân 54 Chương 3: Phương hướng giải pháp phát triển 58 sản xuất rau an toàn Việt Nam đến 2020 58 3.1. Phương hướng phát triển sản xuất rau an toàn trong những năm tới 58 3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất rau an toàn 59 3.2.1. Các giải pháp về quản lý Nhà nước 59 3.2.1.1. Tổ chức quản lý đồng bộ 59 3.2.1.2. Về cơ chế chính sách 60 3.2.1.3.Về kiểm tra chất lượng rau an toàn 62 3.2.1.3. Về giải pháp kỹ thuật 62 3.2.2. Các giải pháp về những người sản xuất các doanh nghiệp trong ngành hàng 63 3.2.2.1. Cần tổ chức sản xuất có quy mô, cần có các doanh nghiệp tham gia vào sản xuất tiêu thụ rau an toàn 63 3.2.2.2. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng vốn đầu tư cho sản xuất rau an toàn 64 3.2.2.3. Tăng cường nghiên cứu về giống bảo tồn giống rau an toàn 65 3.2.2.4. Tổ chức sản xuất rau an toàn theo đúng quy trình kỹ thuật 65 3.2.2.5. Mở rộng diện tích, tăng năng suất sản xuất rau an toàn 66 3.2.3.6. Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ rau an toàn 67 Kết luận 69 Tài liệu tham khảo 70 Phụ lục Thái Thị Bun My Lớp: Kinh tế Nông nghiệp 46A 3 3Danh mục các bảng, biểu Biểu 2.1: Diện tích sản lượng rau Việt Nam 25 Biểu 2.2: Diện tích, năng suất, sản lượng rau phân theo vùng 26 Biểu 2.3: Kim ngạch xuất khẩu rau, hoa quả của Việt Nam 28 Biểu 2.4:Tình hình sản xuất rau an toàn của Hà Nội 2003 - 2007 34 Biểu 2.5: Diện tích, năng suất sản lượng rau an toàn tại các huyện 35 Biểu 2.6: So sánh giá rau an toàn rau thường tại Hà Nội 42 Biểu 2.7: Diện tích, năng suất, sản lượng rau an toàn TP Hồ Chí Minh 44 Biểu 2.8: Đánh giá dư lượng thuốc trừ sâu trong rau quả 46 Biểu 2.9: Giá rau an toàn rau thường tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2008 51 Thái Thị Bun My Lớp: Kinh tế Nông nghiệp 46A 4 4Danh mục các sơ đồ, hình ảnh Hình 2.1: Giá trị sản xuất rau quả giai đoạn 1999 - 2006 27 Hình 2.2: Sản lượng rau/đầu người một số Quốc gia 28 Hình 2.3: Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam, 1991-2004 (nghìn USD) 29 Hình 2.4: Thị trường xuất khẩu rau quả chính của Việt Nam năm 2000 2004 31 Hình 2.5: Mô hình trồng rau an toàn tại quận Long Biên 33 Hình 2.6: Người tiêu dùng thiếu mặn mà với rau an toàn 38 Hình 2.7: Kênh phân phối rau an toàn tại Hà Nội 40 Hình 2.8: Các loại rau trồng trong nhà lưới 45 Hình 2.9: Kênh phân phối rau tại Thành phố Hồ Chí Minh 49 Thái Thị Bun My Lớp: Kinh tế Nông nghiệp 46A 5 5Lời mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Nước ta là một nước đang phát triển với nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản, giữ vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế cũng như xã hội. Chính vì vậy việc đầu tư phát triển ngành nông nghiệp là rất cần được quan tâm. Trong đó, sản xuất rau an toàn cũng là lĩnh vực rất cần thiết cho cuộc sống ngày càng phát triển hiện nay. Rausản phẩm tiêu dùng không thể thiếu của con người, cung cấp rất nhiều vitamin mà các thực phẩm khác không thể thay thế được. Hiện nay, do nhu cầu hội nhập Quốc tế sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hoạt động sản xuất tiêu dùng rau an toàn Việt Nam đang được triển khai rộng khắp, đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường sức khỏe cộng đồng. Để có được rau an toàn cần phải giám sát, áp dụng theo quy trình từ khâu giống, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản đặc biệt là sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, chất kích thích tăng trưởng… liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người tiêu dùng. Chất lượng sản lượng rau an toàn hiện nay đang là mối quan tâm lớn của người tiêu dùng. Hiện nay đã có những chính sách quy định của Nhà nước về sản xuất rau an toàn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến lĩnh vực này. Quyết định số 67/1998/QĐ-BNN-KHKT ngày 28/4/1998 của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn về “Quy định tạm thời sản xuất rau an toàn” đã quy định cụ thể các mức chỉ tiêu về rau an toàn. Ngày 18/9/2007 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ra văn bản về việc Tăng cường sản xuất tiêu thụ rau an toàn… Sản xuất rau an toàn hiện đang là vấn đề nóng hổi với sự quan tâm của toàn xã hội. Chính vì vậy em quyết định chọn đề tài: “Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn Việt Nam” làm chuyên đề tốt nghiệp. 2. Mục đích phương pháp nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Đánh giá thực trạng sản xuất rau an toàn Việt Nam, đặc biệt là hai thành phố lớn Hà Nội TP Hồ Chí Minh. Tìm phương pháp nâng cao chất lượng, sản lượng của sản xuất rau an toàn Việt Nam. Tìm giải pháp để mở rộng thị trường tiêu thụ rau an toàn. Thái Thị Bun My Lớp: Kinh tế Nông nghiệp 46A 6 6- Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp thu thập tài liệu:  Thu thập tài liệu đã có từ Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Tổng Cục thống kê…  Khảo sát thực tiễn, tham khảo ý kiến của người tiêu dùng, người sản xuất cũng như các cấp chính quyền.  Tham khảo ý kiến các chuyên gia về quy trình cũng như các quy định cụ thể về sản xuất rau an toàn. + Phương pháp xử lý số liệu:  Lựa chọn các số liệu hợp lý với đề tài đã chọn.  Sử dụng phần mềm Excel để tổng hợp, phân tích so sánh các kết quả có được. Từ đó đưa ra những nhận xét về thực trạng sản xuất rau an toàn, đồng thời là cơ sở để đưa ra những giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn Việt Nam. 3. Bố cục chuyên đề Bài viết của em gồm 3 phần chính: Chương 1: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về sản xuất rau an toàn Chương 2: Thực trạng sản xuất rau an toàn Việt Nam Chương 3: Phương hướng giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn Do trình độ lý luận kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ đóng góp của các thầy cô giáo, các bác, các cô chú, anh chị trong Trung tâm Khuyến nông Khuyến Ngư Quốc gia. Trong thời gian thực tập tại Trung tâm Khuyến nông Khuyến Ngư Quốc gia – Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn với sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị sự hướng dẫn của cô giáo Vũ Thị Minh, em đã hoàn thành quá trình thực tập của mình. Em xin chân thành cám ơn cô giáo Vũ Thị Minh các cô chú anh chị tại Trung tâm Khuyến nông Khuyến Ngư Quốc gia đã tạo mọi điều kiện để em hoàn thành tốt báo cáo thực tập này. Thái Thị Bun My Lớp: Kinh tế Nông nghiệp 46A 7 7Chương I: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về sản xuất rau an toàn 1.1. Khái niệm vai trò của sản xuất rau an toàn 1.1.1. Khái niệm rau an toàn nguyên nhân khiến rau không an toàn Rau an toàn được định nghĩa như sau: “Những sản phẩm rau tươi bao gồm tất cả rau ăn củ, thân, lá, hoa, quả có chất lượng đúng với đặc tính giống của chúng, hàm lượng các hóa chất độc mức độ ô nhiễm các sinh vật gây hại dưới mức tiêu chuẩn cho phép, an toàn cho người tiêu dùng môi trường thì được coi là rau đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm gọi tắt là rau an toàn” (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 1998) Tiêu chuẩn rau an toàn về hình thái theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn năm 1998, sản phẩm rau tươi phải được thu hoạch đúng lúc, đúng độ già kỹ thuật hay thương phẩm của từng loại rau, không dập nát, hư thối, không lẫn tạp chất, sâu bệnh có bao gói thích hợp. Bên cạnh đó, rau an toàn cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn về mức giới hạn tối đa cho phép của các nội chất như: - Hàm lượng nitrat (NO3) (mg/kg) (Phụ lục 1) - Hàm lượng của một số kim loại nặng độc tố (Phụ lục 2) - Hàm lượng của một số vi sinh vật (Phụ lục 3) - Hàm lượng của một số thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 4) Tại những vùng sản xuất nông nghiệp có môi trường sinh thái không tốt, cây rau có thể bị chuột, sâu bệnh hại làm thất thu trung bình 20 – 40% năng suất, nhiều vùng thậm chí còn mất trắng. Chính vì thế hóa chất bảo vệ thực vật được dùng thường xuyên trên đồng ruộng. Việc lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật đã làm tăng ô nhiễm môi trường sinh thái, làm giảm mật độ số lượng thiên dịch. Thêm vào đó, mực nước ngầm cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật quá cao. Một số nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng các cơ quan quản lý Nhà nước nghi ngờ độ an toàn của rau củ: Thái Thị Bun My Lớp: Kinh tế Nông nghiệp 46A 8 8 Một là, người nông dân chỉ quen sản xuất nhỏ lẻ, hầu như không áp dụng các kỹ thuật mới, các quy trình trồng rau quả an toàn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan không hề quan tâm đến loại thuốc, liều lượng, thời gian cách ly. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến sản phẩm rau trở nên không an toàn gây ra nhiều vụ ngộ độc cấp tính trong thời gian gần đây đặc biệt là các đô thị lớn. Thứ hai, vấn đề quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn chưa đồng bộ có quy mô tương đối về diện tích, thậm chí rau an toàn còn được canh tác xen kẽ với rau không an toàn hoặc cây trồng khác. Vì thế, thiên dịch của sâu hại rau vẫn bị mất đi do việc sử dụng thuốc của thửa ruộng bên cạnh lúc này ruộng rau an toàn lại trở thành nơi “lánh nạn” của sâu hại. Để đảm bảo năng suất, người trồng rau an toàn bắt buộc phải sử dụng thuốc nhiều hơn dự định, kết quả là làm sản phẩm rau trở nên không an toàn. Thứ ba, tình trạng bất lực trong kiểm soát nhập khẩu kinh doanh, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng trong nông nghiệp do chế tài xử phạt còn chưa nghiêm khắc, tiền phạt là quá nhỏ so với lợi nhuận do việc vi phạm thu được. Thứ tư, mức độ tiêu thụ rau an toàn trong cộng đồng còn quá thấp, chưa đủ hấp dẫn để các doanh nghiệp đầu tư vào kinh doanh. Mặt khác trình độ hạn chế của người dân cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp cũng là một cản trở đáng kể đối với sản xuất rau an toàn. Tuy nhiên bất chấp những nguyên nhân trên, nhu cầu sử dụng rau an toàn của người dân đặc biệt là những người dân những đô thị lớn ngày càng tăng cao. Rau được sử dụng trong phần lớn các gia đình hiện nay là những loại không rõ nguốn gốc, xuất xứ không được đảm bảo về chất lượng. thời điểm hiện tại có 2 loại rau có thể được coi là an toàn cho người tiêu dùng, đó là: - Rau hữu cơ: Được sản xuất theo phương thức dùng phân vi sinh, tưới nước sạch, trên đất không bị ô nhiễm không sử dụng phân hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật. Loại rau này được coi là có mức độ tin tưởng về độ sạch cao nhất đối tượng sử dụng thường xuyên là những người có thu nhập cao. Thái Thị Bun My Lớp: Kinh tế Nông nghiệp 46A 9 9 - Rau an toàn: là loại rau được sản xuất theo quy trình phòng, chống dịch hại tổng hợp (IPM) quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được kiểm soát là chính. 1.1.2. Vai trò của việc sản xuất rau an toàn Sản xuất rau an toàn có vai trò ý nghĩa rất to lớn trong nhiều mặt của đời sống, cụ thể là: - Về sức khỏe con người, sản xuất sử dụng rau an toàn có tác dụng tốt đến sức khỏe con người, giúp con người hấp thu đầy đủ các vitamin dưỡng chất trong rau mà không phải lo lắng về vấn đề ngộ độc thực phẩm hay những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Hơn nữa, sản xuất rau an toàn còn góp phần bảo vệ sức khỏe của người sản xuất do giảm thiểu việc tiếp xúc với hóa chất độc hại. - Về môi trường, bằng việc áp dụng những biện pháp canh tác đảm bảo cho cây rau hấp thu tốt nhất chất dinh dưỡng, nước mà không để lại tồn dư trong sản phẩm, sản xuất rau an toàn đã làm giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường thực sự trở nên thân thiện với môi trường góp phần xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái bền vững. - Về kinh tế, thực tế tại nhiều vùng trồng rau an toàn đã khẳng định trồng rau an toàn cho hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần trồng lúa gấp 1,5 – 2 lần so với trồng rau theo phương pháp cũ. - Về hiệu quả xã hội, khác với trồng lúa hay một số cây trồng khác, mọi thành viên trong gia đình đều có thể tham gia trồng rau nói chung hay rau an toàn nói riêng. Điều này rất có ý nghĩa trong việc giải quyết lao động nông thôn. Mặt khác do có hiệu quả kinh tế cao, trồng rau an toàn làm tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của họ qua đó góp phần ổn định trật tự xã hội. 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất rau an toàn 1.2.1. Nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên 1.2.1.1. Điều kiện địa lý Điều kiện địa lý ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp nói chung cũng như sản xuất rau an toàn nói riêng. Sản xuất nông nghiệp được tiến hành trên không gian rộng lớn, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên mang tính khu vực rõ rệt. [...]... dễ xuất khẩu 1.3 Các chỉ tiêu phản ánh kết quả hiệu quả của sản xuất rau an toàn 1.3.1 Chỉ tiêu kết quả - Số lượng cơ sở đủ điều kiện sản xuất rau an toàn - Số lượng cơ sở kinh doanh rau an toàn - Số lượng cơ sở đủ điều kiện sơ chế rau an toàn - Số lượng tổ chức chứng nhận rau an toàn - Diện tích đất trồng rau an toàn - Sản lượng rau an toàn đạt được hàng năm, giá trị sản lượng sản xuất rau an toàn. .. 2: Thực trạng sản xuất rau an toàn Việt Nam 2.1 Thực trạng sản xuất rau an toàn Việt Nam 2.1.1 Đánh giá thực trạng sản xuất rau Việt Nam  Kết quả sản xuất rau Việt Nam về diện tích, năng suất như sau: Trong thời gian qua, nhất là kể từ đầu thập kỷ 90, diện tích rau, quả của Việt Nam phát triển nhanh chóng ngày càng có tính chuyên canh cao Tính đến năm 2004, tổng diện tích trồng rau, đậu... Giá trị sản xuất/ đơn vị diện tích đất canh tác sản xuất rau an toàn - Thu nhập/đơn vị diện tích đất canh tác sản xuất rau an toàn - Lợi nhuận/đơn vị diện tích đất canh tác sản xuất rau an toàn 1.4 Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn một số nước 1.4.1 Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn Australia 1.4.1.1 Tổng quan về sản xuất nông nghiệp ngành sản xuất rau, hoa, quả của Australia Australia có diện tích... Loan 9.8 Trung Quốc 56.5 Campuchia 4.0 Nga 7.1 Mỹ 9.8 Đài Loan 12.8 Nguồn: AIE Thái Thị Bun My 31 Lớp: Kinh tế Nông nghiệp 46A 32 2.2 Thực trạng sản xuất rau an toàn ở Hà Nội TP.HCM 2.2.1 Thực trạng sản xuất rau an toàn ở Hà Nội 2.2.1.1 Diện tích, năng suất, sản lượng rau kết cấu hạ tầng cho sản xuất rau an toàn Rau an toàn hiện đang là mối quan tâm lớn của toàn xã hội, nó không chỉ ảnh hưởng... với quy mô sản xuất như: tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp.Tổ chức sản xuất rau an toàn phải đăng ký chấp hành nghiêm túc các quy định về điều kiện sản xuất rau an toàn, chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý chuyên ngành Ngoài ra còn có các quy định của Nhà nước về thủ tục chứng nhận điều kiện sản xuất rau an toàn, thủ tục chứng nhận rau an toàn Các cơ sở sản xuất rau an toàn phải... nông Thái Lan chuyển giao, tập huấn cho các nhóm nông dân sản xuất rau an toàn để tự kiểm tra chất lượng trước khi cắt bán Điều quan trọng nhất trong sản xuất tiêu thụ rau an toàn là phải giữ được uy tín lòng tin của khách hàng Rau an toàn Thái Lan đã làm được điều đó Để thấy rõ sự khác nhau giữa cách kiểm tra chất lượng rau an toàn kinh nghiệm cần học hỏi sản xuất rau an toàn Thái Lan, ta có... ảnh hưởng rất lớn chi phối quá trình sản xuất kinh doanh rau an toàn của các cơ sở sản xuất kinh doanh rau an toàn Về nhu cầu thị trường đối với rau an toàn: cầu thị trường phụ thuộc vào thu nhập, cơ cấu dân cư các vùng, các khu vực Thu nhập của dân cư tăng lên thì nhu cầu về rau an toàn cũng tăng lên, do rau an toànsản phẩm có nhu cầu thiết yếu hàng ngày của dân cư, cũng như đối với các sản phẩm... lo đến vấn đề sức khỏe, chình vì vậy nhu cầu về rau an toàn ngày càng tăng lên, thị trường rau an toàn ngày càng được rộng mở Về cung cấp rau an toàn, là một yếu tố quan trọng trong cơ chế thị trường Cung cấp rau an toàn hiện nay còn ít, chưa đáp ứng đủ nhu cầu Các hình thức sản xuất chủ yếu là các hộ sản xuất, hợp tác xã, các mô hình, quy mô còn nhỏ Để tổ chức sản xuất kinh doanh rau an toàn được hiệu... sản xuất rau an toàn, cung cấp đầy đủ số lượng cũng như chất lượng rau an toàn theo yêu cầu, đúng thời gian để đảm bảo uy tín đối với khách hàng Vấn đề giá cả cũng là một yếu tố quan trọng, giá rau an toàn thường cao hơn rau thường do chi phí sản xuất rau an toàn thường cao hơn Giá quá cao thì người tiêu dung sẽ tiêu dùng ít hơn, nếu giá quá thấp thì không đảm bảo cho sản xuất Vhính vì vậy cơ sở... chóng kịp thời, đảm bảo an toàn cho sản xuất cũng như tiêu thụ rau an toàn - Các nhân tố về kỹ thuật công nghệ sản xuất đặc biệt quan trọng trong việc tăng khả năng tiếp cận mở rộng thị trường tiêu thụ của cơ sở sản xuất kinh doanh rau an toàn Đối với các nước tiên tiến, sản xuất nông nghiệp nói chung Thái Thị Bun My 16 Lớp: Kinh tế Nông nghiệp 46A 17 sản xuất rau quả nói riêng là ngành có hiệu . xuất rau an toàn ở một số nước 18 1.4.1. Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn ở Australia 18 1.4.2. Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn ở Thái Lan 16 Chương 2: Thực trạng sản xuất rau an toàn ở Việt. toàn Sản xuất rau an toàn hiện đang là vấn đề nóng hổi với sự quan tâm của toàn xã hội. Chính vì vậy em quyết định chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn ở Việt. canh tác sản xuất rau an toàn - Lợi nhuận/đơn vị diện tích đất canh tác sản xuất rau an toàn 1.4. Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn ở một số nước 1.4.1. Kinh nghiệm sản xuất rau an toàn ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: "Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn ở Việt Nam" pptx, Đề tài: "Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn ở Việt Nam" pptx, Đề tài: "Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn ở Việt Nam" pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay