Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp docx

19 753 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 15:21

19:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 1CHƯƠNG 4LÝTHUYẾT VỀHÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 2HànhviDNLN maxQ max(A)CP min(B)NgắnhạnDàihạnNgắnhạnDàihạnQ = f (L)Q max è MP = 0è ? LQ = f (K, L)2 đkđiểmtiếpxúcCP minè AC minQuymơtốiưu=> LAC min = LMCChương49:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 3CHƯƠNG 4LÝTHUYẾT VỀHÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆPPHẦN A LÝTHUYẾT VỀSẢN XUẤT29:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 4CôngnghệvàhàmsảnxuấtĐểtạoramộtchiếcáo, DN may mặccần: Vốn X1Máymócthiếtbò X2Côngcụ, dụngcụ X3Nhàxưởng X4 Lao động X5Vải, chỉ X6Điện, nước… X79:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 5CôngnghệvàhàmsảnxuấtX1:VốnX2:Máy mócX3:CôngcụX4 :NhàxưởngX5:Lao độngX6:Vải, chỉX7:Điện, nước …áoáoáoáoáoáoáoQQuytrìnhsảnxuấtQuytrìnhsảnxuất9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 6CôngnghệvàhàmsảnxuấtX1:VốnX2:Máy mócX3:CôngcụX4 :NhàxưởngX5:Lao độngX6:Vải, chỉX7:Điện, nước …áoáoáoáoáoáoáoQuytrìnhsảnxuấtCácyếutốđầuvào/ sxCácyếutốđầuraQ39:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 7CôngnghệvàhàmsảnxuấtX1X2X3X4 X5X6X7QuytrìnhsảnxuấtCácyếutốđầuvào/ sx CácyếutốđầuraQ9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 8CôngnghệvàhàmsảnxuấtDạngtổngquátcủahàmsảnxuấtQ = f ( X1, X2, X3, X4,…, Xn)Với-Q: sốlượngsảnphẩmđầura.-Xn: Sốlượngyếutốsảnxuấtn.9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 9Kháiniệm“Hàmsảnxuấtlàhàmmôtảnhữngsốlượngsảnphẩm (đầura) tốiđacóthểcó, đượcsảnxuấtbởimộtsốlượngyếutốsảnxuất(đầuvào) nhấtđònh, tươngứngvớitrìnhđộkỹthuậtnhấtđònh”.49:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 10HàmsảnxuấtđơngiảnGọi: CácyếutốvốnlàKCácyếutốlaộnglàL9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 11CôngnghệvàhàmsảnxuấtVốn KMáymóc KCôngcụ KNhàxưởng KLao động LVải, chỉ KTaynghề … LQuytrìnhsảnxuấtCácyếutốđầuvào/ sx CácyếutốđầuraQ9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 12HàmsảnxuấtđơngiảnVậyhàmsảnxuấtsẽđượcviếtlại:Q = f (K, L)59:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 13NgắnhạnvàdàihạnNgắnhạn: làkhoảngthờigiancóítnhấtmộtyếutốsảnxuấtkhônghềthaổi vềsốlượngsửdụngtrongquátrìnhsảnxuấtDàihạn: làkhoảngthờigianđủdàiđểxínghiệpthaổitấtcảcácyếutốsảnxuấtđượcsửdụng, mọiyếutốsảnxuấtđềubiếnđổi.9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 14YếutốsảnxuấtcốđònhvàyếutốsảnxuấtbiếnđổiYếutốsảnxuấtcốđònh: lànhữngyếutốsảnxuấtkhôngdễdàngthaổi trongquátrìnhsảnxuấtnhưmáymócthiếtbò, nhàxưởng, nhânviênquảntrò,…biểuthòchoquymôsảnxuấtnhấtđònh.Yếutốsảnxuấtbiếnđổi:lànhữngyếutốsảnxuấtdễdàngthaổi vềsốlượngtrongquátrìnhsảnxuấtnhưnguyên, nhiênvậtliệu, laođộngtrựctiếp,…9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 15HàmsảnxuấttrongngắnhạnQ = f (L)Trongngắnhạn:K : yếutốsảnxuấtcốđònh. L : yếutốsảnxuấtbiếnđổi. Vậyhàmsảnxuấttrongngắnhạnlà:Q = f (L)69:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 16VấnđềTrongngắnhạn: Q = f(L)YếutốK khôngđổivềsốlượngYếutốL cóthểthaổivềsốlượngè SảnlượngđầuratùythuộcvàosốlượngL đưavàosảnxuất.Lựachọncủadoanhnghiệp: Chọnbaonhiêuyếutố(L) đưavàosảnxuấtđểđạtđượcmứcsảnlượngcaonhất?9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 17HàmsảnxuấttrongngắnhạnQ = f(L)10010711011010595806030100Q109876543210L9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 18Copyright ©2004 South-WesternQ11010090603010L0 246 8 10Q= f (L)10010711011010595806030100Q119876543210L79:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 19Năngsuấttrungbình( Average Product -AP)Kháiniệm: “Năngsuấttrungbìnhcủamộtyếutốsảnxuấtbiếnđổilàsốsảnphẩmsảnxuấttínhtrungbìnhtrênmộtđơnvòyếutốsảnxuấtđó.”Côngthức:LSản lượng sản phẩm đầu raQAPSố lao động đầu vàoL==9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 20Vídụ:Cần5 laộngđểsảnxuấtra50 bộquầnáo.Năngsuấttrungbìnhlà:(bộquầnáo/1lđ)LQ50AP10L5===9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 21Năngsuấttrungbình( Average Product -AP)IIIIIIGĐ1011.813.715.717.519202015100APL10010711011010595806030100Q109876543210L89:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 22Tínhchất:Khisốlượnglaộng(L) tăngthìnăngsuấttrungbình(APL) tăngdần-đếnkhiđạtmứccựcđạithìdùcótănglaộng(L) nhưngnăngsuấttrungbìnhAPL vẫngiảm.9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 23Năngsuấtbiên(MargianalProduct-MP)Kháiniệm:“Năngsuấtbiêncủamộtyếutốsảnxuấtbiếnđổilàphầnthaổitrongtổngsảnlượngkhithaổimộtyếutốsảnxuấtbiếnđổiđó, cácyếutốsảnxuấtkhácvẫngiữnguyên.”Côngthức:LSản lượng sản phẩm đầu ra thay đổiQdQMPSố lao động đầu vào thay đổiLdLD===D9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 24Năngsuấtbiên(MargianalProduct-MP)IIIIIIGĐ-7-3051015203020100MPL1011.813.715.717.519202015100APL10010711011010595806030100Q109876543210L99:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 25QuyluậtnăngsuấtbiêngiảmdầnNăngsuấtbiêncủamộtyếutốsảnxuấtbiếnđổi ngàycànggiảm khisửdụngngàycàngtăngyếutốsảnxuấtbiếnđổiđó, cònyếutốsảnxuấtkhácgiữnguyên.9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 26Năngsuấtbiên(MargianalProduct-MP)IIIIIIGĐ-7-3051015203020100MPL1011.813.715.717.519202015100APL10010711011010595806030100Q109876543210L9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 27Mốiquanhệgiữanăngsuấtbiên–năngsuấttrungbình–sảnlượngMốiquanhệgiữaAPL vàMPL:KhiMPL > APLthìAPLtăngdần.KhiMPL< APLthìAPLgiảmdần.KhiMPL= APLthìAPLmax.MốiquanhệgiữaMPL vàQ:KhiMPL> 0 thìQ tăngdần.KhiMPL< 0 thìQ giảmdần.KhiMPL= 0 thìQmax.109:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 28Năngsuấtbiên(MargianalProduct-MP)IIIIIIGĐ-7-3051015203020100MPL1011.813.715.717.519202015100APL10010711011010595806030100Q109876543210L9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 29Quyluậtnăngsuấtbiêngiảmdần:GiaiđoạnI: hiệuquảsửdụnglaộngvàhiệuquảsửdụngvốnđềutăng. GiaiđoạnII: hiệuquảsửdụnglaộnggiảmvàhiệuquảsửdụngvốntăng.GiaiđoạnIII: Hiệuquảsửdụngvốnvàhiệuquảsửdụnglaộngđềugiảm. ègiaiđoạnI sựphốihợplaộngvàvốnđạthiệuquảcaonhất. 9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 30Năngsuấtbiên(MargianalProduct-MP)IIIIIIGĐ-7-3051015203020100MPL1011.813.715.717.519202015100APL10010711011010595806030100Q109876543210L[...]... sản lượng sản xuất ra phải nhiều nhất Mà Q = f(K,L) Doanh nghiệp lựa chọn K, L sao cho Qmax 9:39 PM Chuong 4 A- Ly Thuyet san xuat 33 11 Phương pháp cổ điển Để đạt được phương án sản xuất tối ưu phải thỏa 2 điều kiện sau: MPK MPL = PK PL (1) Và K.PK + L.PL = TC (2) 9:39 PM MPK: Năng suất biên của K MPL: Năng suất biên của L PK: Giá của yếu tố K PL: Giá của yếu tố L K: Số lượn g yếu tố K được sd L: Số...Kết luận Trong ngắn hạn, doanh nghiệp chọn lựa số lượng yếu tố (L) sao cho Qmax căn cứ vào: MP = 0 9:39 PM Chuong 4 A- Ly Thuyet san xuat 31 Hàm sản xuất trong dài hạn Trong dài hạn, yếu tố K và L đều thay đổi nên hàm sản xuất trong... san xuat dụ: 34 Cho biết đơn giá của hai yếu tố K và L lần lượt là PK = 2 đvt PL = 1 đvt Chi phí cho hai yếu tố này là 20 đvt Kỹ thuật sản xuất được biểu thò qua bảng năng suất biên như sau K MPK L MPL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 20 17 14 11 8 5 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 9 8 7 6 5 4 2 9:39 PM Chuong 4 A- Ly Thuyet san xuat 35 Câu hỏi Tìm phương án sản xuất tối ưu cho xí nghiệp? 9:39 PM Chuong 4 A- Ly Thuyet... –L5 = 4.2 + 5.1 =13 => Không thỏa điều kiện (2) K6 –L8 = 6.2 + 8.1 = 20 => Thỏa điều kiện (2) 6K &8L 9:39 PM Qmax =152 sản phẩm Chuong 4 A- Ly Thuyet san xuat 39 13 Phương pháp dùng đồ thò Hàm sản xuất của một XN được cho như bảng sau: K 1 2 3 4 5 20 40 55 65 75 40 60 75 85 90 55 75 90 100 105 65 85 100 110 115 75 90 105 115 120 L 1 2 3 4 5 9:39 PM Chuong 4 A- Ly Thuyet san xuat 40 Đường đẳng lượng K... Chuong 4 A- Ly Thuyet san xuat 48 16 Đường đẳng phí K Đường đẳng phí TC/PK 0 TC/PL 9:39 PM L Chuong 4 A- Ly Thuyet san xuat 49 Đường đẳng phí K Tập hợp các phối hợp khác nhau giữa các yếu tố sản xuất mà xí nghiệp có khả năng thực hiện với cùng một chi phí sản xuất và giá các yếu tố sản xuất đã cho TC/PK 0 TC/PL 9:39 PM L Chuong 4 A- Ly Thuyet san xuat 50 Phối hợp các yếu tố sản xuất và chi phí tối thiểu . 1 9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 1 CHƯƠNG 4 LÝTHUYẾT VỀHÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP 9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 2 Hànhvi DN LN max Q max (A) CP min (B) Ngắn hạn Dài hạn Ngắn hạn Dài hạn Q. min Quymơtốiưu=> LAC min = LMC Chương4 9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 3 CHƯƠNG 4 LÝTHUYẾT VỀHÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP PHẦN A LÝTHUYẾT VỀSẢN XUẤT 2 9:39 PM Chuong 4 A-Ly Thuyet san xuat 4 Côngnghệvàhàmsảnxuất Đểtạoramộtchiếcáo,. điềukiệnsau: (1) Và K.P K + L.P L = TC (2) KL KL MPMP PP = MP K : NăngsuấtbiêncủaK. MP L : NăngsuấtbiêncủaL. P K : GiácủayếutốK. P L : GiácủayếutốL. K: SốlượngyếutốK đượcsd L: Sốlượngyếutốđượcsdû TC: Tổngchi
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp docx, Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp docx, Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn