Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa qua trường hợp Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí Xuất khẩu

73 317 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2012, 16:13

Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa qua trường hợp Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí Xuất khẩu Lời Mở đầuCổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc là một chủ trơng đợc đề ra từ đầu những năm 90, tính đến nay, quá trình cổ phần hóa đ thực hiện đã ợc trên 10 năm. Trong hơn 10 năm thực hiện cổ phần hóa, vấn đề đợc nhắc đến nhiều nhất và cũng gặp nhiều vớng mắc nhất là xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.Đây là một vấn đề còn khá mới mẻ ở nớc ta và là điểm mấu chốt để tiến hành cổ phần hóa thành công. Chính vì vậy, tất cả các đối tợng tham gia cổ phần hóa phải đợc trang bị kiến thức bản về định giá doanh nghiệp, không chỉ vậy, còn cần một hệ thống các phơng pháp định giá hoàn chỉnh, trong một quy trình định giá chặt chẽ.Trên sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn tại Công ty cổ phần Dụng cụ khí xuất khẩu, cùng với sự giúp đỡ tận tình của thày giáo PGS-TS Nguyễn Thành Độ và quan thực tập, tôi xin chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa qua tr-ờng hợp Công ty cổ phần Dụng cụ khí xuất khẩu.Nội dung của luận văn gồm 3 phần:- Phần I: Lý luận chung về xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa.- Phần II: Xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc trong cổ phần hóaCông ty cổ phần Dụng cụ khí xuất khẩu.- Phần III: Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa qua thực tế Công ty cổ phần Dụng cụ khí xuất khẩu.Mục đích của luận văn:- Nghiên cứu về xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa và cách thức tổ chức thực hiện.- Tìm hiểu thực trạng xác định giá trị doanh nghiệp nói chung và xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóaCông ty cổ phần Dụng cụ khí xuất khẩu nói riêng.- Trên sở đó, rút ra một số kinh nghiệm, đồng thời đa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa ở Việt Nam trong thời gian tới.Mặc dù đ nhiều cố gắng, nhã ng do khuôn khổ luận văn cũng nh những hạn chế của ngời viết nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Vậy tác giả luận văn rất nhận mong đợc sự đóng góp ý kiến của các thày giáo, giáo, của quan thực tập và của các bạn để luận văn đợc hoàn thiện hơn.1Phần ILý luận chung về xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa 2I- Tổng quan về xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà n ớc ở Việt Nam. 1. Khái niệm, thực chất và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc ở Việt Nam.1.1. Khái niệm và thực chất cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc ở Việt Nam.Có rất nhiều khái niệm khác nhau về cổ phần hóa do các nhà nghiên cứu xem xét nội dung cổ phần hóa trên những góc độ khác nhau. Xin đa ra một số khái niệm đợc dùng trong các bài viết của một số tác giả về cổ phần hóa để cùng xem xét và đa ra một khái niệm chính xác nhất.Trong bài viết "Khía cạnh kinh tế-chính trị của vấn đề cổ phần hóa" trên tạp chí những vấn đề kinh tế thế giới tháng 2/1993, ông Bùi Tất Thắng - Viện Kinh tế học đ đã a ra định nghĩa: Cổ phần hóa là sự thay đổi hình thức x hội hóa quá trình sản xuất từ dạngã kinh tế Nhà nớc sang công ty cổ phần. Định nghĩa này dựa trên quan điểm cho rằng kinh tế Nhà nớc là một x hội hóa của lực lã ợng sản xuất.Trong sách "Hỏi và đáp về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc ở Việt Nam", tác giả Hoàng Công Thi cho rằng: Cổ phần hóa là chuyển sở hữu tài sản và lĩnh vực mà lâu nay Nhà nớc nắm giữ vào tay các thành phần kinh tế, trong đó thành phần t nhân và thành phần quốc doanh. Quan điểm chủ đạo thể hiện trong khái niệm này là trong một nền kinh tế luôn nhiều thành phần kinh tế cùng hoạt động.Theo tác giả Nguyễn Thiết - Viện kinh tế thế giới, Cổ phần hóaquá trình chuyển sở hữu Nhà nớc thành sở hữu t nhân hoặc sở hữu hỗn hợp Nhà nớc-t nhân.Nh vậy thể thấy việc đa ra một định nghĩa chính xác về cổ phần hóa là rất khó khăn. Tuy nhiên, thể đa ra một khái niệm tơng đối bao trùm: Cổ phần hóa là biện pháp chuyển doanh nghiệp từ một chủ sở hữu thành doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu.Từ đây thể phát biểu khái niệm về cổ phần hóa doanh nghiệp nh sau:Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc là một biện pháp chuyển doanh nghiệp từ sở hữu Nhà nớc sang hình thức sở hữu nhiều thành phần.Từ các khái niệm về cổ phần hóacổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc, cùng với thực tiễn cổ phần hóa trong thời gian qua, thể nhận thấy thực chất của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc ở Việt Nam là quá trình đa dạng hóa các hình thức sở hữu doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp Nhà nớc là lực lợng chủ công, kinh tế Nhà nớc giữ vai trò chủ đạo.Ngoài ra, thể thấy một số đặc điểm của cổ phần hóa ở nớc ta, đó là:3Thứ nhất, cổ phần hóaquá trình chuyển đổi hình thức hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nớc sang công ty cổ phần.Một doanh nghiệp Nhà nớc sau khi cổ phần hóa sẽ trở thành một công ty cổ phần, chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Công ty cổ phần này sẽ những đặc điểm chính sau:- Trách nhiêm vật chất của từng thành viên (cổ đông) là rất rõ ràng, sự phân phối theo tỷ lệ góp vốn của mỗi thành viên.- Quyền sở hữu và quyền kinh doanh đợc tách bạch rõ ràng, không bị sự can thiệp trực tiếp tính chất hành chính của chính quyền các cấp, các địa phơng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.- Do khắc phục đợc tính "vô chủ", vô trách nhiệm, phân phối theo lối bình quan . nên hiệu quả sản xuất kinh doanh đợc nâng cao, thu nhập của ngời lao động theo đó cũng tăng lên.- chế quản lý của công ty cổ phần (đặc biệt là chế quản lý tài chính) vừa thông thoáng, vừa rõ ràng theo luật định sẽ giảm bớt rất nhiều sự trói buộc đối với doanh nghiệp và quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc nâng cao rất nhiều.Thứ hai, cổ phần hóa là biện pháp chuyển doanh nghiệp từ một chủ sở hữu là Nhà nớc sang nhiều chủ sở hữu.Trớc khi cổ phần hóa, toàn bộ tài sản của doanh nghiệp Nhà nớc thuộc một chủ sở hữu là Nhà nớc và doanh nghiệp chỉ là ngời quản lý và sử dụng tài sản Nhà nớc để sản xuất kinh doanh thực hiện các nhiệm vụ kinh tế x hội do Nhà nã ớc giao. Khi cổ phần hóa, các cổ đông sẽ trở thành chủ sở hữu một phần doanh nghiệp theo tỷ lệ vốn góp của mình, tức là doanh nghiệp sẽ trở thành đa sở hữu. Các thành phần sở hữu của doanh nghiệp khi đó thể là thành phần kinh tế Nhà nớc, kinh tế tập thể, kinh tế t nhân, kinh tế t bản Nhà nớc.Thứ ba, cổ phần hóa là biện pháp duy trì và nâng cao vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Nhà nớc.Chúng ta chủ trơng cổ phần hóa nhng không phải tất cả các doanh nghiệp Nhà nớc đều cổ phần hóaNhà nớc chủ trơng giữ lại một số doanh nghiệp, là các doanh nghiệp hoạt động công ích, các doanh nghiệpNhà nớc độc quyền kinh doanh. Cùng với một số biện pháp đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nớc khác (giao bán khoán, cho thuê .), cổ phần hóamột biện pháp để giảm bớt, loại bỏ dần các doanh nghiệp làm ăn yếu kém, không hiệu quả. Giảm bớt không nghĩa là làm giảm vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nớc mà ngợc lại bởi vì khi đó quy mô của các doanh nghiệp Nhà nớc còn lại (tập trung vào các doanh nghiệp công ích, các tổng công ty và 4các doanh nghiệp độc lập ý nghĩa quan trọng) sẽ tăng lên, hiệu quả sản xuất kinh doanh đợc nâng lên làm cho kinh tế Nhà nớc thực sự giữ đợc vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.Có một vấn đề cần làm rõ trong quá trình cổ phần hóacổ phần hóa đồng nhất với t nhân hóa hay không? Theo quan điểm cá nhân thì cổ phần hóa và t nhân hóa không phải là một, bởi vì về thực chất, cổ phần hóa và t nhân hóa sự khác biệt: cổ phần hóa là chuyển doanh nghiệp từ sở hữu Nhà nớc sang sở hữu nhiều thành phần, trong đó thể vẫn tồn tại thành phần kinh tế Nhà nớc với t cách là đồng sở hữu; còn t nhân hóa là chuyển toàn bộ quyền sở hữu cho khu vực t nhân nắm giữ. Điểm mấu chốt để phân định giữa cổ phần hóa và t nhân hóa chính là mức độ cổ phần hóa một doanh nghiệp Nhà nớc:- Thứ nhất, nếu khi cổ phần hóa, Nhà nớc vẫn nắm giữ một số cổ phần nhất định thì cổ phần hóa hoàn toàn không phải là t nhân hóa.- Thứ hai, nếu Nhà nớc bán toàn bộ cổ phần cho các cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp, tức là quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp đ chuyển từ Nhà nã ớc sang cá nhân hoặc các chủ thể kinh tế khác thì cổ phần hóa là t nhân hóa.Nh vậy thể thấy: cổ phần hóa hẹp hơn t nhân hóacổ phần hóa chắc chắn không thể đồng nhất với t nhân hóa.1.2. Sự cần thiết phải thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc ở Việt Nam.Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc ở nớc ta là một tất yếu khách quan xuất phát từ các nguyên nhân sau:1.2.1. Vai trò và thực trạng của khu vực kinh tế Nhà nớc.Trên thế giới, không nớc nào xóa bỏ hoàn toàn khu vực kinh tế Nhà nớc và vai trò của khu vực này đợc xác định và thay đổi tùy theo thể chế chính trị, trình độ phát triển và mục tiêu của nền kinh tế quốc dân trong từng thời kỳ nhất định. ở nớc ta, thành phần kinh tế Nhà nớc mà đại diện là các doanh nghiệp Nhà nớc giữ vai trò chủ đạo, vô cùng quan trọng, đợc coi nh mạch máu của nền kinh tế, tác dụng định hớng, mở đờng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác phát triển.Mặc dù vai trò của thành phần kinh tế Nhà nớc là rất quan trọng nhng trong một thời gian dài, hệ thống các doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động cha thực sự tơng ứng với vai trò của mình. Trong khu vực kinh tế Nhà nớc vẫn tồn tai 3 mâu thuẫn lớn, rất gay gắt cần phải giải quyết để đa các doanh nghiệp Nhà nớc về đúng vị trí xứng đáng của mình.Một là, mâu thuẫn giữa việc phải mở rộng hơn nữa quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp với việc vẫn cha xác định đợc "ông chủ" đích thực, cụ thể của doanh nghiệp Nhà nớc là ai.5Tính chất "vô chủ" này đ dẫn đến những tác hại nghiêm trọng nhã :- Quyền hạn không tơng xứng với trách nhiệm và thiếu rõ ràng. Giám đóc quyền hạn rất lớn nhng không quy định cụ thể trách nhiệm của ngời đứnh đầu doanh nghiệp nhthế nào (đặc biệt là trách nhiệm vật chất) khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, bị phá sản hoặc tài sản Nhà nớc bị thất thoát.- Quyền sở hữu và hành chính với quyền sử dụng và kinh doanh của doanh nghiệp không đợc tách bạch rõ ràng. điều này dẫn đến tình trạng giám đốc vừa là ngời đại diện duy nhất của một pháp nhân trong sản xuất kinh doanh, lại vừa là "thủ trởng" của một đơn vị hành chính, nên không thể điều kiện để chuyên lo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mag thờng phải nghĩ để đối phó, "ăn ở" nh thế nào cho vừa lòng cấp trên để tồn tại. Còn nhiều cấp trên doanh nghiệp thì luôn luôn quyền can thiệp, chỉ bảo doanh nghiệp song lại không trách nhiệm gì đối với doanh nghiệp.- Nhiều doanh nghiệp lọi dụng tình trạng "vô chủ" và quyền hạn và trách nhiệm không rõ ràng đó để đục khoét của Nhà nớc, thu lợi cá nhân.Hai là, mâu thuẫn giữa việc Nhà nớc đang thiếu vốn trầm trọng với việc các doanh nghiệp Nhà nớc chỉ trông chờ vào vốn cấp phát từ ngân sách Nhà nớc, trong khi đó, vốn trong khu vực kinh tế Nhà nớc thì ứ đọng rất lớn, sử dụng vô cùng l ng phí, hiệu quả thấp,ã thất thoát nghiêm trọng.Theo số liệu thống kê của Bộ tài chính, tổng số vốn Nhà nớc tại các doanh nghiệp Nhà nớc là 70.184 tỷ đồng, bình quân một doanh nghiệp là 11,6 tỷ đồng, chỉ tơng với vốn của một doanh nghiệp loại nhỏ của các nớc trong khu vực nh Thái Lan, Indonexia, Malayxia. Đến nay vẫn còn 46,1% số doanh nghiệp Nhà nớc số lao động dới 100 ng-ời, 50% số doanh nghiệp mức vốn dới 1 tỷ đồng, trong đó gần một nửa vốn dới 500 triệu đồng. Vốn thực tế hoạt động của doanh nghiệp Nhà nớc chỉ bằng 80% vốn hiện do kinh doanh thua lỗ, công nợ khó đòi, tài sản mất mát kém phẩm chất, hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ đợc .Riêng vốn lu động 14.239 tỷ đồng và chỉ 50% là đợc huy đô.ng vào sản xuất kinh doanh, 50% còn lại thì ứ đọng, không thể giải ngân.Nh vậy thể thấy rằng trong khu vực kinh tế Nhà nớc xảy ra tình trạng vừa thiếu vốn vừa thừa vốn, đó là một nghịch lý cần đợc giải quyết kịp thời, càng sớm càng tốt.Ba là, mâu thuẫn giữa vai trò chủ đạo và đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nớc với việc làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ, chứa đựng nhiều vấn đề tiêu cực.Hiện nay, các doanh nghiệp Nhà nớc nắm giữ phần lớn tài sản quốc gia, mặt khác, ngân sách Nhà nớc và nền tài chính quốc gia vẫn dựa vào nguồn thu từ kinh tế Nhà nớc là chính. Trong khi đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nớc lại không cao. Cụ thể, ở thời điểm 1/6/1995 chỉ 47,6% hoạt động l i ở mức dã ới 8%, 6khoảng 30% các doanh nghiệp l i trên 8%, số doanh nghiệp thua lỗ chiếm 11%, bìnhã quân mỗi doanh nghiệp lỗ 0,6 tỷ đồng mỗi năm, 12% doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, không lỗ cũng không l i.ãTừ thực trạng đó, thể rút ra 2 kết luận quan trọng:- Thứ nhất, nếu tiếp tục duy trì thành phần kinh tế Nhà nớc nh hiện tại thì sẽ lúc ngân sách Nhà nớc, nền tài chính quốc gia sẽ sụp đổ và chế độ chính trị cũng khó đứng vững (thực tế ở Liên Xô và Đông Âu đ chứng minh điều đó).ã- Thứ hai, nếu nóng vội, chủ quan xóa bỏ toàn bộ thành phần kinh tế này, tức là xóa bỏ hoàn toàn các doanh nghiệp Nhà nớc thì cũng sẽ đem lại những hậu quả tơng tự nh trên.Tóm lại, cả hai cách xử lý nh trên đều không khả thi mà chỉ câu trả lời duy nhất là tiến hành cải cách khu vực kinh tế Nhà nớc vốn đang còn nhiều tồn tại để nó trở nên vững mạnh, xứng đáng với vị thế và vai trò đáng của nó. Một trong những biện pháp cải tạo này là thực hiện cổ phần hóa một số doanh nghiệp Nhà nớc.1.2.2. Tác dụng của cổ phần hóa.Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc là một chủ trơng lớn của Đảng và Nhà nớc. Khi xác định chủ trơng cổ phần hóa, Đảng và Nhà nớc đ định ra các mục tiêu cần phải đạt đã -ợc. Nghị định 44-CP ngày 29/6/1998 về chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần đ ghi rõ: Chuyển doanh nghiệp Nhà nã ớc thành công ty cổ phần nhằm các mục tiêu sau:1. Huy động vốn của toàn x hội, bao gồm cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã ã hội trong nớc và ngoài nớc để đầu t đổi mới công nghệ, tạo thêm việc làm, phát triển doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, thay đổi cấu doanh nghiệp Nhà nớc.2. Tạo điều kiện để ngời lao động trong doanh nghiệp cổ phần và những ngời đã góp vốn đợc làm chủ thực sự, thay đổi phơng thức quản lý tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, tăng tài sản Nhà nớc, nâng cao thu nhập của ngời lao động, góp phần tăng trởng kinh tế đất nớc.Các mục tiêu đợc đặt ra mang tính khả thi cao do cổ phần hóa tác dụng rất lớn:- Cổ phần hóa tạo ra sự đan xen quyền sở hữu của Nhà nớc, của ngời lao động trong doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân ngoài doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.- Giúp thực hiện dân chủ hóa và x hội hóa trong hoạt động kinh tế, thực hiện nhấtã quán chính sách kinh tế nhiều thành phần - một nội dung quan trọng của đờng lối đổi mới.7- Cho phép duy trì các quan hệ kinh tế đ có, đồng thời cho phép thu hút thêm cácã nguồn vốn trong và ngoài nớc với các hình thức đầu t khác nhau (đầu t trực tiếp, đầu t gián tiếp), thông qua các "kênh" khác nhau.- Cổ phần hóa sẽ chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần nên nâng cao khả năng huy động vốn đầu t phát triển doanh nghiệp; xác lập và nâng cao quyền làm chủ thực sự của doanh nghiệp và ngời lao động; góp phần chống tiêu cực, l ng phí,ã thiếu trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp; tạo điều kiện để Nhà nớc tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực chủ yếu, xây dựng các doanh nghiệp Nhà nớc chủ lực đủ sức chủ đạo, điều khiển nền kinh tế theo định hớng x hội chủ nghĩa.ãVới những tác dụng rất to lớn nh vậy, cổ phần hóa đ trở thành một giải pháp bảnã của quá trình cải cách doanh nghiệp Nhà nớc và là một tất yếu khách quan.2. Khái niệm giá trị doanh nghiệpxác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa.2.1. Giá trị doanh nghiệp.Theo C.Mác, hàng hóa giá trịgiá trị sử dụng. Doanh nghiệp cũng giá trịgiá trị sử dụng, vì doanh nghiệp trong bất kỳ nền kinh tế nào, thuộc bất kỳ thành phần kinh tế nào khi đem bán dới hình thức nào cũng đợc xem nh hàng hóa. Nhng doanh nghiệp một đặc điểm bản: đây là hàng hóa đơn chiếc, cá biệt, không một doanh nghiệp nào giống một doanh nghiệp nào, vì thế giá trị của nó cũng là giá trị cá biệt của một hàng hóa cá biệt.Doanh nghiệpmột tổ chức kinh tế, là một cấu phức tạp của nhiều yếu tố liên hệ mật thiết với nhau. Hoạt động của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều mối liên hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Tất cả những cái đó trong một thể thống nhất tạo nên giá trị doanh nghiệp.Để thể đa ra khái niệm giá trị doanh nghiệp một cách chính xác, khi nghiên cứu cần chú ý tới các đặc điểm của doanh nghiệp và phải trên sở một phơng pháp luận đúng đắn, đợc xác lập trên các căn cứ căn cứ khoa học và thực tiễn Nghị định 44/1998/CP-NĐ ngày 29/6/1998 về chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần quy định:Giá trị thực tế của doanh nghiệpgiá toàn bộ tài sản hiện của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa mà ngời mua và ngời bán cổ phần đều chấp nhận đợc.Tuy nhiên, để thể hiểu khái niệm này cần phải tiếp cận giá trị doanh nghiệp dới những góc độ cụ thể.82.1.1. Giá trị thanh lý.Tài sản là một trong những yếu tố cấu thành doanh nghiệp. Khi xem xét nh một tập hợp các tài sản thì giá trị thành lý của doanh nghiệp sẽ đợc ớc lợng bằng số tiền thu đợc từ việc bán tài sản-các khoản nợ. Đối với một doanh nghiệp đang hoạt động, giá trị thanh lý thờng nhỏ hơn giá trị thực của doanh nghiệp, bởi vì giá trị doanh nghiệp còn phụ thuộc yếu tố tổ chức của doanh nghiệp. Nói cách khác, tổng giá trị của tài sản riêng sẽ thờng nhỏ hơn giá trị của tất cả các tài sản đợc kết hợp theo một cách tổ chức hiệu quả. Giá thanh lý thờng vai trò quan trọng trong mặc cả giá - nó đai diện cho giá khởi điểm mức giá tối thiểu mà ngời bán sẵn sàng chấp nhận bán tài sản đợc đấu giá. Vì vậy, chủ doanh nghiệp sẽ không bán doanh nghiệp của mình với giá thấp hơn giá trị thanh lý.2.2.2. Giá trị kiểm kê.Hoạt động kiểm kê của doanh nghiệp gồm việc nêu đích danh, đếm số và đánh giá toàn bộ các tài sản của doanh nghiệp, một mặt để xác định các giá trị kế toán là đúng, mặt khác để đánh giá lại giá trị tài sản thực tế. Giá trị kiểm kê đợc gọi là giá trị tài sản ròng đ đã ợc đánh giá lại. Tuy nhiên, chỉ tiêu này một số nhợc điểm:- Một là, các tính toán đều dựa trên giá ban đầu của tài sản đợc thực hiện trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Mặc dù sự điều chỉnh các giá trị sổ sách theo giá thị trờng nhng cá giá trị mới này vẫn mang tính chủ quan cao.- Hai là, phơng pháp tính khấu hao. Vì nhiều cách phân bổ chi phí khấu hao đợc sử dụng nên thể tình trạng hai doanh nghiệp cùng hoạt động tai cùng một thời điểm với những tài sản giống hệt nhau nhng giá trị ròng của hai doanh nghiệp lại khác nhau.- Ba là, giá trị kiểm kê không đề cập đến giá trị thực của doanh nghiệp, một giá trị đợc đánh giá dựa trên giá trị sử dụng của nó.Vì vậy cũng chỉ nên lấy giá trị kiểm kê để làm sở cho giá trị thực tế cũng nh giá bán của doanh nghiệp.2.2.3. Giá trị tài chính.Giá trị kiểm kê của doanh nghiệp chỉ tơng ứng với giá trị doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Nó không tính đến điều kiện đ hình thành nên tài sản của doanh nghiệpã qua quá trình hoạt động và vì vậy cũng không tính đến khả năng sinh lời hoặc các rủi ro thể gặp trong tơng lai.Ngời mua chỉ tiến hành mua doanh nghiệp với hy vọng kiếm đợc lợi nhuận và lợi nhuận siêu ngạch khi bán lại doanh nghiệp. Giá trị tài chính bắt nguồn từ đó. Nó thờng 9xuyên dựa vào các tài liệu tham khảo, đặc biệt là của các quản lý chứng khoán, dựa trên sự định giá của thị trờng chứng khoán.Giá trị thờng bắt nguồn từ bên ngoài doanh nghiệp và các chuyển dịch trên chứng khoán đợc thực hiện mà không ý đồ làm thay đổi việc quản lý cũng nh kiểm soát doanh nghiệp.2.2.4. Giá trị kinh tế.Trong một số trờng hợp, khi yêu cầu định giá doanh nghiệp là bắt buộc thì giá trị tài chính bộc lộ những hạn chế vì thể hiện sự dánh giá không toàn diện về giá trị doanh nghiệp. Vì vậy một quan niệm khác về giá trị đ đã ợc thay vào: giá trị kinh tế.Giá trị kinh tế hay giá trị thực của doanh nghiệp đợc xác định bởi quy mô và mức độ chắc chắn của luồng thu nhập hàng năm trong tơng lai do sự kết hợp các tài sản của doanh nghiệp trong một cấu tổ chức mang lại.Giá trị kinh tế giả thiết một cuộc chẩn đoán tổng thể của doanh nghiệp, diễn ra bằng các yếu tố thặng d hoặc thiếu hụt của tài sản bằng việc lợng định các yếu tố rủi ro hoặc thành côngdoanh nghiệp thể gặp phải trong một tơng lai xác định. Theo nghĩa này, doanh nghiệp đợc tiếp cận nh một dự án, ở đó giá trị doanh nghiệp tơng ứng với mức vốn đầu t ban đầu thể chấp nhận khi dự đoán đợc luồng thu nhập trong tơng lai của dự án cùng với mức độ chắc chắn của luồng thu nhập đó.Giá trị kinh tế cũng phản ánh một cái nhìn toàn diện về các nghiệp vụ và cấu trúc của doanh nghiệp, tức là xem xét giá trị doanh nghiệp dới cả góc độ của ngời bán và ng-ời mua.2.2. Xác định giá trị doanh nghiệp.ở nớc ta trớc đây xác định giá trị doanh nghiệp cha đợc quan tâm đúng với vai trò của nó, vấn đề này chỉ mới đợc thực sự đề cập đến từ khi Nhà nớc chủ trơng cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc.Tại các nớc nền kinh tế thị trờng phát triển, giá trị doanh nghiệp là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu t. trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, mọi chiến lợc, mọi quyết định khi đa ra đều hết sức chú ý đến giá trị doanh nghiệp và vấn đề tăng giá trị doanh nghiệp. Chính vì vậy xác định giá trị doanh nghiệp trở thành vấn đề thờng nhật của nền kinh tế. Giá trị xác định đợc là sở để đánh giá chất lợng quản lý, để thơng lợng trong mua-bán, sáp nhập doanh nghiệp .Thực chất của xác định giá trị doanh nghiệp chính là các hoạt động đi tìm giá trị kinh tế hay giá trị thực của doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp của bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng là tổng hợp của 3 yếu tố: tài sản, tổ chức và lợi nhuận. Trong đó tài sản 10[...]... vận dụng phơng pháp nào cho hợp lý, mang lại hiệu quả cao Phần II xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hoáCông ty cổ phần Dụng cụ khí xuất khẩu I- Tổng quan về Công ty cổ phần Dụng cụ khí xuất khẩu A Sự hình thành và phát triển Công ty cổ phần Dụng cụ khí xuất khẩu 1 Lịch sử phát triển Công ty Dụng cụ khí xuất khẩu trớc khi tiến hành cổ phần hóa Công ty Dụng cụ khí xuất khẩu. .. Xác định giá trị doanh nghiệp là đánh giá lợi ích thực sự của doanh nghiệp trên sở hiểu biết sâu sắc về nó trong một môi trờng xác định 3 sở khách quan của việc xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa trong nền kinh tế thị trờng 3.1 sở khách quan của việc xác định giá trị doanh nghiệp và các yếu tố cấu thành giá trị doanh nghiệp 3.1.1 sở khách quan của việc xác định giá trị doanh. .. cán bộ công nhân nó cho thấy sự năng động trong sản xuất kinh doanh của Nhà máy trong chế thị trờng 2 Công ty cổ phần Dụng cụ khí xuất khẩu Năm 1999, Công ty Dụng cụ khí xuất khẩu bắt đầu tiến hành cổ phần hoá Hình thức cổ phần hoá của Công ty là: bán toàn bộ giá trị hiện thuộc vốn Nhà nớc tại doanh nghiệp đẻ chuyển thành Công ty cổ phần Đến năm 2000, quá trình cổ phần hoáCông ty đã hoàn... Quy định này đợc hiểu 15 là: giá trị doanh nghiệp xác định phải chính xác, vừa không làm giảm phần vốn Nhà nớc tại doanh nghiệp vừa đảm bảo giá bán doanh nghiệp hấp dẫn ngời mua là các cổ động tơng lai - Các yếu tố xác định giá trị thực tế doanh nghiệp: + Số liệu trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa + Giá trị thực tế tài sản tại doanh nghiệp xác định trên sở hiện trạng về. .. hóa Để giá trị doanh nghiệp xác định đảm bảo đợc các yêu cầu cũng nh mục đích thực hiện thì khi xác định giá trị doanh nghiệp, chủ thể xác định phải thực hiện theo các nguyên tắc nhất định Theo quy định tại Nghị định 44-CP, các nguyên tắc xác định giá trị doanh nghiệp gồm có: - Giá trị thực tế của doanh nghiệpgiá toàn bộ tài sản hiện của doanh nghiệp cổ phần hóa mà ngời mua, ngời bán cổ phần đều... trị doanh nghiệp mới đợc thực sự quan tâm Nếu căn cứ vào chu kỳ sống của doanh nghiệp thì xác định giá trị doanh nghiệp nhằm các mục đích sau: - Khi doanh nghiệp mới thành lập: xác định giá trị doanh nghiệp giúp xác định giá trị của cổ phiếu bán ra (đối với các doanh nghiệp đợc phép phát hành cổ phiếu), giúp các định phần vốn của nhà đầu t làm sở cho việc đánh giá hoạt động đầu t sau này - Khi doanh. .. Tổng hợp các yếu tố trên sẽ hình thành nên giá trị doanh nghiệp để từ đó hình thành nên giá bán doanh nghiệp trong cổ phần hóa 3.2 Mục đích, yêu cầu của việc xác định giá trị doanh nghiệp ở nớc ta, trong thời gian trớc đây các doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động trong chế cũ, vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp cha đợc quan tâm Chỉ đến khi Đảng và Nhà nớc chủ trơng cổ phần hoá thì vấn đề xác định giá. .. 1/1/2001, Công ty chính thức trở thành công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Tên công ty : Công ty cổ phần Dụng cụ khí xuất khẩu Tên giao dịch quốc tế: Export Mechanical Tool Stook Company Tên giao dịch viết tắt: EMTSC Trụ sở công ty: 229 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội 2.1 Mục tiêu, chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty cổ phần dụng cụ khí xuất khẩu 2.1.1 Mục tiêu của Công ty: - Giải... đánh giá giá trị tài sản thực tế: hội đồng xác định phải đảm bảo đầy đủ các thành viên theo quy định của pháp luật, thực hiện đánh giá % còn lại chính xác, theo giá thị trờng + Thẩm định giá trị doanh nghiệp: các quan trách nhiệm phải nhanh chóng đa ra các kết luận về giá trị của doanh nghiệp để không làm chậm quá trình cổ phần hóa 3.3 Nguyên tắc xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa. .. cho việc xác định giá trị doanh nghiệp không thể không quan tâm đến các quy luật khách quan đó và phải lấy đó làm sở cho việc xác định giá trị doanh nghiệp 12 3.1.2 Các yếu tố cấu thành giá trị doanh nghiệp Giá trị doanh nghiệp một tổng hợp của các yếu tố cấu thành nên nó Các yếu tố này gồm rất nhiều thành phần nhng thể phân loại các yếu tố cấu thành giá trị doanh nghiệp nh sau: a) Giá trị tài . ty cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu. - Phần III: Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa qua thực tế Công ty cổ phần Dụng cụ cơ. Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa qua tr-ờng hợp Công ty cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu. Nội dung của luận văn gồm 3 phần: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa qua trường hợp Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí Xuất khẩu, Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa qua trường hợp Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí Xuất khẩu, Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa qua trường hợp Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí Xuất khẩu, Vai trò và thực trạng của khu vực kinh tế Nhà nớc., Tác dụng của cổ phần hóa., Giá trị thanh lý. Giá trị tài chính., Mối quan hệ giữa giá trị xác định và giá bán doanh nghiệp., Đánh giá qua vốn hóa lợi nhuận., Phơng pháp đấu giá trực tiếp., Các phòng ban, phân xởng trong Công ty., Lợi nhuận. Mức nộp ngân sách Nhà nớc., Kết quả đạt đợc., Tỉng hỵp, Một số kiến nghị khác. a Giá thuê đất của doanh nghiệp.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn