Những vấn đề lý thuyết liên quan đến định giá cổ phiếu

50 516 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2012, 15:11

Những vấn đề lý thuyết liên quan đến định giá cổ phiếu Lời nói đầuXác định giá trị cổ phiếu chính là xác định giá trị doanh nghiệp phát hành cổ phiếu. Việc này ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan đến thị trờng chứng khoán, đặc biệt là ngời phát hành và ngời đầu t. Nếu giá cổ phiếu quá thấp thì sẽ gây thiệt hại cho ngời bán; còn nếu định giá cổ phiếu quá cao sẽ gây thiệt hại cho ngời mua. Để thị trờng hoạt động hiệu quả, cần tạo ra một thị trờng công bằng và hoạt động trôi chảy thông qua việc cân đối lợi ích của các bên tham gia thị trờng. Điều này lại càng quan trọng đối với các thị trờng chứng khoán mới hoạt động nh Việt nam vì nó giúp cho thị trờng hoạt động ổn định và phát triển về lâu dài. Trên thế giới đã rất nhiều sách, báo viết về đề tài này, giới thiệu từ những phơng pháp bản cho đến những ứng dụng mang tính đặc thù tuỳ theo hoàn cảnh tuỳ từng nớc, tuỳ doanh nghiệp. Hiện nay, Việt nam cha một công trình nghiên cứu nào tính chất toàn diện và gắn với việc đa ra niêm yết và giao dịch tại thị trờng chứng khoán, ngoài một số phơng pháp xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá đơn giản đợc áp dụng tại các giai đoạn khác nhau trong tiến trình cổ phần hoá, mà gần đây nhất là Thông t 104-1998/TT-BTC ngày 18/07/1998 của Bộ Tài chính. Trong bối cảnh thị trờng chứng khoán Việt Nam hiện nay, giao dịch cổ phiếu chiếm tới 89% giá trị giao dịch toàn thị trờng, hoàn thiện nghiệp vụ định giá cổ phiếu ý nghĩa thiết thực về mặt luận cũng nh thực tiễn nhằm góp phần vào sự phát triển các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán để thúc đẩy sự phát triển của thị trờng. 1Chơng I: Những vấn đề thuyết liên quan đến định giá cổ phiếu1. Khái niệm bản chất và vai trò của định giá cổ phiếu1.1. Khái niệm về định giá cổ phiếuĐịnh giá cổ phiếu thực chất là quá trình xác định giá trị thực hay giá trị kinh tế doanh nghiệp là công ty cổ phần để từ đó xác định giá trị của cổ phần mà đại diện cho nó là cổ phiếu.1.2. Bản chất của định giá cổ phiếuĐịnh giá cổ phiếu thực chất là quá trình xác định giá trị doanh nghiệp là công ty cổ phần để từ đó xác định giá trị của của cổ phần mà đại diện cho nó là cổ phiếu. Việc định giá trị doanh nghiệp nhằm mục đích đa doanh nghiệp ra trao đổi, mua bán dới một hình thức nào đó. Do vậy, doanh nghiệp cũng đợc coi nh hàng hoá, hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng. Tuy nhiên, doanh nghiệp là một loại hàng hoá đặc biệt vì doanh nghiệp là một hệ thống phức tạp của nhiều yếu tố cấu thành và các mối quan hệ giữa các yếu tố đó. những yếu tố vật chất nh các tài sản hữu hình song cũng những yếu tố phi vật chất nh tài sản vô hình. Giá trị của các yếu tố cấu thành tài sản của doanh nghiệp lại luôn thay đổi theo thời gian. Hơn nữa, mỗi doanh nghiệp lại những đặc thù riêng do vậy giữa các doanh nghiệp sự khác biệt đáng kể. Chính vì vậy, giá trị của doanh nghiệp cũng chỉ là mức giá cá biệt. Việc định giá doanh nghiệp không chỉ đơn giản là lấy tổng giá trị tài sản doanh nghiệp đã đợc kiểm kê, đánh giá để xác định giá trị của doanh nghiệp, mà còn phải xuất phát từ yêu cầu của sản xuất và lu thông hàng hoá nh một quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, đặc biệt là quy luật lợi nhuận của nền kinh tế thi trờng.Thông thờng giá trị doanh nghiệp gồm 3 bộ phận chính: Giá trị tài sản của doanh nghiệp; giá trị đất doanh nghiệp sử dụng; giá trị các yếu tố làm tăng giá trị nh địa điểm, uy tín, tiếng tăm của doanh nghiệp.2Đối với ngời đầu t, họ xác định giá cổ phiếu không chỉ dựa vào giá trị tài sản hiện hành công ty sở hữu mà quan trọng hơn chính là khả năng thu lợi nhuận trong t-ơng lai. Khả năng này không chỉ phụ thuộc vào khả năng thu lợi nhuận trong quá khứ và hiện tại của doanh nghiệp mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nh lợi thế th-ơng mại, uy tín doanh nghiệp, bí quyết kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và khả năng mở rộng thị trờng, sự tác động của các chính sách kinh tế nhà nớc đối với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong tơng lai.Những vấn đề nêu trên là những căn cứ khách quan để xem xét định giá doanh nghiệp từ đó xác định giá trị cổ phiếu. Xác định giá trị cổ phiếu là phải xem xét toàn diện các yếu tố cấu thành giá trị doanh nghiệp. Đó là giá trị các tài sản hữu hình và tài sản vô hình của doanh nghiệp. Những giá trị của doanh nghiệp muốn đợc xã hội thừa nhận cần phải đợc thông qua trao đổi, tức là mức giá mà cả ngời mua và ngời bán đều chấp nhận đợc.Định giá tài sản đáp ứng yêu cầu tính toán, xác định sự thay đổi về mặt giá trị của thực thể tại một thời điểm nhất định, đây đợc xem nh là quá trình ớc tính khoản tiền mà ngời mua sẵn sàng chi trả để họ quyền sở hữu và thu lợi ở một thực thể nhất định, và ngợc lại cũng là sự ớc tính khoản tiền thu đợc của ngời bán khi bán thực thể đó. Trong nền kinh tế thị trờng, các thực thể kinh doanh cũng trở thành hàng hoá, do đó việc định giá trị tài sản là căn cứ quan trọng để xác định giá trị doanh nghiệp cũng nh giá trị cổ phiếu trên thị trờng chứng khoán, đây cũng chính là mối quan tâm hàng đầu của cả các chủ thể phát hành chứng khoán và công chúng đầu t.Trong điều kiện của Việt nam, đang thực hiện quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ chế kế hoạch hoá tập trung sang chế thị trờng sự quản lý, điều tiết của Nhà nớc thì việc định giá doanh nghiệp một vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới, cải cách hệ thống doanh nghiệp nhà nớc ở nớc ta, nhất là việc trong việc thực hiện chủ trơng cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nớc. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi thị trờng chứng khoán Việt nam mới mở cửa hoạt động thì vai trò 3của việc định giá doanh nghiệp hay định giá cổ phiếu lại càng quan trọng. Điều này sẽ giúp tạo ra sự công bằng thông qua việc ngời mua và ngời bán đều đánh giá đúng giá trị của cổ phiếu mà mình mua bán, từ đó thể đa ra quyết định giao dịch sở. Đến lợt nó, việc đảm bảo cân bằng quyền lợi cho ngời mua và ngời bán sẽ giúp cho hoạt động của thị trờng chứng khoán ổn định và phát triển bền vững. Mặt khác, thông qua việc xác định mức giá thị trờng hợp lý, các nhà quản thị trờng sở để đa ra các quyết định quản đúng đắn nhằm đảm bảo cho thị trờng hoạt động hiệu quả và an toàn.1.3. Vai trò của định giá cổ phiếu Xét ở góc độ chủ thể phát hành, vai trò của việc định giá cổ phiếu thể hiện rất rõ nét. Thông qua việc xác định giá cổ phiếu, các chủ thể phát hành thể định ra đợc mức giá hợp nhằm đảm bảo ngời đầu t sẵn sàng chấp nhận mức giá đó; đồng thời doanh nghiệp cũng không bị thua thiệt do cổ phiếu bị định giá thấp. Điều này bảo đảm sự thành công của đợt phát hành trên thị trờng sơ cấp, đồng thời cũng đảm bảo tính thanh khoản cho cổ phiếu khi đợc giao dịch trên thị trờng thứ cấp. Trên thực tế, hoạt động định giá cổ phiếu hiện nay ở Việt nam còn nhiều bất cập, khung khổ pháp cha hoàn thiện, đặc biệt là chính sách chế độ về tài chính kế toán, các phơng pháp áp dụng nghèo nàn, thiếu các tổ chức tài chính hoạt động chuyên nghiệp về lĩnh vực này . gây nên những khó khăn nhất định trong việc định giá và chính điều này là một trong những cản trở trong quá trình cổ phần hoá các DNNN và hạn chế việc phát hành chứng khoán ra công chúng của các chủ thể phát hành. Đối với ngời đầu t, cổ phiếu là một phơng tiện khả năng thu lợi nhuận cao, nhng cũng thể gặp rủi ro lớn. Để đi đến quyết định đầu t đúng đắn đòi hỏi phải sự lựa chọn loại cổ phiếu thích hợp về giá cả và mức độ rủi ro mà ngời đầu t thể chấp nhận đợc. Nếu rủi ro càng lớn thì yêu cầu lợi suất đầu t càng phải cao và do đó giá cổ phiếu phải càng thấp. Vì lẽ đó 4ngời đầu t cần phải tiến hành định giá cổ phiếu để xác định mức giá và độ rủi ro của cổ phiếu đó phù hợp với nhau và phù hợp với sở thích của ngời đầu t. Nếu nh ngời đầu t thể đánh giá đúng cổ phiếu của công ty thì ngời đó sẽ thu đợc mức lợi suất đầu t mong muốn. Về phía các quan quản nhà nớc đối với thị trờng tài chính và hệ thống doanh nghiệp, việc nắm đợc các phơng pháp và kỹ năng định giá cổ phần/ cổ phiếu sẽ giúp cho các quan này đánh giá đợc thực trạng giá cả các tài sản tài chính trên thị trờng. Từ đó sẽ những chính sách và biện pháp hợp để điều chỉnh thị trờng trên cả tầm vĩ mô lẫn vi mô. Đới với các công ty chứng khoán Đối với các hoạt động đầu t trên thị trờng chứng khoán, để ra quyết định đầu t thì nhà đầu t luôn phải cân nhắc giữa giá thị trờng và giá trị thực của chứng khoán, quyết định mua khi giá thị trờng thấp hơn giá trị thực và quyết định bán khi giá thị tr-ờng cao hơn giá trị thực. Giá trị thực của chứng khoán thờng đợc xác định bằng cách định giá, không chỉ đợc sử dụng cho việc ra quyết định đầu t mà còn phục vụ cho việc phát hành, bảo lãnh phát hành, t vấn đầu t, t vấn hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp . Trong bối cảnh thị trờng chứng khoán Việt Nam hiện nay, giao dịch cổ phiếu chiếm tới 89% giá trị giao dịch toàn thị trờng, định giá cổ phiếu đối với công ty chứng khoán những lợi ích sau đây:- Cung cấp thông tin định lợng cần thiết cho nhà đầu t cá nhân, qua đó làm tốt nghiệp vụ t vấn đầu t, thu hút thêm nhiều nhà đầu t cá nhân trong nớc và nớc ngoài, qua đó tăng giá trị giao dịch toàn thị trờng và thúc đẩy thị trờng phát triển sôi động.- Hoàn thiện qua trình ra quyết định đầu t tự doanh và đầu t danh mục, nâng cao gia trị giao dịch và hiệu quả đầu t, thu hút thêm nhiều nhà đầu t tổ choc để quản danh mục đầu t.- Đẩy mạnh nghiệp vụ phát hành mới và bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán, tăng lợng hàng hoá cho thị trờng, thúc đẩy sự tham giá của các công ty cổ 5phần mới vào thị trờng giao dịch tập trung để huy động vốn, thúc đẩy sự ra đời của các công ty cổ phần mới để huy động vốn trên thị trờng thứ cấp.Có sở để so sánh các hàng hoá khác nhau, tạo cạnh tranh trên thị trờng, qua đó thúc đẩy công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc và sự lựa chọn những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả vào danh sách cổ phần hoá.Đẩy mạnh việc chuyển đổi các doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài thành công ty cổ phần và thổi luồng sinh khí mới vào thị trờng chứng khoán Việt Nam khi Chính phủ văn bản cho phép định hớng này. Nói một cách tổng quát, việc định giá đợc quy định trong các trờng hợp khác nhau và với các mục đích khác nhau sẽ gây ảnh hởng tới kết quả thu đợc và việc lựa chọn các phơng pháp áp dụng. Tuy nhiên, việc định giá thờng đợc tiến hành theo một số mục đích chính sau đây:- Hỗ trợ ngời mua trong việc xác định mức độ sẵn sàng chấp nhận mua;- Hỗ trợ ngời bán trong việc xem xét giá bán;- Đóng vai trò nh quan toà trong việc giải quyết tranh chấp giữa các bên;- Hỗ trợ ngời cho vay trong việc định lợng chứng khoán thế chấp đối với một khoản vay;- Hình thành giá trị liên quan đến các điều khoản trong luật pháp, nh nhằm mục đích tính thuế trớc bạ;- Định lợng giá trị đa vào các báo cáo kế toán;- Hỗ trợ nguyên đơn hoặc bị đơn trong các vụ kiện tụng;- Đánh giá một khiếu nại về hậu quả tổn thất;- Xác định giá trị theo hợp đồng hoặc các điều khoản trong Điều lệ công ty;- Xác định nghĩa vụ thuế lãi vốn hoặc tổn thất;6- Thực hiện việc đánh giá độc lập về một công ty đại chúng phục vụ cho việc thâu tóm hoặc cấu lại theo Luật Công ty, hoặc theo các quy định niêm yết của quan quản thị trờng chứng khoán.Tóm lại, việc định giá cổ phiếu thể đợc nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau và các giá trị tơng ứng khác nhau. Song dù nhìn nhận dới góc độ nào, mỗi cách xác định giá trị cổ phiếu bao giờ cũng liên quan đến lợi ích của ngời mua, ngời bán trên thị trờng. Vì vậy việc xem xét, lựa chọn một cách đánh giá cổ phiếu theo ph-ơng pháp phù hợp, thoả mãn lợi ích của ngời mua và ngời bán trên thị trờng là một thực tế không thể bỏ qua.2. Phơng pháp luận trong việc định giá cổ phiếu 2.1. Các khái niệm về giá trị liên quan đến việc định giá cổ phiếuQuá trình hoạt động của công ty sẽ sinh ra một luồng thu nhập cho cổ đông của công ty và luồng thu nhập này sẽ quyết định giá trị kinh tế qua đó thể hiện sự thành công hay thất bại của hoạt động sản xuất kinh doanh và đợc phản ánh vào giá cổ phiếu của công ty. Tuy nhiên trên thực tế giá trị đợc xác định bằng nhiều cách khác nhau và do đó sẽ những khái niệm khác nhau về giá trị. Chẳng hạn, những giá trị đợc hình thành từ sổ sách kế toán, giá trị đợc hình thành từ luồng thu nhập nh nêu trên đây hoặc giá trị đợc hình thành từ quy luật cung-cầu của thị trờng . Trong từng trờng hợp, giá trị đợc phân tích đánh giá căn cứ vào một số điều kiện cụ thể và không nhất thiết chỉ căn cứ vào các chiến lợc và hiệu quả kinh doanh của công ty.Để hiểu rõ các khái niệm về giá trị và vận dụng chúng một cách thích hợp vào mục đích phân tích trong quá trình định giá, ta thể xem xét một số khái niệm bản nhất sau đây:Giá trị kinh tếKhái niệm giá trị kinh tế liên quan đến công dụng chủ yếu của một tài sản trong việc tạo ra luồng thu nhập sau thuế cho ngời nắm giữ tài sản đó. Những luồng 7thu nhập này đợc từ thu nhập hay các khoản thanh toán theo hợp đồng, hay thanh một phần hoặc toàn bộ vào một thời điểm trong tơng lai. Giá trị kinh tế chính là một khái niệm lựa chọn luồng thu nhập. Giá trị của một hàng hoá đợc định nghĩa là số tiền mà ngời mua sẵn sàng trả theo giá trị hiện tại của nó để đợc luồng thu nhập dự tính trong tơng lai. Do vậy, giá trị kinh tế là một khái niệm hớng về tơng lai. Nó đ-ợc xác định thông qua việc đánh giá luồng thu nhập tiềm năng trong tơng lai, kể cả số tiền thu đợc từ lần thanh hàng hoá cuối cùng. ở đây, các chi phí phát sinh do quyết định trớc đây là chi phí chìm và do vậy không liên quan đến việc ớc tính luồng thu nhập trong tơng lai nếu xét từ góc độ kinh tế.Giá trị kinh tế làm sở cho một khái niệm giá trị thông thờng khác bởi vì nó dựa trên logic lựa chọn hoàn toàn tất yếu trong quá trình đầu t tiền bạc. Tuy nhiên việc tính toán giá trị kinh tế trên thực tế sẽ rất phức tạp vì chúng ta cần phải lựa chọn và áp dụng một tỷ lệ chiết khấu đại diện (lợi nhuận tiêu chuẩn) khi tính giá trị hiện tại của luồng thu nhập và luồng thu nhập dơng trong một thời gian nhất định. Những luồng thu nhập này còn bao gồm cả giá trị giả định cuối cùng về lợng tiền khả năng thu hồi hoặc mọi giá trị hiện thực tại điểm phân tích cuối cùng. Quá trình này thực tế quyết định sự cân bằng của luồng thu nhập trong toàn bộ những khoản thời gian khác nhau.Mặt khác, việc đánh giá rủi ro của một công ty đợc dựa trên các đặc điểm tơng đối của công ty, do vậy giá trị kinh tế không phải là tuyệt đối; nó chỉ là kết quả của việc đánh giá rủi ro tơng đối dự tính trong tơng lai. Trên thực tế, giá trị kinh tế mối quan hệ chặt chẽ với mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi cá nhân. Do đó, giá trị kinh tế đóng vai trò chủ chốt trong việc đa ra quyết định đầu t của mỗi ngời.Giá trị thị trờngGiá trị thị trờng còn đợc gọi là giá trị thị trờng công bằng, đây là giá trị của một tài sản hay tập hợp tài sản khi giao dịch trên thị trờng tổ chức hoặc giữa các bên cá nhân trong một giao dịch tự nguyện. Thị trờng tổ chức sẽ giúp ngời mua và ngời bán định ra giá trị thị trờng phù hợp cho tất cả các loại tài sản hữu hình và vô 8hình. Giá trị thị trờng tất nhiên cũng đợc hình thành thông qua các giao dịch giữa các bên cá nhân khi không thị trờng tổ chức.Một lần nữa, giá trị thị trờng cũng không phải là giá trị tuyệt đối mà là một thoả thuận nhất thời giữa hai hay nhiều bên. Theo một nghĩa nào đó thì các bên giao dịch sẽ điều chỉnh các đánh giá cá nhân tơng ứng đối với giá trị kinh tế của tài sản đủ để đi đến sự nhất trí. Do vậy, giá trị thị trờng của cổ phiếu vào một thời điểm nhất định thể phụ thuộc vào sự a thích và thậm chí là quan điểm của các cá nhân liên quan, xu hớng tâm phổ biến trên sở giao dịch tổ chức, độ gay cấn của cuộc chiến giành quyền thâu tóm, các biến đổi về kinh tế, phát triển công nghiệp, điều kiện kinh tế chính trị . Hơn nữa, khối lợng tài sản và chứng khoán giao dịch hiện tại sẽ ảnh hởng tới giá trị do ngời mua và ngời bán định ra.Giá trị thị trờng mặc dù khả năng biến động nhng nói chung vẫn đợc coi là một tiêu chuẩn hợp để đánh giá giá trị hiện tại của từng tài sản và tài sản nợ ghi trong bảng cân đối kế toán. Giá trị thị trờng còn thờng đợc dùng để đánh giá hàng tồn kho và để phân tích vốn đầu t dới dạng các giá trị thu hồi trong tơng lai. Việc sáp nhập và thâu tóm các công ty đang hoạt động cũng dựa trên giá trị thị trờng do các bên đặt ra.Cũng giống nh giá trị kinh tế, việc thiết lập giá trị thị trờng cũng gặp phải những trở ngại thực tế. Một giá trị thị trờng đích thực chỉ thể xác định đợc khi thực sự tham gia vào một giao dịch. Bởi vậy, trừ khi hàng hoá đợc mua bán trên thực tế, mọi giá trị thị trờng còn lại chỉ mang tính ớc lợng và thể dễ dàng thay đổi theo điều kiện và nhận thức của mỗi bên.Nhng ngay cả khi giá trị thị trờng đợc niêm yết sẵn thì vẫn thể những điều chỉnh nhất định. Ví dụ các cổ phiếu phổ thông phổ biến tại các sở giao dịch lớn đợc yết giá công khai trên thị trờng, nhng thờng sẽ phải chịu những biến động giá cả quan trọng thậm chí là trong một ngày giao dịch. Do đó, giá trị thị trờng căn cứ vào các giao dịch cùng loại chỉ thể biến động trong một giới hạn nhất định gắn với các điều kiện giao dịch theo ngày, theo tuần hay theo tháng. Đối với hàng hoá không đợc 9giao dịch thờng xuyên, việc đánh giá giá trị giao dịch thực tế sẽ trở nên khó khăn hơn.Giá trị sổ sáchGiá trị sổ sách của một tài sản hay tài sản nợ là giá trị ghi trong bảng cân đối kế toán theo nguyên tắc kế toán đợc chấp nhận ở mỗi nớc. Giá trị sổ sách chủ yếu phục vụ cho mục đích kế toán chứ không phải là giá trị kinh tế hiện hành. Giá trị sổ sách là một giá trị tính lịch sử mà vào một thời điểm nhất định nào đó nó thể đ-ợc đánh giá lại để thể hiện giá trị thị trờng. Tuy nhiên, vì giá trị thị trờng luôn thay đổi theo thời gian và những biến động của điều kiện kinh tế, do vậy, giá trị sổ sách và giá trị thị trờng sẽ hầu nh không đồng nhất. Thực tế này rất đúng đối với cổ phiếu phổ thông đợc giao dịch theo giá trị thị trờng và giá trị này thờng khác xa so với giá trị ghi sổ. Sở dĩ sự khác biệt trên là vì giá trị sổ sách đợc xác định từ bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán đợc chuẩn bị vào ngày cụ thể, ghi chép các loại và số l-ợng các tài sản đợc sử dụng cho hoạt động kinh doanh (tức là các khoản vốn đã cam kết) và các tài sản nợ đối ứng huy động của ngời cho vay và các chủ sở hữu (tức là các khoản vốn đã huy động đợc). Cũng thể gọi là bản báo cáo điều kiện tài chính hoặc bản báo cáo tình hình tài chính, bản này luôn phải cân đối bởi vì giá trị ghi sổ của toàn bộ các tài sản đã đợc đầu t vào hoạt động kinh doanh tại một thời điểm nào đó phải cân đối một cách chính xác với các khoản nợ đã vào sổ và các khoản vốn cổ phần của các chủ sở hữu là nguồn gốc của các tài sản này. Các khoản nợ này là các nghĩa vụ cụ thể thể hiện các trái quyền đối với tài sản của doanh nghiệp, đợc xếp hạng cao hơn các cổ đông trong thứ tự u tiên thanh toán. Vốn cổ phần của các cổ đông đã đợc ghi sổ thể hiện quyền của cổ đông đối với phần tài sản còn lại sau khi đã trừ đi tất cả các khoản nợ. Một bảng cân đối kế toán tổng quát nhất đợc thể hiện nh sau:Bảng cân đối kế toán(Ngày / ./ .)10[...]... sản Giá trị thẩm định Giá trị thẩm định đợc xác định và sử dụng một cách chủ quan khi tài sản liên quan không giá trị thị trờng rõ ràng Ngời ta thờng lấy giá giao dịch phù hợp để so sánh với tài sản đợc thẩm định Giá trị thẩm định thờng đợc dùng trong các giao dịch quy mô đáng kể, đặc biệt là đối với bất động sản tính chất thơng mại hay đất đai, giá trị thẩm định đợc xác định bởi một giám định. .. về giám định các loại tài sản liên quan giúp ngời mua và ngời bán tìm ra đợc mức giá hợp lý, hay ít nhất là đề ra mức độ mặc 13 cả Chất lợng đánh giá phụ thuộc vào khả năng giám định và so sánh với các trờng hợp trớc đó Một lần nữa, khả năng và đánh giá của cá nhân góp phần làm cân bằng giá trị Hiếm khi những lần thẩm định khác nhau lại cùng kết quả Giá trị hoạt động liên tục Giá trị hoạt động liên. .. hơn giá trị mà những ngời mua khác sẵn sàng trả 2.2 Những nguyên tắc bản trong định giá cổ phiếu 2.2.1 sở định giá cổ phiếu Giá trị của một công ty đợc xác định bằng nguồn lợi nhuận mà công ty đem lại hàng năm cho tất cả những ngời chủ sở hữu công ty Hay nói cách khác, cổ phiếu phổ thông mang lại cho ngời sở hữu một nguồn thu nhập tại các thời điểm khác nhau trong tơng lai nh: cổ tức (đợc chia định. .. hoặc không cố định) ; giá trị cổ phiếu khi ngời sở hữu bán cổ phiếu đó đi Nói tóm lại, cổ phiếu đem lại cho ngời sở hữu một dòng thu nhập trong tơng lai Do tiền giá trị về mặt thời gian, cho nên mỗi đồng tiền ở mỗi thời điểm khác nhau sẽ đem lại một giá trị khác nhau Vì vậy, để xác định giá trị cổ phiếu tại một thời điểm nào đó, ngời ta phải xác định đợc giá trị luồng thu nhập mà cổ phiếu đó (hoặc... cổ tức Nguyên tắc định giá Cổ phiếu phổ thông đem lại cho ngời sở hữu một luồng thu nhập tại các thời điểm khác nhau trong tơng lai nh: cổ tức (đợc chia hàng nămhoặc theo định kỳ); giá trị cổ phiếu khi ngời sở hữu bán cổ phiếu đó đi Do vậy, nguyên tắc của phơng pháp chiết khấu luồng cổ tức (devident discounted model) xác định giá trị hiện tại cổ phiếu phổ thông dựa trên dòng thu nhập tơng lai của cổ. .. phiếu khi bán so với khi mua) Giả sử một ngời đầu t mua và nắm giữ cổ phiếu trong vòng một năm Nếu gọi D 1 là cổ tức của cổ phiếu năm sau, P 1 là giá của cổ phiếu năm sau và P 0 là giá của cổ phiếu hiện tại thì thu nhập của ngời đầu t vào năm sau khi bán cổ phiếu sẽ là D 1 + (P 1 - P 0 ) Ta lợi suất r đạt đợc khi mua cổ phiếu với giá P 0 là: 36 ... tơng lai của cổ phiếu, dùng lợi suất yêu cầu làm lãi suất chiết khấu Giá trị cổ phiếu = Giá trị quy về hiện tại của các dòng thu nhập trong tơng lai Để xác định đợc công thức tính giá cổ phiếu hiện tại theo phơng pháp DDM, trớc hết ta hãy xem xét ngời đầu t khi mua cổ phiếu sẽ đợc các khoản lợi nhuận nào Thứ nhất là cổ tức hàng nămvà sau đó là lãi vốn (tức là chênh lệch về giá cổ phiếu khi bán so... Lạm phát và lãi suất: Đây là hai nhân tố rất quan trọng gây ảnh hởng lớn tới quyết định đầu t vào TTCK Lãi suất là nhân tố tác động tới mức giá chứng khoán và lãi suất yêu cầu của nhà đầu t vào chứng khoán Mối quan hệ giữa lãi suất và giá cổ phiếu: Nếu nh mối quan hệ giữa giá trái phiếu và lãi suất là ngợc chiều thì mối quan hệ giữa lãi suất và giá cổ phiếu lại không trực tiếp không hoàn toàn diễn... này với giá trị kinh tế hiện thời của doanh nghiệp đợc phản ánh trên giá cổ phiếu hoặc trong việc định giá khi mua bán doanh nghiệp Thực tế, cổ phần của các công ty hoạt động hiệu quả đợc mua bán theo các mức giá cao hơn nhiều so với giá trị ghi sổ của nó Từ thực tế trên cho thấy giá trị sổ sách trong nhiều trờng hợp chỉ nên dùng để tham khảo chứ không giá trị phân tích kinh tế để xác định giá trị... của thị trờng 3 Phân tích những thông tin bản phục vụ quá trình định giá cổ phiếu phổ thông 3.1 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp đi sau xem xét tình hình tài chính những năm đã qua của công ty cổ phiếu định giá và so sánh với những công ty hoạt động cùng ngành nhằm thu đợc những đặc thù hoạt động riêng của công ty, những xu hớng biến động riêng . I: Những vấn đề lý thuyết liên quan đến định giá cổ phiếu1 . Khái niệm bản chất và vai trò của định giá cổ phiếu1 .1. Khái niệm về định giá cổ phiếu ịnh giá. tơng lai .Những vấn đề nêu trên là những căn cứ khách quan để xem xét định giá doanh nghiệp từ đó xác định giá trị cổ phiếu. Xác định giá trị cổ phiếu là
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề lý thuyết liên quan đến định giá cổ phiếu, Những vấn đề lý thuyết liên quan đến định giá cổ phiếu, Những vấn đề lý thuyết liên quan đến định giá cổ phiếu, Bản chất của định giá cổ phiếu, Vai trò của định giá cổ phiếu, Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, Các phơng pháp định giá cổ phiếu 1. Nhóm phơng pháp chiết khấu dòng tiền, Nhóm phơng pháp tỷ lệ tham chiếu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay