Writing Grammar Usage and Style potx

223 393 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/223 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 08:21

ẫđãơãạổđđụậ-ạằụ ẳ ơĐằợỡúáôđúúẳĐ ẳâẳ- ơ ẵã-ơằ-ũẵể-ơằđ ơáằắ-ãẵ-O-ơíằơằ ẵêằđạằ ẵđằ ẵẵằơ-òẵẵằ ãắằụ ơãẵúắĐúơãẵ đạãƯơãđằằ ẵàằơ ạôãẳằ đằ-Đ đằằđằẵằèáằ ằ ằơã- -ơ đ ơáằ ằăằđơ- ơ íã-ẽôãẵàẻằêãằâvẫđãơãạổ đđụậ-ạằụ ẳ ơĐằịĐ ệằ ạạằ-ẵáâãằđụ ểũòũẳãĐĩơ-ịãạạ-ò ìơằđơã ĩơ đô íĐíằêằẳụ ẹỉ{ìẳãã-ụ ìề{ềằâ ầđàụ ềầíã-ẽôãẵàẻằêãằâvẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằéôắã-áằẳ ắĐỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũỗỗ èáãđẳ òêằôằềằâ ầđàụ ềầ ùợợíĐđãạáơ w ợù ỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũ ò đãạáơ- đằ-ằđêằẳũ ề đơ ơáã- ắàụ ãẵôẳãạ ãơằđãđ ẳằ-ãạụ ẵêằđ ẳằ-ãạụ ẳ ãẵ-ụ Đ ắằ đằđẳôẵằẳ đơđ-ãơơằẳ ã Đ đụ ắĐ Đ ằ- ứằằẵơđãẵụ áơẵĐãạụ đằẵđẳãạụ đ ơáằđâã-ằữ âãơáôơ ơáằ đãđ âđãơơằ ằđã ã ơáằ ôắã-áằđũễãắđđĐ íạđằ íơđ ềôắằđổ ợùợỡùỡợìịềổ úộờỡởúờớỗớúỗéđãơằẳ ã ơáằ ậãơằẳ ơơằ- òằđãẵù ỗ ố ộ ờ ở ỡ ớ ợ ùùẹủẽặủẽấủẽẻủìề ĩã-ơđãắôơằẳ ã ơáằ ậãơằẳ ơơằ- ắĐ ỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũĩã-ơđãắôơằẳ ắĐ íĩ ịà- íẳ ìẵũ đ íẳồ ắĐ èđ-âđẳ éôắã-áằđ- ễããơằẳ ã ơáằ ậãơằẳ ếãạẳồ ắĐ ìĩ ềđạằ ịà- đ ềđâĐồ ắĐ ìĩâằẳằ ịà- đ âằẳằồ ắĐ ìĩ ịà- òô-ơđã éôắã-áãạ íđđơã éơĐũ ễơẳũ đ òô-ơđã ẳ ềằâ ặằẳồ ắĐ èđ-ẽôằ-ơ éôắã-áằđ- éơằ ễơẳũ đãạđằụ ểĐ-ãụ èáãẳụ ìẳằ-ãụ ẳ ỉạ ếạồ ắĐ ơ ìđơã ìẵũ đ èãâồ ắĐ ìí ểô-ằụ ìẵũ đ ệồ ắĐ ìơằđ-ơ đ ôơá òđãẵồắĐ Đđằ- đ đẵằồ ắĐ ìơằđơã èá- éôắã-áãạ đ ằđĐụ òô-ơđã ẳ âãơƯằđẳồ ắĐ ĩã-ơđãắôãẳđ íô-ãẳằ đ òđạằơãồ ắĐ ễẻ ìơằđúơã đ ịđƯãồ ắĐ ãằ ễãắđ- đ íáãằồ ắĐ ẳãẵãằ- ặèò ũíũẻũ ễơẳũ đ éằđôồ ắĐ ẫ íôơằđ éôắã-áãạ íđđơãụ ìẵũụ đ ơáằ éáãããằ-ồắĐ íơằđằ ẳằ ẳãẵãằ- đ ấằằƯôằồ ắĐ ăđằ íôơằđ ĩã-ơđãắôơđ- đ ơáằ íđãắắằ ẳ ẫằ-ơ ìẳãằ-ồ ắĐ ểãẵđằ-ã ểằẳã ĩã-ơđãắôơđụ ìẵũđ ểãẵđằ-ãồ ắĐ íáã- íôơẳđ- ũòũ ẳằ íũấũ đ ểằăãẵồ ắĐ ẳãơđã ềđ ẳằ é ũòũ đ éồ ắĐ òằđãẵ ịà-á- đ ãẳũ đ ạằằđ ãđơã ỉôạđĐ ểãẳ-K đẳôẵơ- ẳ -ằđêãẵằ- ã ơáằ ậũũụ ằ-ằ ẵ ôđ íô-ơằđ íđằ ẳằđơằơ ơ ốúộờợúợỗộỡũđ đằ-ằằđ ãđơãụ ãẵôẳãạ ẳã-ẵôơ- ẳ đằãô -ằ-ụ ằ-ằ ẵ ôđ ẻằ-ằằđ íô-ơằđ íđằ ẳằđơằơ ơ ốúỡớỡúớỡợợũđ ãđơã âáằđằ ơ ôđẵá-ằ ỉôạđĐ ểãẳ-K đẳôẵơ- ôơ-ãẳằ ơáằ ậũũụ ằ-ằ ẵơẵơ ôđ ìơằđơã ằ- ẳằđơằơ ơ ớùộúởộợúớỗỗớ đ ăớùộúởộợúỡợũđ ẵ-ôằđ ãđơã đằãạ ạôạằ ơđ-ơã-ụ ằ-ằ ẵơẵơ ôđ íô-ơằđ íđằ ẳằđơằơ ơ ốúỡớỡúớỡợợụ ă ớùộúởộợúỡợụ đ ằúãđãạáơ-áôạđĐãẳ-ũẵũđ ãđơã ãẵằ-ãạ đằãạ đ ẳằ-ơãẵ đãạáơ-ụ ằ-ằ ẵơẵơ ôđ ôắúẻãạáơ- íô-ơằđ íđằ ẳằđơằơ ơ ợùợúốốỡúởũđ -ằ- ãôãđãằ- ẳ -ằẵã đãẵằ- đ ắôà ôơãơãằ-ụ ằ-ằ ẵơẵơ ôđ ẹđẳằđ ằđêãẵằ- ẳằđơằơ ơ ốúỡớỡúớỡợợ đ âđãơằ ơ ỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũụ òơơổíô-ơằđ íđằ ẳằđơằơụ ùỡộở íđ ãơ ịôằêđẳụ ìẳãã-ụ ìề ỡờợởờũđ ãđơã ô-ãạ ỉôạđĐ ểãẳ-K đẳôẵơ- ẳ -ằđêãẵằ- ã ơáằ ẵ đ đ đ đẳằđãạ ằăãơã ẵãằ-ụ ằ-ằ ẵơẵơ ôđ ẳôẵơã ằ-ẳằđơằơ ơ ốúỡớỡúợốờ đ ă ớùộúởộợúỡởũúơđêằ ơãơằ- éằ-ằ ẵơẵơ ôđ éôắãẵ ẻằơã- ẳằđơằơ ơ ợùợúốốỡúởùờớ đ đằ đằêãằâ ẵãằ- đ ợùợúốốỡúở đ ôơáđ ãơằđêãằâ- ẳ ơáằđôắãẵãơĐ ãđơã đ ă ợùợúốốỡúởỡũ đ ôơáđãƯơã ơ áơẵĐ ãơằ- đ ẵđđơằụ ằđ-ụ đ ằẳôẵơã ô-ằụ ằ-ằ ẵơẵơ íĐđãạáơ íằđẵằ íằơằđụ ợợợ ẻ-ằâẳ ĩđãêằụ ĩêằđ-ụểò ùỗợớụ đ ă ỗộốúộởúỡỡộũễìểìè ẹ ễìòịìễìèầủĩìíễòìểẻ ẹ ẫòẻẻòềèầổ èỉ éậịễìỉẻ òềĩ òậèỉẹẻ ỉòấ ậĩ èỉìẻ ịè ẹẻè ìề éẻéòẻìềèỉì ịẹẹếũ èỉ éậịễìỉẻ òềĩ òậèỉẹẻ ểòế ềẹ ẻéẻềèòèìẹề ẹẻ ẫòẻẻòềèì ẫìèỉ ẻéíè èẹ èỉ òííậẻòíầẹẻ íẹểéễèề ẹ èỉ íẹềèềè ẹ èỉì ịẹẹế òềĩ éíììíòễễầ ĩìíễòìể òềầ ìểéễìĩ ẫòẻẻòềèì ẹểẻíỉòềèòịìễìèầ ẹẻ ìèề ẹẻ ò éòẻèìíậễòẻ éậẻéẹũ èỉẻ òẻ ềẹ ẫòẻẻòềèì ẫỉìíỉ ẩèềĩ ịầẹềĩ èỉĩíẻìéèìẹề íẹềèòìềĩ ìề èỉì éòẻòẻòéỉũ ềẹ ẫòẻẻòềèầ ểòầ ị íẻòèĩ ẹẻ ẩèềĩĩ ịầ òễ ẻéẻềèòèìấẹẻ ẫẻìèèề òễ ểòèẻìòễũ èỉ òííậẻòíầ òềĩ íẹểéễèề ẹ èỉ ìềẹẻểòèìẹề éẻẹấìĩĩ ỉẻìề òềĩ èỉẹéìềìẹề èòèĩ ỉẻìề òẻ ềẹè ậòẻòềèĩ ẹẻ ẫòẻẻòềèĩ èẹ éẻẹĩậí òềầ éòẻèìíậễòẻ ẻậễèụ òềĩ èỉ òĩấìíòềĩ èẻòèì íẹềèòìềĩ ỉẻìề ểòầ ềẹè ị ậìèòịễ ẹẻ ấẻầ ìềĩìấìĩậòễũ ềìèỉẻ èỉ éậịễìỉẻ ềẹẻ òậèỉẹẻỉòễễ ị ễìòịễ ẹẻ òềầ ễẹ ẹ éẻẹìè ẹẻ òềầ ẹèỉẻ íẹểểẻíìòễ ĩòểòụ ìềíễậĩìề ịậè ềẹè ễìểìèĩ èẹéíìòễụ ìềíìĩềèòễụ íẹềẽậềèìòễụ ẹẻ ẹèỉẻ ĩòểòũèđẳằđà-ổ ì-ằđơ ơáãđẳ đơĐ ơđẳằđà- đ ắà ơãơằ đ ãẵôẳằẳ ạ- áằđằ íã-ụ íã-ềơằ-ụ íã-ềơằ-ụ ìẵũ ạ ẳ đằơằẳ ạ- ẳ ơđẳằẳđằ đằ đằạã-ơằđằẳ ơđẳằđà- đ ơđẳằđà- ỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũụ ã ơáằ ậãơằẳ ơơằ- ẳ ơáằđ ẵôơđãằ-ũ ò ơáằđ ắđẳ ằ- ẳ đẳôẵơ ằ-ô-ằẳ ã ơáã- ắà đằ ơđẳằ ằ-ụ -ằđêãẵằ đà-ụ ơđẳằđà-ụ đ đằạã-ơằđằẳ ơđẳằđà- ơáằãđ đằ-ằẵơãêằ âằđ-ũ ỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũụ ã- ơ ẵãơằẳ âãơáĐ đẳôẵơ đ êằẳđ ằơãằẳ ã ơáã- ắàũ òắôơ ơáằ òôơáđ-ệằ ạạằ-ẵáâãằđụ ểò ã- ạđẳôơằ ậũ íũịằđàằằĐ ẳ ơđẳ ậãêằđ-ãơĐũ áằ á- ơôạáơạã-á ẳ í-ãơã ã áãạá -ẵá ẳâđàằẳ - ắô-ãằ ằẳãơđ ẳ âđãơằđũãĐ ĩơ- ịãạạ- ã- ạđẳôơằ ơáằ ậãêằđú-ãơĐ ềđơá íđã ẳ ểôđđĐ ơơằ ậãêằđú-ãơĐũ áằ ã- ẵôđđằơĐ ẳảôẵơ ã-ơđôẵơđ ơéẳôẵá íôãơĐ íằạằ ẳ ểôđđĐ ơơằậãêằđ-ãơĐ ẳ á- ơôạáơ ạã-á ơ -ơôẳằơ-đ àãẳằđạđơằ ơ ẵằạằũ éôắã-áằđK- òẵàâằẳạằơ-ẳãơđãéđảằẵơ ẳãơđổ ỉâđẳ ằòẵôã-ãơã- ẳãơđổ áằđđĐ íĐ ẳãơđổ ỉâđẳ ằẳãơđã òẳãã-ơđơđổ ểãẵáằằ ỉẵàằđéđẳôẵơãìẳằăằđổ èíỉịẹẹế éđẳôẵơã ằđêãẵằ-éđđằẳằđổ èíỉịẹẹế éđẳôẵơã ằđêãẵằ-ỉôạđĐ ểãẳ- ìẳãã- éđẳôẵơã ằđêãẵằ-ềơằổ ì Đô ôđẵá-ằẳ ơáã- ắà âãơáôơ ẵêằđ Đô-áôẳ ắằ âđằ ơáơ ơáã- ắà ã- -ơằ đằđơĐũ ìơ â-đằđơằẳ - ỵô-ẳ ẳ ẳằ-ơđĐằẳỵ ơ ơáằ ôắã-áằđụ ẳằãơáằđ ơáằ ôơáđ đ ơáằ ôắã-áằđ á- đằẵằãêằẳ Đ Đúằơ đ ơáã- ỵ-ơđãằẳ ắàũỵ ã- ơđẳằđà ỉôạđĐ ểãẳ-ụ ìẵũèắằ íơằơ-ìơđẳôẵơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùẫáĐ ầô ềằằẳ èáã- ịà ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỉâ ơ ậ-ằ èáã- ịà ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợấã-ãơ ẹôđ ẫằắ ãơằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợíáơằđ ùổ ềẹậề ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớéđằđ ềô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớấằđắ- ậ-ằẳ - ềô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡèáằ ạằđôẳ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡèáằ đắằ ạằđôẳ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡíằẵơãêằ ềô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởãạôđ ẳ éôđ ềô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờé ằ ãêằ í-ằ ềô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờéđắằ- âãơá ằ ãêằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờâãơẵáãạ ơ ẵ-ơđôẵơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờệãơ âằđ-áã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờòạđằằằơ ềô- ẳ ấằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộíáơằđ ợổ ấẻị ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùòẵơã ấằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùễãàãạ ấằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùòẵơãêằ ẳ é ãêằ ấãẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợèđ-ãơãêằ ẳ ìơđ-ãơãêằ ấằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợèđ-ãơãêằ êằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợìơđ-ãơãêằ êằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớấằđắ-ổ ằđôẳ-ụ ìBãơãêằ-ụ ẳ éđơãẵãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớđãạ ấằđắ èằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡèằ-ằụ ằđ-ụ ẳ ôắằđ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡèáằ -ãă ơằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởậ-ãạ ơáằ èằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộéđằ-ằơụ -ơụ ẳ ôơôđằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùộéđằ-ằơ ằđằẵơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùốé-ơ ằđằẵơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùốôơôđằ ằđằẵơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùốểẳ- ơáằ ấằđắ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗèáằ ãẳãẵơãêằ ẳ ãằđơãêằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗèáằ -ôắảôẵơãêằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗéđắằ- âãơá ấằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợùìạãẵ ơãằ -ằôằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợùẫáằ ơ ô-ằ ơáằ ằđằẵơ ơằ-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợùôơĐ ã ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợợìẵ-ã-ơằẵĐ ã ơằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợợìđđằạôđ êằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợớíáơằđ ớổ éẻẹềẹậề ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợộèáằ éđô ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợộéằđ- đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợốẻằAằăãêằ ứãơằ-ãêằữ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợốĩằ-ơđơãêằ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợốẻằơãêằ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợốìơằđđạơãêằ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợỗìẳằBãơằ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợỗéđô í-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũợỗôắảằẵơãêằ ẵ-ằ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớíôẳ -ôắảằẵơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớùéđô- âãạ Nơ ắằM ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớùẹắảằẵơãêằ í-ằ éđô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớợéđô- - ắảằẵơ- êằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớợéđô- - ắảằẵơ- đằ-ãơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớợéđô êằđúđằBằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớớíôẳ ắảằẵơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớớéđô- - -ôắảằẵơ- ãBãơãêằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớớíá-ãạ ịằơâằằ ơáằ ôắảằẵơãêằ ẳ ẹắảằẵơãêằ í-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớỡéđô ẵ-ằ âãơá -ãơãêằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớỡẫáụ âáụ âáằêằđụ âáằêằđ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớởé ằ ãêằ í-ằ éđô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớởé ằ ãêằ éđô- âãơá ằđôẳ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớờéđô ẻằằđằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớờãẳãạ ơáằ ơằẵằẳằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớờậẵằđ ơằẵằẳằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớờìẳằBãơằ ơằẵằẳằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớộéđô òạđằằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớốòạđằằằơ đắằ- âãơá ãẳằBãơằ đô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớỗéđô- âãơá ẵằẵơãêằ ô- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũớỗằăã- ã éđô-ổ ỉằ đ áằỏ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡíáơằđ ỡổ ểẹĩììẻổ òĩệíèìấ òềĩ òĩấẻị ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡợèáằ ểẳãBằđ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡợẫáằ ơ ậ-ằ ểẳãBằđ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡớẻằẵạãƯãạ ẳảằẵơãêằ- ẳ ẳêằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡớậ-ãạ ẳảằẵơãêằ- ơằđ ãàãạ êằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡỡéđắằ ẳảằẵơãêằ- ẳ ẳêằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡởđãạ ơáằ íđơãêằ ẳ ôằđơãêằ ĩằạđằằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡờòẳảằẵơãêằ- ẳ òẳêằđắ- ơáơ áôẳ ềơ ắằ íđằẳ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡộãê íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằèắằ íơằơ- êíáơằđ ởổ éẻéẹìèìẹềụ íẹềệậềíèìẹềụ òềĩ ìềèẻệíèìẹề ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡỗèáằ éđằ-ãơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỡỗẻằẵạãƯãạ đằ-ãơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởíô-ãạ ô-ằ đằ-ãơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởĩằBãạ íảôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởùíđẳãơãạ ẵảôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởùíđđằơãêằ ẵảôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởợôắđẳãơãạ ẵảôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởợậ-ãạ ìơằđảằẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởớíáơằđ ờổ éỉẻòụ íễòậụ òềĩ ềèềí ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởởèáằ éáđ-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởởèáằ éđằ-ãơã éáđ-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởờéáđ-ằ- íơããạ ấằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởờèáằ đơãẵãã áđ-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởộèáằ ạằđôẳ áđ-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởộèáằ ãBãơãêằ áđ-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởốãơ ãBãơãêằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởốèĐằ- íô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởỗìẳằằẳằơ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũởỗịằạããạ -ằơằẵằ- âãơá ẵđẳãơãạ ẵảôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờôắđẳãơằ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờẻằơãêằ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờềô ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờùéđô ẵ-ằ ã -ôắđẳãơằ ẵô-ằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờùòẳêằđắã ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờợèáằ ằơằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờớôắảằẵơ ẳ đằẳãẵơằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờớăđằ ãạ ẵằơằ ơáôạáơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờỡằơằẵằ èĐằ-ổ ãằụ íôẳụ ẳ íằă ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờỡíáơằđ ộổ íẹểểẹề ềèềí ẻẻẹẻ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờộẻôúẹ ằơằẵằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờộệããạ ãẳằằẳằơ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờộẻôú- âãơá ẵảôẵơãêằ ứ-ằơằẵằữ ẳêằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờốòẵẵằơắằ đôú- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờỗằơằẵằ đạằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũờỗẻằẵạãƯãạ đạằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộòẵẵằơắằ đạằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộùôắảằẵơúéđằẳãẵơằ òạđằằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộùễẵơãạ ơáằ -ôắảằẵơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộợôắảằẵơúđằẳãẵơằ ạđằằằơ âãơá ẵôẳ -ôắảằẵơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộợòẳẳãơãêằ áđ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộợéáđ-ằ- ẳ ẵô-ằ- ắằơâằằ -ôắảằẵơ ẳ đằẳãẵơằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộớôắảằẵơ âãạ đằẳãẵơằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộớôắảằẵơúđằẳãẵơằ ạđằằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộỡôắảằẵơúđằẳãẵơằ ạđằằằơ ã đằơãêằ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộỡéẵằằơ ểẳãBằđ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộởểã-ẵằẳ ẳãBằđ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộởểã-ẵằẳ đơãẵãã áđ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộờĩạãạ ẳãBằđ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộộéđằ ơđôẵơôđằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộốôơĐ đằã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộỗéđằ -ơđôẵơôđằ ã -ằđãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũộỗéđằ -ơđôẵơôđằ ã ẵđã-- ẳ ơãơáằơãẵ ẵ-ơđôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốéđằ -ơđôẵơôđằ âãơá ẵđđằơãêằ ẵảôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốùéđằ -ơđôẵơôđằ âãơá êằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốợíắããạ ằơằẵằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốớíắããạ -ãằ -ằơằẵằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốớíắããạ -ằơằẵằ- ô-ãạ áđ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốớấđĐãạ ẫđẳ ẹđẳằđ ã ằơằẵằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốỡíáơằđ ốổ éẻìẹĩụ ẽậèìẹề ểòẻếụ òềĩ ẩíễòểòèìẹề éẹìềè ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốộậ-ằ- ơáằ éằđãẳ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốộíôđơằ-Đ ôằ-ơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốốòắắđằêãơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốốéằđãẳ- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốốéôẵơôơã âãơá ắắđằêãơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốốậ-ằ ơáằ ẽôằ-ơã ểđà ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốỗí- ẳ ằđãẳ- âãơá ôằ-ơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốỗẽôằ-ơã đà- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũốỗéđắằ- âãơá ẽôằ-ơã ểđà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗìẳãđằẵơ ôằ-ơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗđẵ-ơãẵ ẳ ằáơãẵ ôằ-ơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗậ-ằ ơáằ ăẵơã éãơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗùăẵơã ãơ- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗùăẵơã ãơ- âãơá ẵ- ẳ ằđãẳ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗùéđắằ- âãơá ăẵơã éãơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗùêã íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằíáơằđ ỗổ íẹểểòụ ểìíẹễẹềụ òềĩ íẹễẹề ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗớậ-ằ- ơáằ í ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗớệããạ ãẳằằẳằơ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗỡòơằđ ìơđẳôẵơđĐ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗởòơằđ ãơđẳôẵơđĐ áđ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗởè -ằơ ãơằđđôơãạ ằằằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗờẫãơá đằ-ơđãẵơãêằ ẳ đằ-ơđãẵơãêằ ằằằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗộẫãơá -ãơãêằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗốịằơâằằ ãơằ- ã -ằđãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũỗỗịằơâằằ ẳãBằđ- ã -ằđãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùí- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùểã-ẵằằô- ô-ằ- ơáằ ẵ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùéđắằ- âãơá í- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợậ-ằ- ơáằ ằãẵ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợệããạ ãẳằằẳằơ ẵô-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợịằơâằằ ãơằ- ã -ằđãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớằãẵ- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡéđắằ- âãơá -ằãẵ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡậ-ằ- ơáằ í ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡìơđẳôẵãạ ôơơã đ đ -ơơằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởìơđẳôẵãạ đằ-ơơằằơ đ ằăơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởí- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờểã-ẵằằô- ô-ằ- ơáằ ẵ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờéđắằ- âãơá í- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờíáơằđ ùổ ĩòỉụ éòẻềèỉụ òềĩ ẽậẹèòèìẹề ểòẻế ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùốậ-ằ- ơáằ ĩ-á ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùốìơằđđôơãạ -ằơằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùốìơđẳôẵãạ đằ-ơơằằơ đ ằăơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗĩ-áằ- âãơá ẵ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗĩ-áằ- âãơá ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗéđắằ- âãơá ĩ-áằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỗậ-ằ- éđằơáằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùằơơãạ ãẵãẳằơ ãđơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùẹơáằđ ôẵơôơã đà- âãơá đằơáằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùéôẵơôơã âãơáã đằơáằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùùểã-ẵằằô- ô-ằ- đằơáằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùùẫáằ ơ ô-ằ ắđẵàằơ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùùéđắằ- âãơá éđằơáằ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùợèắằ íơằơ- êããậ-ằ- ẽôơơã ểđà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùợĩãđằẵơ ôơơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùợẽôơơã- âãơáã ôơơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùợểã-ẵằằô- ô-ằ- ôơơã đà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùớò -ôđĐ ơáằ đôằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùớậ-ãạ ằã-ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùỡéđắằ- âãơá ẽôơơã ểđà- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùỡíáơằđ ùùổ ìĩìẹểụ íễìíỉụ ệòẻẹềụ òềĩ òĩĩìỉ ễòềậò ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùờèáằ ìẳã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùờãạôđơãêằ ãẳã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùộéđằ-ãơã ãẳã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùộằằẵơằẳ ã-ơ đằ-ãơã ãẳã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùùộèáằ íãẵá ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợểãăãạ ẵãẵá- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợùòêãẳãạ ẵãẵá- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợùậ-ãạ ẵãẵá- ã ằâ âĐ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợùệđạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợợềằạơãêằ ẵơơã- ảđạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợợòêãẳãạ ảđạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợợẳẳã-á ẫđẳ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợợạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợớèáằ ôáằã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợớòêãẳãạ ằôáằã-- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợỡằằẵơằẳ ã-ơ ằôáằã-- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợỡíáơằđ ùợổ íẹểéẹậềĩ ẫẹẻĩ òềĩ ẫẹẻĩìề ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợộằãạ íôẳ ẫđẳ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợộíôđđằơ ơđằẳ ã -ằãạ ẵôẳ âđẳ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợốíôẳ ẳảằẵơãêằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợốíôẳ ẳêằđắ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợốẫđẳ- âãơá éđằBăằ- ẳ ôBăằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợốẫđẳĐ ăđằ ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợỗẻằẳôẳơ ằăđằ ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợỗằằẵơằẳ ã-ơ đằẳôẳơ ằăđằ ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùợỗèáằđằ ã-ụ ơáằđằ đằụ ãơ ã- ằăđằ ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớẹêằđô-ằẳ ãơằ-ãBằđ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớùằằẵơằẳ ã-ơ âđẳĐ ằăđằ ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớùòẵơãêằ ấãẵằ ê-ũ é ãêằ ấãẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớợíáơằđ ùớổ éẻẫẻìèìềổ ỉẹẫ èẹ ịìề ò ẫẻìèìề òìềểềè ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớỡèáằ ơằ- ã ẫđãơãạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớỡèĐằ- ẫđãơãạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớởêããã íã-ẽôãẵàẻằêãằâ ẫđãơãạổ đđụ ậ-ạằụ ẳ ơĐằậẳằđ-ơẳãạ ầôđ ò ãạằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớờậẳằđ-ơẳãạ ầôđ òôẳãằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớờôãẳằãằ- đ íá-ãạ èãẵ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớốèãẵ ê-ũ ơáằ-ã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớỗẫđãơãạ ơáằ-ã- -ơơằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùớỗòêãẳãạ ẵãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡèáằ ểã ìẳằ ã ềđđơãêằ- ẳ éằđ- Đ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡùíáơằđ ùỡổ éẻẫẻìèìềổ ỉẹẫ èẹ ẻòẻíỉ òềĩ ẹẻòềìặ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡớãẳãạ ăằ- ẳ êãẳằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡớịđã-ơđãạụ ơàãạ ơằ-ụ ẳ ôơããạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡỡậ-ãạ ơáằ ẵôơằđ đ đằ-ằđẵá ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡỡèáằ ìđơẵằ ằẵãBẵ ĩằơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡởéạãđã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡởẽôơãạ ẳ đáđ-ãạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡởèáằ ẫđãơãạ ò ãạằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡờèáằ đằ-ằđẵá ằđ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡộ Đ- đạôãạ -ãơã đ -ãạằ ơằăơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡộ Đ- ĐƯãạ ãơằđđĐ âđà ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡộềđđơãêằụ ẳằ-ẵđãơãêằụ ẳ ôơắãạđáãẵ ằ Đ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùỡốíáơằđ ùởổ ẫẻìèìề ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởẫđàãạ đ èáằ-ã- ơơằằơ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởơã đ ẵáđạãẵ đạãƯơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởùĩãêãẳãạ -ôắảằẵơ ãơ ẵơằạđãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởợẹđạãƯãạ ằ Đ- ẵđã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởớìẳôẵơãêằ đ ẳằẳôẵơãêằ ơơằđ- đạãƯơã ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởỡẹđẳằđ ằăằ- ẳ ằêãẳằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởỡíằẵơãạ đạđá- ã ằ Đ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởởẹôơããạ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởởìđ ôơãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởởđ ôơãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởởằơằẵằ ôơãằ- ẳ ơãẵ ôơãằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởờằơơãạ ơđơằẳ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởộìơđẳôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởốẫáơ ơ êãẳ ã ãơđẳôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởốôạạằ-ơã- đ ãơđẳôẵơã- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùởỗèáằ éđạđá ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờùéđạđá ằạơá ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờùéđạđá ôãơĐ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờợéđạđá ẵáằđằẵằ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờớíằẵơãạ -ằơằẵằ- ơáđôạá ãẳằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờớíằẵơãạ âãơá âđẳ- ẳ áđ-ằ- ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũùờỡèắằ íơằơ- ãă
- Xem thêm -

Xem thêm: Writing Grammar Usage and Style potx, Writing Grammar Usage and Style potx, Writing Grammar Usage and Style potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay