Luận văn:BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG pdf

13 402 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 05:23

. quản lý công tác đánh giá giảng viên của các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn Tp. Đà Nẵng, đề xuất các biện pháp quản lý đánh giá giảng viên của các trường đại học ngoài công lập. giảng viên của các trường   2 đại học ngoài công lập trên địa bàn Tp. Đà Nẵng, tôi đã chọn đề tài “Biện pháp quản lý công tác đánh giá giảng viên tại các trường đại học ngoài công lập trên. Phân tích đánh giá thực trạng quản lý công tác đánh giá giảng viên của các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn Tp. Đà Nẵng. - Đề xuất các biện pháp quản lý công tác đánh giá giảng viên của
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn:BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG pdf, Luận văn:BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG pdf, Luận văn:BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn