Một số giải pháp nâng cao năng suất lao động trong ngành công nghiệp chế biến

99 453 4
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2012, 10:39

Một số giải pháp nâng cao năng suất lao động trong ngành công nghiệp chế biến Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS. Mai Quốc ChánhLI NểI UNng sut lao ng (NSL) l mt phm trự kinh t- xó hi tng hp, th hin sc sn xut ca mt xó hi v l iu kin nõng cao mc sng dõn c. Cỏc- Mỏc ó khng nh: Nng sut lao ng l yu t quan trng nht ca mt ch xó hi, mt phng thc sn xut mi s thay th cho phng thc sn xut c khi m nú to ra nng sut lao ng cao hn.Quan nim truyn thng v NSL thng nhn mnh n vai trũ ca lao ng trong vic to ra giỏ tr sn xut, nhn mnh n s lng cỏc yu t u vo ca sn xut, m ó cha chỳ ý ỳng mc n vai trũ ca cụng ngh s dng, cỏc k nng qun lý v t chc sn xut cng nh cht lng v kh nng tho món cỏc nhu cu xó hi. Theo cỏch tip cn mi thỡ nng sut l mt phm trự rng hn, nh mt ch tiờu tng th ỏnh giỏ hiu qu trờn cỏc mt: kinh t, xó hi, mụi trng, qun lý ca cỏc hot ng sn xut v dch v. Thc cht ca cỏch tip cn mi l nng sut c nh hng ch yu theo kt qu u ra v gn vic nõng cao s lng vi cht lng sn phm. Nng sut l thc o hiu qu tng th ca sn xut v cui cựng phi hng vo gii quyt cỏc vn xó hi v mụi trng. Vi cỏch tip cn ny thỡ nng sut khụng n thun ch phn ỏnh hiu qu s dng lao ng. Vit Nam, NSL c coi nh l mt trong nhng ch tiờu quan trng phn ỏnh trỡnh phỏt trin kinh t v hiu qu s dng lao ng trong cỏc ngnh, cỏc doanh nghip. V ngnh cụng nghip cng khụng phi l ngoi l. Cụng nghip l mt trong nhng ngnh quan trng hng u ca Vit Nam vi chc nng trang b k thut cho nn kinh t, ngnh cụng nghip gúp phn quyt nh NSL ca cỏc ngnh kinh t khỏc trong ton xó hi. Vỡ vy, mun y mnh s phỏt trin ca nn kinh t thỡ trc ht phi y mnh SVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 471Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS. Mai Quốc Chánhs phỏt trin ca ngnh cụng nghip. Trong ú, cụng nghip ch bin (CNCB) l ngnh cn phi quan tõm. Bi trong cỏc ngnh cụng nghip, CNCB l ngnh cú GDP cao nht, vn u t vo ú cng rt cao nhng NSL ca ngnh ny li thp. V cõu hi t ra õy l lm th no tng NSL trong ngnh. Chớnh vỡ lý do ú, nờn em chn nghiờn cu ti: Mt s gii phỏp nõng cao nng sut lao ng trong ngnh cụng nghip ch bin.Mc ớch nghiờn cu: 1. Lm rừ s cn thit phi nõng cao nng sut lao ng.2. Phõn tớch thc trng nng sut lao ng trong ngnh CNCB.3. a ra mt s kin ngh, gii phỏp nhm nõng cao nng sut lao ng trong ngnh cụng nghip ch bin.i tng nghiờn cu: Nng sut lao ng trong ngnh cụng nghip ch bin.Phm vi nghiờn cu: Trong ngnh cụng nghip ch bin Vit Nam.Phng phỏp nghiờn cu: Thng kờ, thu thp s liu, phõn tớch- tng hp- ỏnh giỏ.Ni ca chuyờn : Gm 3 phn chớnh.Chng 1: S cn thit phi nõng cao nng sut lao ngChng 2: Thc trng nng sut lao ng trong ngnh cụng nghip ch bin Chng 3: Cỏc gii phỏp nhm tng nng sut lao ng trong ngnh cụng nghip ch binSVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 472Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS. Mai Quốc ChánhCHNG 1: S CN THIT PHI NNG CAO NNG SUT LAO NG TRONG NGNH CễNG NGHIP CH BIN1.1. Mt s khỏi nim c bn1.1.1 Khỏi nim v lao ngLao ng l hot ng cú mc ớch ca con ngi, nhm tho món nhng nhu cu v i sng ca mỡnh, l iu kin tt yu tn ti v phỏt trin ca xó hi loi ngi1.Lao ng l hnh ng m con ngi tỏc ng vo gii t nhiờn nh vo sc kho, trỡnh hiu bit, kinh nghim, trỡnh chuyờn mụn kt hp vi cỏc cụng c lao ng lm cho chỳng tr nờn cú ớch hn phc v i sng ca mỡnh.Lao ng l mt phm trự tru tng, nú ch xut hin trong thc tin khi con ngi vn dng sc lao ng ca mỡnh kt hp vi t liu sn xut tin hnh quỏ trỡnh sn xut ra ca ci vt cht. Hay lao ng chớnh l vic s dng sc lao ng.1.1.2 Khỏi nim v nng sutK t nm 1776 khi m Adam Smith ngi u tiờn a ra thut ng nng sut n nay thỡ ó cú rt nhiu quan im, cỏch hiu khỏc nhau v vn ny. Ban u, theo Smith thỡ: Nng sut l thc o lng u ra c to ra da trờn cỏc yu t u vo2.1 B mụn Kinh t lao ng, giỏo trỡnh T chc lao ng khoa hc trong xớ nghip- Tp 1, NXB- Giỏo dc, 1994, tr 72 Vn Tỡnh- Lờ Hoa, o lng nng sut ti doanh nghip, NXB- Th gii, 2003, tr 9SVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 473Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS. Mai Quốc Chánh Theo t in Oxford: Nng sut l tớnh hiu qu ca hot ng sn xut c o bng vic so sỏnh gia khi lng sn xut ra trong mt khong thi gian hoc ngun lc c s dng to ra nú3.Cũn theo t in kinh t hc hin i ca MIT (M): Nng sut l u ra trờn mt n v u vo c s dng. Tng nng sut xut phỏt t tng tớnh hiu qu ca cỏc b phn vn, lao ng. Cn thit phi o nng sut bng u ra thc t. Nhng rt ớt khi tỏch riờng bit c nng sut ca vn v lao ng4. n nm 1950 thỡ T chc hip tỏc kinh t chõu u ó a ra nh ngha chớnh thc nh sau: Nng sut l thng s thu c bng cỏch chia u ra cho mt trong nhng nhõn t sn xut5. Trong ú, nhõn t sn xut cú th l vn, u t hay nguyờn liu.Trong thi gian ú, tuy cú nhiu cỏch nh ngha khỏc nhau v nng sut, nhng tu trung li thỡ hu ht cỏc quan nim u da trờn cỏch hiu chung nht l nng sut chớnh l t s gia u ra trờn u vo ging nh ngha ca Adam Smith. Ch cú iu chỳng khỏc nhau cỏch la chn cỏc yu t u ra v cỏc yu t u vo.Cựng vi nhng thay i nhanh chúng trong phỏt trin kinh t xó hi, cng nh tin b ca khoa hc cụng ngh, thỡ cỏch hiu c v nng sut ó khụng cũn phự hp na, ũi hi phi cú s thay i trong cỏch tip cn v nng sut, vỡ th cỏch tip cn mi ó ra i. Theo cỏch tip cn mi: Nng sut l mt trng thỏi t duy. Nú l mt thỏi nhm tỡm kim ci thin nhng gỡ ang tn ti. Cú mt s chc chn rng ngy hụm nay con ngi cú 3 GS.PTS. Nguyn ỡnh Phan, Cỏch tip cn mi v nng sut v vic ng dng vo Vit Nam, NXB- Chớnh tr quc gia, 1998, tr 64,5 GS.PTS. Nguyn ỡnh Phan, Cỏch tip cn mi v nng sut v vic ng dng vo Vit Nam, NXB- Chớnh tr quc gia, 1998, tr 65SVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 474Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS. Mai Quốc Chánhth lm vic tt hn ngy hụm qua v ngy mai tt hn ngy hụm nay. Hn na nú ũi hi nhng c gng khụng ngng thớch ng vi cỏc hot ng kinh t trong nhng iu kin luụn thay i, luụn ng dng nhng lý thuyt v phng phỏp mi. ú l mt s tin tng chc chn trong quỏ trỡnh tin trin ca loi ngi6.Theo nh ngha ny thỡ nng sut c hiu nh mt ch tiờu tng hp phn ỏnh hiu qu kinh t- xó hi. Th hin s thng nht gia tho món nhng nhu cu ca tt c mi lc lng tham gia nh khỏch hng, ch s hu, xó hi v ci thin cht lng cuc sng cng nh cụng vic.1.1.3 Khỏi nim v nng sut lao ngNng sut lao ng l Sc sn xut ca lao ng c th cú ớch7. Nú núi nờn kt qu hot ng sn xut kinh doanh cú mc ớch ca con ngi trong mt n v thi gian nht nh. NSL ỏnh giỏ hiu qu ca mi lao ng trong vic to ra giỏ tr gia tng hoc tng u ra. Lao ng luụn l mt trong nhng yu t quan trng nht quyt nh n vic tn ti, duy trỡ v phỏt trin ca mi ngnh, mi doanh nghip, vỡ th NSL c s dng rng rói trong vic ỏnh giỏ hiu qu ca sn xut. NSL c o bng s lng sn phm sn xut ra trong mt n v thi gian; hoc bng lng thi gian hao phớ sn xut ra mt n v sn phm.Theo phm vi nghiờn cu thỡ cú th chia NSL thnh 2 loi: NSL cỏ nhõn v NSL xó hi. NSL cỏ nhõn chớnh l sc sn xut ca cỏ nhõn ngi lao ng. L thc o tớnh hiu qu ca lao ng sng. Thng c o bng t s gia s 6 GS.PTS. Nguyn ỡnh Phan, Cỏch tip cn mi v nng sut v vic ng dng vo Vit Nam, NXB- Chớnh tr quc gia, 1998, tr 7 C. Mac, T bn, Q1.T1, NXB- S tht, H Ni, 1960, tr 26SVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 475Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS. Mai Quốc Chánhlng sn phm m cỏ nhõn ú lm ra so vi thi gian lao ng hon thnh lng sn phm ú. NSL xó hi c o bng t s gia u ra so vi s lao ng sng v lao ng quỏ kh b hao phớ sn xut ra mt n v sn phm.Qua ú ta thy, gia NSL cỏ nhõn v NSL xó hi cú mi quan h mt thit vi nhau. NSL cỏ nhõn l c s, l tin cho NSL xó hi. Tuy nhiờn, NSL cỏ nhõn v NSL xó hi khụng phi lỳc no cng dch chuyn cựng chiu. Cú nhiu trng hp, NSL ca mt s lao ng no ú tng nhng NSL ca c phõn xng hay doanh nghip li khụng tng. Hu ht cỏc doanh nghip u phn u lm sao tng c NSL cỏ nhõn v NSL xó hi vỡ nh th thỡ li ớch ca c doanh nghip v ca ngi lao ng u c ci thin.1.1.4 Khỏi nim v tng nng sut lao ngTng NSL l S tng lờn ca sc sn xut hay nng sut ca lao ng, núi chung chỳng ta hiu l s thay i trong cỏch thc lao ng, mt s thay i lm rỳt ngn thi gian lao ng xó hi cn thit sn xut ra mt hng hoỏ, sao cho s lng lao ng ớt hn m li cú c sc sn xut ra nhiu giỏ tr s dng hn8.Tng NSL ngha l trong cựng mt n v thi gian lao ng nh trc s lng sn phm c sn xut ra tng lờn hay gim chi phớ lao ng cho mt n v sn phm. Tng NSL phi m bo 3 nguyờn tc:Mt l: Phõn b mt cỏch hp lý li ớch ca vic tng NSL cho 3 i tng: t chc, ngi lao ng v ngi tiờu dựng.8 PGS.PTS nh giỏo u tỳ Phm c Thnh v PTS. Mai Quc Chỏnh, giỏo trỡnh Kinh t lao ng, NXB- Giỏo dc, 1998, tr 119SVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 476Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS. Mai Quốc ChánhHai l: Tng NSL phi bt ngun t i mi cụng ngh, nõng cao cht lng ngun nhõn lc. c bit l nõng cp k nng lm vic, nõng cao hiu qu qun lý.Ba l: m bo mi quan h gia nng sut v cht lng sn phm.Tng NSL phn ỏnh bng mc tng giỏ tr tng i hoc tuyt i: Tng tng i l t l thay i ca ch tiờu NSL ca nm nay so vi nm trc hay cũn gi l tc tng NSL (%) c xỏc nh:Trong ú: Tw: Tc tng NSL (%)W0: Mc NSL k trc (hoc k k hoch )W1:Mc NSL k sau (hoc k thc hin) Tng tuyt i l khong chờnh lch v giỏ tr ca NSL thi k ny so vi thi k khỏc. c xỏc nh: w = W1 W0 Trong ú: w:Mc tng NSL tuyt i W1: Mc NSL k sau (hoc k thc hin) W0: Mc NSL k trc (hoc k k hoch )Vớ d: Tỡnh hỡnh hot ng ca mt doanh nghip nm 2000 nh sau:Ch tiờu K hoch Thc hin1. Giỏ tr tng sn lng (Triu ng) 8600 105402. Tng s lao ng (Ngi) 320 3353. NSL (Triu ng/ngi) 26.875 31.463Suy ra: w = 31,463 26,875 = 4,588 (Triu ng/ngi)SVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 477Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS. Mai Quốc Chánh1.1.5. S khỏc nhau gia tng NSL v tng cng lao ng 1.1.5.1 Cng lao ng v tng cng lao ngCng lao ng (CL) l mc khn trng v lao ng. C. Mỏc gi CL l khi lng (lao ng) b ộp vo trong mt thi gian nht nh9. Ta cú th hiu l: CL l mt phm trự kinh t, phn ỏnh mc khn trng hay s mt nhc ca ngi lao ng trong quỏ trỡnh sn xut. Trong cựng mt thi gian, chi phớ nng lng vt cht, trớ nóo thn kinh ca con ngi cng nhiu thỡ CL cng cao.Tng CL cú ngha l tng thờm chi phớ L trong mt n v thi gian, nõng cao khn trng ca L lm cho ca ci vt cht sn xut ra trong mt n v thi gian tng thờm, nhng khụng lm thay i giỏ tr ca mt n v sn phm vỡ chi phớ L cng ng thi tng lờn tng ng10.1.1.5.2 S khỏc nhau gia tng NSL v tng CLS ging nhau gia tng NSL v tng CL ú l trong cựng mt thi gian s lng sn phm to ra nhiu hn hay thi gian hao phớ lao ng sn xut ra mt sn phm gim.9 C.Mac, T bn, Q1.T2, NXB- S tht, H Ni, 1960, tr 6310 PGS.PTS nh giỏo u tỳ Phm c Thnh v PTS. Mai Quc Chỏnh, giỏo trỡnh Kinh t lao ng, NXB- Giỏo dc, 1998, tr 122SVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 478Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS. Mai Quốc ChánhS khỏc nhau: Tng NSL Tng CL- Chi phớ lao ng trong mt n v thi gian khụng i- Giỏ tr to ra trong mt n v thi gian khụng i- Giỏ tr mt n v hng hoỏ gim- Tng chi phớ lao ng trong mt n v thi gian- Giỏ tr to ra trong mt n v thi gian tng lờn- Giỏ tr 1 n v hng hoỏ khụng i1.2. Cỏc ch tiờu tớnh nng sut lao ng1.2.1 Ch tiờu NSL tớnh bng hin vtDựng sn lng hin vt ca tng loi sn phm biu hin mc NSL ca mt cụng nhõn. Cụng thc tớnh: TQ W=Trong ú: W: Mc NSL ca mt cụng nhõnQ: Tng sn lng tớnh bng hin vtT: Tng s cụng nhõnVớ d: Mt doanh nghip cú 480 cụng nhõn, trong mt thỏng lm c 21600 sn phm. Thỡ NSL l:u im: Ch tiờu ny ỏnh giỏ trc tip c hiu qu lao ng. Biu hin mc NSL mt cỏch c th, chớnh xỏc, khụng chu nh hng ca s bin ng v giỏ c.SVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 479Chuyên đề thực tập GVHD: PGS.TS. Mai Quốc Chánh Tớnh NSL bng cỏch ny cú th so sỏnh mc NSL gia cỏc doanh nghip hoc cỏc nc khỏc nhau theo mt loi sn phm c sn xut ra.Nhc im: Khụng so sỏnh c NSL gia cỏc doanh nghip, cỏc ngnh sn xut v cỏc sn phm khỏc nhau. Ch tiờu ny khụng dựng ỏnh giỏ NSL trong cỏc t chc cú cỏc loi sn phm a dng. Sn phm u ra ch tớnh thnh phm nờn cha phn ỏnh ỳng hiu qu ca lao ng to ra trong ti gian ú.Cỏch khc phc: Dựng ch tiờu hin vt- quy c. Tc l, quy i tt c cỏc sn phm v mt loi sn phm c chn lm n v o lng chung.Vớ d: Mt doanh nghip sn xut nha cú 100 lao ng. Sn xut ra ba loi sn phm vi s liu trong ngy nh sau:Sn phmS lngsn phmHao phớ lao ng (phỳt/sp)H s quy iS lng sp ó quy iBỏt 3000 10 1 3000Chu 2800 15 1.5 4200R 2100 30 3 6300 Wngy = ( 3000 + 4200 + 6300 )/100 = 135 (Sn phm/ngi)1.2.2 Ch tiờu NSL tớnh bng tin (giỏ tr)SVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 4710[...]... Kinh tế lao động 47 Chuyên đề thực tập 17 GVHD: PGS.TS Mai Quốc Chánh hn giỳp tit kim cỏc chi phớ cng nh thi gian khụng cn thit nõng cao hiu qu Phõn cụng lao ng: Phõn cụng lao ng l s chia nh ton b cỏc cụng vic giao cho tng ngi hoc nhúm ngi lao ng thc hin ú chớnh l quỏ trỡnh gn tng ngi lao ng vi nhng nhim v phự hp vi kh nng ca h11 Phõn cụng lao ng chớnh l s chuyờn mụn hoỏ lao ng iu ny giỳp ngi lao ng... thc hin d dng, nhanh nhn v khoa hc hn tit kim c thi gian lao ng Hip tỏc lao ng: Hip tỏc lao ng l hỡnh thc lao ng m trong ú nhiu ngi lm vic bờn cnh nhau mt cỏch cú k hoch v trong mt s tỏc ng qua li ln nhau trong mt quỏ trỡnh sn xut no ú hoc trong nhng quỏ trỡnh sn xut khỏc nhau nhng li liờn h vi nhau 12 Hip tỏc lao ng cú hiu qu c bit vi nhng loi lao ng phc tp ũi hi s tham gia ca nhiu ngi Th hin sc mnh... ng, giỏo trỡnh T chc lao ng khoa hc trong xớ nghip- Tp 1, NXB- Giỏo dc, 1994, tr 74 12 B mụn kinh t lao ng, giỏo trỡnh T chc lao ng khoa hc trong xớ nghip- Tp 1, NXB- Giỏo dc, 1994, tr 95 SVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 47 Chuyên đề thực tập 18 GVHD: PGS.TS Mai Quốc Chánh cú hiu qu To dng c lũng tin v s phn u i vi ngi lao ng To ng lc cho ngi lao ng phỏt trin trỡnh v kh nng lao ng ca mỡnh Vic... cú cỏc bin phỏp nhm nõng cao tay ngh ca i ng lao ng theo kp s phỏt trin Thỏi ca ngi lao ng: Thỏi ca ngi lao ng l nhng hnh vi biu hin ca ngi lao ng trong quỏ trỡnh tham gia hot ng sn xut, kinh doanh Nú c biu hin qua: k lut lao ng, tinh thn trỏch nhim, s gn bú vi doanh nghip Tt c nhng iu ny cú nh hng rt ln ti NSL Khi ngi lao ng cm thy mỡnh cú s gn bú vi doanh nghip, ngi lao ng s hng say lm vic v... tớnh bng thi gian lao ng (lng lao ng) Trong cỏch tớnh ny, chỳng ta hiu NSL chớnh l thi gian hao phớ to ra mt n v sn phm Gim chi phớ thi gian lao ng trong sn xut mt n v sn phm dn ti tng NSL Cụng thc tớnh: L= T Q Trong ú: L: Lng lao ng ca sn phm (tớnh bng n v thi gian) T: Thi gian lao ng ó hao phớ Q : S lng sn phm (theo hin vt) Lng lao ng tớnh bng cỏch tng hp chi phớ thi gian lao ng ca cỏc bc cụng vic,... cao s tit kim c lng lao ng ỏng k, giỏ r hn, tit kim nguyờn vt liu, trong mt n v thi gian sn xut ra nhiu sn phm hn Cụng ngh hin i cú nh hng trc tip n nõng cao trỡnh lao ng, trỡnh qun lý v tớnh hiu qu ca cỏc doanh nghip Vỡ vy, ngy cng ũi hi nhiu lao ng cú trỡnh , chuyờn mụn k thut cao mi ỏp ng c nhu cu ca sn xut iu ny lý gii ti sao Vit Nam NSL cũn thp ú l do trỡnh ng dng khoa hc k thut cũn thp, lao. .. gian hao phớ lao ng ó b ra Lcụng ngh l chi phớ thi gian lao ng ca cụng nhõn chớnh cn hon thnh cỏc quỏ trỡnh cụng ngh Lphc v cụng ngh l lng thi gian lao ng cn thit phc v quỏ trỡnh cụng ngh SVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 47 Chuyên đề thực tập 14 GVHD: PGS.TS Mai Quốc Chánh Lqun lý l chi phớ thi gian lao ng ca cỏc cỏn b qun lý k thut, qun lý doanh nghip Lphc v sn xut l thi gian lao ng hao phớ... xỏc nh bng giỏ tr ca sn phm c sn xut ra trong mt n v lao ng hao phớ Cụng thc tớnh: W= Trong ú: Q T W: Mc NSL ca mt cụng nhõn (tớnh bng tin) Q: Tng sn lng (tớnh bng tin) T: Tng s cụng nhõn Vớ d: Mt nh hng cú tng doanh thu trong nm l 2 t ng, s lao ng bỡnh quõn trong nm l 50 ngi NSL l: Wnm = 2000/50 = 40 (triu ng/ngi/nm) u im: S dng ch tiờu ny cú th tớnh c NSL trong mt doanh nghip sn xut nhiu loi sn... lin vi con ngi 1.3.2.1 Bn thõn ngi lao ng SVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 47 Chuyên đề thực tập 15 GVHD: PGS.TS Mai Quốc Chánh Lao ng l nhõn t u tiờn v quan trng nht tỏc ng n NSL NSL ca mi quc gia, ngnh v doanh nghip ph thuc ln vo tỡnh trng sc kho, trỡnh vn hoỏ, chuyờn mụn, tay ngh, k nng, nng lc ca ngi lao ng Cng nh thỏi , tinh thn trỏch nhim ca ngi lao ng trong cụng vic Tỡnh trng sc kho: Sc... kt hp vi cỏc k nng, k so thnh tho thỡ thi gian hao phớ lao ng s gim c ỏng k iu ny gúp SVTH: Trần Thị Th Lớp: Kinh tế lao động 47 Chuyên đề thực tập 16 GVHD: PGS.TS Mai Quốc Chánh phn vo nõng cao NSL Khụng ch nõng cao v mt s lng m c cht lng cụng vic cng tt hn Trong thi i ngy nay, khi m trỡnh khoa hc cụng ngh phỏt trin mnh, cng ũi hi phi cú mt i ng lao ng cú trỡnh chuyờn mụn k thut mi cú th nm bt c nhng . cao nng sut lao ng trong ngnh cụng nghip ch bin.Mc ớch nghiờn cu: 1. Lm rừ s cn thit phi nõng cao nng sut lao ng.2. Phõn tớch thc trng nng sut lao ng trong. gian lao ng.Hip tỏc lao ng: Hip tỏc lao ng l hỡnh thc lao ng m trong ú nhiu ngi lm vic bờn cnh nhau mt cỏch cú k hoch v trong mt s tỏc ng qua li ln nhau trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao năng suất lao động trong ngành công nghiệp chế biến, Một số giải pháp nâng cao năng suất lao động trong ngành công nghiệp chế biến, Một số giải pháp nâng cao năng suất lao động trong ngành công nghiệp chế biến, Một số khái niệm cơ bản, Các chỉ tiêu tính năng suất lao động, Các yếu tố gắn liền với con người, Sự cần thiết phải nâng cao năng suất lao động .1, Đặc điểm sản xuất kinh doanh của ngành CNCB, Phân tích thực trạng năng suất lao động trong ngành CNCB 16.65 15.85 15.36 15.22 1.32 1.11 Thuỷ sản 3.93 3.93 4.02 10.13 10.59 10.23 CNCB 20.45 20.34, Y tế và các hoạt động cứu trợ xã hội 1.45 1.48 1.41 2.04 1.94 1.92, 14.66 12.07 SX các sp thuốc Dệt SX trang phục, CB gỗ và SX sp SX giấy và sp từ Xuất bản, in và SX than cốc, sp SX các sp từ cao SX sp từ chất SX kim loại, SX các sp từ kim SX MM, thiết bị SX thiết bị văn Sản xuất radio, SX dụng cụ y tế, SX phương tiện SX giường, tủ, Tái chế, Các nhân tố ảnh hưởng tới NSLĐ trong ngành CNCB, Những tồn tại và nguyên nhân, Định hướng phát triển của ngành CNCB trong thời gian tới, Một số giải pháp nâng cao NSLĐ của ngành CNCB 2005

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay