Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

87 362 0

leal Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,789 tài liệu

  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2012, 09:08

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường Mục lụcLời nói đầu 4Chơng 1: lý luận chung về quản trị nhân sự 5 I. Lý luận chung về quản trị nhân sự 5 1.Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự 5 1.1. Khái niệm quản trị nhân sự 5 1.2. Vai trò của quản trị nhân sự 5 1.3. Nội dung của quản trị nhân sự 6 2.Một vài học thuyết về quản trị nhân sự 8 3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự 9 II.Nội dung của quản trị nhân sự 10 1.Phân tích công việc 10 2.Tuyển dụng nhân sự 14 3.Đào tạo và phát triển nhân sự 18 4. Sắp xếp và sử dụng lao động 21 5.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 22 III. Các nhân tố ảnh hởng và sự cần thiết hoàn thiện quản trị nhân sự 27 1. Các nhân tố ảnh hởng tới quản trị nhân sự 27 2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản trị nhân sự 30Chơng 2: thực trạng về quản trị nhân sự tại tổng công ty xăng dầu việt nam32 I.Khái quát chung về doanh nghiệp 32 1.Lịch sử hình thành Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 321 2.Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty 32 3.Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty 34 4.Nghành nghề kinh doanh của Tổng công ty 37 5.Môi trờng kinh doanh của Tổng công ty 39 II.Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 41 1.Phân tích kết quả nhập khẩu của Tổng công ty 41 2.Phân tích kết quả tiêu thụ của công ty theo kết cấu mặt hàng kinh doanh42 3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 44 III. Thực trạng quản trị nhân sự của Tổng công ty 46 1.Tình hình quản trị nhân sự tại Tổng công ty 46 2. Thực trạng tuyển dụng nhân sự tại Tổng công ty 50 3.Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự tại Tổng công ty 53 3.1.Đào tạo nhân sự 53 3.2. Phát triển nhân sự 58 4.Thực trạng đánh giá và đãi ngộ nhân sự tại Tổng công ty 58Chơng 3: một số giảI pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại tổng công ty xăng dầu việt nam 63 I.Tổng hợp đánh giá về quản trị nhân sự tại Tổng công ty 63 1.Phân tích công việc 65 2.Tuyển dụng nhân sự 65 3.Đào tạo và phát triển nhân sự 66 4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 67 II.Định hớng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới 69 1.Phơng hớng và mục tiêu phấn đấu của Tổng công ty trong thời gian tới692 2.Định hớng quản trị nhân sự của Tổng công ty trong thời gian tới 71 III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam72 1. Các giải pháp đối với Tổng công ty xăng dầu 72 2. Các giải pháp thuộc về nhà nớc 83Kết luận 85Tài liệu tham khảo 863Lời nói đầuQuản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con ngời. Thật vậy quản trị nhân sự mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào, nó mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị.Tầm quan trọng của yếu tố con ngời trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù chúng tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận đợc. Trong doanh nghiệp mỗi con ngời là một thế giới riêng biệt nếu không hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.Chính vì cảm nhận thấy đợc tầm quan trọng và sự cần thiết phải công tác quản trị nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào cho nên tôi đã lựa chon đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam .Trong thời gian thực tập tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, qua nghiên cứu công tác quản trị nhân sự của công ty tôi thấy công tác này đợc công ty thực hiện tơng đối tốt. Tuy nhiên do còn một vài khó khăn cho nên tổng công ty vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định. Vì thế cho nên tôi đã mạnh dạn đa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty.Đề tài của tôi gồm 3 chơng:- Chơng 1: Lý luận chung về quản trị nhân sự.- Chơng 2: Thực trạng về quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam - Chơng 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Chơng 14Lý luận chung về quản trị nhân sựI. lý luận chung về quản trị nhân sự 1. Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự1.1. Khái niệm quản trị nhân sự Nhân sự là một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Vì vậy vấn đề nhân sự luôn đợc quan tâm hàng đầu.Có rất nhiều cách phát biểu khác nhau về quản trị nhân sự:Theo giáo s ngời Mỹ Dimock Quản trị nhân sự bao gồm toàn bộ các biện pháp và thủ tục áp dụng cho nhân viên của một tổ chức và giải quyết tất cả các trờng hợp xảy ra liên quan tới một loại công việc nào đó.Còn giáo s Felix Migro thì cho rằng: Quản trị nhân sự là một nghệ thuật chọn lựa nhân viên mới và sử dụng các nhân viên cũ sao cho năng suất và chất lợng công việc của mỗi ngời đều đạt mức tối đa thể.Vậy quản trị nhân sự đợc hiểu là một trong các chức năng bản của quá trình quản trị, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới con ngời gắn với công việc của họ trong bất cứ tổ chức nào.Quản trị nhân sự là một hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật vì quản trị nhân sự là một lĩnh vực gắn bó nhiều đến văn hoá tổ chức và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn hơn bất cứ một lĩnh vực quản trị nào khác.1.2. Vai trò của quản trị nhân sựYếu tố giúp ta nhận biết đợc một xí nghiệp hoạt động tốt hay không hoạt động tốt, thành công hay không thành công chính là lực lợng nhân sự của nó- những con ngời cụ thể với lòng nhiệt tình và óc sáng kiến. Mọi thứ còn lại nh: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều thể mua đợc, học hỏi đợc, sao chép đợc, nhng con ngời thì không thể. Vì vậy thể khẳng định rằng quản trị nhân sự vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp .5Trong doanh nghiệp quản trị nhân sự thuộc chức năng chính của nhà quản trị, giúp nhà quản trị đạt đợc mục đích thông qua nỗ lực của ngời khác. Các nhà quản trị vai trò đề ra các chính sách, đờng lối, chủ trơng tính chất định hớng cho sự phát triển của doanh nghiệp do đó nhà quản trị phải là ngời biết nhìn xa trông rộng, trình độ chuyên môn cao. Ngời thực hiện các đờng lối chính sách mà nhà quản trị đề ra là các nhân viên thừa hành, kết quả công việc hoàn thành tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của nhân viên, vì vậy cho nên thể nói rằng: mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con ngời.Quản trị nhân sự góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn đề lao động. Đó là một vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung đều đi đến một mục đích sớm hay muộn là làm sao cho ngời lao động h-ởng thành quả do họ làm ra.Quản trị nhân sự gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một quan tổ chức nào cũng cần phải bộ phận nhân sự. Quản trị nhân sự là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, nó gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức. Quản trị nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng nhân viên dới quyền vì thế đều phải quản trị nhân sự. Cung cách quản trị nhân sự tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp . Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp .Quản trị nhân sự vai trò to lớn đối với hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, nó là hoạt động bề sâu chìm bên trong doanh nghiệp nhng lại quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . 1.3. Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự Quản trị nhân sự là một hoạt động của quản trị doanh nghiệp, là quá trình tổ chức nguồn lao động cho doanh nghiệp, là phân bố sử dụng nguồn lao động một cách khoa học và hiệu quả trên sở phân tích công việc, bố trí lao động hợp lý, trên sở xác định nhu cầu lao động để tiến hành tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự, đánh giá nhân sự thông qua việc thực hiện. Nội dung của quản trị nhân sự thể khái quát theo sơ đồ sau Sơ đồ 1: Nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự62.Một vài học thuyết về quản trị nhân sự 2.1. Thuyết X: Thuyết con ngời kinh tế (Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol ). Thuyết này cho rằng: bản chất của con ngời là lời biếng, máy móc, vô tổ chức. Con ngời chỉ làm việc cầm chừng để kiếm sống và luôn tránh né công 7Phân tích công việc: xác định nội dung đặc điểm của từng công việc, đánh giá tầm quan trọng của nó, và đưa ra các yêu cầu cần thiết đối với người thực hiện.Tuyển dụng nhân sự: chiêu mộ và chọn ra những người khả năng thực hiện công việc.Sắp xếp và sử dụng người lao động: Đảm bảo sự phù hợp, sự tương xứng giữa công việc và người thực hiện công việc. Đảm bảo mọi công việc được thực hiện tốt.Đào tạo và phát triển nhân sự: giúp người lao động xác định được mục tiêu hướng đi của mình, tạo môi trường thuận lợi để người lao động làm việc tốt.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự: nhằm kích thích người lao động nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp.việc, chỉ thích vật chất không cần giao lu bạn bè hội nhóm. Vì vậy cách giải quyết hợp lý nhất là phân chia công việc thành các thao tác lặp đi lặp lại để dễ học. Ngoài ra các nhà quản lý phải thờng xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các nhân viên thừa hành. Sử dụng hệ thống tôn ty trật tự rõ ràng và một chế độ khen thởng, trừng phạt nghiêm khắc. Với phong cách quản lý này sẽ làm cho nhân viên cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Họ chấp nhận cả các công việc nặng nhọc vì lơng cao và ngời chủ hà khắc. Trong điều kiện nh thế ngời lao động sẽ cảm thấy mệt mỏi, tổn hại đến sức khoẻ và tinh thần, thiếu đi óc sáng tạo trong quá trình hoàn thành công việc đợc giao. Điều này ảnh hởng không nhỏ tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp . 2.2. Thuyết Y: Thuyết con ngời xã hội (Gregor, Maslow, Likest). Thuyết này đánh giá tiềm ẩn trong con ngời là những khả năng rất lớn cần đợc khơi gợi và khai thác. Con ngời ở bất kỳ cơng vị nào cũng tinh thần trách nhiệm cao và làm việc hết sức để hoàn thành các công việc đợc giao. Ai cũng thấy mình ích và đợc tôn trọng, đợc chia sẻ trách nhiệm, đợc tự khẳng định mình. Từ cách nhìn nhận và đánh giá này thì phơng pháp quản lý đợc áp dụng là thông qua sự tự giác, tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên chủ động làm việc và kiểm tra công việc của mình. Nhà quản lý phải tin tởng chủ động lôi cuốn nhân vào công việc, quan hệ hiểu biết và thông cảm lẫn nhau giữa cấp trên và cấp dới. Với phong cách quản lý này ngời nhân viên tự thấy mình quan trọng vai trò trong tập thể càng trách nhiệm hơn với công việc đợc giao phó. Tự nguyện tự giác làm việc, tận dụng khai thác triệt để tiềm năng của bản thân để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. 2.3. Thuyết Z: Của các xí nghiệp Nhật Bản. Thuyết này cho rằng ngời lao động sung sớng là chìa khoá dẫn tới năng suất lao động cao. Sự tin tởng tuyệt đối vào ngời lao động, sự tế nhị trong c xử và phối hợp chặt chẽ trong tập thể là các yếu tố quyết định đến sự thành công của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Theo thuyết này các nhà quản lý quan tâm đến nhân viên của mình, tạo điều kiện cho họ đợc học hành, phân chia quyền lợi thích đáng công bằng. Phơng pháp này làm cho nhân viên cảm thấy tin tởng và trung thành với doanh nghiệp, coi doanh nghiệp nh nhà của mình. Nhng đôi khi phong cách quản lý này lại tạo cho nhân viên trở nên ỷ lại, thụ động trong công việc đôi khi ảnh hởng tới tiến độ hoạt động của doanh nghiệp.83. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự3.1. Khái niệm Hiệu quả quản trị nhân sự của doanh nghiệp là hiệu quả phản ánh kết quả thực hiện các mục tiêu về nhân sự mà chủ thể đặt ra trong một giai đoạn nhất định trong quan hệ với chi phí để đợc kết quả đó.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự Hiệu quả quản trị nhân sự của doanh nghiệp đợc đánh giá thông qua một hoặc một số chỉ tiêu nhất định, những chỉ tiêu hiệu quả này phụ thuộc chặt chẽ vào các mục tiêu hoạt động của các chủ thể hiệu quả. Cũng nh các hoạt động kinh tế, trong hoạt động quản trị nhân sự, doanh nghiệp thờng đặt ra các mục tiêu cụ thể về hoạt động nhân sự. Các mục tiêu đó thờng là các mục tiêu sau đây:- Chi phí cho lao động nhỏ nhất- Giá trị ( lợi nhuận ) do ngời lao động tạo ra lớn nhất- Đạt đợc sự ổn định nội bộ, tạo việc làm đầy đủ cho ngời lao động và không tình trạng d thừa lao động.- Ngời lao động làm đúng ngành nghề đã đợc học của mình.- Nâng cao chất lợng lao động.- Tăng thu nhập của ngời lao động.- Đảm bảo công bằng giữa những ngời lao động.- Đảm bảo sự đồng thụân của ngời lao động.- Thái độ chấp hành và trung thành của ngời lao động đối với doanh nghiệp. Các mục tiêu trên thể quy tụ thành các mục tiêu bản, quyết định sự tồn tại của một doanh nghiệp đó là đảm bảo nguồn nhân sự chất lợng, trình độ để thực hiện công việc và thái độ chấp hành, trung thành với doanh nghiệp đồng thời đạt đợc sự ổn định nhân sự. Với mục tiêu đó thì các tiêu chí để đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự là nguồn nhân sự chất lợng, trình độ và đạt đợc sự ổn định trong giai đoạn đề ra các mục tiêu đó.9ii. nội dung của quản trị nhân sự1. Phân tích công việc1.1. Khái niệm và mục đích của việc phân tích công việcKhái niệm: Phân tích công việc là việc tìm hiểu và xác định nội dung, đặc điểm của từng công việc, đo lờng giá trị và tầm quan trọng của nó để đề ra các tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất mà ngời thực hiện công việc cần phải có. Phân tích công việc là một nội dung quan trong của quản trị nhân sự , nó ảnh hởng trực tiếp đến các nội dung khác của quản trị nhân sự .Mục đích: - Đa ra các tiêu chuẩn cần thiết để tiến hành tuyển dụng nhân sự sao cho việc tuyển dụng nhân sự đạt kết quả cao nhất.- Chuẩn bị nội dung đào tạo và bồi dỡng trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc.- Phân tích công việc làm căn cứ để xây dựng và đánh giá hiệu quả công việc. Ngoài ra nó còn giúp cho việc nghiên cứu và cải thiện điều kiện làm việc.- Cung cấp các tiêu chuẩn để đánh giá chất lợng thực hiện công việc.1.2. Nội dung của phân tích công việcSơ đồ 2: Nội dung phân tích công việc B ớc 1 : Mô tả công việc10Xác định công việcMô tả công việcTiêuchuẩn về nhân sựĐánh giá công việcXếp loại công việc[...]... nhân viên của mình sẽ sản xuất ra các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng Nhà quản trị phải làm cho nhân viên của mình hiểu là không khách hàng thì không doanh nghiệp và họ sẽ không hội làm việc nữa Họ phải hiểu rằng doanh thu của doanh nghiệp ảnh hởng đến tiền lơng của họ Nhiệm vụ của quản trị nhân sự là làm cho các nhân viên hiểu đợc điều này Môi trờng bên trong của doanh nghiệp. .. hoá thiết bị công nghệ cả về quy mô lẫn tốc độ vào sản xuất kinh doanh - Thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn cháy nổ và bảo vệ môi trờng hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật về nghành nghề kinh doanh nhà nớc đề ra - Thực hiện đầy đủ các quyền lợi công nhân viên theo lao động và tham gia các hoạt động ích cho xã hội 32 Theo định hớng trên, Tổng... không để mất lòng ai Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự để tạo động lực cho từng ngời trong doanh nghiệp và kết hợp động lực của tất cả mọi ngời trong doanh nghiệp Để tạo động lực cho ngời lao động phải tiến hành những yếu tố bản tác động lên động làm việc của họ: phải hợp lý hoá chỗ làm để tạo ra năng suất lao động chung cho doanh nghiệp; phải đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự quản 30... đề ra sứ mạng mục tiêu của mình - Khung cảnh kinh tế: Chu kỳ kinh tế và chu ký kinh doanh ảnh hởng rất lớn đến quản trị nhân sự Trong giai đoạn suy thoái kinh tế hoặc kinh tế bất ổn chiều hớng đi xuống thì sẽ ảnh hởng trực tiếp đến các chính sách về nhân sự của doanh nghiệp Doanh nghiệp một mặt phải duy trì các lao động tay nghề, mặt khác phải giảm chi phí lao động doanh nghiệp phải quyết định... đua trong doanh nghiệp Thi đua là phơng tiện để kích thích và phát huy tích cực tính chủ động và sáng tạo của ngời lao động 26 iii các nhân tố ảnh hởng và sự cần thiết hoàn thiện quản trị nhân sự 1.Các nhân tố ảnh hởng đến quản trị nhân sự 1.1.Nhân tố môi trờng kinh doanh Môi trờng bên ngoài doanh nghiệp : ảnh hởng đến các hoạt động của doanh nghiệp sau khi nghiên cứu kỹ môi trờng bên ngoài doanh nghiệp. .. cần ít ngời hơn nhng vẫn phải sản xuất ra số lợng sản phẩm tơng tự nh trớc nhng chất lợng hơn Điều này nghĩa là nhà quản trị phải sắp xếp lực lợng lao động d thừa - Khách hàng: Là mục tiêu của mọi doanh nghiệp Khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp là một phần của môi trờng bên ngoài Doanh số là một yếu tố tối quan trọng đối với sự sống còn của một doanh nghiệp Do vậy các nhà quản trị... Nhiệm vụ của công tác nhân sự là phải nắm đợc những thay đổi này để sao cho ngời lao động cảm thấy thoả mãn, hài lòng, gắn bó với doanh nghiệp bởi vì thành công của doanh nghiệp trên thơng trờng phụ thuộc rất lớn vào con ngời xét về nhiều khía cạnh khác nhau Tiền lơng là thu nhập chính của ngời lao động, nó tác động trực tiếp đến ngời lao động Mục đích của ngời lao động là bán sức lao động của mình... Hình thức tuyển dụng trong nội bộ doanh nghiệp những u điểm sau: - Nhân viên của doanh nghiệp đã đợc thử thách về lòng trung thành, thái độ nghiêm túc, trung thực, tinh thần trách nhiệm và ít bỏ việc - Nhân viên của doanh nghiệp sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc thực hiện công việc, nhất là trong thời gian đầu ở cơng vị trách nhiệm mới Họ đã làm quen, hiểu đợc mục tiêu của doanh nghiệp do đó mau... trơng của Đảng và nhà nớc, chuyển hoạt động kinh doanh sang chế thị trờng Ngày 17/04/1995 , Thủ tớng chính phủ đã quyết định số 224/TTg về việc thành lập lại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Hiện nay, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nớc hạng đặc biệt, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đáp ứng mọi nhu cầu về xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu cho phát triển kinh. .. định và phát triển thị trờng xăng dầu, sản phẩm hoá dầu phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc Nhiệm vụ: - Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên sở kế hoạch của Tổng công ty đặt ra và thích ứng với nhu cầu của thị trờng về các sản phẩm xăng dầu và các sản phẩm dịch vụ khác liên quan đến xăng dầu - Tăng cờng đầu t sở vật chất kinh tế, áp dụng các . động kinh doanh của một doanh nghiệp, nó là hoạt động bề sâu chìm bên trong doanh nghiệp nhng lại quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. có cơ hội thăng tiến. Phát triển nhân sự là việc làm thờng xuyên của mỗi doanh nghiệp xuất phát từ yêu cầu mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, Lý luận chung về quản trị nhân sự 5 Các nhân tố ảnh hởng và sự cần thiết hoàn thiện quản trị nhân sự Thực trạng quản trị nhân sự của Tổng công ty 46, Vai trò của quản trị nhân sự, Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự, Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự Khái niệm và mục đích của việc phân tích công việc, Nội dung của phân tích công việc, Néi dung cđa tun dơng nh©n sù, Đào tạo và phát triển nhân sự, Sắp xếp và sử dụng lao động, Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 4.1.Đánh giá thành tích công tác, Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản trị nhân sự, Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty, Cơ cấu tổ chức của tổng công ty, Nghành nghề kinh doanh của tổng công ty, Môi trờng kinh doanh của tổng công ty - Đối thủ cạnh tranh, Phân tích tình hình nhập khẩu của tổng công ty Phân tích kết quả tiêu thụ của tổng công ty theo kết cấu mặt hàng kinh doanh, Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, Thực trạng tuyển dụng nhân sự tại Tổng công ty, Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự, Phân tích công việc Tuyển dụng nhân sự, §·i ngé nh©n sù, Định hớng và mục tiêu phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới, Định hớng quản trị nhân sự của Tổng công ty trong thời gian tới Các giải pháp đối với Tổng công ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay