Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ

11 451 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 19:49

Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ  !" # →$!%&'()" !" #"*" !" #""  !" #"+"  !," #""-./0123%4567, 867" 9 5:;;<=>?45" 89 5:@"<=>45) 8)9 5:A5<=>BC-DE'(F0GHIFJKL"@)67,  *67"  67,  )+"  ),*" "<!>, M#→4 6 #"-(%4'6N')*!'M"";**";'M"!*!'M"+*'M"!-./0123%4567, 867" 9 5:;;<=>?4567" 86795:<=>#4567, 8679$)5:5,;<=>* 5:,,<=> :"<=>+ 5:<=>@  7→4595:@"<=>"  7→ 4"595:@<=>"  "7→4,59$<=>O-PQ4,5N')5:R;<=>*5:,,@<=>5:A"<=>+5:<=>RBEN'S$) BEN'CKEETET* BEN'CEUV2EF1.KNT BEN'EFJKT'W0V2X+BEN'CE1N0HHPT'-:UTFYNZ'[E/-FP;ET7N7PQ-03X1NT1VN')("*(0(+(""A\1NT1V]/0LFYS)^T'(%N'^""*MT'(%N'M"\T'(%N'\D_`T'(%N'_`"aXQ1NT1V`VXQ1NT-1-S) bJcLd*bTdEFdS''bHIJ]+--`d):*:FV(5&.(-()*" "67! "#"!9*! 67"<!>, "#"*,*" "<!>, "M#9,*! M""; #",*" "<!>, M#9,*! "M" "#"+*" #N"9# *N" "-/:*7:)N",:B`:!MC/1]M#T'EHTM"e<#>fN'):*7:)N",*:B`,)N", *7:B`:!+:*7:B`"g(X-1NTh)03XDVEdN')\N'*^'M\N'N+^'`H,Mhhh)-03X*:)N:O:h:gN-03X(N'1NT) *:)N:O:h* *:)N:O:gN *:)N:h:gN+)N:O:h:gNM/[HTiS⍺- )N",' j)N",'HTF-k[N'_`'!-HTF-k[JN')(N'⍺- )N",'`N' j)N",*`N'⍺- )N",'(N' j)N",`'(FVN'⍺- )N",+`'(FVN'j)N",@M'.N'C1NTFD[(&FlFJK`.0N') FVT1/Zd* M0YFYL'NJKi g.0YFY1L'NJKE+Mm0`1[nFQNJKLdlR-`dFb--`d() gE-XQFV3&N'o* m-X(p]FJK&N'o m-XN]3&N'o+gE-XXJ]FV3&N'o;-XN":*7<M,>":)N<M,>,:O<M,>,-Hn]HHPM#HJ:XT1dN(,N')N":*7<M,>":)N<M,>,:*N":*7<M,>":O<M,>,N":)N<M,>,:O<M,>,+*7<M,>":)N<M,>,:O<M,>,AS/q1J(2Hn'k(2Hnd0YFYdJckFJc) #E* g./b rX+`FJc3agJcFV.)NWKEQ`sJ-) N0* Q0N0 FHHP+F0"5)N"<!>,1tJ]dN'J]S) T)N, b-T`n`%J]NT]* T!"b-T`n`%J]NT]T'1.Q)N<#>,HT17Fd-T`n`-'US/X+--[3FV("BE67<>@1dN'(F0*.N'X2JcT)H(,*(,H(,+(,H"""BE<>1dN'(F0*.N'X2JcT)H("*(,H(,+(,H",!-UTLHTE)`-HQ(<hh>*HQ(<hh>`-HQ(<hhh>+HQ(<hhh>"4N7PQ-03X1NT0d.N'C7N7) LN]'i* LN]'i'(-'iLN]'i'-7N7LnuH(-'i+OUE-7N7Q032"@vDFdV(G`.Fw[EQ-03X['n) g['n:[12FVqHuW3/XHJ]* g['n:[12FVHuW3/XHJ]g[[12qHuW3/XHJ]:n[12HuW3/XHJ]+g[[12HuW3/XHJ]:n[12qHuW3/XHJ]"R-";"'"UTFV1) ";"UTHHP`x'"UTHHP/* ";"'"FVUTHHP`x ";"'"FVUTHHP/+";"UTHHP/'"UTHHP`x";gey<#>f" #N'X2JcT:03X1z1dN)(,*("H("+("H"A\FX-0^/0:(%QN')^"*^""^+^" "avX-0\/0:(%QN')\"*\""\+\",5vX-0M/0:(%QN')M"*M""M+M",\hHJ]#""HHPFJK()\h*\hth"\h,+\h,'\hq,"\""-Hn]J](%FJKN')\#*\# "\# #"" "+\# #"",,#t\"'J](%FJKN')HHP\#*HHP\# "HHP\# #"" "+HHP\# #"",#t\"'J](%FJKN')HHP\#*HHP\# "HHP\# #"" "+HHP\# #"",@!%QC\"'MN')\M,*\M, \M" "\M, "+\M, \M" M",R#KEMM#"3&N') M* MHMH+M,;M0{KM'!HJ!%FJKN') M"!*M"!M"!A+M"!<WF.A>,A!%Q#"! \"N')\"! #"*\"! #" "\"! #"" "+\"! #"",a1NT1VFtEk&dN')^ :M *^ :\ \ :M +( :M 5M0LFV1JcY1NT1VdG.]M"\NTFN')^*M\+(#""N'KEE1`V`PQ0EHHP[E)/T*/0.*xT+g["-1NThh)1qG.]J]N')*7::!*::*:!:*+:!:*,D1NT'-D1NT(-0"T'7/)^:M*^:*M:+M:*h)N, 1ZdJcS) 0YFY01* T `PdF'0+1q[n'001[nFQNJK@M03XM2M#,1dN)!*!"!,+H"(,RM03X52#"1dN)!*!"!,+H"(,;-/#N:#N":#N,:#N/`VE)#N*#N"#N,+#NA-/#N:#N":#N,:#N/[/TE)#N*#N"#N,+#Na#""'.JE0`PQ0ES) -[1V* #""]MN-g-7N(7Q0#""+#""1Y`V1.(b]HJc@5-E1[#N:#*:#h:#6'J]FJK-HHP/UFYN`s#/'TE)#N*#*#h+#6@1NT1VwFtEk&dN')*" :" *" :" *" :" +!" :*" @"g-03X('U-03XNJ|[))N:y:*)N:y:B`)N:!:+!:y:@,4567, 867" 9<=>?4567" 8679`<=>4567, 8679/<=>-PQ/N') `<=>*}`<=>< `>8"<=>+< "`>8,<=>@!%Q\" #"!→$'w(X`s<N'-(X03E>Q-EN')\"!:#"":g#!*9@*\"!:#"!:g#!*9;\"!:":g#!*9A+\"!:#"":":g#!*9R@@\t*"'HHP#NFDS(%FJKN'S$gw(X`s<N'-(X03E>Q-EN')*N" #"g#!*9R**N" #" N"g#!*9a*N" #""g#!*9@+*N" #" N"g#!*9;@RgHJ]F0 ""<>"<#>" """ "#"<">)FVdHiFdFV.!"*FVFJKHiFdFV.B`"<>FdFV.!"<">FdFV.B`"+<>FdFV.B`"<">FdFV.!"@;\-0H/Q-1NT<67:M:>HHP1V7<#>, ,\#→\,e<#>Rf\NTN')67:*:M67:M+67::M@Ag-X)~<)N:)*:)h>X'XHHP#NFZFD7)~ #N→#e)~NfX)~N'))N*)*)h+)N:)*:)h@a\(-EeMNf"70.=*#l0`.(GN:W[:E1QE)H(":ZW:•*(,:PW:HFVH(":PW:•*(,:ZW:HFVR5g-1NT<y:H:#>1NT'0H/1`V+I`PQ07JS("#→  #"\NTN')y*H#+y:H:#R45" 89/<=>?45" 8 90<=>45 89<=>-PQN')"/0<=>*</}0>8"<=></ 0>8"<=>+"/ 0<=>R"X1€\NN"R#")kD/*•DNkD+H33R,#t,B"'J]T-KE'-KE(F0)<#>":B#,*<#>"B"@<#>":B"+<#>":#,BR\-Hn]#NFDS1NT7( "#N→N" #"N" #N→#eN,f=Z01NT3N')!*!'B`B`+1!‚1B`R@p7/70`0N7H70NHT<@#@>"FJKHiN'XC`.-\NT3N'S)67*M+RR\F!N"](%Q'(X`s<N'-(X03E>Q-EN')N"'!:g#!*9@*N'!":g#!*9RN"'!":g#!*9+):*:FV(R;\(-e<M#,>Rf, 70.=*`.(GN:(GS'N31.&E)(,H"N31.ZCRF7N7QR032MR2M#,'R`N(,H"XQ, ) H"(,N31.ZCRF7N7Q, 'R`XQR032MR2M#,* H"(,N31.ZCRF7N7QR032MR2M#,'R`N(,H"XQ,  (,H"N31.ZCRF7N7Q, 'R`XQR032MR2M#,RAgHHP#" -Hn]*xJM#:S(%FJKN')#*###<#>"+#""Ra\.FG<HT/0-312>/0Jc/FX]D/012";"8, (z(X7N7Fw'w(X`s<N'-(X03E>NuNJKN')R:"*,:R:,5+,:";5!%QM,M #"→$'w(X`s<N'-(X03E>Q-EN')M#'M#,g#!*9A*M#'M#,g#!*9"M#:M"'M#,g#!*9R+1/0LF1Jc;g-E(*7N":\"*7":*7!:*7<M,>"E'`PQ0J]$gw(X`s<N'-(X03E>Q-EN')*7!:g#!*9R**7<M,>"g#!*9R*7N":g#!*9R+\"*7"g#!*9R;"g`)Nx77:JcSE0(GNF&Y1NTl\`FlXUJ]58N1NT'0YcSu(EQ`'0q@5ƒ\NT`FlIN'))N*67y+;,#7N`-U" N31.]0'Y273N`T'E`-H'0nZ0d/0WwF.-'"W-VwN'1NT')67*B`+M;g-X)~<~N:*:h>X'<VD[>HHP\N(p7JS)~ "\"!",→\,e)<!",>"f \~)~N'))N:)**)h:)*)N:)h+)N:)*:)h;@MZ/€'(F0VFU(HNHN<hh>N'Fb)gEX2M#,siY[FX]B" *gEX2NsiY[]B" )'*FVFb+)'*FV(;Rg-1NT<y:H:#>1NT'FJKFV.7! 67→ 67!)y*H#+y:H:#;;\.`-FG<HT/03HT12>/0W/FX]D/012M,8M# (z(X7N7Fw'(X2J]`-<](X`sN'(X03E>NuNJKN')"7N7,#"*"7N7@#"A7N7@#"T+A7N7,#"T;Ag-1NT1V:1NT']0HTKE0HLR55;55',@555)LR55;55^:M-Hn:L,@5}55\:_`:(-Hn*LR55;55^:M:\-Hn:L,@5}55_`:(-HnLR55;55^-Hn:L,@5}55M:\:_`:(-Hn+LR55;55^:M:\:_`-Hn:L,@5}55(-Hn;aLFV1`SJc*./b]11[TKE)E)'w(X`sQ-ET)NuNJKN')*g#!*9@**g#!*9*"g#!*9,+*"g#!*9aA5+TiS'Q)N",1F0S/0`HJ]F0)N", "M#→"M)N" #")N", M",→"M)N" ")N", \"!";→)N"<!>, \"!)α)N",:α)N",:α)N",*γ)N",:γ)N",:γ)N",α)N",:γ)N",:γ)N",+L`α)N",'γ)N",FVAXQ1NT<67::M>FJK"<!>, "\h→"! h" \"!S1NTN')67*67:M+67::MA"1J]JHIHHPM#,T'E:w(X`s<N'(X03E>Q-E(zN')R*;A+aA,\(-Ee)<M>f#l0`.T-N:E1'W[QE<`.y)9;a>)(,HFV:ZW*H("•:PW(,HFV:PW+H("•:ZWAg-1NT<y:H:#>1NT'dFV.FJK7! → ! ,!\NTN')#*yH+y:H:#A@\.`-FG<HT/0312>/0Jc/FX]D/012M,8M"(z(X7N7Fw'w(X`s<N'-(X03E>Q`-NuNJKN')@:A*@:"5:A+5:"AR`.`d1d.n\ 'C-T/01FJ\ 'dHJ]HT3€)0.-:U-*XNTP:N€'YN€HTH'0:0.-+3l:N€HTH'0A;\*7<#>"]M#0(%FJKN'S$gw(X`s<N'-(X03E>Q`s`3$)M"*7"'#"g#!*9R*M"e*7<#>fg#!*9M"*7"'#"g#!*9M"e*7<#>fg#!*9RAAg-1NTHJ]F0:1NT'-H]HHPM#LFYJc7JS" "# R#"→"e<#>f ,#"))N:!:**7:)N:B`)N:O:h+y:)N:Aa\0H/Q1NT-Hn]HHPE/0T7"<#>" #""→"<#>,S1NTN')*y67+:y:67a5O&3Ee<M#,>M"Nf"!)N`<hhh>(p*N7`<hhh>(pN7`<hhh>(p+N7`<hhh>(paO&3EM,e<M">Rf)gM7/`<hhh>*M7/`<hhh>M7/`N<hhh>M7/`N<hhh>a"O&3EMe)<M>f)M7/'<hhh>*M7/'<hhh>M7)<hhh>+M7'<hhh>a,O&3E\e67<M>Rf)\N7/(<hhh>*\N7p7<hhh>\N7/p7<hh>+\N7/p7<hhh>aBWM#,032MN'03X^Q032M:EbS&Q2M#,N')(,:H*(,:-nH("•(":-FVa@BW#"032N'03X^Q032:EbS&Q2#"N')(,:H*(":R5(,:5a"A„(":-FVaRB2MM#"3&N')*M[...]... Câu 97 Phân tử Na2NH có tên gọi là: A natri amino B Natri imidua C Natri amidua D Natri nitrua Câu 98 Hydro nguyên tử có thể phản ứng với KMnO4 trong môi trường axit H2SO4 loãng Tổng hệ số cân bằng của phản ứng (là các số nguyên nhỏ nhất) đó là: A 10 B 15 C 26 18 Câu 99 Oxy trong tự nhiên tồn tại mấy dạng thù hình A Một dạng duy nhất B Hai dạng C Ba dạng D Bốn dạng Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ, Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ, Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay