Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN

31 481 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2012, 18:49

Luận văn : Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN Vai trò của Doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt Nam những biên pháp tạo điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏLời nói đầuKể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm1986, Đảng Nhà nớc ta chủ trơng đổi mới toàn diện nền kinh tế đât nớc với phơng châm chuyển từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng Xã hội chủ nghĩa. Đảng nhà nớc đã khẳng định phát huy mọi nguồn lực trong nớc đồng thời kết hợp tận dụng thời cơ quốc tế tiến hành thực hiện Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc thành công với mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Qua những đổi mới kịp thời, nền kinh tế nớc ta đã đạt đợc những thành quả đáng khích lệ: Tăng trởng kinh tế cao, quan hệ quốc tế đợc mở rộng, ổn định chính trị xã hội, đẵ có tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế, kifm ngạch xuất khẩu bình quân tăng cao. . . . Đạt đợc những thành quả đó là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta nói chung của các thành phần kinh tế nói riêng. Những thành quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ(DNVVN) . DNVVN có một vai trò quan trọng trong sự nghiệp Công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Điều đó đẵ đợc cụ thể hoá trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII . . . phát triển các loại hình doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ là chính, với công nghệ thích hợp, vốn đầu t ít, tạo nhiều việc làm, thời gian thu hồi vốn nhanh. Chú trọng đầu t chiều sâu, đổi mới trang thiết bị nhằm khai thác có hiệu quả năng lực thiết bị hiên có. . (Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, 1996, tr23). DNVVN có những u điểm nổi bật mà các loại hình doanh nghiệp khác không có đợc, đặc biệt trong thời kì chuyển đổi hiện nay ở đất nớc ta nh có sức năng động, có khả năng thích nghi, dễ thay đổi công nghệ, hiệu quả đầu t tơng đối cao, dễ quản lý. . . 1 Song, DNVVN ở Việt nam hiện nay còn ít vốn, trình độ khoa học công nghệ hạn chế, gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao sức canh tranh của sản phẩm trên thị trờng trong nớc cũng nh quốc tế, hiệu quả sử dụng vốn thấp. . . Nói tóm lại DNVVN cha phát huy hết vai trò to lớn của mình, ít đợc sự u ái của các ngân hàng, khó liên doanh liên kết cuối cùng thiếu một chính sách hỗ trợ vĩ mô của Nhà nớc. Xuất phát từ tình hình thực tế Đất nớc nói chung, tình hình DNVVN ở Việt Nam nói riêng, em đã lựa chọn đề tài: Vai trò của Doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt Nam những biên pháp tạo điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ. với mục đích:-Đánh giá một cách khách quan, đúng đắn thực trạng của DNVVN ở Việt Nam. Qua đó thấy đợc vai trò to lớn của DNVVN trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. -Đa ra một số giải pháp nhằm góp một tiếng nói chung thúc đẩy sự phát triển DNVVN, đa nền kinh tế đất nớc sớm thành công trong quá trình CNH-HĐH đất nớc. -Nâng cao trình độ lý luận t duy khoa học cho bản thân. Mặc dù trong quá trình thực hiện Đề án em đã hết sức cố gắng nhng do điều kiên hạn chế về trình độ thời gian nên bài viết không thể không có những thiếu sót hạn chế. Em rất mong sự đóng góp ý kiến của cô giáo để bài viết của em đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cám ơn! Sinh viên: nội dung2I-Tổng quan về doanh nghiệp vừa nhỏ 1-Quan niệm về DNVVNHiên nay, ở Việt Nam nói riêng toàn bộ Thế Giới nói chung, xét cả về phơng diện thực tế lý luận cha có một sự thống nhất các chỉ tiêu nhằm xác định loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ(DNVVN). Có quan điểm gắn việc phân loại quy mô doanh nghiệp với đặc điểm kinh tế kĩ thuật của từng ngành dựa trên cơ sở hai tiêu thức vốn lao động. Các nớc có quan điểm đánh giá quy mô doanh nghiệp theo các tiêu thức vốn lao động dựa trên cơ sở đặc tính kinh tế kĩ thuật của từng ngành Nhật Bản, Malayxia, Thailan . . Chẳng hạn, ở Nhật Bản, theo quy định của Bộ luật cơ bản về DNVVN, trong lĩnh vực công nghiệp chế biến khai thác thì doanh nghiệp sử dụng dới 300 lao động, có số vốn sản xuất kinh doanh dới 100triệu yên thuộc doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ, còn ở Malayxia, doanh nghiệp có số vốn nhỏ hơn 500 Ringit sử dụng dới 50 lao động là DNVVN. Lại có quan niệm đánh giá quy mô doanh nghiệp không phải chỉ theo từng ngành kinh tế kĩ thuật, dựa vào tiêu thức lao động vốn mà cả doanh thu của doanh nghiệp. Chẳng hạn, Đài loan quy định trong ngành công nghiệp chế tạo, xây dựng khai khoáng thì doanh thu không vợt quá 1, 5 triêu USD, vốn không vợt quá 120 Tệ Đài Loan sử dụng dới 50 lao động đợc xếp vào doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ. Cũng có quan điểm phân loại quy mô doanh nghiệp theo từng ngành nghề kinh doanh tiêu thức lao động sử dụng . Quan niệm này tồn tai chủ yếu ở Hongkong, Hàn quốc. . DNVVN trong các ngành công nghiệp ở Hongkong Hàn Quốc là những doanh nghiệp sử dụng dới100 lao động. Khi sự hợp tác kinh tế giữa các quốc gia trong các khối kinh tế khu vực gia tăng khi các nền kinh tế hội nhập thì các định nghĩa về DNVVN phải đi đến thống nhất, ít nhất là trong cùng một khối kinh tế. Trong một nỗ lực gần đây nhằm xoá bỏ những mâu thuẫn ngăn chặn sự bóp méo trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, Liên minh Châu Âu đã đa ra một định nghĩa 3chung đối với sự trợ giúp cho các chơng trình DNVVN ở địa phơng vào năm 1996. Đinh nghĩa này cho thấy một thực tế rằng các DNVVN thờng đợc chia thành nhiều nhóm theo các hạng mục quy mô khác nhau. Theo đinh nghĩa mới về DNVVN của Liên minh Châu Âu thì các doanh nghiệp đợc chia thành các hạng mục sau: -Doanh nghiệp vi mô:<10 công nhân -Doanh nghiệp nhỏ : < 50 công nhân doanh thu hàng năm<7 MECU Tổng số chi phí hàng năm: < 5 MEC -Doanh nghiệp vừa: < 250 công nhân doanh thu hàng năm < 40 MECU Tổng số chi phí hàng năm < 27 MECU1 Thêm vào đó, định nghĩa mới này yêu cầu các doanh nghiệp nhỏ phải là các doanh nghiệp độc lập. Một doanh ngnhiệp độc lập là một doanh nghệp không bị các doanh nghiệp hoặc các nhóm doanh nghiệp hoặc các nhóm doanh nghiệp khác sở hữu 25% hoặc hơn nữa số tài sản của doanh nghiệp đó. Cho tới nay chúng ta cha tổng kết trên phơng diện lí luận về vấn đề quy mô doanh nghiệp của nớc ta: thế nào là quy mô lớn?Thế nào là quy mô vừa thế nào là quy mô nhỏ? Tuy nhiên, do đòi hỏi của hoạt động quản trị kinh doanhtrong thực tiễn cũng có một số tiêu chí lẻ tẻ đánh giá quy mô của doanh nghiệp. Chẳng hạn Ngân hàng công thơng quy định trong hoạt động tín dụng các doanh nghiẹp có vốn dới 10 tỉ đồng, vốn lu động dới 8 tỉ đồng, số lao động dới 500 nghìn ngời doanh thu dới 20 tỉ đồng/nămlà các doanh nghiệp vừa nhỏ. Thành phố Hồ Chí Minh quy định các doanh nghiệp quy mô vừa là các doanh nghiệp có số vốn pháp định trên 1 tỉ đồng, lao động trên 100 nghìn ngời doanh thu trên 10 tỉ đồng nhỏ hơn các mức quy định đó 1 Báo cáo của Cố vấn tr ởng kĩ thuật Nilgun F . Tas Dự án:US/VIE/95/004 4là các doanh nghiệp nhỏ. Các HTX thì quy định có vốn từ 100-300 triệu đồng, sử dụng 5-50 lao động. Các chuyên gia kinh tế các nhà hoạch định chính sách qủan lý đa ra tiêu chuẫn sác định quy mô nhỏ của các doanh nghiệp cũng rất khác nhau, dao đọng từ 50 lao động số vốn 300 triệu đồng đến 100 lao động số vốn dới 1 tỉ đồng1 . Đã đến lúc Nhà nớc cần có quy định về mặt pháp lý: chỉ tiêu đánh giá tiêu chuẩn cụ thể để phân biệt các doanh nghiệp vừa nhỏ. Tại sao chúng ta lại cần một định nghĩa chính xác? Bởi vì vai trò của các doanh nghiệp vừa nhỏ là rất lớn, chúng có rất nhiều u điểm chúng hoạt động nh là động lực cho sự phát triển cho sự chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế. Chúng cũng dễ mắc phải thất bại trên thơng trờng hơn những đối thủ cạnh tranh có quy mô lớn. Do dó chính phủ phải có các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ khắc phục những hạn chế của các doanh nghiệp vừa nhỏ0 đó. Một định nghiã chính xác sẽ giúp tạo ra một mục tiêu hỗ trợ rõ ràng của nhà nớc. Theo em, DN nhỏ là doanh nghiệp có quy mô vốn dới 500 triệu đồng, doanh nghiệp vừa có số vốn dới 10 tỉ đồng. Về lao động :DN nhỏ có số lao động thờng xuyên dới 50 ngời doanh nghiệp vừa có số lao động thờng xuyên dới 500 ngời. Đặc biệt, cần phải chú ý khi xác định quy mô DNVVN tuyệt đối không đợc rập khuôn theo kinh nghiệm nớc ngoài hoặc các tiêu thức cứng nhắc, máy móc. Đa ra tiêu thức để phân loại quy mô DNVVN phải dựa vào tiêu thức chung của các nớc trong khu vực thế giới đồng thời phải xem xét trong điều kiện cụ thể ở Việt nam. Hạn chế lớn nhất của các tiêu thức phân loại quy mô DNVVN là tính chất ngành nghề của các doanh nghiệp. Để phù hợp với từng ngành kinh tế cần nhấn mạnh đến tính chất quan trọng của từng tiêu thức. Ngành xây dựng công nghiệp nhẹ: chú ý sự hợp lý hai tiêu thức vốn lao động. Ngành thơng mại dịch vụ: chú ý nhiều hơn tiêu thức doanh thu. Ngành công nghiệp: chú ý tiêu thức vốn . 1 Phát triển DNVVN trong quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam Nguyễn Đình Phan-Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 215-Tháng 4/9652-Đặc điểm của doanh nghiệp vừa nhỏ trong công nghiệpTrong cơ chế kế hoạch hoá tập trung doanh ngiệp có quy mô lớn đ-ợc u tiên phát triển do các nguyên nhân sau:Doanh nghiệp có quy mô lớn có vị trí quan trọng hơn trong nền kinh tếDoanh nghiệp lớn đợc u đãi về vốn ,vật t,thiết bịDoanh nghiệp lớn có mức lơng cao hơn các doanh nghiệp vừa nhỏTừ khi chuyển sang cơ chế thị trờng ,các doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ(DNVVN) lại chiếm u thế.Xu hóng đó do các nguyên nhân sau:2.1-Do các doanh nghiệp vừa nhỏ có những đặc điểm thể hiện qua những u điểm sau:Các DNVVN năng động ,linh hoạt trớc những thay đỏi của thị trờng.đặc biệt là nhu cầu nhỏ,lẻ ,có tính địa phơng do dnvvn Có khả năng chuyển hớng kinh doanh chuyển hớng mặt hàng nhanh,tăng giảm lao động dễ dàngnơi làm việc của ngời lao động có tính ổn định ít bị đe doạ mất nơi làm việc.thực tế không những đúng với nớc ta mà còn đúng với các nớc khác ở trên thế giới.Ngời lao động ở các doanh lớn dễ bị mất việc làm hơn ,đặc biệt có suy thoái kinh tế.Tổ chức sản xuất ,tổ chức quản lý linh hoạt ,gọn nhẹ ,các quyết định quản lý thực hiện nhanh,công tác kiểm tra ,điều hành trực tiếp.Qua đó góp phần tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.Vốn đầu t ban đầu ít ,hiệu quả cao,thu hồi nhanh ,đièu đó tạo sức hấp dẫn trong đầu t sản xuất kinh doanh ,mọi thành phần kinh tế vào khu vực này.62.2-Ngoài những đặc điểm thể hiện u điểm của DNVVN còn có những đặc điểm thể hiện nhợc điểm của DNVVN:Nguồn vốn tài chính hạn chế ,đặc biệt nguồn vốn tự có cũng nh bổ xung dể thực hiện quá trình tích tụ,tập trung nhằm duy trì hoặc mở rộng sản xuất kinh doanhCơ sở vật chất kỹ thuật ,trình dộ công nghệ kỹ thuật thờng yếu kém ,lạc hậu.nhà xởng,nơi làm việc trực tiếp trụ sở giao dịch ,quản lý của đa phần các doanh nghiệp nhỏ rất chật hẹp.Trình độ quản lý nói chung quản trị các mặt theo các chức năng còn hạn chế .Đa số các chủ doanh nghiệp nhỏ cha đợc đào tạo cơ bản,đặc biệt những kiến thức về kinh tế thị trờng,về quản trị kinh doanh ,họ quản lý bằng kinh nghiệm thực tiễn là chủ yếu.II-Vai trò của doanh nghiệp vừa nhỏ ở nớc ta hiện nay những khó khăn. 1. Vai trò của doanh nghiệp vừa nhỏ ở nớc ta. Nền kinh tế nớc ta thời kỳ kế hoach hoá tập trung với chủ trơng của Đảng Nhà nớc: Cả nớc tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, chỉ có nền sản xuất lớn mới có chủ nghĩa xã hội. Do đó cả nớc tập trung xây dựng các nhà máy, các xí nghiệp, Hợp tác xã với quy mô càng lớn càng tốt. Điều đó làm cho sức sản xuất xã hội bị giảm sút, không phát huy hết nội lực tiềm năng thực tế, đã bỏ qua một mô hình doanh nghiệp quan trọng, mô hình doanh nghiệp vừa nhỏ. Kể từ khi chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trờng, thừa nhận sự tồn tại lâu dài các hình thức sở hữu khác nhau về t liệu sản xuất khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh thì khu vực kinh tế t nhân mới thực sự an tâm đầu t phát triển sản xuất kinh doanh. Cũng từ đó hàng loạt cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ của t nhân, cá thể, hộ gia đình ra đời phát triển, góp phần giải quyết công ăn việc làm tăng thu nhập cho 7ngời lao động. Mà theo thống kê, hiện nay ở Việt nam có khoảng trên 90% tổng số doanh nghiệp là DNVVN với các hình thức :DNNN, DN t nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Chúng ta thử cùng nhau xem xét một số số liệu vè các loại hình kinh tế này để phần nào thấy đợc vai trò to lớn của DNVVN ở nớc ta hiện nay. Sự phát triển DNVVN đợc trình bày dới đây(Table 1)1 Nămdntn ctcp Cttnhh dn vốn lao Động12/1990 770 -- -- -- -- 10. 00008/1993 6728 2570 91 9389 -- 500. 00012/1993 9334 3287 117 12738 3979 --12/1994 13772 5120 133 19025 6620, 8 --06/1995 16064 6226 148 22438 8256 --03/1996 -- -- -- 26000 10584 --Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ, năm 1990 cả nớc có 333337 cơ sở, năm 1991 tăng lên 376930 cơ sở, năm 1992 tăng lên 446771 cơ sở. Năm 1991 so với năm 1990 tăng 13%, năm 1992 so với năm1991 tăng 18, 5%. Hợp tác xã có xu hớng giảm, tính đến ngày 1/1/1992 cả nớc có 8829 HTX tổ hợp sản xuất so với năm 1985 chỉ còn 25%, so với năm 1993 chỉ còn khoảng 1/3. Nh vậy, tốc độ tăng trởng của các doanh nghiệp vừa nhỏ ở nớc ta thời gian qua là tơng đối nhanh, giai đoạn 1990-1994 mỗi năm tăng thêm 15-20% cơ sở mới. Đến năm 1995, riêng số HTX trong công nghiệp dịch vụ là hơn 6000, khu vực Nhà nớc có khoảng trên 5000 doanh nghiệp vừa nhỏ. 1Về loại hình tổ chức tính đến ngày 1/11/1997 cả nớc có 39559cơ sở sản xuát kinh doanh có đăng kí kinh doanh (không kể các hộ kinh doanh theo nghị định 66). Trong đó:1 Sự hình thành phát triển DNVVN ở Việt Nam trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị tr ờng Tạp chí Nghiên cứu kinh tế -12/96-Tr44, 45 Nguỹen hải Hữu-Nguỹen hữu Ninh1 Sự hình thành phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt Nam trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị tr ờng. Nguyễn Hữu Hải - Nguyễn Hữu NinhTạp chí Ngiên cứu kinh tế số223-Tháng 12/19968-Doanh nghiệp nhà nớc có 6200 doanh nghiệp, trong đó 84, 8% là các DNVVN (gồm cả 2000 doanh nghiệp là thành viên của các tổng công ty lớn)-Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế t nhân (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp t nhân hợp tác xã):Có 33359DN, trên 97% số DN có quy mô vừa nhỏ, trong đó, 86, 7% số doanh nghiệp có quy mô nhỏ 48, 8% có quy mô cực nhỏ. Hiện nay cha có một số liệu thống kê chính thức, mang tính chi tiết nào về những đóng góp của DNVVN ở Việt Nam đối với nền kinh tế . Chúng ta hãy thử cùng nhau xem xét sự đóng góp của DNVVN ở một số nớc láng giềng phát triển cũng nh đang phát triển xung quanh chúng ta để hình dung ra vai trò của đối với nền kinh tế(Table 2)Tầm quan trọng của DNVVN ở khu vực ĐNA Châu áTable 2Quốc Gia Các cơ sơ (%) Lao động (%) Tổng sản phẩm(%)Indonesia 88. 0 32. 0 35. 5Malaixia 94. 7 41. 2 28. 9Philippines 98. 6 61. 6 17. 2Singapore 86. 7 53. 7 22. 6Thailand 96. 6 49. 8Cộng hoà Triều Tiên 97. 6 57. 6 39. 0Nhật Bản 99. 1 72. 2 52. 0Nguồn:Chee(1992)1 Cuộc nghiên cứu gần đây về các đặc điểm của DNVVN đẵ dợc tiến hành bởi SIDA, ILO, ARTEP cùng với sự hợp tác của Viên nghiên cứu lao động các vấn đè xã hội, Bộ Lao động -Thơng binh xã hội vào năm 1991. Cuộc khảo sát đợc tiến hanh trên 1008 doanh nghiệp vừa nhỏ của nhà nớc t nhân trong đố có 89, 5% là các doanh nghiệp sản xuất hoạt động trong cả thành phố nông thôn, đặt tại 3 khu vực phát triển chủ yếu của Việt Nam. Cuộc khảo sát cung cấp những thông tin về các doanh nghiệp t 1 Báo cáo của Nilgun . f. Tas Dự án US/VIE/95/00400000 9nhân có dới 50 công nhânvà các doanh nghiệp Nhà nớc có dới 200 công nhân. Bảng dới đây sẽ minh hoạ những nét đặc trng chủ yếu của loại hình doanh nghiệp ở thành thị loại hình sở hữu thu đợc qua cuộc điều tra nói trên. Bảng 1. Các nét đặc trng kinh tế chủ yếu của các doanh nghiệp thành thị 1990. Hà Nội Hải Phòng TP Hồ Chí MinhTổng số các DN ngoài quốc doanhNhỏ VừaThu nhập, $ 17542 32558 57589 40883 12118Giá tri gia tăng, $ 4989 7873 14238 10260 4621Lơng, $ 2240 3450 5849 4043 1874Lợi nhuân, $ 1727 3296 7373 4908 1676Tổng số tài sẩn, $ 16812 32166 28336 25636 10685Vốn luân chuyển 4040 9046 6933 6468 1961Nợ, $ 688 1944 1860 1528 0Lao động 14. 24 18. 53 15. 11 15. 51 10. 00LĐ cả ngày 12. 04 15. 90 11. 33 12. 42 9. 0Công nhân 11. 8 16. 8 12. 39 13. 06 8. 0CN cả ngày 10. 08 14. 44 9. 58 10. 66 6. 0Giá tri thặng d-/LĐ, $397 412 990 702 445Tài sản/LĐ$ 1022 1715 2196 1754 980Giá trị thặng d/tài sản$1. 20 0. 86 3. 86 2. 49 0. 50Nợ tài sản% 3. 3 5. 2 3. 1 3. 6 0. 2Lơng trung bình$ 212 217 441 331 261% nợ công nhân 62 72 64 65 83Mặc dù có thể còn phải bàn luận các số liệu về DNVVN đợc nêu lên ở 10[...]... công nghệ, hớng thị trờng cho các DNVVN - Hỗ trợ nâng cao năng lực của ít nhất hai tổ chức đào tạo của Nhà nớc hoặc t nhân ở hai miền nhằm cung cấp các dịch vụ về đào tạo kỹ thuật, phù hợp áp ứng một cách có hệ thống nhu cầu của các DNVVN - Hỗ trợ ít nhất hai tổ chức nhằm thúc đẩy các hợp đồng nhánh quan trọng giao cho các DNVVN (hợp đồng nhánh giữa các DNVVN với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp. .. ngời bảo vệ quyền lợi cần có ngời đại diên để nói lên tiếng nói chung của mình -Tăng cờng đổi mới công tác quản lý của Nhà nớc đối với DNVVN -Tăng cờng mối liên kết hỗ trợ giữa các doanh nghiệp lớn với các DNVVN bằng việc phát triển các hợp đồng phụ 26 -Mở rộng, tăng cờng hệ thống dịch vụ thông tin kĩ thuật, dịch vụ t vấn hộ trợ các DNVVN trong việc chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, tiếp cận thị trờng... chồng chéo cha đầy đủ Nhà nớc ta hớng tới là Nhà nớc pháp quyền do đó việc ban hành luật về DNVVN cũng rất quan trọng, Nhà nớc phải xác định cho đợc các tiêu chí chuẩn để phân chia quy mô doanh nghiệp 25 Tiêu chí xác định DNVVN phải có tính pháp lý đợc áp dụng trong cả nớc trên tất cả các lĩnh vực - Nhà nớc phải có chính sách hỗ trợ về đào tạo cho các DNVVN Chính sách đào tạo cho DNVVN phải đồng... động trong các cơ sở kinh doanh nhỏ Số liệu điều tra cho thấy: chỉ có 5,13%lao động trong khu vực ngoài quốc doanh có thình độ đại học, trong đó tập trung vào các công ty TNHH công ty cổ phần (hơn 80%) Phần lớn các chủ doanh nghiệp ngoài uóc doanh cha đợc đào tạo Trong số các chủ doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì 42,7% là những ngời đã từng là cán bộ công nhân viên chức nhà nớc Trên 60% số chủ doanh. .. DNVVN có tiềm năng to lớn,tiềm ẩn trong các thành phần kinh t trong nhân dân,đang ,đang đợc khôI phục phát triển.Số lợng doanh nnghiệp ngoàI quốc doanh mà đa số là DNVVN tăng lên nhanh chóng trong khi kinh tế tập thể doanh nghiệp nhà nớc đang đợc tổ chức sắp xếp lạI theo xu hớng giảm về số lợng ,nâng cao về chất lợngvà hiệu quả kinh doanh. Vè cơ cấu theo loạI hình kinh tế hộ gia đình ,doanh nghiệp. .. quân của 36 doanh nghiệp vừa nhỏ Tổng số vốn bình quân của doanh Năm thành lập 1994 1995 299 161 138 669 377 292 737 441 296 nghiệp Tổng vốn(triệu đồng) Vốn cố định Vốn lu động Đi sâu vào nguồn vốn hiện có của các doanh nghiệp vừa nhỏ thì thấy rằng các chủ doanh nghiệp từ 4 nguồn vốn chính - Nguồn vốn tự có của chủ doanh nghiệp - Nguồn vốn vay của bạn bè ngời thân - Nguồn vốn cổ phần - Nguồn vốn... truyền thống kinh nghiêm trong việc sản xuất nhỏ do đó việc phát triển các loại hình DNVVN là rất phù hợp Để phát triển DNVVN, nội bộ doanh nghiệp cần phải thực hiên tốt các giải pháp sau: - ổi mới quản lý tổ chức trong nội bộ DNVVN theo hớng: thiết thực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gắn sản xuất với thị trờng , tạo động lực phát triển Đây là một nội dung quan trọng làm thay đổi cách... pháp nhằm tăng cờng khả năng tích tụ tập trung các DNVVN để các doanh nghiệpnày có thể vơn lên làm ăn có hiệu quả đứng vững trên thơng trờng -DNVVN dễ có khả năng áp dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ mới nhằm đạt đến mục tiêu CNH, HĐH gắn với môi trờng phát triển bền vững Chú trọng phát triển DNVVN là một trong những hớng chiến lợc quan trọng trong quá trình CNH, HĐH đất nớc 2.Thực trạng doanh. .. Trong 4 nguồn trên thì nguồn vốn tự có là lớn nhất, rồi đến nguồn vốn vay t nhân, cổ phần cuối cùng là các nguồn vay từ các ngân hàng tơng mại Khả năng mở rộng vốn của các doanh nghiệp vừa nhỏ còn bị hạn chế vì các lý do sau: - Lãi suất vay còn cao so với mức doanh lợi năng suất lao động của doanh nghiệp - Hệ thống ngân hàng công thơng cha phát triiển rộng rãi Trong khi đó ngân hàng nông nghiệp. .. các ngân hàng về phía các doanh nghiệp còn yếu Ngợc lại, các DNVVN khi vay vốn tín dụng thờng thiếu sự thuyết phục cần thiết về tính khả thi của các dự án - Nguồn vốn của chính ngân hàng còn hạn chế * Trình độ công nghệ sản xuất thấp lạc hậu: Kết quả điều tra 36 doanh nghiệp nhỏ ở Hà Nội 50 doanh nghiệp nhỏ ở thành phố HCM với sự hỗ trợ của liên đoàn các doanh nghiệp nhỏ Cộng hoà Liên Bang Đức . Động12/1990 770 -- -- -- -- 10. 00008/1993 6728 2570 91 9389 -- 500. 00012/1993 9334 3287 117 12738 3979 -- 12/1994 13772 5120 133 19025 6620, 8 -- 06/1995 16064. Thêm vào đó, định nghĩa mới này yêu cầu các doanh nghiệp nhỏ phải là các doanh nghiệp độc lập. Một doanh ngnhiệp độc lập là một doanh nghệp không bị các doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN, Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN, Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN, Giải pháp tạo điều kiện phát triển DNVVN.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay