Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh

80 608 2
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2012, 11:25

Luận Văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh MỤC LỤCPHẦN I 6Bộ máy tổ chức của Công ty được bố trí theo đồ 2.1 42Sơ đồ 2.2: đồ qui trình công nghệ của xí nghiệp 43Bảng.2.1 : Tình hình sử dụng tài sản cố định của đơn vị của các năm 45Bảng 2.5 : cấu nguồn vốn 51Bảng 2.10: Kinh phí đào tạo của các năm .64TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 1LỜI MỞ ĐẦU1 . Tính cấp thiết của đề tài: Mỗi doanh nghiệp hiện nay là một phân hệ kinh tế mở trong nền kinh tế quốc dân đang từng bứơc hội nhập vào nền kinh tế khu vực, thế giới. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ chú trọng đến thực trạng xu thế biến động của môi trường kinh doanh trong nước mà còn phải tính đến cả các tác động tích cực cũng như tiêu cực của môi trường kinh doanh khu vực quốc tế. Môi trường kinh doanh ngày càng rộng, tính chất cạnh tranh biến động của môi trường ngày càng mạnh mẽ. Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp là công cụ định hướng điều khiển các hoạt động của doanh nghiệp. Trong hệ thống chiến lược bản thì chiến lược con người là chiến lược của mọi chiến lược, là chiến lược khởi đầu để triển khai các chiến lược khác. Chiến lược con người trong trong từng tổ chức doanh nghiệp thể hiện được rõ nét nhất là chiến lược Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực. Để bảo đảm mọi thành viên luôn thích ứng với công việc được phân công trong môi trường biến động. Đầu tư cho giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực là thực hiện chiến lược con người của tổ chức doanh nghiệp, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa mang lại hiệu quả về mặt xã hội mục tiêu phát triển con người. Đầu tư cho yếu tố con người luôn mang tầm chiến lược. Là đầu tư khôn ngoan nhất lợi nhất là đầu tư cho sự bền vững bền vững nhất. Mọi cấp quản trị, nhà doanh nghiệp đều thừa nhận giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực phát triển tiềm năng con người trong quá trình quản lí sử dụng là vấn đề sống còn của tổ chức doanh nghiệp. Giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực vai trò quan trọng trong quá trình tồn tại phát triển của Doanh nghiệp, là điều kiện tiên quyết, quyết định để Doanh nghiệp thể đứng vững thắng lợi trong môi trường cạnh tranh hiện nay. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần phải đầu tư thích đáng để xây dựng phát triển một nguồn nhân lực đủ sức cạnh tranh luôn thích ứng với 2mọi hoàn cảnh môi trường sản xuất kinh doanh ( phẩm chất, kinh nghiệm sống, kiến thức, óc sáng tạo, năng lực, sự nhiệt huyết mà đội ngũ nhân viên cống hiến của họ…). Chính vì vậy mà nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên hiện nay cũng còn một số doanh nghiệp chưa thực sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chưa biết cách xây dựng, tiến hành chương trình giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, cũng như chưa biết tổ chức triển khai lựa chọn phương pháp đào tạo tối ưu…dẫn đến việc lãng phí nguồn tài chính, không mang lại hiệu quả. Sau thời gian thực tập nghiên cứu về công tác giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần In Tĩnh, em quyết định lựa chọn đề tàiMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần in Tĩnh” làm đề tài nghiên cứu2. Mục đích nghiên cứu của đề tài- Làm rõ những vấn đề lý luận về giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp- Phân tích thực trạng hoạt động giáo dục, đào tạo tạI Công ty Cổ phần in Tĩnh- Đưa ra các giảI pháp, kiến nghị ghi nhằm hoàn thiện hoạt động giáo dục, đào tạo, phát triển tạI Công ty Cổ phần In Tĩnh3. Nhiệm vụ của đề tài: - Nghiên cứu, hệ thống, hoá những vấn đề lý luận về Công tác giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp - Phân tích thực trạng Công tác giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần in Tĩnh. Rút ra những ưu nhược điểm, hạn chế của hoạt động giáo dục, đào tạo, phát triển tạI Công ty Cổ phần In Tĩnh 3- Đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần In Tĩnh4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tượng nghiên cứu là: Công tác giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần in Tĩnh trong giai đoạn 2003 đến nay 5. Phương pháp nghiên cứu Trong đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: -Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử-Phương pháp điều tra-Phương pháp phân tích, tổng hợp-Phương pháp thống kê6. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứuĐề tài đã khái quát, hệ thống được về mặt lý thuyết thực tiễn những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong một doanh nghiệp cụ thể, góp phần làm sáng tỏ những kiến thức đã được học trong nhà trường. Kết quả của nó thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo đối với sinh viên các lớp chuyên ngành Quản trị nhân lực, các doanh nghiệp. Là kinh nghiệm để triển khai thực hiện chương trình giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Một số kết luận trong khóa luận, cũng như những ý kiến nhận xét, đánh giá các giải pháp sở tham khảo để Công ty Cổ phần In Tĩnh xem xét đưa ra các qui định quản lý, xây dựng chương trình giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng , hiệu quả của công tác này 7. Cấu trúc nội dung của đề tài 4Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài gồm 3 phần:Phần 1: sở lý luận về giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpPhần 2: Phân tích thực trạng công tác giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần in Tĩnh.Phần 3: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần in Tĩnh. 5PHẦN ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠOVÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Nhân lực được hiểu là sức mạnh cá thể của từng con người. Nhân lựcnguồn lực là khả năng của mỗi con người bao gồm thể lực, trí lực.Trí lực thể hiện ở sự suy nghĩ, hiểu biết của con người đối với thế giới xung quanh gồm cả tư tưởng,quan điểm,đạo đức, nhân cách, tác phong, niềm tin, ý tưởng . Còn thể lực chính là sức khoẻ khả năng làm việc của bắp chân tay. Nhân lựcmột biến số nó được hình thành biến động phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như thu nhập, mức sống, chất lượng sống, chế độ làm việc nghĩ ngơi, chế độ chăm sóc y tế giáo dục môi trường sống môi trường làm việc, các mối quan hệ xã hội, giới tính tuổi tác . Như vậy, nhân lực phản ánh khả năng lao động của con người là điều kiện cần thiết của quá trình lao động sản xuất.Đào tạo, phát triển là các hoạt động duy trì nâng cao chất lượng nhân lực của tổ chức để thích ứng với sự thay đổi của doanh nghiệp điều kiện để quyết định tổ chức doanh nghiệp thể thắng lợi trong môi trường cạnh tranh.Phát triển nguồn nhân lực theo nghĩa rộng là tổng thể các hoạt động học tập tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động. Trước hết phát triển nguồn nhân lực là toàn bộ những hoạt động học tập được tổ chức bởi Doanh nghiệp để cung cấp cho người lao động. Các hoạt động đó thể được cung cấp trong vài giờ, vài ngày hoặc thậm chí tới vài năm, tuỳ theo mục tiêu học tập; nhằm tạo sự thay đổi hành vi nghề nghiệp cho người lao động theo hướng đi lên, tức là nhằm nâng cao khả năng trình độ nghề nghiệp của họ. 6Xét về nội dung phát triển nguồn nhân lực bao gồm ba hoạt động là: Giáo dục, đào tạo phát triển.- Giáo dục: Là quá trình học tập để chuẩn bị con người cho tương lai,cho sự tồn tại hòa đồng với môi trường xung quanh. Cụ thể đối với doanh nghiệp là để chuẩn bị cho con người bước vào một ngề nghiệp hoặc chuyển sang nghề mới thích hợp trong tương lai. Đây là quá trình tích lũy tri thức của con người để sống tốt hơn, tham gia vào các hoạt động lao động xã hội để thích ứng với thế giới công việc, chuẩn bị tri thức làm một công việc theo một chuyên môn, nhiệm vụ nào đó, giáo dục thể là giáo dục thái độ, ý thức tinh thần làm việc, kỹ luật lao động, ý thức về nghề nghiệp. - Đào tạo: là quá trình học tập để con người kiến thức đủ kĩ năng cần thiết thể thực hiện được một thao tác, nhiệm vụ hoặc một công việc nào đó. Đào tạo nhằm giúp cho người lao động thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, giúp họ nắm vững hơn công việc được giao nhằm nâng cao trình độ, kĩ năng nào đó để họ thực hiện hiệm vụ hiệu quả hơn. Đào tạo thể là đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo phát triển. Đào tạo mới là trang bị toàn bộ các kiến thức, kĩ năng các thao tác bản cho nhân viên về một nghề nào đó mà họ chưa hề chưa được làm. Đào tạo lại là đào tạo những người đã nghề song vì một lý do nào đó mà nghề của họ không còn phù hợp nữa. Đào tạo nâng cao là bồi dưỡng nâng cao kiến thức kinh nghiệm làm việc để họ đảm nhiệm được công việc phức tạp hơn, đòi hỏi tay nghề cao hơn. Đào tạo phát triểnđào tạo để giúp con người thể làm được công việc mới một nghề mới khác với nghề đang làm hoặc nâng lên trình độ mới hơn.- Phát triển: Là quá trình học tập giúp cho nhân viên đáp ứng được thay đổi trong tương lai để họ điều kiện thay đổi công việc, việc làm phù hợp với 7định hướng phát triển của tổ chức doanh nghiệp. Phát triển là các hoạt động học tập vươn ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao động, nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên sở những định hướng tương lai của tổ chức. Phát triểnquá trình cập nhật kiến thức, kinh nghiệm còn thiếu hoặc đã lạc hậu, đào tạo bồi dưỡng thêm hoặc cũng cố các kỹ năng nghề nghiệp theo các chuyên đề. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động cũng cố mở mang một cách hệ thống những tri thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện công việc hiệu quả hơn. Trong doanh nghiệp hoạt động phát triển bao gồm bồi dưỡng, đào tạo, nâng bậc đối với công nhân kỹ thuật, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý.Giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực là những quá trình học tập cần thiết cho chính sách lao động, là quá trình giải quyết mâu thuẫn giữa cái không biết cái biết. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực của một doanh nghiệp liên quan chặt chẽ với các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong xã hội như: Học việc, học nghề, dạy học… 2. Tầm quan trọng của công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp a. Xét về mặt xã hội: Công tác giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực vai trò sau:-Để con người đủ kiến thức tri thức kỹ năng cần thiết vào một hoạt động nào đó trong thế giới công việc, tham gia vào lao động sản xuất, lao động quản lý, điều hành công nghệ, kỹ thuật.-Góp phần nâng cao được dân trí, ý thức cộng đồng cho người lao động. Chấp hành pháp luật, các qui tắc xử sự trong quan hệ con người, trong lao động nói riêng quan hệ xã hội nói chung. 8-Góp phần xã hội hóa học tập giáo dục của xã hội, phát triển tiềm năng con người nhằm truyền đạt những tri thức kinh nghiệm, từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ người này sang người khác.-Đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, thu nhập của người lao động cũng tăng lên góp phần tăng thu nhập quốc dân. khi kinh tế phát triển thì GDP tăng.-Trong xu thế công nghiệp hoá hiện đại hoá, thời đại của máy móc kỹ thuật. sự dịch chuyển lao động từ các ngành Nông nghiệp - Công nghiệp - Dịch vụ sang Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp. Giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực góp phần tạo ra lực lượng phù hợp cho chuyển đổi nền kính tế Quốc dân theo xu hướng tiến bộ chất lượng cao. Qua đó để nâng cao được năng lực cạnh tranh .-Công tác giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực tạo ra một lực lượng lao động đáp ứng với sự phát triển của thị trường trong nước thế giới.-Công tác giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo được tái sản xuất nền sản xuất xã hội tái sản xuất sức lao động của người lao động của quốc gia.b. Xét về góc độ tổ chức doanh nghiệp cá nhân* Đầu tư cho giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực là sự đầu tư lâu dài tốn kém nhưng là tất yếu kinh tế mang lại lợi ích trực tiếp lâu dài nói chung cho doanh nghiệp cho từng thành viên của doanh ngiệp nói riêng. Ngoài mục đích kinh tế, nó còn mang ý nghĩa nhân văn, thực hiện trách nhiệm xã hội đối với từng thành viên. Đối với doanh nghiệp giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực vai trò, tác dụng to lớn đối với sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp đó là: - Đáp ứng nhu cầu công việc mọi hoạt động của tổ chức doanh nghiệp. 9 - Đáp ứng nhu cầu đào tạo học tập, nâng cao trình độ cho người lao động. - Là thực hiện chiến lược con người, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, là điều kiên quyết để tổ chức doanh nghiệp tồn tại, đi lên trong cạnh tranh. - Tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao lợi thế cạnh tranh lớn. - Khi người lao động qua đào tạo sẽ hoàn thành tốt công việc của mình đem lại hiệu quả cao, nâng cao năng suất lao động. Điều này sẽ tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp bù đắp được những chi phí về đào tạo. - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp dễ dàng áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, thay đổi công nghệ thiết bị máy móc quản lý vào doanh nghiệp . - Một doanh ngiệp nguồn nhân lực trình độ tay nghề sẽ tạo ra năng lực cạnh tranh để mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư khác vào doanh nghiệp. * Giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp nhân người lao động. Cụ thể:-Khi người lao động qua đào tạo sẽ hoàn thành tốt công việc của mình đem lại hiệu quả thực hiện công việc cao, nâng cao năng suất lao động. -Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nên sẽ nâng cao được chất lượng công việc. Duy trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.-Vì người lao động đã qua đào tạo giáo dục sẽ ý thức tự giác tự chủ hơn nên sẽ giảm bớt được sự giám sát từ phía người quản lý.-Góp phần nâng cao tính ổn định năng động trong tổ chức.-Tạo điều kiện để doanh nghiệp áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật quản lý vào Doanh nghiệp. 10[...]... dựng chương trình giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mỗi một doanh nghiệp đều đặc điểm về nhân lực khác nhau Chính vì thế các doanh nghiệp phải tự xây dựng cho mình một chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với thực tế Đào tạo phát triển nguồn nhân lựcmột quá trình liên tục, tiếp diễn không ngừng Tiến trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực thường được áp... ĐỒ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Môi trường bên ngoài Môi trường bên trong Xác định nhu cầu đào tạo phát triển Xác định mục tiêu của từng chương trình đào tạo Lựa chọn phương pháp đào tạo phát triển NNL Chuẩn bị cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Triển khai thực hiện nội dung chương trình kế hoạch Kiểm tra đánh giá hiệu quả kinh tế, thu thập thông tin phản hồi để phục... tiêu đề ra thì mới tiến hành lựa chọn 24 phương pháp phương tiện thích hợp, từ đó mà tiến hành tốt chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Bước 3: Lựa chọn các phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp Để áp dụng các phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực hiệu quả thì chúng ta cần chú ý: -Các đối tượng khác nhau thì nội dung, phương pháp, chương trình đối... ta cần đánh giá hiểu rõ ảnh hưởng của từng nhân tố, điều này sẽ giúp doanh nghiệp được những chiến lược về đào tạo phát triển nguồn nhân lực một cách kịp thời, đúng đắn khoa học 4 Qui trình xây dựng chương trình giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4.1 Các căn cứ chủ yếu để xây dựng chương trình giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mỗi một tổ chức doanh... kinh doanh khác nhau, đặc điểm về nhân lực khác nhau Vì vậy mỗi một doanh nghiệp phải tự xây dựng cho mình một chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với thực tế của doanh nghiệp Các cấp quản trị phải kịp thời nhận thức thay đổi của môi trường nhân viên để xây dựng nội dung chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Để xây dựng được một chương trình giáo dục, đào tạo phát. .. ( Quản trị gia công nhân) - 0: Không áp dụng - x: Áp dụng 26 Hiện nay sử dụng hai nhóm phương pháp chủ yếu là phương pháp đào tạo tại nơi làm việc phương pháp đào tạo ngoài nơi làm việc Hoặc đào tạo cấp quản trị công nhânĐào tạo tại nơi làm việc : Đây là hình thức người lao động được tham gia đào tạo tại nơi làm việc của mình, họ vừa học vừa làm Đào tạo trong công việc là các phương pháp. .. những đòi hỏi đối với nhà quản lý nhân viên phải thay đổi kỹ năng, năng lực làm việc, phương pháp làm việc yêu cầu của các tổ chức doanh nghiệp phải tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để giúp nhân viên thích ứng với các công nghệ mới Một Doanh nghiệp khi áp dụng những trang thiệt bị hiện đại cho công việc thì việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp... của Đào tạo phát triển nguồn nhân lựcnhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thông qua việc giúp cho người lao động hiễu rõ hơn về công việc, nắm vững hơn về nghề nghiệp của mình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, nâng cao khả năng thích ứng của họ với các công việc trong tương lai Để xác định các mục tiêu cụ thể của một chương trình đào tạo phát. .. lên sẽ góp phần phát triển nền Kinh tế quốc dân, phát triển xã hội Việc đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp cũng như lợi ích của người lao động thì sẽ giúp nền Kinh tế quốc dân vững mạnh đáp ứng được xu hướng phát triển tiến bộ chung 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp Các yếu tố môi trường bên trong bên ngoài luôn biến động tạo ra thách... nhau -Phải đảm bảo sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường vừa đạt được mục tiêu đào tạo nhiều phương pháp để đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mỗi một phương pháp cách thức thực hiện, ưu nhược điểm riêng mà các tổ chức cần cân nhắc để lựa chọn cho phù hợp với điều kiện công việc, đặc điểm về lao động về nguồn tài chính của mình.Có 16 phương pháp đào tạo phát triển bản được áp dụng . chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh làm đề tài. phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần in Hà Tĩnh .Phần 3: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh, Mục đích nghiên cứu của đề tài Nhiệm vụ của đề tài: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu, Xét về mặt xã hội: Xét về góc độ tổ chức doanh nghiệp và cá nhân, Đối với người lao động:, Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay