LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

96 526 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 12:04

-Đưa ra cái nhìn tổng quan về hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.-Xây dựng phương pháp tính toán thải lượng khí nhà kính trong hoạt động sử dụng môi chất lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh trên một số đối tượng điển hình.-Tính toán lượng phát thải khí nhà kính quy đổi CO2 tương đương.-Đánh giá lượng phát thải khí nhà kính dựa trên kết quả tính toán.-Đưa ra các giải pháp giảm thiểu, thay thế cho hệ thống lạnh của đối tượng nghiên cứu.-Làm tiền đề cho các hoạt động nghiên cứu tiếp theo.  !"#$# !"#$%&'(()*+,--.'/ -0#0#'(123456/ +7+,86 -  -0#0#'(123456// +9+0:;0<+.0(+ + +% !"#$#& &'(%)*+,-.%/01-)2,34- %5*67486 )869 %4:36 );<-3=%> %5?-@-)A(?-B-)3:(-CD* E+F4-A%,-C69-6G6H;IF%J-KL%8696<* 69-6(89-6M N36O-)K%5*67486 )869.3. 6*OC6P-QR-)693KS-6A%5*TM??:-%4C %5?-@-)A(?U*+)%=?3D-).V W 6(-6G6OX69%-6 /*-)3Y?360Z-)?R%#[  )0\C86*-)CH4%,-6]G^*OC3J;5&%J-KL%8696<* <-3=%C )C'-)%% !"#$#=>?@A3B+CD>?EFGHIIJK>JLJBMJN>JIOPPQPPR=>?ASFTULJV>FWX=>+CD>?IJEU+UYFGHI>Z[P@7QP7=>?$0\I]G=^SFTUXB+CD>?EI_=>?$@AT`^U_>J>?JaLX=>GbIIc+Y>JdaI_[e@f=>?$AT`JaXBg K( `c_`T`[h`JbI+Y>J>Ji[j=>?$$AJK>JLJk>K`JlXBg `c_`T`[h`JbI+Y>JLJ_Imn>+=>?$*ACD>?[h`JbI+Y>JjQ@>YL`JUhIhef+=>?$7ACD>?[h`JbI+Y>JjQ@$*_>YL`JUhIh+=>?*@A=+CD>?oJN>JKoN>Jpq@r`c_EFGHIIOPPs;P@@+=>?*A=+CD>?oJN>JKoN>Jpqr`c_EFGHIIOPPs;P@@+=>?*$A=+CD>?oJN>JKoN>Jpq@r`c_E_IOPPRQP@@+=>?**A=+CD>?oJN>JKoN>Jpqr`c_E_IOPPRQP@@+=>?*7A=+CD>?oJN>JKoN>JLJTIIJ=IO;XtGIJu>Z[P@@+=>?*9A3B+CD>?`T`+UYEFGHIIOP@7QP7+=>?*RA0\I]G=^SFTUI=+CD>?oJN>JKoN>Jpqr`c_EFGHIIOP@7QP7+=>?@AaXBIv[>Z>?+K[>i>?IUK>`kGpg r+=>?AaXBmwml[h`JbI+Y>J`c_JaIJB>?+Y>Je@$f+=>?$AaXB]GxyWyz>uoJB+CD>?+=>?*ALJ\GoJ=UXTIIJGIJ{LIJh>?I>`zXdX|_`J}_ya>+Y>JhIh+=>?7ALJ\GoJ=UXTIIJGIJ{LIJh>?I>IO3tGIJu~~'V>•>J+%%% !"#$#=>?9ALJ\GoJ=UXTIIJGIJ{LIJh>?I>IO3tGIJu•>JV>+=>?RA3B+CD>?EFGHILJV>>Ji[IJEUXB?J\IO>Z[PPs;P@@+=>?As3B+CD>?E_OPPR;P@@+=>?€A0\JUY`JIJ_xIJ\LJCz>?Ia>`JU`T`IGx\>`bL@+=>?@PA0\JUY`JIJ_xIJ\LJCz>?Ia>`JU`T`IGx\>`bL+=>?@@A0\JUY`JIJ_xIJ\LJCz>?Ia>`JU`T`IGx\>`bL$+=>?@A_>JXT`J`T`QXtGIJu`T`]G{>JGxa>IJK>JLJBMJN>J`=>?@$AGxJUY`Jyu>JJC•>?LJTIIm‚>XtGIJu;?_yUY>P@@QP@7`=>?@*A=+CD>?^SFTUIJ_xIJ\[h`JbI+Y>J'Q@$*_Fƒ>?'Q9PP_`=>?@7A=+CD>?^SFTUIJ_xIJ\[h`JbI+Y>J'Q@$*_Fƒ>?'Q€P`%; !"#$#•>J@@A3zyMLJCz>?LJTLIN>JIUT>LJTIIJ=`JG>?`c_ •>J@A3zyM`T`FC•`IJS`Ja>yT>J?TLJTIIJ=00IO?_UIJh>?•>J@$A3zyMIJS`Ja>yT>J?TLJTIIJ=00IOJaIJB>?+Y>J•>J@A‚GyMIZ>?ImCd>?XB+CD>?EFGHI>Z[PP;PPR•>JA‚GyW]GxJUY`J+CD>?EFGHI>Z[P@7QP7•>J$A‚GyMIZ>?ImCd>?XB+CD>?E_IOPPRQP@P•>J*A‚GyMXUXT>JXB+CD>?ImG>?IV[IJCz>?[Y;XtGIJud`T`]G{>JGxa>IJK>JLJBMJN>J•>J7A‚GyMIJ‚Ja>^a>IN`J;XtGIJu`T`]G{>JGxa>d •>J$@AnIm•>JX|^„>?[h`JbI+Y>JImt>IJ\?…e@sf•>J$A3zyMLJV>+UY[h`JbI+Y>JIJEU>?GM>?B`KIN>J`JbIe@sf•>J*@A‚GyMI=+CD>?00^Umwml`c_EFGHId IOPPsQP@@+•>J*A‚GyMI=+CD>?IUK>Fn00`c_EFGHId IOPPsQP@@+•>J*$A‚GyMXUXT>JI=+CD>?00`c_EFGHId IOPPs;P@@Fƒ>?J_LJCz>?LJTLIN>Jq@Kq+•>J**A‚GyMI=+CD>?oJN>JKoN>Jpq@r`c__d IOPPR;P@@+•>J*7A‚GyMI=+CD>?oJN>JKoN>Jpqr`c__d IOPPRQP@@+•>J*RA‚GyMXUXT>JI=+CD>?oJN>JKoN>J`c_EFGHIKI_>Z[PPsQP@@+; !"#$#•>J*sA‚GyMXUXT>JI=+CD>?LJTIIJ=oJN>JKoN>Jd`T`]G{>†JGxa>d +•>J*€A‚GyM]GxJUY`JXB+CD>?EFGHIIOP@7;P7+•>J*@PA‚GyM^SFTUI=+CD>?oJN>JKoN>Jpqr`c_EFGHIIOP@7;P7+•>J7@A‚GyM?=[I=+CD>?]GxJUY`JIJ_xIJ\'Q@$*_Fƒ>?'Q€P+•>J7A3zyM`{L>J{IXB+aGIJB>?otLJTIIJ=oJN>JKoN>J+@‡,ˆ@@ N>J`bLIJ\I`c_yvIK\%3_-66_-6G6`336=%C`C869-6(89-6Q:C`C6:R3K'-)CH4C`C-0\C3/,-36J)%\%3/:-)-6%5*-@?^*4Ka)Y+/46%N-30]-)6%N*b-)-6(89-63/,-3:(-CD*;(A\-6Z--c4A(A(?C6:8696<*3/(%Kd3364+KL%e-0\CF%I-QY-)e36%,-34%-)(+C(-)-6%5*6Z-W/:-)UOKB%N34?A(?'33/:-)f^*OC)%4FS3`CK'-)-6%5*-6d3CH46%N-30]-)-0\CF%I-QY-)C4:eA(6<*^*=3@-)-6%N3K'A(?F5?g33/`%Kd3-B-)A,-Q:G6`336=%869-6(89-6W6P:C=-6F`:CH4#hF4-%,-C69-6G6H;5&ijKJ--@?klmme-J*?nC-0\CF%I-QY-)C4:l?Uo=-660p-)KJ-fqKd3K4%CH4elmqQY-UOe3`CK'-)KJ-rqU=-s*d3 )-)6%NGe)%=?lmqWi)*X-t4)*G34WP3W4AWkmmrje/%,-)U=-s*d38%-63JF%I-UoU*+)%=?luTi-)*X-#jW6<-36d+K0]C6<*^*=KBKaCB-6%5*-)6%,-Cb*-6v?)%=?A0]-)G6`3U%-6869-6(89-63R%C`C^*OC)%4Cw-)-60p%N34?-60-)3/:-)KB?'36]GC6d3Q*-)?.%AR-6[e[6%N-K0]CUxQy-)/'-)/a%6%N--4+;\%86O%A0]-)86 )A\--60-)CB3`CK'-)/d3AZ-)Y+/46%N*b-)-6(89-6Wz?Fz3K0]C3_-66_-6KBK53(%{ !"#$%&'(&|CD-G6=%36nC6%N-3/:-))%4%K:R-6%N--4+e)%=%^*+J3K0]CG6D--6}3/:-)C60Z-)3/_-6-)6%,-Cb*b-)G6B;\%F%J-KL%8696<*CH4%N34?W;% !"#$#@ •>JJ•>J>?Jt>`‰Gn43/,-C`C36 )3%-QcA%N*;5C`CK53(%-)6%,-Cb*;5Cw-)-60C`CQn`-;5F%J-KL%8696<*3~C`C3XC6bC-)6%,-Cb*e3/01-)KR%6•Cp%N34?C6:36d+;d-K5-)6%,-Cb*;5=-660p-)CH4869-6(89-6p%N34?6%N-A(K53(%86`?\%?€W_;<+K53(%{-)6%,-Cb*K`-6)%`;5G6`336=%869-6(89-6{6%N-K4-)A(;d-K5?\%AR86 )-6c-)p36(-6G6OX69%-6?(C7-p%N34?WgCF%N3A(3/:-)A•-6;nCUxQy-)?.%C6d3AR-6C(-)93K0]C^*4-3Y?C6‚ƒ6%N--4+p-0\C34W@$ „`ItGyvIK„ 04/4C`%-6_-3L-)^*4-;56%N-3/R-)G6`336=%869-6(89-63/:-)A•-6;nCUxQy-)?.%C6d3AR-63/,-KS4F(-36(-6G6OX69%-6W„ "Y+Qn-)G60Z-)G6`G39-63:`-36=%A0]-)869-6(89-63/:-)6:R3K'-)UxQy-)?.%C6d3AR-63R%36(-6G6OX69%-63/,-?'3UOKO%30]-)K%I-6_-6W„ 9-63:`-A0]-)G6`336=%869-6(89-6^*+KL%k30Z-)K0Z-)W„ `-6)%`A0]-)G6`336=%869-6(89-6Qn43/,-8J3^*=39-63:`-W„ 04/4C`C)%=%G6`G)%=?36%I*e364+36JC6:6N36O-)AR-6CH4KO%30]-)-)6%,-Cb*W„ (?3%5-K5C6:C`C6:R3K'-)-)6%,-Cb*3%JG36P:W@* JY[yvIK„ 53(%3<G3/*-)-)6%,-Cb*;53%5?-@-)G6`336=%3/:-)A•-6;nCUxQy-)?.%C6d3AR-63R%36(-6G6OX69%-6;\%KO%30]-)K%I-6_-6t„ %4:36 )C )C'-)isPF*ƒ3;(34s%jK4-)6:R3K'-)W„ N36O-)AR-63R%C`C3/*-)3Y?360Z-)?R%…U%,*36SK4-)6:R3K'-)W@7 n^G>?>?Jt>`‰G„ 6*36<GQcA%N*eF`:C`:36O-)8,C`CK53(%-)6%,-Cb*CBA%,-^*4-3/:-);(-):(%-0\CeC`CG60Z-)G6`GKaKR3K0]C6%N*^*=WiE+&4-%,-69-6G6H;5F%J-KL%696<*ijW„ 6*36<G36 )3%-e3(%A%N*A%,-^*4-KJ-6%N-3/R-)U=-s*d3;(UxQy-)?.%C6d3AR-63R%36(-6G6OX69%-6„ 6*36<GUOA%N*G6y;y36O-)8,G6`336=%869-6(89-6pKO%30]-)-)6%,-Cb*W„ "xAƒC`C36 )3%-QcA%N*G6yC;yC6:C )3`CK`-6)%`6%N-3/R-)G6`336=%869-6(89-6Q:6:R3K'-)UxQy-)?.%C6d3AR-6G6`336=%W„ 04/4G60Z-)G6`G39-63:`-G6†6]G;\%6%N-3/R-)UxQy-);(G6`336=%p36(-6G6OX69%-63/,-KO%30]-)-)6%,-Cb*Cy36IQn43/,-6NUOG6`336=%;%% !"#$#?gCKS-6e^*+KL%36(-63=%A0]-)k30Z-)K0Z-)G6†6]G;\%+,*CD*3/:-)-)6SKS-6+:3:W„ 04/4-6<-KS-63L-)^*4-;5A0]-)G6`336=%869[e[3R%36(-6G6OX69%-6~-6c-)8J3^*=36O-)8,86=:U`3tK04/4C`CF%N-G6`G86zCG6yCC`C-60]CK%I?3/:-)^*=-AƒeK5s*d3C`C)%=%G6`G8‡36*<3364+36J?.%C6d3AR-6e6R-C6JU%-6/4869-6(89-6@9 JCz>?LJTL+G{>`c_yvIK0]CsY+Qn-)3/,-CZUp-)6%,-Cb*;5G60Z-)G6`G39-6G6`336=%869-6(89-6CH4H+F4-A%,-C69-6G6H;5F%J-KL%8696<*ij-@?kmmˆK0]C36J)%\%C )-6<-;(UxQy-)A(?G60Z-)G6`G39-63:`-G6`336=%3/:-)6:R3K'-)8%I?8,869-6(89-6C6:KJ--4+W`C869-6(89-63/,-CB3%5?-@-)A(?-B-)3:(-CD*>UK0]CK04/4Fp%3LC6bC-@?kmmˆC6:3d3C=C`C-)(-6eF4:)X?C=C`CC6d3)Y+U*+)%=?3D-).V e3`C-6Y-AR-63/:-)6N36O-)K%5*674W\%C )36bC39-6G6`336=%CZF=-tŠ‹qj/:-)KBt‰D*;(:UxQy-)CH4KO%30Z-)-)6%,-Cb*Wqj‰NUOG6`336=%CH4KO%30]-)eF4:)X?6NUO^*+KL%W†+36*'C;(:6%N-3/4-)CH43~-)KO%30]-)?(36(-6G6D-3/:-)C )36bCF4:)X?C`C3/SUO86`C-64*W;%%%Š[‹*OCJ%,Œ-3/R-)Š[%N34?Š[?gCKS-6&YŒCk&YŒCl&YŒCT !"#$#!)*+*, #"/.&0123/:-)KBt&<ClA(G60Z-)G6`GCZF=-C6:3d3C=C6:C`CQcA%N*CBU•-pC`C^*OC)%4eKO%30]-)eF<CkA(G60Z-)G6`G3/*-)CdGeF<CTA(G60Z-)G6`GG6bC3RG+,*CD*-6%5*QcA%N*;(?.6_-639-63:`-G6`336=%-,-F<Ck;(TK0]C)•%A(G60Z-)G6`GC4:CdGeCBK'3%-C<+;(C69-6s`C6Z-WcA%N*?gCKS-6pF<ClG60Z-)G6`GK0]CUxQy-)C6*-)C6:C`CKO%30]-)CBQcA%N*p^*OC)%46:gCUOA%N*36O-)8,^*OC3J;(6NUOG6`336=%?gCKS-6KaK0]C-)6%,-Cb*eFLU*-)W:KB-,-CB39-686=36%C6:3d3C=C`C-0\CW@9@ _UIJh>?`h>?`h>?@9@@ ?Jt>`‰GLJCz>?LJTL+G{>~C`C3(%A%N*-)6%,-Cb*e36O-)8,CH4C`CQn`-e3LC6bC3/:-);(-):(%-0\C3/:-)A•-6;nC?.%3/01-)e8‡36*<3K%N-AR-6C )-)6%NGe.3.eWWWA(3%5-K5-)6%,-Cb*C6:K53(%eA(CZUp86:46•CC6:C`C-)6%,-Cb*3/:-)A•-6;nC)%=?G6`336=%eCw-)-60CH4K53(%Wn43/,-KgCK%I?;56%N-3/R-)G6`33/%I-)%4:36 )K.36SCH436(-6G6OX69%-6;(6%N-3/R-)UxQy-)?.%C6d3AR-63/:-)6N36O-)A(?AR-6.3.36*36<G3~C`C3LC6bCeC`-6Y-6:R3K )C6*+,-? 3/:-)A•-6;nCA(?K%N-AR-6.3.3R%36(-6G6OX69%-6W6v?K04/4G60Z-)G6`GK`-6)%`6%N-3/R-)UxQy-);(K(-6)%`6%N-3/R-)G6`336=%3/:-)A•-6;nC-)6%,-Cb*3R%86*;nC36(-6G6OX69%-6W%s !"#$#!)*+4, #"5/67#898:1@9@ 3B+aG`k>oJ=UXTI;IJGIJ{LIJh>?I>„ OA0]-)3~-)A:R%sPF*ƒ3K4-)6:R3K'-)ikTekˆekreTŽC6L-)X%jCH4C`C6a-)U=-s*d3W„ OA0]-)sP34s%K4-)6:R3K'-)r;(2C6L-)X%„ 0]-)?.%C6d3AR-6CD--RGC6:3~-)A:R%sPW„ 61%)%4-F=:3/_eFLU*-);(364+36J?.%C6d3AR-6CH4sPW„ NUO/7/•CH4C`C6N36O-)AR-63/,-sPW„ 6=-@-)36*6X%A0]-)?.%C6d3AR-686%6N36O-)AR-6FSA:R%F}@9 mG>?IV[IJCz>?[Y;XtGIJu@9@ ?Jt>`‰GLJCz>?LJTL+G{>/,-CZUpCH4C`C-)6%,-Cb*CH4C`CC )3+6:R3K'-)3/:-)A•-6;nCAzGKg36N36O-)AR-63Y?3R%C`C3/*-)3Y?360Z-)?R%…U%,*36S;(C`C-)6%,-Cb*CH4C`C3LC6bC3/,-36J)%\%;586=-@-)G6`336=%3~6:R3K'-)UxQy-)?.%C6d3AR-63/:-)6N36O-)AR-63/*-)3Y?-606NUO/7/•e86O%A0]-)eA:R%?.%C6d3AR-6UxQy-);(C6JK'F=:Q0•-)CH46N36O-)WJ36]G;\%UOKaK0]C36*36<GesxAƒ;(s64‘:U`3…36*36<G36 )3%-)6%,-Cb*G60Z-)G6`GA*<-%,Œ-3/R-)UxQy-)A:R%?.%C6d3AR-6Xây dng công thc nh ton`-6)%`6%N-3/R-)G6`336=%3/:-)6N36O-))%4:36 )C'-)C'-)nF`:G6`336=%3/:-)-)(-6)%4:36 )C )C'-),’s*d3F%N-G6`G)%=?36%I*‹*+6:4ŒC6)%4:36 ))6%,-Cb*)%=%)%=%G6`G)%=?36%I*[...]... triển công nghiệp, thương mại mang tinh bền vững và thân thiện với môi trường xii ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1 Vị trí địa lý Thành phố Hồ Chi Minh có tọa độ 10°10' – 10°38' Bắc và. .. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Hình 2.5: Biểu đồ thể hiện diện tích TTTM – siêu thị các quận huyện ở TP.HCM Nguồn: Sở công thương TP.HCM xxiii ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 3.1 Tổng quan về khí nhà kính. .. nhà kinh và góp phần làm biến đỗi khi hậu 1 Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tuỳ.(2007)Máy và Thiết Bị Lạnh, NXB Giáo Dục, xxxii ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Hình 3.1: Lộ trình sử dụng môi chất lạnh trên thế giời[18] 3.2.2 Nguồn phát thải 3.2.2.1 Son khí Dung... Saigon Trade Centre, Diamond xv ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Plaza Mức tiêu thụ của thành phố Hồ Chi Minh cũng cao hơn nhiều so với các tỉnh khác của Việt Nam và gấp 1,5 lần thủ đô Hà Nội 2.2.2 Xã hội Dân số Thành phố Hồ Chi Minh theo các kết quả điều... này Trong đó có khoảng 36 nước phát triển Trong đó: xxvii ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU  Cắt giảm 8% phát thải của các nước Thụy sĩ, phần lớn các quốc gia Trung và Ðông Âu, và EU (sẽ đạt mục tiêu của nó bằng cách phân bổ các mức độ cắt giảm khác nhau trong. .. Report of Japan 2010[20] Các lĩnh vực/ngành thực hiện kiểm kê khi nhà kinh: xxx ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU  Năng lượng: 1.160,5 triệu tấn CO2  Công nghiệp: 75,3 triệu tấn CO2  Dung môi và sử dụng sản phẩm: 0,2 triệu tấn CO 2 Trong đó HFCs là 15,265 ngàn... với sự gia tăng dân số thành phố ứng với số lượt hành khách bình quân thì tỉ trọng hành khách đi xe buýt ở thành phố chỉ tăng từ 2 đến khoảng 5% xvii ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Bảng 2.1: Số lượng xe buýt thành phố Hồ Chí Minh từ 2002 - 2007 Đội... thủy 3.1.3 Các khí gây hiệu ứng nhà kính xxv ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Khi nhà kinh được tạo thành từ các nguyên tử cacbon, hydro, oxy Các khi thực sự gây nên hiệu ứng nhà kinh là: hơi nước, cacbon dioxit Mêtan, oxit nitơ và các khi nhân tạo(CFCs, HFCs,... Chương trình giảm phát thải CFC trong hệ thống điều hòa không khi trung tâm tại các phân xưởng ngành dệt may Việt Nam năm 1999 do quỹ môi trường toàn cầu Pháp thực hiện[ 3] Với kết quả: xxxi ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU     Xác định được hiện trạng... – 2015 là 12,7%, trong khi giai đoạn này thành phố chỉ chủ trương phát triển khoảng 9.500 xe taxi Còn mục tiêu phát triển xe taxi của thành phố đến năm 2020 là 12.700 chiếc xx ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Hình 2.3: Biểu đồ tăng trưởng số lượng xe
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU, LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU, LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU, TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH TP.HCM, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH TẠI TP.HCM, KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn