Báo cáo "Vài nét về hoạt động của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền con người " pptx

6 367 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 03:20

§Æc san 60 n¨m liªn hîp quèc 32 T¹p chÝ luËt häc TS. T−êng Duy Kiªn * a đời sau thảm họa của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II (1945), Liên hợp quốc (LHQ) trở thành tổ chức quốc tế lớn nhất, có vị trí, vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, thúc đẩy phát triển quyền con người. Sáu mươi năm qua, kể từ ngày thành lập, LHQ đã có nhiều đóng góp tích cực. Cùng với việc duy trì hoà bình an ninh quốc tế, bảo vệ, thúc đẩyphát triển quyền con người được coi là mối quan tâm hàng đầu trong các hoạt động thực hiện chức năng của LHQ. Với việc không ngừng hoàn thiện về mặt tổ chức bộ máy nhân quyền nỗ lực xây dựng hệ thống các văn kiện quốc tế về quyền con người, tạo cơ sở pháp lí quốc tế có giá trị toàn cầu đã chứng tỏ tầm quan trọng, vị thế không ngừng lớn mạnh của tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này. Bài viết này điểm qua hoạt động của LHQ trong việc bảo vệ, thúc đẩy phát triển quyền con người trên khía cạnh tổ chức bộ máy, những nỗ lực thiết lập hệ thống chuẩn mực pháp lí quốc tế về quyền con người tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động của LHQ đối với việc bảo đảm quyền con người hiện nay. 1. Vài nét về tổ chức bộ máy nhân quyền của Liên hợp quốc Được xác định ngay ở lời mở đầu của Hiến chương LHQ rằng “thực sự tin tưởng vào những quyền cơ bản, nhân phẩm giá trị của con người, ở quyền bình đẳng giữa nam nữ, ở quyền bình đẳng giữa các nước lớn nhỏ” nên thông qua sự hợp tác với LHQ, “khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền của con người các tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo”.(1) Trên cơ sở các quy định của Hiến chương LHQ, một hệ thống tổ chức bộ máy có nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ, thúc đẩy phát triển nhân quyền được thiết lập cùng với nó, các cơ quan được thành lập theo công ước tạo thành hệ thống có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất nhằm mục tiêu chung là bảo vệ nhân quyền trên phạm vi toàn cầu. Được thành lập theo Hiến chương LHQ, Đại hội đồng, Hội đồng kinh tế xã hội, Uỷ ban nhân quyền, Uỷ ban về địa vị của phụ nữ, Uỷ ban tư pháp hình sự là những cơ quan chính của LHQ trong việc bảo vệ, thúc đẩy phát triển quyền con người. Mỗi cơ quan có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn riêng, trong đó Uỷ ban nhân quyền do Hội đồng kinh tế xã hội thành lập năm 1946 được xác định là cơ quan chuyên trách trên lĩnh vực nhân quyền. Uỷ ban nhân quyền tiến hành tra cứu, chuẩn bị các khuyến nghị soạn thảo các điều ước quốc tế về nhân quyền. Uỷ ban còn thực hiện nhiệm vụ đặc biệt do Đại hội đồng hoặc Hội đồng kinh tế R * Viện nghiên cứu quyền con người Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đặc san 60 năm liên hợp quốc Tạp chí luật học 33 v xó hi giao cho, trong ú cú vic iu tra cỏc v vi phm nhõn quyn quc gia v vic x lớ cỏc thụng bỏo liờn quan n cỏc v vic vi phm nhõn quyn. U ban hp tỏc cht ch vi tt c cỏc c quan khỏc ca LHQ cú trỏch nhim v lnh vc nhõn quyn. Ngoi ra, U ban cũn giỳp Hi ng kinh t v xó hi trong vic iu phi cỏc hot ng v nhõn quyn trong h thng LHQ. U ban ny lỳc u gm 18 thnh viờn vi nhim v son tho bn Tuyờn ngụn quc t v nhõn quyn. Hin nay, U ban gm 53 nc thnh viờn. Cỏc nc thnh viờn trong U ban c bu theo nhim kỡ 3 nm. U ban hp hng nm trong thi gian 6 tun v hot ng theo quy ch ca cỏc u ban chc nng ca Hi ng kinh t v xó hi. Ch cú cỏc thnh viờn ca U ban hoc ngi thay th mi cú quyn b phiu. thỳc y cụng vic ca mỡnh, U ban ó thnh lp mt s c quan trc thuc, trong ú cú Tiu ban ngn nga s phõn bit i x v bo v cỏc dõn tc thiu s (t nm 1999, Tiu ban ny c i tờn thnh Tiu ban thỳc y v bo v nhõn quyn). Gn õy, U ban ó thnh lp cỏc c quan iu tra cỏc vn nhõn quyn mt s nc v lónh th c th ng thi tớch cc ỏp dng nhiu bin phỏp khỏc nhau nhm gii quyt cỏc v vi phm nhõn quyn. Cỏc bin phỏp ú gm: Thnh lp nhúm chuyờn viờn iu tra thc t, cỏc bỏo cỏo viờn c bit, cỏc i din hoc nhng ngi c u quyn, b nhim xem xột tỡnh hỡnh nhõn quyn mt s nc. U ban ng thi cng thnh lp cỏc nhúm lm vic m rng khụng chớnh thc giỳp son tho cỏc tuyờn ngụn, cụng c quc t v nhõn quyn. Bờn cnh cỏc c quan trờn, theo Ngh quyt s 48/141 ngy 20/12/1993 ca i hi ng LHQ, Cao u LHQ v quyn con ngi ó c thnh lp vi nhim v chớnh l: - Thỳc y v bo v cú hiu qu tt c cỏc quyn con ngi; quyn phỏt trin; cung cp dch v t vn k thut v tr giỳp ti chớnh i vi cỏc quc gia cú yờu cu vi quan im ng h cỏc hnh ng v cỏc chng trỡnh trong lnh vc nhõn quyn; - Phi hp vi cỏc chng trỡnh giỏo dc, thụng tin trong lnh vc nhõn quyn; úng vai trũ tớch cc trong vic thỏo g cỏc chng gi vt thc hin nhõn quyn v ngn nga s tip din vi phm nhõn quyn trờn phm vi th gii; cao hp tỏc quc t thỳc y v bo v cỏc quyn con ngi; gn kt cỏc cuc i thoi v nhõn quyn vi tt c cỏc chớnh ph; phi hp vi cỏc hot ng thỳc y, bo v nhõn quyn trong h thng Liờn hp quc. Bo v, thỳc y v phỏt trin nhõn quyn bờn cnh h thng c quan c thnh lp theo Hin chng, c quan giỏm sỏt thc hin cỏc cụng c quc t v quyn con ngi cng c thnh lp theo quy nh ca cụng c. Hin nay cú by cụng c quc t to ra ngha v phỏp lớ cho cỏc quc gia thnh viờn khi tham gia mt trong by iu c quc t ny phi cú ngha v phỏp lớ thc hin cỏc quyn c quy nh trong cụng c. Cỏc u ban c thnh lp theo cụng c bao gm: U ban loi tr t phõn bit chng tc, U ban nhõn quyn (c thnh lp theo Cụng c quc t v cỏc quyn dõn s v chớnh tr), U ban v cỏc quyn kinh t, xó hi v vn hoỏ, U ban xoỏ b t phõn bit i x i vi ph n, U ban chng tra tn, U ban quyn tr em v U Đặc san 60 năm liên hợp quốc 34 Tạp chí luật học ban bo v cỏc quyn ca nhng cụng nhõn nhp c v cỏc thnh viờn gia ỡnh h. Cỏc u ban c thnh lp theo cụng c cú nhim v giỏm sỏt cỏc quc gia thnh viờn thc hin cỏc quyn trong cụng c, thụng qua vic nhn v xem xột cỏc bỏo cỏo ca cỏc quc gia thnh viờn trỡnh lờn. Mt s u ban cũn nhn v xem xột n khiu ni ca cỏc cỏ nhõn cho rng cỏc quyn ca h trong cụng c ó b quc gia thnh viờn vi phm v ngoi ra cỏc u ban cụng c cũn ban hnh cỏc bỡnh lun chung v vic gii thớch ni dung ca cụng c v hng dn cỏc quc gia xõy dng bỏo cỏo. 2. Liờn hp quc vi n lc xõy dng v phỏt trin cỏc chun mc quc t v quyn con ngi Chớnh t thm ha ca chin tranh th gii ln th II, cng ng quc t cựng nhau thit lp bn Hin chng LHQ nm 1945 v ra mc ớch nhm duy trỡ ho bỡnh v an ninh th gii; thỳc y, tụn trng v bo m quyn con ngi. Do vy, ch ba nm sau khi LHQ c thnh lp, i hi ng LHQ ó thụng qua bn Tuyờn ngụn th gii v nhõn quyn nm 1948 thc s m ra mt k nguyờn mi cho nhng cam kt v hnh ng quc t trong vic m bo cỏc quyn v t do c bn ca con ngi. T nhng chun mc ti thiu c thit lp trong Hin chng LHQ v Tuyờn ngụn th gii v nhõn quyn nm 1948, LHQ cú s chun b tớch cc cụng vic lp phỏp v nhõn quyn. Trc ht, bin cỏc quy nh ca Tuyờn ngụn nhõn quyn thnh cam kt chớnh tr phỏp lớ cú giỏ tr rng buc i vi cỏc quc gia thnh viờn, U ban nhõn quyn ó bt tay ngay vo vic son tho Cụng c quc t v nhõn quyn. Tuy nhiờn, do hu qu ca chin tranh lnh nờn cỏc quy nh trong Tuyờn ngụn th gii v nhõn quyn ó c tỏch ra thnh hai cụng c quc t riờng bit. ú l Cụng c quc t v cỏc quyn kinh t, xó hi v vn hoỏ v Cụng c quc t v cỏc quyn dõn s v chớnh tr. C hai cụng c ny c i hi ng LHQ thụng qua nm 1966 v chớnh thc cú hiu lc nm 1976. Hai cụng c ny, cựng vi Tuyờn ngụn th gii v nhõn quyn nm 1948 c xỏc nh l B lut nhõn quyn quc t. Cựng vi vic xõy dng B lut nhõn quyn mang giỏ tr phỏp lớ nn tng, LHQ cng tớch cc xõy dng cỏc chun mc phỏp lớ quc t nhm tng cng bo v cỏc quyn c th, quyn ca cỏc nhúm, dõn tc khỏc nhau, tp trung vo cỏc vn nh ngn nga phõn bit i x; bo v quyn ph n, quyn tr em; xoỏ b ch nụ l; lao ng cng bc; cỏc th ch, tp tc tng t nụ l; quyn con ngi trong qun lớ t phỏp; t do thụng tin; t do hip hi; tuyn dng lao ng; kt hụn, gia ỡnh v thanh niờn; phỳc li xó hi; tin b v phỏt trin; quyn hng th vn hoỏ, phỏt trin v hp tỏc vn hoỏ quc t; quc tch, khụng quc tch, c trỳ v t nn; ti phm chin tranh, ti phm chng nhõn loi v vn dit chng Nh vy, nu xột v mt s lng vn bn, ch tớnh t nm 1948, tc l khi Tuyờn ngụn th gii v nhõn quyn c i hi ng LHQ thụng qua n nay, ó cú hn 60 vn kin quc t v nhõn quyn, trong ú cú hn 30 cụng c quc t v ngh nh th b sung cụng c ó c LHQ thụng qua, cha k cỏc vn kin Đặc san 60 năm liên hợp quốc Tạp chí luật học 35 quc t khỏc v nhõn quyn hoc liờn quan n nhõn quyn do cỏc t chc chuyờn mụn thuc h thng LHQ nh T chc lao ng th gii (ILO), T chc y t th gii (WHO), T chc vn hoỏ, khoa hc v giỏo dc (UNESCO) v t chc quc t khỏc nh ủy ban quốc tế ch thp thụng qua. Trờn c s ú, cú th khng nh, thnh tu ln nht trong hot ng ca LHQ trờn lnh vc nhõn quyn k t ngy thnh lp n nay, ú l ln u tiờn, quyn con ngi chớnh thc c t trờn nn tng Hin chng LHQ v lut quc t hin i. Quyn con ngi t ch thuc lnh vc iu chnh ca phỏp lut quc gia, tr thnh vn ton cu, c iu chnh bi phỏp lut quc t v ngy nay tr thnh ngnh lut quc t v quyn con ngi. Nhng n lc, úng gúp ca LHQ trong vic bo v, thỳc y v phỏt trin quyn con ngi chớnh l ch khng nh giỏ tr ph bin ca cỏc quyn, tp trung vo quyn bỡnh ng ca tt c mi ngi; cụng nhn, thc hin nhõn quyn c xỏc nh l mc tiờu chung ca ton nhõn loi; xỏc nh tớnh ton din ca cỏc quyn con ngi trờn tt c cỏc lnh vc dõn s, chớnh tr, kinh t, xó hi v vn hoỏ l cho tt c mi ngi ng thi xõy dng nhng tiờu chun, lut phỏp quc t v to dng mt h thng m bo quc t thỳc y, giỏm sỏt thc hin nhõn quyn trờn phm vi th gii v thit lp tớnh trỏch nhim ca nh nc i vi cỏc cam kt v ngha v nhõn quyn theo lut phỏp quc t; thụng qua ú, gim thiu nguy c xõm phm quyn v cỏc t do c bn ca con ngi cp quc gia. 3. Tng cng tớnh hiu qu trong c ch hot ng ca Liờn hp quc nhm bo v tt hn quyn con ngi Qua sỏu mi nm hot ng, k t ngy thnh lp, khú cú th ỏnh giỏ ht nhng thnh tu ca LHQ trong vic xõy dng h giỏ tr, tiờu chun ph quỏt ca cỏc quyn con ngi. Thụng qua ú, cng ng th gii ngy cng quan tõm hn, cú bin phỏp tt hn cho vic thỳc y, bo v nhng giỏ tr ớch thc ca quyn v cỏc t do c bn ca con ngi phũng trỏnh cho nhõn loi nhng hu qu ca s sai lm ó xy ra trong th k XX nh li m u ca Hin chng LHQ ó xỏc nh. Tuy vy, t thc tin qua sỏu mi nm hot ng ca LHQ trong lnh vc ny cũn ni lờn nhiu bt cp. Trc ht, nhõn quyn t ch l thnh qu u tranh ca nhõn loi tin b ó b li dng v b chớnh tr hoỏ trong nhiu din n ca LHQ. iu ny th hin rừ nột nht trong cỏc phiờn hp ca U ban nhõn quyn. Bờn cnh ú, duy trỡ hot ng ca cỏc c quan nhõn quyn LHQ, cn mt ngun ti chớnh cho hot ng nhng thc t trong nhiu chng trỡnh, k hoch ó c lp ra, do khụng ti chớnh nờn tỡnh trng phi huy ng t cỏc quc gia, cỏc t chc, thm chớ c cỏ nhõn khin cho chng trỡnh, k hoch thng b nhiu th lc chớnh tr thao tỳng. Hot ng ca cỏc c quan nhõn quyn trong h thng LHQ cũn cú s chng chộo v chc nng, nhim v, c ch hp tỏc v phi hp thiu ng b cng l nguyờn nhõn gim hiu qu v hiu lc trong hot ng thỳc y v bo v nhõn quyn ca LHQ. Trc nhng bt cp ang tn ti v l nhng tr ngi trc tip cho hot ng bo v, Đặc san 60 năm liên hợp quốc 36 Tạp chí luật học thỳc y nhõn quyn ca LHQ trong th k mi, ũi hi cn cú s ci t mnh m tng cng tớnh hiu qu trong hot ng bo v nhõn quyn ca LHQ v cng l thc hin tm nhỡn ca Hin chng v mt th gii ho bỡnh v cụng bng. lm c iu ú, trc ht cn: - Ci t v thay i c ch hot ng ca cỏc c quan nhõn quyn ca LHQ hin nay. Tng cng tớnh hiu qu trong c ch hot ng ca LHQ cn tip tc duy trỡ v i mi c ch hot ng hin hnh, trong ú cú hot ng ca c quan nhõn quyn c thnh lp theo Hin chng LHQ v cỏc c quan thnh lp theo cụng c. i vi c quan c thnh lp theo Hin chng, vn cp bỏch hin nay l ci t v i mi t chc v hot ng ca U ban nhõn quyn. Bo m gim thiu tớnh quan liờu, tớnh khụng hiu qu v c bit phi chớnh tr hoỏ trong hot ng ca c quan ny theo ỳng chc nng, nhim v v tụn ch, mc ớch ca Hin chng LHQ v cỏc chun mc nhõn quyn quc t. Hin nay, cú nhiu quan im khỏc nhau v vic i mi t chc v hot ng ca U ban nhõn quyn. Phỏt biu ti phiờn hp ln th 61 ca U ban nhõn quyn ngy 7/4/2005, trong bi LHQ cn mt c quan nhõn quyn mi Tng th kớ LHQ, ụng Kofi Annan chớnh thc xut i tờn U ban nhõn quyn thnh Hi ng nhõn quyn vi quy mụ nh hn nhng bo m tớnh i din cao hn v hot ng thng xuyờn hn. i vi cỏc c quan c thnh lp theo cỏc cụng c, cn tng cng kh nng giỏm sỏt cỏc quc gia trong vic thc hin cụng c, thụng qua vic h tr cỏc quc gia xõy dng v trỡnh bỏo cỏo quc gia lờn U ban cụng c. Trong bn bỏo cỏo nm 2002 v Tng cng LHQ: din n v s thay i hn na, Tng th kớ LHQ xỏc nh hin i hoỏ hn na h thng iu c, coi ú l yu t chớnh trong mc tiờu thỳc y v bo v nhõn quyn ca LHQ. S thay i ny, trc ht cn cú cỏch tip cn phi kt hp cht ch gia cỏc u ban cụng c, theo ú cỏc u ban cn tỡm kim cỏc cỏch thc cao hiu qu hot ng thụng qua vic sp xp li v hi ho phng phỏp lm vic, bi hc thc tin c rỳt ra t nhiu nm qua. Bờn cnh ú, phỏt trin h thng bỏo cỏo theo iu c, cn tp trung bo m thc hin cú hiu qu cỏc iu c quc t v nhõn quyn vỡ thc tin ang cú s thỏch thc rt ln nh cỏc quc gia thng bỏo cỏo chm, thm chớ khụng bỏo cỏo ng thi cn tiờu chun hoỏ nhng yờu cu i vi cỏc bỏo cỏo khỏc nhau; nờn cú s thng nht v ni dung v hỡnh thc ca cỏc bỏo cỏo quc gia; tin ti cho phộp mi quc gia t a ra mt bỏo cỏo riờng túm tt vic thc hin mt lot cỏc quyn theo cỏc iu c nhõn quyn quc t m quc gia l thnh viờn; trỏch nhim ca quc gia i vi vic khụng bỏo cỏo hay bỏo cỏo chm - Tip tc xõy dng v phỏt trin cỏc h thng iu c quc t v nhõn quyn Cỏc vn kin quc t v nhõn quyn nh hin nay l cha cho vic thỳc y v bo v tt hn na nhõn quyn trong th k mi. Mc dự vo nm 2000, s lng mi cỏc vn kin quc t v nhõn quyn ó c thụng qua v cú hiu lc, nh vic thụng qua hai ngh nh th b sung Cụng c quc t v quyn tr em nm 1989 v buụn bỏn tr em, lm dng tỡnh dc tr em v vn hoỏ phm khiờu dõm tr em; v tr em trong xung t v trang. Đặc san 60 năm liên hợp quốc Tạp chí luật học 37 Thỏng 12/2002, thụng qua Ngh nh th b sung Cụng c chng tra tn. Hin nay, tng cng hn na cỏc vn kin quc t v quyn con ngi ó v ang c tho lun ti cỏc c quan nhõn quyn ca LHQ. Trong ú cú vic thnh lp u ban lõm thi vi mc ớch son tho mt cụng c quc t cú tớnh ton din v trn vn v bo v, thỳc y quyn v nhõn phm ca nhng ngi tn tt. Nm 2002, U ban nhõn quyn cng ó thnh lp Nhúm lm vic m vi quan im xem xột s la chn liờn quan n vic chi tit hoỏ ngh nh th b sung Cụng c quc t v cỏc quyn kinh t, xó hi v vn hoỏ.(2) V mt ngh nh th nh vy c thụng qua s m ng cho U ban v quyn kinh t, xó hi cú thm quyn xem xột n khiu ni ca cỏc cỏ nhõn, cho rng cỏc quyn trong Cụng c ó b quc gia thnh viờn xõm phm. Tng t, trờn cỏc din n LHQ, ang ni lờn nhng quan im khỏc nhau v tớnh u tiờn trong vic thc hin cỏc iu c quc t v nhõn quyn hin hnh hay l tip tc m phỏn ra i nhng vn kin quc t mi v quyn con ngi trong tng lai. Tuy nhiờn, nhiu ý kin cho rng vn nhõn quyn cn c quan tõm nhng phỏp lut hin hnh cha cp mt cỏch y , do ú, trong tng lai s cú thờm nhiu vn kin mi m trc ht ang tp trung vo cỏc vn nh: Son tho vn kin v cng bc mt tớch v cú th l mt cụng c v cng bc mt tớch; v quyn con ngi v quyn nh hng gii tớnh v chuyn i gii tớnh, khụng cú s phõn bit i x; v quyn con ngi v cỏc tp on doanh nghip; v bo v ngi bn x; v n bự v bi thng thit hi; trin khai to ỏn hỡnh s quc t - Tng cng hot ng tr giỳp, bo m nhõn quyn cỏc quc gia Tớnh hiu qu trong hot ng ca LHQ i vi vic bo v quyn con ngi chớnh l vic xõy dng v xỏc lp tiờu chun, khuụn kh phỏp lớ quc t, c ỏp dng ton cu v thụng qua ú, cỏc quc gia khụng phõn bit h thng chớnh tr, trỡnh phỏt trin kinh t xó hi t nguyn chp nhn v rng buc ngha v phỏp lớ ca mỡnh theo khuụn kh phỏp lớ quc t v qua ú, chun mc nhõn quyn quc t c xỏc lp v hi ho cp quc gia. Chớnh vỡ vy, khụng th núi hot ng bo v nhõn quyn ca LHQ cú hiu qu mt khi nhõn quyn nhiu quc gia b vi phm hay ch p thụ bo. Do vy, tng cng cỏc hot ng tr giỳp quc gia trong vic thc hin cỏc cụng c quc t v nhõn quyn ca LHQ l rt quan trng. Hot ng tr giỳp cú th bng nhiu hỡnh thc khỏc nhau nh m cỏc hi ngh, hi tho, thụng qua i thoi, trao i trờn tinh thn xõy dng, tp hun, o to cỏn b thụng qua vic hỡnh thnh chớnh sỏch, phỏp lut quc gia bo m s hi ho v phự hp vi cỏc tiờu chun quc t v nhõn quyn. ng thi h tr cỏc quc gia trong quỏ trỡnh tr thnh thnh viờn ca cỏc iu c quc t v nhõn quyn./. (1). Hc vin chớnh tr quc gia H Chớ Minh, Trung tõm nghiờn cu quyn con ngi, Cỏc vn kin quc t v quyn con ngi, Nxb. Chớnh tr quc gia, H Ni 1998, tr. 19, 20. (2). Cỏc Ngh quyt ca U ban 2002/25 v 2003/18, C quan Cao u Liờn hp quc v quyn con ngi, ti liu tham kho s 30. . pháp lí quốc tế về quyền con người và tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động của LHQ đối với việc bảo đảm quyền con người hiện nay. 1. Vài nét về tổ. bình và an ninh quốc tế, bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền con người được coi là mối quan tâm hàng đầu trong các hoạt động thực hiện chức năng của
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo "Vài nét về hoạt động của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền con người " pptx, Báo cáo "Vài nét về hoạt động của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền con người " pptx, Báo cáo "Vài nét về hoạt động của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền con người " pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn