ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN TOÁN LỚP 7 pptx

44 751 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 00:20

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 7Đề 1Bài 1: Thế nào là 2 đơn thức đồng dạng ? Cho 4 đơn thức đồng dạng với đơn thức -4x5y3Bài 2: Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc của chúng :a) 5x2yz(-8xy3z); b) 15xy2z(-43x2yz3). 2xyBài 3: Cho 2 đa thức: A = -7x2 - 3y2 + 9xy - 2x2 + y2, B = 5x2 + xy x2 2y2 a) Thu gọn 2 đa thức trên. b) Tính C = A + B. c) Tính C khi x = -1 và y = -12Bài 4: Tìm hệ số a của đa thức A(x) = ax2 + 5x 3, biết rằng đa thức có 1 nghiệm bằng 12.Bài 5: Cho tam giác cân ABC có AB = AC = 5 cm , BC = 8 cm. Kẻ AH vuông góc với BC (H∈BC)a) Chứng minh: HB = HC và ∆CAH=∆BAH b) Tính độ dài AH ? c) Kẻ HD vuông góc AB ( D∈AB), kẻ HE vuông góc với AC(E∈AC). Chứng minh: DE//BCĐề 2Bài 1: Cho các đơn thức : 2x2y3 ; 5y2x3 ; - 12x3 y2 ; -12x2y3 a) Hãy xác định các đơn thức đồng dạng . b)Tính đa thức F là tổng các đơn thức trên c) Tìm giá trị của đa thức F tại x = -3; y = 2 Bài 2: Cho các đa thức f(x) = x5 3x2 + x3 x2 - 2x + 5 g(x) = x5 x4 + x2 - 3x + x2 + 1 a) Thu gọn và sắp xếp đa thức f(x) và g(x) theo luỹ thừa giảm dần. b)Tính h(x) = f(x) + g(x)Bài 3: Cho tam giác MNP vuông tại M, biết MN = 6cm và NP = 10cm . Tính độ dài cạnh MPBài 4: Cho tam giác ABC trung tuyến AM, phân giác AD. Từ M vẽ đường thẳng vuông góc với AD tại H, đường thẳng này cắt tia AC tại F, cắt AB tại E. Chứng minh rằng: a) Tam giác AEF cân b) Vẽ đường thẳng BK//EF, cắt AC tại K. Chứng minh rằng: KF = CF c) AE = 2AB AC+Đề 3Bài 1:Tìm hiểu thời gian làm 1 bài tập (thời gian tính theo phút) của 35 học sinh (ai cũng làm được) thì người ta lập được bảng sau :Thời gian 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Số học sinh1 3 5 9 6 4 3 2 1 1N = 35a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Tìm mốt của dấu hiệu. b) Tính số trung bình cộng .c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳngBài 2: Thu gọn các đơn thức sau, rồi tìm bậc của chúng:a) 2x2yz.(-3xy3z) ; b) (-12xyz).(-4/3x2yz3)y1Bài 3: Cho 2 đa thức: P(x) = 1 + 2x5 -3x2 + x5 + 3x3 x4 2x ; Q(x) = -3x5 + x4 -2x3 +5x -3 –x +4 +x2 a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo luỹ thừa giảm của biến. b) Tính P(x) + Q(x) . c) Gọi N là tổng của 2 đa thức trên. Tính giá trị của đa thức N tại x = 1 Bài 4: Cho tam giác DEF vuông tại D, phân giác EB. Kẻ BI vuông góc với EF tại I. Gọi H là giao điểm của ED và IB. Chứng minh : a) ∆EDB = ∆EIB b) HB = BF c) DB < BFd) Gọi K là trung điểm của HF. Chứng minh 3 điểm E, B, K thẳng hàngĐề 4Bài 1: Điểm kiểm tra toán của 1 lớp 7 được ghi như sau:6 5 4 7 7 6 8 5 83 8 2 4 6 8 2 6 38 7 7 7 4 10 8 7 3a) Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng, tìm Mốt của dấu hiệu b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng, nhận xét Bài 2: Cho 2 đa thức: M(x) = 3x3 + x2 + 4x4 x 3x3 + 5x4 + x2 6 N(x) = - x2 x4 + 4x3 x2 -5x3 + 3x + 1 + x a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến b) Tính: M(x) + N(x) ; M(x) N(x) c) Đặt P(x) = M(x) N(x). Tính P(x) tại x = -2Bài 3: Tìm m, biết rằng đa thức Q(x) = mx2 + 2mx 3 có 1 nghiệm x = -1 Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường phân giác của góc B cắt AC tại H. Kẻ HE vuông góc với BC (E∈BC). Đường thẳng EH và BA cắt nhau tại I.a) Chứng minh rẳng : ΔABH = ΔEBHb) Chứng minh BH là trung trực của AE c) So sánh HA và HC d) Chứng minh BH vuông góc với IC. Có nhận xét gì về tam giác IBCÔN TẬP HỌC KỲ II A. THỐNG KÊCâu 1: Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau:Điểm số 0 2 5 6 7 8 9 10Tần số 1 5 2 6 9 10 4 3 N = 40a) Dấu hiệu điều tra là gì ? Tìm mốt của dấu hiệu ?b) Tính điểm trung bình kiểm tra miệng của học sinh lớp 7A.c) Nhận xét về kết quả kiểm tra miệng môn Toán của các bạn lớp 7A.Câu 2: Điểm kiểm tra họcII môn Toán của lớp 7C được thống kê như sau:Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102Tần số 1 1 2 3 9 8 7 5 2 2 N = 40a) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng (trục tung biểu diễn tần số; trục hoành biểu diễn điểm số)b) Tìm số trung bình cộng.Câu 3: Điểm kiểm tra toán học kỳ I của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:10 9 7 8 9 1 4 91 5 10 6 4 8 5 35 6 8 10 3 7 10 66 2 4 5 8 10 3 55 9 10 8 9 5 8 5a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ?b) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng. c) Tìm mốt của dấu hiệu.Câu 4: Điều tra về tuổi nghề (tính bằng năm) của 20 công nhân trong một phân xưởng sản xuất ta có bảng số liệu sau3 5 5 3 5 6 6 5 4 65 6 3 6 4 5 6 5 6 5a. Dấu hiệu ở đây là gì? b. Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của bảng số liệu trên.Câu 5: Điểm kiểm tra toán họcII của lớp 7B được thống kê như sau:Điểm 4 5 6 7 8 9 10Tần số 1 4 15 14 10 5 1a) Dựng biểu đồ đoạn thẳng (trục hoành biểu diễn điểm số; trục tung biểu diễn tần số).b) Tính số trung bình cộngCâu 6: Điểm kiểm tra họcII môn Toán của lớp 7A được thống kê như sau:Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tần số 1 1 2 3 9 8 7 5 2 2 N = 40a) Dấu hiệu ở đây là gì? Tìm mốt của dấu hiệu. b) Tìm số trung bình cộng.Câu 7: Thời gian làm một bài tập toán (tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau:10 5 8 8 9 7 8 9 14 85 7 8 10 9 8 10 7 14 89 8 9 9 9 9 10 5 5 14a. Dấu hiệu ở đây là gì?b. Lập bảng tần số.c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.Câu 8: Thời gian làm bài tập (tính bằng phút) của 20 học sinh được ghi lại như sau:10 5 8 8 9 7 8 9 14 85 7 8 10 9 8 10 7 14 8a. Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu?b. Tính số trung bình cộng?B. ĐƠN, ĐA THỨCCâu 1: Cho các đa thức: f(x) = x3 - 2x2 + 3x + 1; g(x) = x3 + x 1; h(x) = 2x2 - 13a) Tính: f(x) - g(x) + h(x)b) Tìm x sao cho f(x) - g(x) + h(x) = 0Câu 2: Cho P(x) = x3 - 2x + 1 ; Q(x) = 2x2 – 2x3 + x - 5. Tính: a) P(x) + Q(x); b) P(x) - Q(x)Câu 3 : Cho hai đa thức:A(x) = –4x5 – x3 + 4x2 + 5x + 9 + 4x5 – 6x2 – 2B(x) = –3x4 – 2x3 + 10x2 – 8x + 5x3 – 7 2x3 + 8xa) Thu gọn mỗi đa thức trên rồi sắp xếp chúng theo lũy thừa giảm dần của biến. b) Tính P(x) = A(x) + B(x) và Q(x) = A(x) B(x)c) Chứng tỏ x = –1 là nghiệm của đa thức P(x).Câu 4: Cho f(x) = x3 − 2x + 1, g(x) = 2x2 − x3 + x −3 a) Tính f(x) + g(x) ; f(x) − g(x).b) Tính f(x) + g(x) tại x = 1; x = -2 Câu 5: Cho đa thức M = x2 + 5x4 − 3x3 + x2 + 4x4 + 3x3 − x + 5 N = x − 5x3 − 2x2 − 8x4 + 4 x3 − x + 5 a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biếnb. Tính M+N; M- NCâu 6: Cho đa thức A = −2 xy 2 + 3xy + 5xy 2 + 5xy + 1a) Thu gọn đa thức A.b) Tính giá trị của A tại x= 12−; y = -1Câu 7: Cho hai đa thức P(x) = 2x4 3x2 + x - 23 và Q(x) = x4 x3 + x2 + 53 a. Tính M (x) = P( x) + Q( x)b. Tính N ( x) = P( x) − Q( x) và tìm bậc của đa thức N ( x) Câu 8: Cho hai đa thức: f(x) = 9 x5 + 4x - 2x3 + x2 – 7x4 g(x) = x5 – 9 + 2x2 + 7x4 + 2x3 - 3xa) Sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biếnb) Tính tổng h(x) = f(x) + g(x).c) Tìm nghiệm của đa thức h(x).Câu 9: Cho P(x) = 2x3 – 2x 5 ; Q(x) = –x3 + x2 + 1 x. Tính: a. P(x) +Q(x); b. P(x) − Q(x).Câu 10 : Cho đa thức f(x) = 3x2 + x 1 + x4 – x3– x2 + 3x4g(x) = x4 + x2 – x3 + x 5 + 5x3 – x2a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến. b) Tính: f(x) g(x); f(x) + g(x)c) Tính g(x) tại x = –1.Câu 11: Cho đa thức P(x) = 2x3 + 2x 3x2 + 1Q(x) = 2x2 + 3x3 – x - 5Tính: a. P(x) + Q(x); b. P(x) Q(x)Câu 1 2 : Cho đa thức P = 5x2 – 7y2 + y 1; Q = x2 – 2y2a) Tìm đa thức M = P Q4b) Tính giá trị của M tại x = 12 và y = - 15 Câu 13: Tìm đa thức A biết A + (3x2 y − 2xy3 ) = 2x2 y − 4xy3Câu 14: Cho P( x) = x4 − 5x + 2 x2 + 1 và Q(x) = 5x + 3x2 + 5 + 12x2 + x4..a) Tìm M(x) = P(x) + Q(x) b. Chứng tỏ M(x) không có nghiệmCâu 15: Cho đa thức P(x) = 5x - 12a. Tính P(-1); P310−  ÷ b. Tìm nghiệm của đa thức trênCâu 16. Tìm nghiệm của đa thức a) 4x + 9 b) -5x+6c) x2 – 1. d) x2 – 9.e) x2 – x. f) x2 – 2x. g) x2 – 3x.h) 3x2 – 4xHÌNH HỌCBài 1: Cho góc nhọn xOy. Điểm H nằm trên tia phân giác của góc xOy. Từ H dựng các đường vuông góc xuống hai cạnh Ox và Oy (A thuộc Ox và B thuộc Oy).a) Chứng minh tam giác HAB là tam giác cânb) Gọi D là hình chiếu của điểm A trên Oy, C là giao điểm của AD với OH.Chứng minh BC ⊥ Ox.c) Khi góc xOy bằng 600, chứng minh OA = 2OD.Bài 2: Cho ∆ABC vuông ở C, có Aˆ = 600, tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E, kẻ EK vuông góc với AB. (K∈AB), kẻ BD vuông góc AE (D∈AE).Chứng minh: a) AK = KB b) AD = BCBài 3: Cho ∆ABC cân tại A và hai đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại K.a) Chứng minh BNC = CMBb) Chứng minh ∆BKC cân tại Kc) Chứng minh BC < 4.KMBài 4: Cho ∆ ABC vuông tại A có BD là phân giác, kẻ DE ⊥ BC ( E∈BC ). Gọi F là giao điểm của AB và DE. Chứng minh rằnga) BD là trung trực của AE; b) DF = DCc) AD < DC; d) AE // FC.Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, µB= 600. Vẽ AH vuông góc với BC, (H ∈ BC ) .a. So sánh AB và AC; BH và HC;b. Lấy điểm D thuộc tia đối của tia HA sao cho HD = HA. Chứng minh rằng hai tam giác AHC và DHC bằng nhau.c. Tính số đo của góc BDC.Bài 6: Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ trung tuyến AM. Từ M kẻ ME vuông góc với AB tại E, kẻ MF vuông góc với AC tại F.a. Chứng minh ∆BEM = ∆CFM .b. Chứng minh AM là trung trực của EF.5c. Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại B, từ C kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại C, hai đường thẳng này cắt nhau tại D. Chứng minh rằng ba điểm A, M, D thẳng hàng.Bài 7:Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Biết AB = 5cm, BC = 6cm.a) Tính độ dài các đoạn thẳng BH, AH?b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng ba điểm A, G, H thẳng hàng. c) Chứng minh: ·ABG = ·ACG.Bài 8: Cho ∆ABC có AC > AB, trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA . Nối C với D a. Chứng minh··ADC DAC>. Từ đó suy ra: ··MAB MAC>b. Kẻ đường cao AH. Gọi E là một điểm nằm giữa A và H. So sánh HC và HB; EC và EB.Bài 9: Cho ∆ABC (Â = 900) ; BD là phân giác của góc B (D∈AC). Trên tia BC lấy điểm E sao cho BA = BE.a) Chứng minh DE ⊥ BE.b) Chứng minh BD là đường trung trực của AE.c) Kẻ AH ⊥ BC. So sánh EH và EC.Bài 10: Cho tam giác nhọn ABC có AB > AC, vẽ đường cao AH. a. Chứng minh HB > HC b. So sánh góc BAH và góc CAH. c. Vẽ M, N sao cho AB, AC lần lượt là trung trực của các đoạn thẳng HM, HN. Chứng minh tam giác MAN là tam giác cân.Bài 11: Cho góc nhọn xOy, trên 2 cạnh Ox, Oy lần lượt lấy 2 điểm A và B sao cho OA = OB, tia phân giác của góc xOy cắt AB tại I. a) Chứng minh OI ⊥ AB .b) Gọi D là hình chiếu của điểm A trên Oy, C là giao điểm của AD với OI Chứng minh BC ⊥ Ox .Bài 12: Cho tam giác ABC có µA = 900 , AB = 8cm, AC = 6cm .a. Tính BC .b. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 2cm; trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. Chứng minh ∆BEC = ∆DEC . c. Chứng minh DE đi qua trung điểm cạnh BC .ĐỀ THAM KHẢO PHẦN ĐẠI SỐ BÀI KIỂM TRA SỐ 1Điểm kiểm tra toán ( học kì 1) của học sinh lớp 7C được cho bởi bảng sau :Giá trị (x)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10tần số (n ) 0 0 0 2 8 10 12 7 6 4 11. Dấu hiệu ờ đây là gì ? số các giá trị là bao nhiêu?2. Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. 6ĐỀ 1ĐỀ 2Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng sau (B bằng 0C ):Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Nhiệt độ B 18 20 28 30 31 32 31 28 25 18 18 171. Hãy lập bảng tần số.2. Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.Các học sinh thuộc lớp 7a khi làm bài kiểm tra môn toán có các điểm sau:7 8 4 2 5 6 5 8 10 66 7 8 5 3 7 4 9 7 99 2 4 7 8 8 2 10 6 8a. Dấu hiệu ở đây là gì ?b. Lập bảng tần số và nhận xétc. Tìm số điểm trung bình của các bài kiểm trad. Tính mốt của dấu hiệuTuổi nghề của 30 công nhân trong một toán thợ được biết như sau : 5 2 1 5 7 2 8 6 3 74 6 7 3 5 2 1 4 9 83 6 7 8 9 3 2 5 6 4a. Vẽ biểu đồ và nhận xétb. Lập bảng tần số của dấu hiệuc. Tính tuổi nghề trung bình của một công nhân thuộc toán thợ ấy.Một vận động viên tập ném bóng rỗ, số lần bóng vào rỗ của mỗi phút tập lần lượt là :12 6 9 8 5 10 12 14 9 1014 15 5 7 9 15 13 13 12 613 15 9 8 6 11 12 14 6 88 9 5 7 15 13 12 14 8 7a. Dấu hiệu ở đây là gì ?b. Lập bảng tần sốc. Vẽ biểu đồ d. Tính mốtSố con trong 20 gia đình ở một tổ được thống kê như sau :0 2 2 1 3 2 2 4 0 12 3 1 2 0 0 2 1 2 2a. Dấu hiệu ở đây là gì?b. Lập bảng tần số và nhận xétc. Tính số trung bình cộng và tính mốt của dấu hiệud. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng7ĐỀ 3ĐỀ 4ĐỀ 5ĐỀ 6ĐỀ 7Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (Thời gian tính bằng phút) của 30 em học sinh làm bài tập như sau :10 5 8 8 9 7 8 9 14 85 7 8 10 9 8 10 7 14 89 8 9 9 9 9 10 5 5 14a. Dấu hiệu ở đây là gì?b. Lập bảng tần số và nhận xétc. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳngSố cân nặng của 20 bạn học sinh (tính tròn đến kg) trong một lớp như sau :32 36 30 32 36 28 30 31 28 3031 30 32 31 45 28 31 31 31 28a) Dấu hiệu ở đây là gì ?b) Lâp bảng tần số và nhận xétc) Tính số trung bình cộng và tính mốt của dấu hiệu.d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳngCÁC BÀI KIỂM TRA SỐ 2ĐỀ 1: 1. Tính giá trị của biểu thức : 3x3y + 6x2y2 + 3xy3 với x = -1 ; y = 32. Cho f(x) = 4x3 2x2 + x - 5 g(x) = x3 + 4 x2 3x + 2 h(x) = - 3x3 + x2 + x - 2 Tính : a) f(x) + g(x) b) g(x) h(x)3. Tìm nghiệm đa thức : a) 7 2x b) (x + 1)(x 2)(2x 1)c) 2x + 5 d) 3x2 + x 4. Chứng minh rằng các đa thức sau không có nghiệm :a) f(x) = x2 + 1 b) (2 x + 1) 2 + 3ĐỀ 2: 1. Viết một đa thức một biến có ( 4x + 2) với x = - 213. Cho f(x) = 2x 4 3 x 2 + 5 x + 5x3g(x) = x2 (1 2x2) + 8 2x 3h(x) = 3 x2 (x + 4) a. Thu gọn đa thức, xếp theo luỹ thừa giảm dần b. Tính: f(x) + g(x) h(x) c. Tính: f (x) g(x) + h(x)4. Chứng tỏ các biểu thức đại số sau đây bằng nhau :A = x 2 2xy2 + y 4B = (y2 x) 2ĐỀ 3. 1. Thu gọn các đơn thức sau và chỉ rõ đâu là phần hệ số, đâu là phần biến số, rồi tìm bậc đối với mỗi biến và bậc đối với tập hợp các biến:8ĐỀ 8a. 2y(-x)3 (-21) xy4b. (213xy) 2.134−xy2z32. Cho f(x) = -2x2 + 5x - 2g(x) = -2x2 x + 3 a. Tính f(x) g(x) b. Tính f(1); f(-1); f(2); g(1); g(-1), rồi xét xem giá trị nào là nghiệm của f( x ); g (x ) c. Với giá trị nào của x thì f ( x) = g (x )3. Tìm giá trị không thích hợp của x; y trong các biểu thức sau :a. )2)(1(532+−+yxyxb.xyxxy−54. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau :a. (x 2)2b. (2x 1 )2 + 3ĐỀ 4: 1. Tính giá trị biểu thức A = -3x2y + x2y - 21xy2 + 2 với x = -1 : y = 312. Tìm đa thức M và N biết :a. M + (-x2 + 3x2y) = 2x2 2x2y y2b. (7xyz 15x2yz2 + xy3) + N = 03. Thu gọn đơn thức :a. 2 x2y (- 3xy2)3 b. 1221x4 (- 52x3 y)24. Tìm nghiệm của đa thức:a. (2x + 3) (5 x) b. (x - 21) (3x + 1)(2 - x)c. x2 + 2x d. x2 xĐỀ 5 : 1. Thu gọn đơn thức , tìm bậc đối với mỗi biến, bậc đối với tập hợp các biến:a. 31 x2.x3.52x.y6b. 2x4y3.(-7).xy2 2. Tìm nghiệm đa thức : a. f(x) = (4 - x).(2x + 5) b. g(x) = 2x3 5x2c. h(x) = 3x + 7 3. Cho các đa thức: A = 2x2 5x +3; B = 4x 2 + 6x 1Tìm: A + B và 3A 2 B 4. Cho đa thức: A = 5x 3 + 6x4 x2 + 3x2 x3 x 5 + 1 4 x3 a. Thu gọn và sắp xếp các hạng từ theo luỹ thừa giảm dần của biến x.b. Tính A ( 1) và A (-1)ĐỀ 6: 1.Tính tích 2 đơn thức sau - 31x2y3 và 23x3y2 (6x2y4)2. Tính giá trị của biểu thức sau:a. P(x) = x2 + 5x 1 lần lượt tại x = -2, x = 41b. Q(x) = xy + x2y2 + x3y3 + x4y4 tại x = 1 và y = -13. Cho các đa thức:f(x) = x2 + 5x4 3x3 + x2 + 4x4 + 3x3 x + 5g(x) = x 5x3 x2 x4 + 4x3 x2 + 3x - 1 a. Thu gọn và sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến x b. Tính f( x) + g(x) c. Tính f(x) g(x)4. Tìm nghịêm của các đa thức sau:9a. 2x + 3 b. x2 xĐỀ 7: 1. Đánh dấu “x” vào ô trống mà em chọn là hai đơn thức đó đồng dạng với nhau:a. x2 và x3  b. xy và 5xy  c. (xy) và 3xy  d. (xy)2 và x2  e. 5x3 và 5  2. Viết mỗi đơn thức sau thành đơn thức thu gọn, chỉ rõ phần hệ số, phần biến số:a. 2x2y241xy3 . (-3xy) b. (- 2x3y)2.xy2.21y3 3. Cho đa thức: B(x) = 3x2 5x3 + x + x3 x2 + 4x3 3x 4a. Thu gọn đa thức.b. Tính giá trị của đa thức trên lần lượt tại x = 0; 1; -1; 2. Những giá trị nào là nghiệm của đa thức.4. Chứng tỏ rằng các đa thức sau không có nghiệma. x2 + 5 b. (x 3)2 + 1 ĐỀ 8: 1. Tìm tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:a. (21ax2y3). (- 31abx3y2) với a,b là hằng sốb. (43x2y)2. (-35x3y4)2. Tính giá trị của biểu thức sau : a. 2x2 + x – 1 lần lượt tại x = -1; x = - 41b. x2y - 21x y3 taị x = -2 , y = 53. Cho : P(x) = x3 - 2x + 1 và Q(x) = 2x2 2x3 + x 5a. Tính P(x) + Q(x) b. Tính P(x) Q(x)4. Trong các số - 1; 1; 0; 2 số nào là nghiệm của đa thức hãy giải thích.A = x2 + 3x 10PHẦN HÌNH HỌCBÀI KIỂM TRA SỐ 1ĐẾ 1:1.Vẽ tam giác ABC cân tại B, có µB= 500, AB = CB = 4 cm. Tính số đo góc A và C.2. Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH. Chứng minh a. µ·B CAH=b. µ·C BAH=3. Cho tam giác ABC có CA = CB = 5 cm, AB = 6 cm. Kẻ CH vuông góc AB (H∈AB)a. Chứng minh ∆CHA = ∆CHBb. Tính độ dài CHc. Kẻ HD vuông góc với AC (D∈AC), kẻ HE vuông góc CB (E∈CB). Tính HD và HE.10[...]... minh CE DE ti E c Cho BC = 10cm, BM = 3 cm Tớnh ME Ôn tập toán 7 Đề 1: Bài 1: Thực hiện phép tính: a) 5 27 27 5 16 + + 0,5 + 5 23 27 23 b) 3 1 1 3 27 51 + 19 8 5 5 8 Bài 2: Ba lớp 7A, 7B, 7C có 1 17 bạn đi trồng cây số cây mỗi bạn học sinh lớp 7A, 7B, 7C lần lợt trồng đợc là 2, 3, 4 cây và số cây mỗi lớp trồng đợc bằng nhau Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đi trồng cây Bài 3: Tìm x: 23 1 2 a) + x... Chứnh minh hai góc ABG và ACG bằng nhau Đề 5: Bài 1: Tính giá tri của biểu thức: 1 5 1 5 a) 13 : ữ 18 : ữ 4 7 4 7 3 1 1 2 1 b) 7 + ữ + 2 ữ 5 + ữ 2 3 2 3 3 Bài 2: Tìm 2 số x, y biết rằng: a) x y = và x + y =55 5 6 27 x 3 b) = y và x.y = 192 4 x y = và x2 - y2 =1 5 4 c) Bài 3: Điểm kiểm tra toán họcII của lớp 7 B đợc thống kê nh sau: Điểm 4 5 6 7 8 9 10 Tần số 1 4 15 14 10 5 1 a) Dựng... BC Đề 8: Bài 1: Thực hiện phép tính: a) 2 5 1 4 + + 1 7 7 5 5 3 3 3 1 1 b) : 1ữ : ữ 5 4 5 4 2 2 3 1 3 3 8 2 3 c) 2 + 5 : + 2 1 30 Bài 2: Ba đội công nhân cùng tham gia trồng cây Biết rằng số cây của đội II và bằng 1 2 số cây của đội I trồng bằng 2 3 3 số cây của đội III Số cây đội II trồng ít hơn tổng số cây hai đội I 4 và II là 55 cây Tính số cây mỗi đội đã trồng Bài 3: Điểm kiểm tra học. .. thẳng hàng Đề 4: Bài 1: Tính giá tri của biểu thức: a) 1 5 3 3 + +1 6 6 2 2 1 1 1 b) 0, 75 ữ: ( 5 ) + ữ: ( 3) 4 15 5 2 1 3 3 1 1,12 ữ: 3 3 ữ: 3 14 25 7 2 c) Bài 2: Tìm x, y ,z biết rằng: 26 a) x y z = = và x + y + z = - 90 2 3 5 b) 2x = 3y = 5z và x - y + z = -33 Bài 3: Điểm thi Toán học kì I của học sinh lớp 7A đợc cho ở bảng dới đây: Giá trị( x) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần... ỡnh c ghi li nh sau : 17 20 18 21 19 19 19,5 17 16,5 16 19 21 19 19,5 16 16,5 17 18 16 19 19,5 17 16 17 a Du hiu õy l gỡ? b Lp bng tn s c Tớnh s trung bỡnh cng 2 Cho a thc f(x) = 3x4 5x2 + 8x + 7 g(x) = x4 + 2x2 5x + 3 a Tớnh f(x) + g(x) b Tớnh f(x) g(x) 3.Tỡm nghim ca cỏc a thc sau : a 2x + 3 b (x 3)(x + 2) 4 Tớnh giỏ tr ca biu thc A vi x = - 18,5 18 18 18,5 18 19 17, 5 17, 7 21 19 19 18 19 21 20... hay không Bài 5: Cho tam giác ABC Vẽ ra ngoài tam giác đó các tam giác ABM và ACN vuông cân ở A Gọi D, E, F lần lợt là trung điểm của MB, BC, CN Chứng minh: a) BN = CM b) BN vuông góc với CM c) Tam giác DEF là tam giác vuông cân Đề 7: Bài 1: Thực hiện phép tính: 1 3 5 7 1 6 a) 0,5 + + 0, 4 + + b) 4 35 8 1 1 1 1 1 1 1 1 9 72 56 42 30 20 12 6 2 Bài 2: Tìm x biết: a) 3 3 2 + x ữ= 35 5 7 29... DM vuông góc với BC, từ E kẻ EN vuông góc với BC Chứng minh DM = EN c) Chứng minh AMN là tam giác cân d) Từ B và C kẻ các đờng vuông góc với AM và AN chúng cắt nhau tại I Chứng minh AI là tia phân giác chung của hai góc BAC và MAN Đề 3: Bài 1: Thực hiện phép tính: 3 2 3 3 1 3 + : + + : 4 5 7 5 4 7 a) b) 7 2 1 7 1 5 : + 8 9 18 8 36 12 Bài 2: Tìm x biết: a) 1 3 3 + x= 4 4 4 25 5 7 b)... AC ly im N sao cho AN = AB Gi K l giao im ca AB v NM Chng minh: a MB = MN v KBM = CNM b KBM = CNM c AM KC 13: 1 im kim tra hc kỡ I ca hc sinh lp 7D thy giỏo ghi li nh sau : 2 3 1 2 5 6 7 8 6 9 10 5 3 6 7 5 4 7 8 6 9 4 9 10 8 7 6 9 8 6 10 9 6 5 7 7 8 6 6 7 9 a Cú tt c bao nhiờu bn lm bi kim tra b Tớnh s trung bỡnh cng c Tớnh mt ca du hiu 2 Cho a thc f(x) = 2x2 +5x +2 g(x) = -2x2 3x + 4 a Tớnh h(x)... trồng bằng 2 3 3 số cây của đội III Số cây đội II trồng ít hơn tổng số cây hai đội I 4 và II là 55 cây Tính số cây mỗi đội đã trồng Bài 3: Điểm kiểm tra học kì II môn toán của lớp 7A đợc thống kê nh sau: Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số 1 1 2 3 9 8 7 5 2 2 N = 40 a) Dấu hiệu ở đây là gì? Tìm mốt của dấu hiệu? b) Tìm số trung bình cộng? Bài 4: Cho hai đa thức: A(x) = 5x3 + 2x4 - x2 +2 + 2x B(x) = 3x2 -... giác của góc D của tam giác ABD c)D, E, F thẳng hàng Đề 10: Bài 1: Thực hiện phép tính: 4 7 19 + ữ.2,5 + 0, 25 15 12 20 a) 4 9 1 ữ 25 15 6 b) 30 + 2,8 : 1 1 1 1 c) 2 + 3 ữ: 4 + 3 ữ+ 7, 5 3 2 6 7 32 Bài 2: Ba công nhân cùng sản xuất một số dụng cụ nh nhau.Cả ba ngời làm hết 177 giờ Biết rằng trong 1 giờ ngời thứ nhất sản xuất đợc 7 dụng cụ, ngời thứ hai 8 dụng cụ, và ngời thứ ba 12 . miệng của học sinh lớp 7A.c) Nhận xét về kết quả kiểm tra miệng môn Toán của các bạn lớp 7A.Câu 2: Điểm kiểm tra học kì II môn Toán của lớp 7C được thống. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN TOÁN LỚP 7 Đề 1Bài 1: Thế nào là 2 đơn thức đồng dạng ? Cho 4 đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN TOÁN LỚP 7 pptx, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN TOÁN LỚP 7 pptx, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN TOÁN LỚP 7 pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay