Báo cáo " Quyền làm mẹ của người phụ nữ theo quy định của pháp luật Việt Nam " potx

5 395 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 00:20

NGhiên cứu - trao đổi Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ 41 ThS. Nguyễn phơng lan *uyn lm m l quyn thiờng liờng v cao quý ca ngi ph n. Quyn ú trc ht xut phỏt t chc nng sinh hc t nhiờn ca ngi ph n m khụng ai cú th thay i c. Nh cú chc nng cao quý ú ca ngi ph n m th gii luụn luụn tn ti, phỏt trin v i mi. Vỡ l ú m vai trũ ca ngi m luụn c tha nhn v tụn trng. Quyn lm m ca ngi ph n Vit Nam ó c quy nh, bo v bng cỏc quy nh c th ca phỏp lut v cỏc quy nh ú ngy cng y , hon thin v phự hp hn vi thc t i sng xó hi, nhm bo m cú hiu qu quyn v li ớch chớnh ỏng ca ngi ph n. Quyn lm m ca ngi ph n c quy nh trong Hin phỏp v cỏc vn bn phỏp lut cú liờn quan. iu 40 Hin phỏp nm 1992 quy nh: Nh nc, xó hi, gia ỡnh v cụng dõn cú trỏch nhim bo v, chm súc b m v tr em". iu 63 Hin phỏp nm 1992 quy nh: Nh nc v xó hi to iu kin ph n sn xut, cụng tỏc, hc tp, cha bnh, ngh ngi v lm trũn bn phn ca ngi m. Trờn c s ca Hin phỏp, Lut HN&G nm 2000 ó quy nh ti khon 6 iu 2 nh sau: Nh nc, xó hi v gia ỡnh cú trỏch nhim bo v ph n, tr em, giỳp cỏc b m thc hin tt chc nng cao quý ca ngi m. Quyn lm m ca ngi ph n c thc hin bng hai phng thc c bn, ú l quyn sinh con v nhn nuụi con nuụi m khụng ph thuc vo tỡnh trng hụn nhõn ca h. Vic sinh con hay nhn nuụi con nuụi u l nhng s kin phỏp lớ lm phỏt sinh quan h phỏp lut gia m v con song cú bn cht khỏc nhau. Cỏc phng thc thc hin quyn lm m c cụng nhn v bo m thc hin c v mt phỏp lớ v thc t. 1. Quyn sinh con 1.1. Quyn sinh con l quyn ca ngi ph n c t mỡnh th thai, mang thai v sinh con. Quyn ny gn lin vi chc nng sinh hc t nhiờn ca ngi ph n m khụng ai cú th thay th c. Quyn ny c tha nhn v bo m thc hin thụng qua cỏc quy nh ca Lut HN&G ti chng VII v xỏc nh cha, m, con. Trong nhng trng hp c bit, quyn sinh con ca ngi ph n cũn c bo m thc hin bng cỏc phng phỏp khoa hc c phỏp lut cụng nhn. Ngh nh s 12/2003/N-CP ngy 12/2/2003 ca Chớnh Q* Ging viờn chớnh Khoa lut dõn s Trng i hc lut H Ni NGhiên cứu - trao đổi 42 Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ ph v sinh con theo phng phỏp khoa hc ó quy nh c th v vn ny. Quyn sinh con ch cú th thc hin c khi ngi ph n cú th th thai, nuụi dng thai nhi (mang thai). Cn c vo thc tin hin nay, ngi ph n cú th th thai thụng qua ba cỏch sau: - Cỏch th nht: Th thai thụng thng thụng qua quan h sinh lớ vi mt ngi khỏc gii tớnh (nh quan h v chng) - Cỏch th hai: Th tinh nhõn to, l th thut bm tinh trựng ca chng hoc ca ngi cho tinh trựng vo t cung ca ngi ph n cú nhu cu sinh con to phụi (khon 2 iu 3 Ngh nh s 12/2003/N-CP). - Cỏch th ba: Th tinh trong ng nghim, l s kt hp gia noón v tinh trựng trong ng nghim to thnh phụi (khon 3 iu 3 Ngh nh s 12/2003/N-CP). Trong ba cỏch trờn thỡ cỏch th hai v th ba c gi l sinh con theo phng phỏp khoa hc, tc l vic sinh con c thc hin bng cỏc k thut h tr sinh sn. Tuy nhiờn, khụng phi bt c ngi ph n no mun cng cú th sinh con nh ỏp dng k thut h tr sinh sn m theo quy nh ti iu 8 Ngh nh s 12/2003/N-CP thỡ ngi ph n mun c nhn tinh trựng, nhn noón, nhn phụi phi bo m cỏc iu kin sau: - T 20 tui n 45 tui; - Cú sc kho th thai, mang thai v sinh , khụng mc cỏc bnh lõy truyn qua ng tỡnh dc, HIV/AIDS, bnh tõm thn, bnh truyn nhim hay cỏc bnh di truyn khỏc; - Khụng tỡm hiu v tờn tui, a ch v hỡnh nh ca ngi cho. Phỏp lut nc ta ch cho phộp ỏp dng k thut h tr sinh sn cho cp v chng vụ sinh (tc l cỏc cp v chng sng gn nhau liờn tc, khụng ỏp dng bin phỏp trỏnh thai no m khụng cú thai sau 1 nm(1)) v ph n sng c thõn. Ngi ph n sng c thõn phi cú cỏc iu kin quy nh ti iu 8 ca Ngh nh s 12 nờu trờn thỡ mi c phộp ỏp dng k thut h tr sinh sn. Phỏp lut khụng cho phộp thc hin vic mang thai h, hay cha thuờ,(2) tc l khụng cho phộp mt ngi ph n ny c mang thai v con thay cho mt ngi ph n khỏc trờn c s tho thun, dự l vi mc ớch gỡ, cú tr cụng hay khụng tr cụng. Vỡ vy, mi tho thun gia cỏc bờn v vic mang thai h v sinh con u khụng hp phỏp. Vic ỏp dng k thut h tr sinh sn ch c thc hin vi chớnh ngi m cú nhu cu sinh con. 1.2. Quyn sinh con ca ngi ph n gn lin vi quyn yờu cu xỏc nh mt ngi n ụng no ú l cha ca con mỡnh. Tuy nhiờn ngi m ca a tr ch c yờu cu xỏc nh cha cho con trong nhng trng hp th thai t nhiờn, thụng thng m khụng cú quyn yờu cu xỏc nh cha cho con trong trng hp con sinh ra nh ỏp dng k thut h tr sinh sn. Bi vỡ, trc khi ỏp dng k thut h tr sinh sn, ngi NGhiên cứu - trao đổi Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ 43 m ó t nguyn tuõn th nguyờn tc bớ mt v thụng tin ca ngi cho tinh trựng, cho noón, cho phụi.(3) Tr ra i do thc hin k thut h tr sinh sn phi c sinh ra t ngi m trong cp v chng vụ sinh hoc ngi ph n sng c thõn v nhng ngi ny luụn luụn c xỏc nh l cha, m ca a tr sinh ra do thc hin k thut h tr sinh sn.(4) iu 21 Ngh nh s 12/2003/N-CP quy nh: Con c sinh ra do thc hin k thut h tr sinh sn khụng c quyn yờu cu quyn tha k, quyn c nuụi dng i vi ngi cho tinh trựng, cho noón, cho phụi. bo m li ớch ca nhng a tr sinh ra do ỏp dng k thut h tr sinh sn, cng nh trỏnh cỏc hu qu trong vic lp li nũi ging th h sau, phỏp lut quy nh mt cỏch rừ rng l tinh trựng, noón, phụi ca ngi cho ch c s dng cho mt ngi.(5) Quy nh ú vn bo m bớ mt cỏc thụng tin v bn thõn ngi cho tinh trựng, ngi cho noón, ngi cho phụi nhng li ũi hi phi xỏc nh mt a ch rừ rng i vi ngi nhn tinh trựng, ngi nhn noón, ngi nhn phụi. iu ú cú ngha l tinh trựng, noón, phụi ca ngi cho ó c s dng cho ngi ny thỡ khụng c phộp s dng cho bt c mt ngi no khỏc. iu ú ũi hi cỏc c s y t cú kh nng thc hin k thut h tr sinh sn phi cú trỏch nhim, thn trng v qun lớ tt vic lu gi, bo qun tinh trựng, phụi, bo m vic s dng tinh trựng, phụi ú ch cho mt ngi duy nht m thụi. Ngc li, v phớa ngi nhn tinh trựng, ngi nhn noón hoc ngi nhn phụi thỡ li cú th nhn t nhiu ngi cho khỏc nhau. Bi vỡ, ngi nhn luụn luụn c xỏc nh c th, ú l ngi v trong cp v chng vụ sinh hoc ngi ph n sng c thõn. Vỡ vy, ngi m ca a tr luụn luụn c xỏc nh trong mi trng hp. Nh vy, vic xỏc nh cha cho con (trong giỏ thỳ hoc ngoi giỏ thỳ) ch c t ra trong trng hp con sinh ra mt cỏch t nhiờn m khụng nh n k thut h tr sinh sn v c thc hin theo cỏc quy nh ca Lut HN&G nm 2000 (t iu 63 n iu 66), iu 39 BLDS v cỏc quy nh ti Mc 6 Ngh nh s 83/1998/N-CP t iu 47 n iu 51. Theo quy nh ca phỏp lut, cú hai th tc xỏc nh cha, m, con. ú l theo th tc hnh chớnh hoc th tc t phỏp. - Th tc hnh chớnh: Trong trng hp vic nhn cha, m, con l t nguyn v khụng cú tranh chp thỡ thuc thm quyn gii quyt ca UBND cp xó ni c trỳ ca ngi con (iu 47 Ngh nh 83). Phỏp lut khuyn khớch tớnh t nguyn t giỏc nhn con ca ngi cha, ngi m. Khi thc hin ng kớ vic cha m nhn con trờn c s t nguyn, cỏn b h tch khụng c phộp i sõu tỡm hiu tỡnh trng hụn nhõn ca cha, m a tr, khụng c gõy tn thng v tỡnh cm. - Th tc t phỏp: Yờu cu xỏc nh cha, m, con cú tranh chp, khụng phự hp vi NGhiên cứu - trao đổi 44 Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ mong mun ca cỏc bờn ng s thỡ thuc thm quyn gii quyt ca to ỏn. Ngi cú yờu cu xỏc nh cha, m, con phi gi n n to ỏn ni c trỳ hoc lm vic ca b n (ngi b xỏc nh l cha, l m). Ngi cú yờu cu xỏc nh cha, m, con cú ngha v chng minh, cung cp chng c. 2. Quyn nhn nuụi con nuụi Vic nhn nuụi con nuụi lm phỏt sinh quan h cha m v con gia ngi nhn nuụi con nuụi v ngi c nhn lm con nuụi. Gia ngi nhn nuụi con nuụi v ngi c nhn lm con nuụi cú quan h nh cha m v con, mc dự gia hai bờn cú th khụng cú s gn bú v huyt thng, sinh hc. Quyn nhn nuụi con nuụi l quyn ca mi cỏ nhõn khi cú cỏc iu kin lut nh. Cỏc iu kin ca ngi nhn nuụi con nuụi c quy nh ti iu 69 Lut HN&G nm 2000. Bt c ngi ph n no, dự cú chng hay cha cú chng, u cú quyn nhn nuụi con nuụi khi cú cỏc iu kin ca ngi nhn nuụi do phỏp lut quy nh. Tuy nhiờn, nu ngi ph n ó cú chng thỡ vic nhn nuụi con nuụi cn phõn bit hai trng hp: - Trng hp c hai v chng u nhn nuụi con nuụi. Trong trng hp ny c hai v chng phi cú cỏc iu kin ca ngi nhn nuụi con nuụi quy nh ti iu 69 Lut HN&G nm 2000. a con nuụi c xỏc nh l con chung ca v chng. - Trng hp ngi v nhn nuụi con nuụi. Trong trng hp ny ch cú ngi v cú nhu cu, mong mun nhn nuụi con nuụi. Theo quy nh ti iu 36 Ngh nh s 83/1998/N-CP nu ngi nhn nuụi con nuụi cú v hoc chng thỡ n phi cú ch kớ ca c v chng. Theo chỳng tụi quy nh ny cha c rừ rng, cú th cú nhiu cỏch hiu khỏc nhau. Ch kớ ca v hoc chng trong n xin nhn nuụi con nuụi ca mt bờn cú th th hin s ng ý ca h i vi vic ngi kia nhn nuụi con nuụi hoc ch n gin l h bit v vic ú. Vỡ vy, quy nh trờn cha th hin rừ l trong trng hp mt bờn v hoc chng nhn nuụi con nuụi thỡ cn phi cú s ng ý ca bờn kia. Vic nuụi con nuụi khụng ch n gin l cn s ng ý hay khụng ca v hoc chng m quan trng hn c l cn to ra mụi trng gia ỡnh y , hon chnh cho a tr c nhn nuụi. Theo quan im ca chỳng tụi, trong trng hp ngi nhn nuụi con nuụi ó cú v hoc chng thỡ ch nờn cho nhn nuụi con nuụi nu c hai v chng cựng nhn nuụi (tr trng hp v hoc chng ó nhn nuụi con nuụi t trc khi kt hụn hoc nhn con riờng ca ngi kia lm con nuụi). iu ú s tt hn cho a tr c nhn nuụi v vic nuụi con nuụi s thun li hn, cú tớnh kh thi hn. Vic nhn nuụi con nuụi cú hiu lc phỏp lớ k t khi c ng kớ ti c quan nh nc cú thm quyn v lm phỏt sinh quan h cha m v con gia ngi nhn nuụi NGhiên cứu - trao đổi Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ 45 v con nuụi. Quan h cha m v con phỏt sinh trờn c s nhn nuụi con nuụi, v bn cht, hon ton khụng cú liờn quan n huyt thng v mt sinh hc gia ngi nhn nuụi v con nuụi m ch l s rng buc v mt phỏp lớ. Nu quan h cha m v con phỏt sinh t s kin sinh c hỡnh thnh theo quy lut t nhiờn thỡ quan h gia cha m nuụi v con nuụi c hỡnh thnh trờn c s ca s nhn thc y v sõu sc v tt c mi khớa cnh ca vn cng nh hu qu phỏp lớ ca nú. iu ú ũi hi cỏc quy nh ca ch nh nuụi con nuụi phi rt cht ch, rừ rng t c mc ớch ca vic nuụi con nuụi, bo v c quyn, li ớch chớnh ỏng ca cỏc bờn trong quan h nuụi con nuụi m trc ht l ca tr em c nhn lm con nuụi v tng s n nh, tớnh bn vng trong quan h cha m v con gia ngi nhn nuụi v con nuụi. Quyn lm m ca ngi ph n gn lin vi ngha v ca h trong vic chm súc, giỏo dc, nuụi dng con. V ngha v ca ngi ph n trong vic thc hin chc nng lm m ca mỡnh, chỳng tụi cú mt s kin ngh sau: - Mc dự ngi ph n cú quyn c yờu cu ỏp dng k thut h tr sinh sn sinh con song h vn cú trỏch nhim thc hin chớnh sỏch dõn s, k hoch hoỏ gia ỡnh theo quy nh ca phỏp lut l "xõy dng quy mụ gia ỡnh ớt con, no m, bỡnh ng, tin b, hnh phỳc v bn vng",(6) "quy mụ gia ỡnh ớt con l mi cp v chng cú mt hoc hai con".(7) ú cng l ngha v ca mi cp v chng v cỏ nhõn m phỏp lut ó quy nh(8) thc hin mc tiờu ca chớnh sỏch dõn s l "n nh quy mụ dõn s, bo m c cu dõn s v phõn b dõn c hp lớ, nõng cao cht lng dõn s".(9) Vỡ vy, cn quy nh rừ (hn ch) s ln m ngi v trong cp v chng vụ sinh hoc ngi ph n c thõn cú quyn yờu cu ỏp dng k thut h tr sinh sn nu vic ỏp dng k thut h tr sinh sn ó thnh cụng. - Ngi ph n luụn l ngi trc tip tham gia vo quỏ trỡnh ỏp dng k thut h tr sinh sn, h luụn l ngi nhn tinh trựng, nhn trng, nhn phụi ca ngi cho, vỡ vy, h phi cú thỏi trung thc, khụng c cú hnh vi gian di, la o c ỏp dng k thut h tr sinh sn vỡ bt c mc ớch gỡ. Do vy, cn cú quy nh c th v ch ti ỏp dng trong nhng trng hp ny./. (1).Xem: Khon 4 iu 3 Ngh nh s 12/2003/N-CP. (2).Xem: Khon 1 iu 6 Ngh nh s 12/2003/N-CP. (3).Xem: Khon 3, 4 iu 4 Ngh nh s 12/2003/N- CP. (4).Xem: iu 20 Ngh nh s 12/2003/N-CP. (5).Xem: iu 9 Ngh nh s 12/2003/N-CP. (6).Xem: im a khon 2 iu 4 Phỏp lnh dõn s ngy 9/1/2003. (7).Xem: Khon 2 iu 3 Ngh nh s 104/2003/N-CP ngy 16/9/2003 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Phỏp lnh dõn s. (8).Xem: im a khon 3 iu 17 Ngh nh s 104/2003/N-CP. (9).Xem: iu 4 Ngh nh s 104/2003/N-CP. . cứu - trao đổi 42 Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ ph v sinh con theo phng phỏp khoa hc ó quy nh c th v vn ny. Quyn sinh con ch cú th thc hin. ngi m luụn c tha nhn v tụn trng. Quyn lm m ca ngi ph n Vit Nam ó c quy nh, bo v bng cỏc quy nh c th ca phỏp lut v cỏc quy nh ú ngy cng y , hon thin v
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Quyền làm mẹ của người phụ nữ theo quy định của pháp luật Việt Nam " potx, Báo cáo " Quyền làm mẹ của người phụ nữ theo quy định của pháp luật Việt Nam " potx, Báo cáo " Quyền làm mẹ của người phụ nữ theo quy định của pháp luật Việt Nam " potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn