Báo cáo " Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân theo pháp luật hôn nhân gia đình hiện hành " potx

4 833 4
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 23:20

nghiên cứu - trao đổi 26 Tạp chí luật học số 5/2003 h ti sn chung ca v chng c quy nh ti cỏc iu 27, 28 Lut hụn nhõn v gia ỡnh (HN&G) nm 2000 l ch ti sn phỏp nh vi hỡnh thc ch cng ng to sn (ti sn m v, chng cú c trong thi kỡ hụn nhõn c xỏc nh l ti sn chung, tr nhng ti sn theo quy nh ca phỏp lut thuc s hu riờng ca v, chng). V nguyờn tc, khi hụn nhõn cũn tn ti thỡ ti sn chung cng vn cũn tn ti, ch ti sn ny ch chm dt khi hụn nhõn chm dt v mt phỏp lớ (li hụn; mt bờn v, chng cht hoc b to ỏn tuyờn b l ó cht). Tuy nhiờn, trờn thc t nhiu cp v chng mun c chia ti sn chung trong thi kỡ hụn nhõn (cú th xut phỏt t mõu thun gia v chng trong qun lớ s dng, nh ot ti sn chung, t mõu thun v tỡnh cm song h khụng mun li hụn nhng mun c c lp v ti sn trỏnh phỏt trin mõu thun v c c lp trong cuc sng) Xut phỏt t thc t trờn, Lut HN&G nm 2000 trờn c s k tha Lut HN&G nm 1986 (iu 18) tip tc quy nh chia ti sn chung ca v chng trong thi kỡ hụn nhõn (iu 29 v iu 30), cỏc quy nh ny c hng dn t iu 6 n iu 11 Ngh nh s 70/2001/N-CP ngy 3/10/2001 ca Chớnh ph quy nh chi tit thi hnh Lut HN&G nm 2000 (sau õy gi l Ngh nh s 70). Theo quy nh ca phỏp lut hụn nhõn v gia ỡnh hin hnh, trong trng hp cú lớ do chớnh ỏng, vic chia ti sn chung ca v chng trong thi kỡ hụn nhõn cú th c thc hin thụng qua tho thun bng vn bn gia v v chng hoc bn ỏn, quyt nh ca to ỏn. Khi chia ti sn chung trong thi kỡ hụn nhõn, quan h nhõn thõn gia v v chng khụng thay i. õy chớnh l im khỏc bit c bn nht ca ch nh ny so vi ch nh li thõn c quy nh trong phỏp lut ca mt s nc phng Tõy.(1) Tuy nhiờn, quan h s hu gia v v chng i vi ti sn ó cú s thay i rt nhiu. Theo iu 30 Lut HN&G nm 2000 v theo iu 8 Ngh nh s 70, phn ti sn m v, chng c chia, hoa li, li tc t ti sn riờng, thu nhp do lao ng, hot ng sn xut kinh doanh v nhng thu nhp C * Ging viờn Khoa luật dân sự Trng i hc lut H Ni ThS. Nguyễn Hồng Hải * nghiên cứu - trao đổi Tạp chí luật học số 5/2003 27 hp phỏp khỏc ca v, chng sau khi chia ti sn chung l ti sn riờng ca mi bờn tr khi v chng cú tho thun khỏc. Trong bi vit ny, chỳng tụi khụng i sõu phõn tớch cỏc iu kin v hu qu phỏp lớ ca chia ti sn chung trong thi kỡ hụn nhõn theo tinh thn ca phỏp lut thc nh m chỳng tụi mun a ra mt s vng mc cn cú s quy nh hoc hng dn c th hn.(2) 1. Vic phỏp lut hụn nhõn v gia ỡnh ch cụng nhn v, chng hoc c hai v chng cú quyn yờu cu to ỏn chia ti sn chung trong thi kỡ hụn nhõn, quyn khi kin ca ngi th ba trong trng hp ny khụng c tha nhn (iu 29 Lut HN&G nm 2000) l hon ton phự hp v mt nguyờn tc. Tuy nhiờn, nu ỏp dng quy nh ny vo thc tin vn cũn vn bt cp cn phi cú s vn dng linh hot hn. Theo lut hin hnh, khi v, chng cú ngha v ti sn riờng thỡ ngha v ti sn ú c thc hin bng ti sn riờng ca h, ti sn chung ca v chng khụng s dng cho vic thanh toỏn cỏc khon n ny tr khi v chng cú tho thun (iu 33 Lut HN&G nm 2000). Vn t ra l rt cú th ngi cú ngha v ti sn khụng cú hoc khụng ti sn riờng thanh toỏn cỏc khon n v v chng ó khụng cú tha thun hoc yờu cu tũa ỏn chia ti sn chung trn trỏnh vic thc hin ngha v ti sn. Trong trng hp ny, nu khụng tha nhn quyn yờu cu ca ngi cú quyn (ch n) v chia ti sn chung ca v chng ly phn ti sn ca ngi cú ngha v thanh toỏn n thỡ quyn li ca h c m bo nh th no? Theo chỳng tụi, phỏp lut cn quy nh rừ: Trong trng hp ngi cú quyn cú chng c cho rng v chng khụng cú tho thun hoc khụng yờu cu tũa ỏn chia ti sn chung trong thi kỡ hụn nhõn nhm mc ớch trn trỏnh thc hin ngha v v ti sn thỡ ngi cú quyn cú th yờu cu to ỏn chia ti sn chung ca v chng trong thi kỡ hụn nhõn ly phn ti sn ca ngi v hoc ngi chng cú ngha v thc hin thanh toỏn cỏc khon n. Yờu cu ca ngi cú quyn s khụng c to ỏn cụng nhn nu vic chia ti sn chung nh hng nghiờm trng n li ớch gia ỡnh ca ngi cú ngha v hoc bn thõn v, chng cú ngha v cú ti sn riờng thanh toỏn cỏc khon n. 2. Khon 1 iu 29 Lut HN&G nm 2000 quy nh v chng cú th yờu cu to ỏn gii quyt vic chia ti sn chung trong thi kỡ hụn nhõn nu khụng cú hoc khụng tho thun c. Tuy nhiờn, Lut HN&G nm 2000 v cỏc vn bn hng dn cú liờn quan cha quy nh c th nguyờn tc chia ti sn chung ca v chng trong thi kỡ hụn nhõn khi vic chia ti sn chung ú thuc thm quyn ca to ỏn. Do ú, trong thc tin ỏp dng, to ỏn s gp khú khn khi vn dng cn c phỏp lớ gii quyt cỏc tranh chp phỏt sinh. Trc õy, iu 18 Lut HN&G nm 1986 ó quy nh: Khi hụn nhõn cũn tn ti, nu mt bờn yờu cu v cú lớ do chớnh ỏng, thỡ cú th chia ti sn chung ca v chng theo quy nghiªn cøu - trao ®æi 28 T¹p chÝ luËt häc sè 5/2003 định ở Điều 42 (nguyên tắc chia tài sản khi li hôn) của Luật này”. Trên cơ sở kế thừa quy định trên của Luật HN&GĐ năm 1986, theo chúng tôi khoản 1 Điều 29 Luật HN&GĐ năm 2000 cần quy định lại theo giải pháp sau: Khi chia tài sản chung, toà án căn cứ vào lí do, mục đích chia tài sản chung để quyết định phạm vi tài sản chung được chia. Việc chia tài sản chung căn cứ vào các nguyên tắc chia tài sản khi li hôn quy định tại Điều 95 của Luật HN&GĐ; nếu tài sản là nhà ở và quyền sử dụng đất thì áp dụng các quy định tại các điều 97, 98 và 99 của Luật HN&GĐ. 3. Quy định trong thời hôn nhân nếu có lí do chính đáng vợ chồng có thể thỏa thuận chia tài sản chung bằng văn bản mà không quy định trách nhiệm của họ đối với gia đình sau khi chia tài sản chung là quy định quá “mở”. Giả sử, ngay sau khi kết hôn với lí do kinh doanh riêng, vợ chồng có thoả thuận toàn bộ tài sản chung được chia, tài sản của ai làm ra thuộc về người đó thì khi đó lợi ích gia đình được đặt ở vị trí nào? Nếu thoả thuận này được thực hiện thì quan hệ hôn nhân chỉ còn tồn tại về mặt nhân thân còn quan hệ tài sản giữa vợ chồng đã được dân sự hóa, bản chất của hôn nhân XHCN vì thế không được thực hiện. Theo chúng tôi, để phát huy được mục đích, ý nghĩa của chia tài sản chung trong thời hôn nhân cần bổ sung vào khoản 1 Điều 6 Nghị định số 70 một nội dung bắt buộc trong văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng tài sản bảo đảm cho các nhu cầu chung của gia đình. Ngoài ra, cũng cần quy định cụ thể: Trong trường hợp vợ chồng không thoả thuận được việc bảo đảm các nhu cầu chung của gia đình thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Toà án quyết định mức đóng góp của các bên trên cơ sở nhu cầu thực tế của gia đình và khả năng kinh tế của các bên hoặc quyết định không chia toàn bộ tài sản chung, phần tài sản chung không chia được sử dụng cho nhu cầu của gia đình. 4. Khoản 2 Điều 29 Luật HN&GĐ năm 2000 và Điều 11 Nghị định số 70 quy định theo yêu cầu của những có quyền, lợi ích liên quan việc chia tài sản chung trong thờihôn nhân có thể bị toà án tuyên bố là hiệu nếu việc chia tài sản chung đó vi phạm các điều kiện được quy định tại Điều 29 Luật HN&GĐ năm 2000 hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống gia đình, đến việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Tuy nhiên, Luật HN&GĐ năm 2000 và các văn bản hướng dẫn có liên quan chưa quy định hậu quả phápcủa việc toà án tuyên bố hiệu đối với thỏa thuận chia tài sản chung. Theo chúng tôi, cần quy định rõ: Trong trường hợp thoả thuận chia tài sản chung trong thời hôn nhân bị toà án tuyên bố hiệu, chế độ tài sản chung của vợ chồng được khôi phục lại tình trạng trước khi có thoả thuận chia tài sản chung. nghiªn cøu - trao ®æi T¹p chÝ luËt häc sè 5/2003 29 5. Theo Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 70 trong trường hợp vợ chồng có thoả thuận bằng văn bản về khôi phục chế độ tài sản chung thì kể từ ngày văn bản thoả thuận khôi phục chế độ tài sản chung có hiệu lực, việc xác định phần tài sản thuộc sở hữu riêng của mỗi bên, phần tài sản thuộc sở hữu chung căn cứ vào sự thoả thuận của vợ chồng. Theo chúng tôi, quy định này đã trao cho vợ chồng quyền hạn quá rộng. Việc vợ chồng có quyền chia tài sản chung trong thời hôn nhân đồng thời có quyền khôi phục chế độ tài sản chung mà không cần có sự xem xét của toà án đã đưa Điều 27 Luật HN&GĐ năm 2000 trở thành hình thức, chế độ tài sản pháp định không đảm bảo đúng bản chất phápcủa nhà làm luật đề ra. Theo quan điểm của chúng tôi, việc khôi phục chế độ tài sản chung có nghĩa là khôi phục chế độ tài sản pháp lí được quy định tại Điều 27 Luật HN&GĐ năm 2000, do đó khi thoả thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, những tài sản có nguồn gốc được quy định tại Điều 27 phải được xác địnhtài sản chung của vợ chồng. Pháp luật chỉ nên trao cho vợ, chồng quyền thoả thuận về tài sản chung đối với những tài sản riêng được quy định tại Điều 32 Luật HN&GĐ năm 2000. 6. Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời hôn nhân theo quy định của pháp luật không làm thay đổi quan hệ nhân thân giữa vợchồng và quan hệ giữa cha mẹ và con. Thực tế, việc vợ chồng chia tài sản chung trong trường hợp này đã phản ánh những mâu thuẫn tồn tại trong quan hệ giữa họ. Sự độc lập về tài sản sau khi chia tài sản chung có thể dẫn đến vợ chồng sống li thân hoặc một trong các bên lại lẩn tránh trách nhiệm đối với gia đình, từ đó có tranh chấp về việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động, không có thu nhập, không có tài sản để tự nuôi mình. Để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các con, theo chúng tôi, pháp luật cần quy định rõ: Trong trường hợp sau khi chia tài sản chung, vợ chồng có tranh chấp về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động, không có thu nhập và không có tài sản để tự nuôi mình thì toà án quyết định theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Việc giải quyết tranh chấp liên quan đến con áp dụng tương tự quy định về quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con khi li hôn./. (1). Một trong các đặc trưng về hậu quả phápcủa li thân trong pháp luật hôn nhângia đình của một số nước phương Tây là vợ chồng phải sống riêng - “biệt cư”. (2). Xem: - Nguyễn Văn Cừ, “Một số suy nghĩ về Điều 18 Luật HN&GĐ năm 1986”, Tạp chí luật học, số 1/1995, tr. 24; - Nguyễn Phương Lan, “Hậu quả pháp lí của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thờihôn nhân”, Tạp chí luật học số 6/2002, tr. 22. . 6. Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân theo quy định của pháp luật không làm thay đổi quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng và. Việc vợ chồng có quyền chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân đồng thời có quyền khôi phục chế độ tài sản chung mà không cần có sự xem xét của toà
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân theo pháp luật hôn nhân gia đình hiện hành " potx, Báo cáo " Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân theo pháp luật hôn nhân gia đình hiện hành " potx, Báo cáo " Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân theo pháp luật hôn nhân gia đình hiện hành " potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay