Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của công ty xây dựng công trình văn hóaPhương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng ứng dụng dự án xây dựn

74 440 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2012, 11:40

Luận Văn: Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của công ty xây dựng công trình văn hóa . pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng: ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá”.Nội. chung về dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án. Chương II: Đánh giá hiệu quả dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá.Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của công ty xây dựng công trình văn hóaPhương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng ứng dụng dự án xây dựn, Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của công ty xây dựng công trình văn hóaPhương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng ứng dụng dự án xây dựn, Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của công ty xây dựng công trình văn hóaPhương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng ứng dụng dự án xây dựn, Khái niệm về dự án đầu tư., Nội dung của chu kỳ dự án., Lập dự án., Xác định tổng vốn đầu tư của dự án., Dự kiến nguồn tài trợ cho dự án., Xác định lợi ích và chi phí của dự án, Khái niệm Các chỉ tiêu đánh giá:, Tiêu chuẩn để đánh giá:, Những tác động của dự án., Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty., Địa điểm xây dựng. Quy hoạch xây dựng., Những hạn chế trong q trình phân tích. Hạn chế trong phân tích tài chính:, Với chỉ tiêu NPV. Với chỉ tiêu IRR.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay